Thursday, February 2அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

விலைவாசி உயர்வை க‌ண்டி‌த்து வ‌ரு‌ம் 7ஆ‌ம் தேதி‌

விலைவாசி உயர்வை க‌ண்டி‌த்து வ‌ரு‌ம் 7ஆ‌மதே‌தி நடைபெறு‌ம் அகிஇந்திவேலைநிறுத்த‌ப் போராட்டம் ‌மிக‌ப்பெ‌ரிய வெ‌ற்‌றி பெறு‌ம் எ‌ன்று இந்திகம்யூனிஸ்டகட்சியினஅகிஇந்திபொதுசசெயலர் ஏ.ி.பரதனகூறினார்.
கோவையிலசெய்தியாளர்களிடம் பே‌சிய அவ‌ர், சத்துணவஊழியர்களினபோராட்டத்தகம்யூனிஸ்டகட்சியினரதூண்டிவிடவில்லை. அவர்களதநீண்டகாகோரிக்கைகளநிறைவேற்றப்படவில்லஎன்பததானபோராட்டத்தைததூண்டியுள்ளது. இப்படியிருக்க, கம்யூனிஸ்டுகளைபபற்றி முதலமை‌ச்சரகருணாநிதி கூறியுள்ளதஅதிர்ச்சியையும், ஆச்சரியத்தையுமஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரகூறியுள்கருத்துகளதுரதிருஷ்டவசமானது.
போராட்டமஎன்பதஜனநாயரீதியாஏற்றுககொள்ளப்பட்டது. சத்துணவஊழியர்களமேற்கொண்போராட்டமவேலைநிறுத்தமஅல்ல. அப்படியிருக்முன்கூட்டியே தா‌க்‌கீது கொடுத்திருக்வேண்டுமஎன்பததேவையற்றது. கோரிக்கைகளுக்காபோராடுவதகுற்றமஅல்ல; ஆனாலசத்துணவஊழியர்களகுற்றவாளிகளைபபோநடத்தப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களின் நியாயமாகோரிக்கைகளஏற்றுககொள்வதும், விடுவதுமமுதலமை‌ச்ச‌ரினகையிலஇருக்கிறது. இப்படியிருக்க, அவர்களதபோராட்டத்துக்காகம்யூனிஸ்டுகளபழிபோடுவதஏற்புடையதல்ல. இருப்பினுமஇந்குற்றச்சா‌ற்றை பரிசாகவஏற்றுககொள்கிறோம். ஏனெனில், அடித்தட்டமக்கள், உழைக்குமவர்க்கத்தினரினகோரிக்கைகளுக்ககம்யூனிஸ்டகட்சிகள்தானஎப்போதுமதுணநிற்கும். கம்யூனிஸ்டுகளையும், மாவோஸ்டுகளையுமஒன்றுபடுத்தி முதலமை‌ச்ச‌ர் கருணாநிதி கருத்ததெரிவித்துள்ளார். சத்துணவஊழியர்களினபோராட்டமஎவ்விவன்முறையுமஇன்றி ஜனநாயமுறைப்படிதானநடந்தது. ஆனால், முன்னாளபிரதமரஇந்திரகாந்தியினபொதுககூட்டத்திலி.ு.க.வினரகல்லெறிந்சம்பவத்தையெல்லாமஅவரமறந்துவிட்டார்.
இடதுசாரிகளஆளுமமாநிலங்களிலஅதஇல்லை, இதஇல்லஎன்றஅவரகுறிப்பிடுகிறார். ி.ு.அரசசெய்யாநல்விஷயங்களஇடதுசாரிகளஆளுமமாநிலங்களகடைப்பிடிக்கின்றன. எல்லாவற்றுக்குமமேலாக, ி.ு.அங்கமவகிக்குமஐக்கிமுற்போக்ககூட்டணி அரசுக்கமாவோயிஸ்டுகளைபபற்றி நன்றாகவதெரியும். அககூட்டணியிலஅங்கமவகிக்குமஉறுப்பினரஒருவரமாவோயிஸ்டுகளினபேரணியதுவக்கி வைத்துள்ளதையுமமுதலமை‌ச்சரகருணாநிதி மறந்துவிட்டார்.
கம்யூனிஸ்டகட்சிகளுடனஇதற்கமுனி.ு.கூட்டணி வைத்திருந்ததே, அப்போதகம்யூனிஸ்டுகளபற்றி தெரியவில்லையா?. தனக்கும், தனதகட்சிக்கஎதிர்காலமசாதகமாஇல்லஎன்பதாலேயஇத்தகைகருத்துகளமுதலமை‌ச்ச‌ர் கூறிவருகிறார். முதலமை‌ச்ச‌ர் இனிமேலஇதுபோன்தாக்குதல்களநிறுத்திககொள்வேண்டும்.
மணலகொள்ளையிலஈடுபடுவோரமீதெல்லாமதமிழஅரசநடவடிக்கஎடுப்பதில்லை. நியாயமாகோரிக்கைகளுக்காபோராடுவோரமீதஅடக்குமுறையகட்டவிழ்த்தவிடும்போதுதானமாவோயிஸ்டுகளஉருவாக்கப்படுகின்றனர். நியாயமாகோரிக்கைக்காஜனநாயரீதியிலபோராடிசத்துணவஊழியர்களமீதமேற்கொள்ளப்பட்நடவடிக்கையதமிழஅரசகைவிவேண்டும்.
தொழிற்சங்உரிமைகளைபபாதுகாப்பது, தொழிலாளரநலசசட்டங்களதீவிரமாஅமல்படுத்துவது, விலைவாசி உயர்வைககட்டுப்படுத்துவதஉள்ளிட்கோரிக்கைகளுக்காதொழிற்சங்கங்களசார்பில் வ‌ரு‌ம் 7ஆ‌ம் தே‌தி அகிஇந்திவேலைநிறுத்தபபோராட்டமநடைபெறுகிறது. இபபோராட்டமவெற்றி அடைவதோடு, வரலாற்றிலஇடமபிடிக்கககூடிபோராட்டமாஇருக்கும் எ‌ன்று பரத‌ன் கூ‌றினா‌ர்.

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: