Thursday, September 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

மீன் பண்ணைக்கான கட்டுமானம்

நாற்றங்கால் குளங்கள்: தரமான மீன் குஞ்சுகளே மீன் உற்பத் தியினை அதிகப் படுத்தும். ஆதலால் நாற்றங்கால் அமை ப்பு ஒரு பண் ணைக்கு மிகவும் அவசிய மாகும். இந்த நாற் றங்கால்கள் சிறியனவா கவும் ஆழம் குறை ந்தனவா கவும் அடிக்கடி நீர் மாற்றம் செய்வதற்கு ஏற்றதா கவும் அமைத்திடல் வேண்டும். பொது வாக நாற்றங்கால்கள் 200-600 ச.மீ. வரையுள்ள குளங்களாக அமைக்கப் படலாம். இக்குளங்கள் பொதுவாக 1.0 – 1.5 மீட்டர் ஆழமுள்ள நீரினை தேக்கி வைக்கக் கூடி யதாக உள்ளது. நீரின் அளவு குறைவாக உள்ளதால் கரைப்பகுதி மிகு ந்து அகன்று இருக்கத்தேவையில்லை. கரையின் உட்சா ய்வு மற்றும் வெளிச்சாய்வு 2:1 என்ற விகிதத்தில் அமைக்கலாம்.

வளர்ப்புக் குளங்கள்:ஒரு மீன் பண்ணையில் வளர்ப்புக்குளங்கள் நாற்றங்கால் குளங்களைவிட பெரியவையாக இருத்தல் வே, ண்டும். இத்தகைய குளங்களை பொதுவாக 0.06 – 0.10 எக்டர் பரப் புடையதாக அமைத்தல் நல்லதாகும். இவைகளை 1.5 – 2 மீட்டர் ஆழமுள்ள செவ்வக குளங்களாக அமைக்கலாம். இதன் கரைக ளின் உட்சாய்வு மற்றும் வெளிச்சாய்வு ஆகியவை 2:1 என்ற விகிதத்தில் அமைக் கலாம். அறுவடை காலத்திலும் அவசர வேளைகளிலும் குளத்து நீரினை விரைவாக உள்ளேற்ற மற்றும் வெளியேற்றத்தக்க வகையில் வடிகால் வசதி அமைய வேண்டும்.

இருப்புக்குளங்கள்: இருப்புக்குளங்கள் நீர்த்தேக்கப் பரப்பு அதிக மாக இருக்குமாதலால் இக்குளங்கள் பண் ணை யின் அளவினைப் பொறு த்து 0.2 – 2.0 எக்டேர் வரை அமைக்கலாம். பொது வாக 1.5 – 2.5 மீ ஆழமுள்ள 0.4 – 0.5 எக்டர் அளவுள்ள குளங்களை அமைக்கலாம். குளங்கள் அமை க்கும்போது அவ்விடம் மிகவும் தாழ்வாக இருந்தால் மேலும் அவ்விடத்தை அகன்று தோன்றி குளம் அமைப்பது பல வகைக ளில் இடையூறாக அமையும். அத்தகைய இடங்களில் அருகி லுள்ள பகுதி களிலிருந்து மண் எடுத்து கரை அமைத்து அந்நி லத்தின் மட்டத் திலேயே குளம் அமைத்திடலாம். இதனால் முழுமை யான வடி காலுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கும். இவை கரை அமைப்புக் குளங்கள் எனக்கூறப்படும்.

பகுதி மட்டும் தோண்டப்பட்ட குளம்: நிலத்தின் மட்டமானது ஓரளவு உயரமாக இருப்பின் அதனை ஆழமாக தோண்டினால் நீரை வடி க்கும் வாய்ப் பினை இழக்கும். எனவே குளத்தினை ஓரளவிற்கு மட்டும் தோண்டி கரையை அமைத்து நீரைத் தேக்கிடலாம்.

முழுவதும் தோண்டப்பட்ட குளம்: நில மானது மேடாக இருக்குமாயின் அவ்விடத்தை குளம் அமைக்க தே வையான ஆழத்திற்கு தகுந்த வடிகால் மட்டம் கொடுத்து கரையை அமைத் திடலாம். மேற்கண்ட வழி முறைகளைப் பின்பற்றி அமைக்க ப்படும் குளங்களின் அடிப்பகுதி அதிக நீர்க்கசிவு உடைய மண்ணைக் கொண்டு இருப்பின் அதனை மாற்றி களிமண் மற்றும் பிற மண்களைக் கலந்து நீர்க்கசிவு ஏற் படாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். குளத்தின் அடிமட்டத்தில் இடப்படும் மண் அதிக நச்சுத் தன்மை வாய்ந்த மண்ணா கவோ அல்லது முழு வதுமாக களிமண் மற்றும் வண்டல்மண் நிறைந்த மண் ணாகவோ இருந் திடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். மீன் உற்பத் தியி ன்போது அதன் வளர்ச்சிக்கு நீரில் கலந்துள்ள தாவர மற்றும் விலங்கின நுண்ணுயிர்கள் வளர்வதற்கு ஊக்குவிப்பது பெரு ம்பாலும் மண்ணின் தன் மை யாகவே அமைவதால் குளத்தின் அடிப்பகுதியில் இடப்படும் மண் தாதுக்கள் மற்றும் சத்துள்ள மண்ணாக இருப்பது அவசியம்.

மீன் பண்ணைகள் அமைக்கும்போது நாற்றங்கால் குளங்களைச் சுற்றியும் தவளை, நீர்நாய் மற்றும் பாம்பு ஆகியவை நீரினுள் புகாமல் இருக்க வலைவேலி அமைப்பது மிக அவசியம். பண் ணைக்கு நீர்வரத்து ஆறு போன்ற இயற்கை நீர்நிலைகளிலிருந்து பெறப்பட் டாலும் அவசரத் தேவைக்கு பண்ணைக்கென ஒரு ஆழ்குழாய் கிணறு அமைப்பது நல்லது. அதே சமயம் இயற்கை நீர்நிலைகளில் இருந்து நீரினை எடுத்திடும்போது (செடி மென்டேஷன் டேங்க்) அமைப்பது நல்ல பயனைத் தரும். பண் ணைக் குளங்களின் கரைகளில் அக்க ரைகள் சரிந்து விடாமல் இருந்திட பெரிய அளவிலான மரங்களை வளர்க் கலாம். மீன் வளர்ப்புக் குளங்களுக்கென அமைக்கப்படும் நீர் உட் புகும் கால்வாய்களின் இணைப் பினையும், நீர் வெளி யேற்றும் கால்வாய்களின் இணைப் பினையும் பண்ணையின் இரு பக்கங் களிலும் தனித்தனியே இருக்கும் வகையில் பார்த்துக் கொள்வது நல்லது.

நன்னீர் மீன்வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு பொருளீட்ட விரும்புவோர் மேற் சொன்ன வழிமுறைகளை தவறாது பின்பற்றி பண்ணைக் குளங் களை அமைத்திட்டால் நிறைந்த லாபம் பெறுவர் என்பது உறுதி.

பா.கணேசன், வெ.பழனிச்சாமி, வேளாண் அறிவியல் நிலையம், குன்றக்குடி

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
உங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: