Saturday, May 21அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

வியாபார நுணுக்கங்கள்

சுத்தம்
சுத்தமான தொழில் நி லையம், சுத்தமான உடை, சுத்தமான கை மற்றும் விரல் நகங்கள் ஆகியவை சுத்தமாக இருந்தால் 50 சதவி கிதம் இலாபம் கிடை த்து விட்டதாக மேல்நா ட்டு வல்லுனர்கள் கூறு கிறார்கள்.

வரவேற்பு
ஒரு வாடிக்கையாளர் கடையில் முதன்முறையாக நுழை யும் போது அவரை விருந்தாளிகளை வரவேற்பது போன்று அன்புடன் வரவேற்க வேண்டும். அவரை முதலாவதாக சந்தித்தது தமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறி இருக்கையில் அமரச் செய் ய வேண்டும். இப்படி கூறி சிறிது நேரம் சென்ற பின் என்ன தே வைக்காக வந்திருக்கின்றீர்கள் என்று வினவ வேண்டும். என க்கு இன்ன பொருள் தேவைப்ப டுகிறது என்று கூறியதும், நான் எடுத்து தருகிறேன் என்று கூறாமல் நாம் சேர்ந்தே தேர்ந் தெடுப்போம் என்று கூறினால் வாடிக்கையாளர் மிக்க சந்தோஷமடைவார்.

தொடர்புடைய சாதனங்களை பரிந்துரை செய்தல்
வாடிக்கையாளர் தனக்கு தேவைப்பட்ட பொருட்க ளை தேர்ந்தெடுத்த பின் விற்பனையாளர் அத்துட ன் முடித்துக் கொள்ளாம ல் தொடர்புடைய சாதன ங்களைப் பரிந்துரை செய் ய வேண்டும். உதாரண மாக, சட்டை துணியை தேர்ந்தெடுத்த பின் அதற்கு இணையாக வேஷ்டி, துண்டு மற்றும் பனியன் போன்ற உள்ளாடை முதலியவற்றை வாங் குமாறு பரிந்துரை செய்ய வேண்டும். இந்த முயற்சி வியா பாரத்தில் நல்ல பல ன்களை கொடுக் கும். தேர்ந்தெடுத்த பின் வாடிக்கை யா ளர் புறப்பட தாயாரா கும் போது, எங்கள் நிறுவ னத்தில் தாங் கள் தேவைக்கேற்ற சாதனங்களைத் தேர்ந்தெடுத்ததில் எங் களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. மேலும் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கும் எங்கள் நிறுவனத்தை அறிமுகம் செய்து வையுங்கள் என்றும், மறவாமல் முகவரியையும் கேட்டு குறித்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

மேலும் வாடிக்கையா ளருடன் நல்ல நட்பு றவு ஏற்படின் அவர் கள் தங்கள் வீட்டின் விஷேசத்திற்கு தங்க ளை அழைத்தால் வி யாபார நேரத்திலும் அங்கு சென்று நிகழ்ச் சியில் கலந்து கொண் டால் அவர்கள் மூலம் உங்கள் நிறுவனத்தின் அறி முகம் மேலும் பல வாடிக்கையாளர்களை உங்களுக்கு அறி முகப் படுத்த ஏதுவாக இருக்கும்.

மேலும், விழாக்கால ங்களில் தள்ளுபடி அறிவித்தாலும் அதை கடிதம் மூலம் தெரி யப்படுத்தினால் வாடி க்கையாளர்கள் மிகுந் த மகிழ்ச்சியடைவார் கள். அவர்களுடைய ப ண்டிகை மற்றும் விழாக்களிலும் மற வாமல் வாழ்த்து அனுப்பும் போதும் உங்கள் நிறுவனத்தைப் பற்றிய நல்ல எண்ணம் அவர் கள் மத்தியில் உயரும்.

உண்மை கூறி, வாடிக்கையாளர் எளிதாக எடுக்கும் வண்ண ம் பொருட்களை வைத்தல்

சில கெட்டுப் போகின்ற பொருள் களின் உற்பத்தி மற்றும் காலா வதி ஆகின்ற தேதிகள் பொருள் களின் மேலோ அல் லது மேல் உறையிலோ அச்சிடப்பட்டிருக் கும். அவைகள் தெளிவாக தெரி யும் விதமாகவும் வைத்து பொருட்களின் தரத்தை மிகை ப்படுத்தி கூறாமல் உண்மை நிலையினை கூறி, வாடிக்கை யாளர்கள் எளிதாக எடுக்கும் வண்ணம் காட்சிப் பொருளாக வைக்க வேண்டும்.

ஒரு வியாபாரி தன்னுடைய விற்பனையை அதிகரிக்க விரு ம்பினால் கூடியவரை பொருட்களை வாடிக்கையாளர்கள் எடுத்துப் பார்ப்பதை அனுமதிக்க வேண்டும். முதலில் சாதாரண பொருட்களை காட்டி விட்டு படிப் படியாக விலை உயர்ந்த பொருட் களை காட்ட வேண்டும். விற்ப னையாளர் பொருளின் தகுதியை விளக்கமாகவும், உற்சாகமாகவும் எடுத்துரைக்க வேண்டும். அவர் அதனை எடுத்துரைக்கும் முறை யிலேயே வாடிக்கையாளர் அதன் தரத்தை உணர்ந்து, அதிக விலை கொடுத்தும் வாங்கிக் கொள்ள லாம் என்று எண்ண வேண்டும். எனவே, விற்பனையாளர்கள் பொ ருள்களின் தரத்தையும், மதிப்பையும் பற்றி தெள்ளத் தெளி வாக அறிந்தவராக இருக்க வேண்டும்.

மேலும், முடிந்தால் விற்பனையாளர் பொருள்களின் தன் மையை உபயோகத்தின் மூலம் எடுத்துக் காட்டலாம். இந்த முய ற்சி அந்த பொருள்களின் மீது இருந்த சந்தேகத்தை வாங்குபவ ருக்கு தெளிவுபடுத்திவிடும். உதா ரணமாக ஒரு புத்தகத்தை விற் பனை செய்கின்றார் என்றால் அவர் இப் படிக் கூற வேண்டும்!

‘தயவு செய்து அதன் பக்கங்களை சிறிது புரட்டிப் பாருங்கள்!’ உங் கள் அறிவிற்க்கு நல்ல விருந்தாக அமையும் என்று.

விளம்பரம்
எந்த ஒரு வியாபாரத்திலும் விளம்பரம் மிக முக்கிய பங் கினை வகிக்கின்றது. வாடிக்கையாளர்களு க்குத் தேவையா ன பொருள்களை அவர்க ளுக்கு நினைவு படுத்து வதற்காக ஒரு பலகை தொங்க விடப்பட்டிருக் கின்றது அதில் ‘இந்தச் பொருள்கள் உங்களுக் குத் தேவையல்லவா? இவற்றை நீங் கள் வாங்கிவிட்டீர்களா?’ என்று சிந்தனையை தூண்டும் விதத்திலும் பொருட்களை வாங்குவதற்கு வாச கம் எழுதப் பட்டிருக்கின்றது விளம்பரம் செய்யாத ஒரு வியாபாரம் வாயில்லா ஊமையேயன்றி வேறில்லை. வியாபாரத்தின் வாய் விளம்பரமேயாகும்.

விளம்பரத்தின் நோக்க மே ஒரு தொழிலுக்கு அங்கு உற்சாகத்துடன் செய்யப்படும் பொருட் களுக்கு மக்களிடை யே நன்மதிப்பை ஏற்படுத்தி, குறைந்த விலைக்கு அ திகமான பொருள் களை விற்பனை செய்வதே யாகும், ஒரு விளம் பரம் அவ்விதம் செய்யத் தவறினால் அது போலி விளம்பரமே யன்றி வேறில்லை. ஒரு வியாபாரி சக்தியுள்ள விளம்ப ரம் ஒன்றைச் செய்ய நினைத் தால் அவர் தனக்கு விருப் பமான விஷயங்களை கூ றாது மற்றவர்களுக்கு விரு ப்பமானதையே கூற வேண் டும். விளம்பரம் என்பது சுருக்க மாகவும் சுவாரஸ்ய த்துடன் இருக்குமாறு அமைத்தல் வேண் டும். பொருள்கள் பற்றிய படங் களுடன் கண்கவர் விதத் தில் இருந்தாலும் இன்னும் மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெறும். விளம்பரம் என்பது வீணான பெருமைச் சொற் களால் நிரம்பியிராமல் தெளிவானதாகவும், எளிதானதாகவும், உண்மையானதாக வும் இருக்க வேண்டும்.

கொள்முதல்
வியாபாரத்தில் கூடியவரை ரொக்கத்தில் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் ரொக்கத்தி ற்கு நேரடியாக பணம் கொ டுத்து வாங்கும் போது மிக மலிவாக பேரம் பேசி வாங்க முடி யும். இப்படிச் செய்தால் மற்றவர்களை விட விலை சிறிது குறைத்து உங்களின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கொ டுக்க முடியும். எந்தப் பொருளின் தேவை மக்கள் மத்தியில் அதிகமாக இருக்கின்றதோ அதை கொள்முதல் செய்கின்ற போது 5 பெட்டி வாங்கினால் 1 பெட்டி இலவசம் என்று வரும் பொழுது அதிகப்படியாக கொள்முதல் செய்து இலவச பெட் டியின் அடக்க விலையை மற்ற பெட்டிகளில் சரிசமமாகப் பிரித்து இன்னும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகமிக குறைந்த விலை க்கு கொடுக்கலாம்.

மேலும் ஒரு வியாபாரி பொருள்களை கொள்முதல் செய்யு முன் பல்வேறு விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டியது அவசி யம். தரத்தைப் பற்றியும் விலையைப் பற்றியும் அறிவது தான் மிக முக்கியம். யாரிடம் நல்ல பொருள்கள் கிடைக்கும் என்பதை நேரிலோ, கடிதம் மூலமோ அறிந்துக் கொள்ள வேண்டும். அதன் பின் யாரிடம் மிகக் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்முதல் செய்ய வேண் டும்.

பொதுமக்களிடம் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துதல்
பொதுமக்களுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் போதுமான அளவு இருப்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். அந்த கடைக்கு சென்றால் அனைத்து பொருட்க ளும் கிடைக்கும் என்று மக்கள் நம்பி வருமாறு செய்து கொ ள்ள வேண்டும். ஒருவர் கேட்கும் பொருள் இல்லை என்றால் அதனை வேறு கடைக்கு ஆள் அனுப்பி வாங்கி கொடுக்க வேண்டும். அவ்விதம் செய்தால் வருங்காலத்தில் மதிப்பு ள்ள வாடிக்கையாளர்களை சேர்த்து தரும். ஒரு நூதனமான பொருள் சந்தைக்கு வந்திருப்பின் எல்லோருக்கும் முன்பாக சிறிது கொள்முதல் செய்து அவற்றை தம்முடைய வாடிக் கையாளர்களுக்கு காண்பித்து அதை வாங்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

மேலும், விற்கப்பட்ட பொருள்கள் பழுது ஏற்பட்டு வாடிக் கையாளர் திரும்ப வந்து அதை கூறும் போது, இன் முகத் துடன் பெற்றுக் கொண்டு மாற்றுப் பொருள் கொடுப்பின் அவர் மகிழ்ச்சியடைந்து பலரிடம் இதைப்பற்றி கூறி நமக்கு நல்ல பெயரையும், புது வாடிக்கையாளர்களையும் பெற்று தரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

மேலும், குறித்த நேரத்தில் கடையை திறந்து இரவு மூடிய பின்பும் யாரேனும் ஒரு சின்ன பொருளை கேட்டு வந்தாலும் முகம் கோணாமல் திறந்து எடுத்துக் கொடுத்தால் தன்னு டைய கடையின் மேல் நம்பிக்கை மென்மேலும் வளரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

2 Comments

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: