Sunday, June 11அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ஓஹோ ஓ.எஸ்

விண்டோஸ் சிஸ்டம் இயக்கம் சார்ந்த பல ஆங்கிலச் சொற் களை நாம் அப்படியே தமிழில் எழு தி, கேட்டு பயன் படுத்து கிறோம். சிலவற்றின் பொருள் நம்முடைய அனுபவத்தில் நமக்குப் புரிகிறது. சில தொ ழில் நுட்பச் சொற்களை, அதன் பொருள் முழுமையாகப் புரி யாமல், பயன்படுத்தி வருகி றோம். இங்கு அடிக்கடி நாம் படிக்கும் அல்லது கேட்கும் சொற் கள் குறி த்த தகவல்கள் தரப்ப டுகின்றன.
1. Abort (அபார்ட்): ஒரு புரோ கிராம் அல்லது செயல்பாட்டினை, அது இயற்கையாக முடிவதற்கு முன்னரே நிறுத்துவதனை அபா ர்ட் என்கிறோம். இதனை நாமாகவும் நிறுத்தலாம்; தானாக கம்ப் யூட்டரில் சிக்கல் ஏற்பட்டும் நிறுத்தப்படலாம். எடுத்துக் காட் டாக, பிரிண்ட் கட்டளை கொடுத்த பின்னர், நாம் விரும்பினால், அச்சிடுவதனை அபார்ட் செய்திட, புரோகிராமே வழி கொடுக் கிறது. எதனையேனும் தேடச் சொல்லி, கட்டளை கொடுத்து, கம்ப்யூட்டர் தேடி, முடிவுகளைப் பட்டியலிடுகையில், நமக்குத் தேவையான தகவல் கிடைத்தால், செயல்பாட்டினை அபார்ட் செய்திட வழி கிடைக்கிறது. இதனை crash என்பதனுடன் ஒப் பிடலாம். கிராஷ் ஏற்படுகையில், சிஸ்டம் முழுமையும், ஆப் பரேட்டிங் சிஸ்டம் உட்பட, முடங்கிப் போய் நின்று விடுகிறது.

2. Batch File (பேட்ச் பைல்): வரிசையாக அல்லது குழுவாக அமைக்கப்பட்ட கட்டளைகளின் தொகுப்பு. இந்த கட்டளைகளை அப்படியே மொத்தமாக, இவை உள்ள பைலை இயக்கிச் செய ல்படுத்தலாம். எடுத்துக் காட்டாக, டாஸ் அடிப்படையில் இயங் கும் சிஸ்டத்தில், சிஸ்டம் தானாக, AUTOEXEC.BAT என்ற பை லை இயக்கும். இதில் டாஸ் இயக்கம் தொடக்கத்தில் இயங்கு வதற்குத் தேவையான கட்டளை கள் இருக்கும். சில ஆப்ப ரேட்டிங் சிஸ்டங்கள், பேட்ச் பைல் என்பதற்குப் பதிலாக comm and file அல்லது shell script எனப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

3. BIOS (பயாஸ்): இதனை பை-ஓ.எஸ். என அழைக்க வேண்டும். ஆனால் பயாஸ் என அழைக்கப்படுவதே பழக்கமாகி விட்டது. டிஸ்க்கில் உள்ள எந்த புரோகிராமோடும் தொடர்பு கொள்ளாமல், ஒரு கம்ப்யூட்டர் என்ன செய்திட வேண்டும் என அமைக்கப் பட்டு, கம்ப்யூட்டரிலேயே பதிந்து தரப்படும் ஒரு புரோகிராம். பெர்சனல் கம்ப்யூட்டரின் பயாஸ் புரோகிராமில், கீ போர்டு, டிஸ்பிளே ஸ்கிரீன், டிஸ்க் ட்ரைவ்கள், சீரியல் தொடர்புகள் மற்றும் இது போன்ற பல சில்லரை செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள இந்த புரோகிராமில் கட்டளைகள் இருக்கும்.

இந்த பயாஸ் புரோகிராம் ஒரு சிப்பில் பதிந்து தரப்பட்டிருக்கும். இதனால், டிஸ்க் ட்ரைவ் கெட்டுப் போனாலும், கம்ப்யூட்டருக்கு இந்த தொடக்க நிலை புரோகிராம் கிடைக்கும். இதனால் கம்ப் யூட்டர் ஒன்று, தானாக இயங்க வழி கிடைக்கிறது. மெமரி சிப் பைக் காட்டிலும், RAM வேகமாக இயங்கும் என்பதால், பல கம்ப்யூட்டர்களில், பயாஸ் ROM–லிருந்து RAM–க்கு மாற்றப் பட்டு, அங்கிருந்து இயங்கும்படி அமைக்கப்படும். இதனை ஆங்கிலத்தில் shadowing என அழைக்கிறோம்.

இப்போது வரும் கம்ப்யூட்டர்களில் flash BIOS என அமைக்கப் பட்டுக் கிடைக்கிறது. அதாவது பயாஸ் புரோகிராம் பிளாஷ் மெமரியில் பதியப் பட்டு இயக்கப்படுகிறது. இதனால், தேவைப் படுகையில், இதனை அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம். BIOS என் பது அனைத்துக் கம்ப்யூட்டர்களிலும் இப்படித்தான் இருக்க வே ண்டும் என பொதுவான வரைமுறையுடன் அமைக்கப் படுகிறது. BIOS புரோகிராமில் பல வகையான பதிப்புகள் இருந்தாலும், அடிப்படையில் அவை ஒரே கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. கூடுதலாக ஏதேனும் டாஸ் கட்டளைகள் தரப்பட வேண்டும் என் றால், அவை சாப்ட்வேர் மூலம் இணைக்கப் படுகின்றன. கம்ப்யூட்டரில் இணைத்துச் செயல்படுத்தும் ப்ளக் அண்ட் ப்ளே சாதனங்களைக் கையாளும் புரோகிராம்களை PnP BIOS அல்லது PnPaware BIOS என அழைக்கின்றனர்.

4. Blue Screen of Death (புளு ஸ்கிரீன் ஆப் டெத்) : விண்டோஸ் சிஸ்டம் இயங்கும் கம்ப்யூட்டரில், சிஸ்டத்தின் அப்போதைய செயல் பாட்டினை நிறுத்தும் ஒரு பிழை. இந்த பிழை ஏற்ப டுவதை, ஒரு செய்தியாக விண்டோஸ் காட்டும். அப்போது திரையின் நிறம் ஊதாவாக மாறும். எனவே தான் இதனை புளு ஸ்கிரீன் ஆப் டெத் என வேடிக்கையாகக் கூறுகின் றனர். பெரும் பாலும், மீண்டும் விண்டோஸ் இயக்கத்தை ரீ பூட் செய்தால் தான், பிரச்னை தீர்க்கப்பட்டு, இயக்கம் செயல்பாட்டிற்கு வரும்.

5. Boot (பூட்): இந்த செயல், கம்ப்யூட்டர் இயங்குவதற்குத் தேவை யான, முதல் சாப்ட்வேரை இயக்குவதனைக் குறிக்கிறது. அனை த்து புரோகிராம் களையும் இயக்க, ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓர் அவசிய, அடிப்படைத் தேவை என்பதால், பூட்டிங் செயல்பாட்டில், முதலில் இயக்கப்படுவது ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டமே.

ஏன் பூட் எனப் பெயர் வந்தது? இது bootstrap என்ற சொல்லின் சுருக்கம். அந்தக் காலத்தில், பூட்ஸ் அணிய முதலில் அதில் மேலாக உள்ள ஸ்ட்ராப் ஒன்றை இழுக்க வேண்டும். பின்னரே, அதனை அணிய முடியும். அதே போல, பூட் ஸ்ட்ராப் புரோ கிராம்களை இயக்கிக் கம்ப்யூட்டரைச் செயல்பட வைக்கிறோம். இதில் cold boot என்பது, இயங்கா (off) நிலையில் உள்ள கம்ப் யூட்டரை இயங்க வைப்பதாகும். ஏற்கனவே இயக்கத்தில் உள்ள கம்ப்யூட்டரை மீண்டும் இயங்க வைப்பது, warm boot ஆகும்.

6. Clean boot (கிளீன் பூட்): மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான புரோகிராம்களுடன், ஒரு கம்ப்யூட்டரை இயக்குவதற்கு இடூஞு ச்ண ஞணிணிt என்று பெயர். கம்ப்யூட்டர் ஒன்றை இயக்கு கையில், இயக்குபவருக்கான, கம்ப்யூட்டிங் சூழ்நிலையை உரு வாக்க, பல பைல்களும், புரோகிராம்களும், ட்ரைவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு, இயக்கப்படும். செய்யப்படுகையில், இந்த கூடுதல் புரோகிராம்கள் அனைத்தும் இல்லாமல், ஓர் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் இயங்குவதற்குத் தேவையானவை மட்டும் இயக்க ப்படும்.

இவ்வாறு இயக்குவது, கம்ப்யூட்டர் செயல்பாட்டில் உள்ள பிரச்னைகளை அறிய உதவும். இவ்வாறு இயக்கியபின், டயாக் னாஸ்டிக் டெஸ்ட் எனப்படும் சோதனையை மேற்கொள்ளலாம். இந்த சோதனையில், வழக்கமாக கம்ப்யூட்டர் இயங்கத் தேவை யான ஓட்டத்தில் எங்கே பிரச்னை உள்ளது என அறியலாம்.

7. Driver (ட்ரைவர்): சாதனம் ஒன்றின் இயக்கத்தினைக் கட்டு ப்படுத்தும் புரோகி ராமினை ட்ரைவர் என அழைக்கிறோம். கார், லாரி, பஸ் ஓட்டுபவரை அப்படித் தானே கூப்பிடுகிறோம். பிரி ண்டர், டிஸ்க் ட்ரைவ் அல்லது கீ போர்ட் என அந்தச் சாதனம் எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். பொதுவாக ட்ரைவர் புரோகிராம்கள் பெரும்பாலும், (கீ போர்டு போல) ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்துடனே தரப்படும். இல்லாதவை, அந்த சாதனத்துடன் தரப்படும். அதனை சிஸ்டத்துடன் இணைக்க வேண்டும். டாஸ் இயக்கத்தில், ட்ரைவர் பைல்கள் .SYS என்ற துணைப் பெயருடன் இருந்தன. விண்டோஸ் இயக்கத்தில் .DRV என்ற துணைப் பெயரைக் கொண்டுள்ளன.

ஒரு சாதனத்திற்கும், அந்த சாதனத்தைப் பயன்படுத்தும் புரோ கிராம் களுக்கும் இடையே, ஒரு மொழி பெயர்ப்பாளரைப் போல, ட்ரைவர்கள் செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொரு சாதனமும், தனக் கென, ஸ்பெஷலாக உருவாக்கப்பட்ட கட்டளைச் சொற்களைக் கொண்டிருக்கும். இதன் ட்ரைவர் புரோகிராம்கள் தான் இவற் றைப் புரிந்து இயக்க முடியும்; அல்லது எடுத்துச் சொல்ல முடியும். பல புரோகிராம்கள், இந்த சாதனங்களை பொதுவான கட்டளைகள் மூலமே அணுகும். ஆனால், சாதனங்கள் அவற் றைப் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதால், இந்த ட்ரைவர் புரோ கிராம்கள் அவற்றை ஏற்று, சாதனத்திற்கேற்ற ஸ்பெஷல் கட்ட ளைகளாக மாற்றுகின்றன.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
உங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: