Tuesday, August 16அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

குழந்தை வளர்ப்பில் கவனிக்க வேண்டிய 10 கட்டளைகள்!

1) பெற்றோர் குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஒரு முன் மாதிரியாக விளங்க வேண்டும். பெற்றோரின் செயல்களை உள்வாங்கி யே குழந்தை வளரும். தினமும் தன் தந் தையிடம் பணப் பையைக் கேட்டு அடம் பிடிக்கும் ஒரு குழந்தையிடம் தந்தை பையை தூர எறிவது போல நடித்துக் கா ட்டுவது வழக்கம். இதை உற்று நோ க்கி வளர்ந்த குழந்தை. ஒரு நாள் தொடர் வ ண்டியில், பயணம் சென்று கொண்டிருந் தபோது தந்தையின் பணப்பையை எடு த்து சன்னல் வழியே எறிந்து விட்டது.

குழந்தைகள், பெற்றோரின் செயல்களை உள்வாங்கிச் செய ல்படும் என்பதற்கு இந்தச் சிறு நிகழ்வை ஒரு சிறந்த எடுத்து க்காட்டாகக் கொள்ளலாம். குழ ந்தைகளுடன் அமைதியாகவு ம், தெளிவாகவும், அன்பாக வும் பேசுங்கள். குழந்தைகளும் அதையே பின்பற்றும். குழந் தைகளிடம் நீங்கள் சினத்துட னும் எரிச்சலுடனும் பேசினால் குழந்தைகளும் அவற்றை யே கற்று வளரும்.

2) குழந்தைகளின் செயல்கள் உங்களை எப்படிப் பாதிக்கின் றன என்பதை அமைதியாகவும், தெளிவாகவும் அவர்களு க்கு உணர்த்துங்கள். மூன்று வயதான ஒரு குழந்தை உங்கள் இடத்திலிருந்து உங்கள் மனநிலையைப் புரிந்துகொள்ளும் பக்குவத்தைப் பெற்று விடுகிறது என்கின்றனர் மருத்துவர் கள். “நான் எழுதிக்கொண்டிருக்கிறேன் தொந்தரவு செய்யா மல் போய் விளையாடு” என்று சொன்னால் அதைப் புரிந்து கொள்ளும் மன நிலை அந்தச் சிறு வயதிலேயே குழந் தைக்கு வந்து விடுகிறது.

3) குழந்தைகள் செய்யும் சிறு சிறு செயல்களுக்கும் அவர்க ளைப் பாராட்ட வேண்டும். ஆறுமுறை பாராட்டினால் ஒரு முறை தவறைச் சுட்டிக் காட்டலாம் என்னும் கணக்கு சிறந் தது என்கின்றனர் வல்லுநர் கள். கூடுதலான எதிர் ம றைக் கருத்துக்கள் குழந்தை களைப் பாதிக்கும். ஆனால் பெற்றோர் தங்களைக் கண் டுகொள்ளாமல் இருப்பதை விட திட்டுவது மேல் என்று  குழந்தைகள் நினைக்கின்றனவாம்.

குழந்தைகளைக் கண்டு கொள்ளாமல் தொலைக்காட்சியைப் பார்த்துக் கொண்டிரு ந்தால் குழந்தை ஓடிச் சென்று தொலை க்காட் சியை அணைப்பது இத னால்தான். எப்படியே னும் அவர் தம் நோக் கை தன்பக்கம் திருப்ப வேண்டும் எனும் குழ ந்தையின் ஆதங்கம் தான் அது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். எனவே குழந்தையின் செயல்களை ஆழமாக உற்று நோக்குங்கள் ஒவ்வொரு சரியான செய லையும் தவறாமல் பாராட்டுங்கள்.

4) குழந்தைகள் விளையாடும் இடத்திற்கு இறங்கிச் சென்று குழந்தையோடு குழந்தையாக உரையாடுவதே சிறந்தது. அவர்கள் தரையில் அமர்ந்தா லும் வெளியே மணலில் புரண் டாலும் அவர்கள் அருகில் அம ர்ந்திருந்து உரையாடு ங்கள்.

குழந்தைகள் பேசுவதைக் கவனத்துடன் கேட்டு பதிலளியு ங்கள். அதைக் குழந்தைகள் மிக வும் அதிகமாக விரும்புகி ன்றன வாம். குழந்தைகளின் பேச்சுகள் கவனிக்கப்படாமல் போகும்போது அவர்கள் மனரீதியான பாதிப்பை அடை கின்றனர்.

5) நீங்கள் கொடுக்கும் உறுதி மொ ழியை நிறைவேற்றுங்கள். அது மிகமிக இன்றியமையாதது. குழந் தைகளுக்கு உங்கள் சொற்களின் மீது நம்பிக்கை எழவும், உங்களிடம் குழந்தை பாதுகாப்பை உணரவும் அது வழி வகுக்கும்.

வெறுமனே உங்கள் விருப்பம் நிறைவேறுவதற்காக போலி வாக்குறுதிகளை வழங்காதீர்கள். “ஒழுங்காச் சாப்பிட்டா கடைக் குக் கூட்டிப் போகிறேன்”. “அமை தியா இருந்தா சாக் லேட் வாங் கித்தரேன்” என எது சொன்னா லும் அதை நிறை வேற்றுங்கள்.

நிறைவேற்ற வேண்டும் எனும் சிந்தனையில் நீங்கள் உறுதி மொழிகள் வழங்கும்போது உங் கள் உறுதிமொழிகளும் நேர்மையாய் இருக்கும். குழந்தைக ளும் உங்களிடம் நம்பிக்கை வளர்க்கும்.

6) குழந்தைகளுக்குச் சில பொருட்கள் மிகவும் உற்சாகத் தை க் கொடுக்கும். கண்ணா டி அணிந்திருக்கையில் கண்ணா டியைப் பிடுங்கி எறிவது குழந்தைகளுக் குப் பிடிக்கும் என்றால் கண்ணாடியை மறைவா க வைத்திருக்க முயலு ங்கள். முடிந்த மட்டும்.

7) உங்கள் குழந்தை ஏதேனும் ஒன்றை ஈடுபாட்டுடன் செய்து கொண்டிருந்தால் அது உங்களைப் பாதிக்காத வரையில் க ண்டு கொள்ள வேண்டாம். உங்கள் சட்டங்களை குழந் தை களின் விளையாட்டில் வரையறை செய்ய வேண் டாம்.

குழந்தை ஒரு எறும்பைப் பின் தொடர்வதைப் பெரி தும் விரும்பினால் விட்டு விடுங்கள். அதை விடுத்து “அதெ ல்லாம் பண்ணாதே” என்ற அதட்டல் தேவையில்லை. குழந் தையின் போக்கில் குழந்தையை வளர விடுவது குழந்தையின்  தன்னம்பிக் கையை அதிகரிக்கும். பெற்றோருடன் அதிக கருத்து வேற்றுமை, மனவருத் தம் வருவதையும் தவிர்க் கும்.

8) குழந்தையிடம் “செய்யாதே” என்று ஒரு செயலை வலியுறுத்துகிறீர்கள் எ னில் அதில் நீங்கள் உறுதியாய் இரு ங்கள். மனைவி “செய்யாதே” என்று சொல்ல, கணவன் செய்யட்டும் பரவா யில்லை” என்று சொல்லிக் குழப்பா தீர்கள். சொல்ல வேண்டியதை நேரடி யாகவும், எளிமையாகவும் சொல்லுங்கள். செய்யாதே என்று சொல்லப்படுவதைச் செய்வதில் எல்லோரையும் விட குழ ந்தைகள் ஆர்வமாய் இருப்பார் கள் என்பதைப் புரிந்து கொள் ளுங்கள். சில விஷயங்களைக் குழந்தைகளின் தவறுகளி லிருந் து குழந்தைகளே கற்றுக் கொ ள்வார்கள். அதைத்தடுக்க வே ண்டாம். வீட்டுப் பாடம் எழுத ஒரு நாள் மறந்தால், அதற் குரிய தண்டனை பெறட்டும். மறு நாளிலிருந்து நினைவில் வைத் திருப்பார்கள்.

9) குழந்தைகள் முக்கியமானவர்கள் எனும் நிலையைக் குடு ம்பங்களில் உருவாக்க மறக்க வேண்டாம். சற்று வளர்ந்த குழந்தைகளை வீட்டின் அனைத்து நிகழ் வுகளிலும் கலந்தாய்வு செய்வதும், கலந்து பணி களைச் செய்ய வைப்ப தும் சிறந்தது. அது குழந் தைகளின் தன்னம்பிக்கையையும், இருப்பையும் வலிமை யாக்கும். கிண்டல், காயம் இல்லாத நகைச்சுவை உணர் வைக் குடும்பத்தில் குழந்தைகளோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். சேர்ந்து உ ண்பதும், சேர்ந்து சிரிப்பதும் வள மையான குடும்ப உற வின் பாலங்கள்.

10) குழந்தைகளுக்குத் தோ ல்விகளையும் பழக்குங்கள். கேட்பதை எல்லாம் கொடுப்பதோ, சொல்வதை எல்லாம் செய்வதோ மிகவும் தவறானது. அத்தகைய குழந்தைகள் திடீரென பள்ளித்தேர்வில் வரும் தோல்வியைக் கூட சந் திக்க முடியாமல் முடங்கி விடுவார்கள். தோல்விகளும் வெ ற்றிகளும் கலந்ததே வாழ்க்கை என்பது அவர்களுக்குப் புரிய வேண்டியது அவசியம். அது பெற்றோர்களாகிய உங் க ளிடம்தான் இருக்கிறது.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: