Tuesday, August 16அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

கூச்ச சுபாவம் உள்ள குழந்தை

கூச்ச சுபாவம் ஒரு தடை. ஆணோ, பெண்ணோ கூச்ச சுபா வத்தின் காரணமாக வாழ்க்கையில் பெருத்த முன்னேற்றத் தை அடைய முடியாதவர்களாகி விடுகிறார்கள்.

கூச்சம் உள்ள குழந்தையை எப்படி அடையாளம் காண்பது? தேர்வில் குறைந்த மதிப்பெண் பெறும். எந்தப் பொழுது போக்கிலும் ஈடுபாடு இல் லாமல் இருக்கும். வளரும் பருவத் திற்கேற்ற கொடுத்து வாங்கும் பழக்கம் இருக்காது. வளரும் பருவ த்தில் சமூகத்துடன் கலந்து பழகா மல் ஒதுங்கியே இருந்துவிடும். கூச்ச சுபாவம் உள்ளவர் (ஆணா யினும், பெண்ணாயினும்) ஒன்று தாமதமாகவோ அல்லது முன் கூட்டியோ மணம் செய்து கொள்கிறார். அரிதாக சிலர் திரும ணமே வேண்டாம் என்று இருந்துவிடுவது உண்டு.

சிலர் வேலை தேடும் போது பொறுப்பு அதி கம் இல்லாத வேலை யாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வார்கள். சிலர், தங்களுடைய மனக்கு றையை போதை மருந் துகளில் மறக்கப் பார்ப் பார்கள்.

குழந்தையின் கூச்ச சுபாவத்தை அகற்ற மனவியல் நிபுண ரின் ஆலோசனையும், பெற்றோரின் பரிவும் தேவைப்படும்.

பத்துக் குழந்தைகளில் நான்கு பேர் கூச்ச சுபாவம் உள்ளவர் களாக இருப்பார்கள். நம்முடைய கண்ணுக்கு ஒன்றிரண்டு பேர்தான் அப்படி தெரிவார்கள். மன வியல் நிபுணர் மேலும் இருவர் அல்லது மூவரை அடையாளம் காண்பார். பிலிப் ஜிம்பார்டோ, மனவியல் நூல்கள் எழு திப் புகழ் பெற்றவர். Shyness : What it is, what to do about it, என்ற தனது நூலில் குழந்தைகளின் வயதுக்கேற்ப கூச்சத் தின் அளவு வேறுபடும், எட்டாம் வகுப்புப் பையன்களில் அரைவாசி பேரும், பெண் களில் அறுபது சதவிகிதத்தினரும் கூச்சம் நிரம்பியவர்கள், என்று குறிப்பிடுகிறார்.

பெரும்பாலும் ஆசிரியர்களும் சரி, பெற்றோரும் சரி குழந் தைகளின் சுபாவத்தில் கவ னம் செலுத்துவதில்லை. ஒரு குழந்தை வகுப்பு விவாதங் களில் கலந்து கொள்ளாமல் இருப் பதையும், இன்னொரு குழந்தை விளையாட்டு மை தானத்தில் ஒதுங்பியே நிற்ப தையும் அவர்கள் காணத் தவ றிவிடுகிறார்கள். சிரித்துக் கைதட்ட வேண்டிய சந்தர்ப்பங் களில் கூச்ச சுபாவம் கைதட்ட வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களில் கூச்ச சுபாவம் உள்ள குழந்தைகள் சிரிப்பது போலவும், கை தட்டுவது போலவும் பாவனைதான் செய்யும். சில குழந்தைகள் தங்களு டைய கூச்ச சுபாவத்தை மறைக்கிற முயற்சியா ய் உரக்கப் பேசும், மற்ற குழந்தைகளை சீண்டிப் பார்க்கும். வளர்ந்த நி லையில் அசட்டுத் துணி ச்சலுடன் தத்துப் பித் தென்று எதையாவது செய்து வைக்கும்.

என் பிள்ளைக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது. அங்கெல்லாம் போக மாட்டான் என்று பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிற வித மாய் தங்கள் குழந்தைகளைப் பற்றி பேசுகிற தாய்மார்கள் உண்டு. அவர்களுடைய பேச்சு தெரிந்தோ, தெரியாமலோ அந்தக் குழந்தை களின் கூச்சத்தை மேலும் அதிகப்ப டுத்தி விடும். நான் குறைபா டுள்ளவன் என்று தன்னைப்பற்றி குழ ந்தை முடிவு கட்டிக்கொள்ளும்.

நீ அசாத்திய குண்டு! இந்த ட்ரஸ் உனக்குப் பொருந்தாதுடி என்று அம்மாக்காரியே சொல்லிவிட்டால் குழந்தையின் மன நிலை கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படும். பத்து பேர் நடுவே இருந்தாலும் தான் மட்டும் தனித்து விடப்பட்ட உணர்வை யே அது அடையும்.

கூச்சமான குழந்தைகளை மற்ற வர்கள் விமர்சிக்க வேண் டும் என்பதில்லை. அவர்கள் எப்போ துமே சுய விமர்சனம் செய்து கொள்கிறார்கள். அது அவர்க ளை மேலும் மோச மாக்கிவிடுகிறது என்பது உண்மை.

உங்களுடைய இரண்டு மூன்று குழந்தைகளில் ஒன்று கூச்ச த்துடன் அதிகம் பேசாமல் இரு க்கலாம். ஆமா, அந்த உம்ம ணாம் மூஞ்சியிடம் கேட்டு என்ன ஆகப்போகிறது, என்று அலட்சியப்படுத்திவிடாதீர்கள். இதில் உன்னோட கருத்து என்ன, இதற்கு என்ன செய்ய லாம்? என்று எல்லாவற்றிலும் அந்தக் குழந்தையின் கருத்தைக் கேளுங்கள். நிறைய பேசும்படி தூண்டுங்கள்.

நம் அண்ணனுக்கோ, அக்காவுக்கோ நாம் எந்த விதத்திலும் குறைந்துவிட வில் லை என்ற உணர்வை அது பெறும். பேச் சில் முழு ஈடுபாடு கொள்ளும். கூச்சத்தை விடும். தன்னம்பிக் கையோடு செயல்படும்.

பொதுவாகவே, கூச்ச சுபாவம் உள்ள குழந்தைகள் மோச மான சுயமதிப்பீடு (Self Valuation) கொண்டிருக்கும். தன்னை யாராவது தாங்கி நிறுத்தமாட் டார்களா என்று எதிர்பார் க்கும்.

குழந்தையின் கூச்சம் வெளிப்படு கிற இடம் அதன் வகுப்பறைதா ன். அங்கேதான் அந்தக் குறை திருத்தப்பட வேண்டியதும், ஆசி ரியர்களின் கவனம் பெரும்பா லும் குறும்புக்கார பிள்ளைகள் செய்யும் விஷமங்களைக் கண்டு பிடிப்ப திலேயே இருக்கும் அல்லது புத்திசாலிப் பைய னை மேலும் புத்திசாலி ஆக்குவதில் இருக்கும். கூட்டுப் புழு வான உங்கள் குழந்தையை வெளியே கொண்டு வருவதில் ஆசிரியரின் உதவியை வேண்டிப் பெறுங்கள்.

குழந்தையின் கூச்சத்தை எப்படிப் போக்குவது? அது ஆசிரியருக்குத் தெ ரியும். உங்கள் பையனு க்கு எந்தப் பாடத்தில் ஆர்வம் அதிகம் என்ப தை அவர் கண்டறிவார். அவனுக்கு கணிதம் விருப்பமானது என்று வைத்துக் கொள் வோம். வா, இந்தக் கணக்கை எப்படி செய்வது என்று பிளாக் போர்டில் நீயே போட்டுக் காண்பி. உன் ஃப்ரண்ட்ஸ் புரிஞ்சி க்கட்டும், என்பார் ஆசிரியர். பையன் தயக்கத்தை விடுத்து கரும் பலகையில் கணக்கைப் போடுவான். ஆசிரியர் ஊக்கு வித்தால், அதை உற்சாக த்துடன் சக மாணவர்க ளுக்கு விளக்கவும் முற்ப டுவான்.

கூச்சமுள்ள குழந்தை க்கு, கடைக்குப் போய் வா, போனை அட்டண்ட் பண்ணு என்று சின்னச் சின்னதாய் வேலை கொ டுக்க வேண்டும்.

வளர்ந்த குழந்தையின் கூச்ச சுபாவத்தைப் போக்க தன்னை விட சிறு பையன்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். தன் வயதொத்தவர்களுடன் இணைந்து பழக யூத் க்ளப் (youth club) எதிலாவது உறுப்பினராக்கிவிடலாம். மேடையேறி சின்னச் சின்ன நாடகங்களில் நடிக்கும்படி தூண்டலாம். பள்ளிக் கூடங் களுக்கிடையே நடத்தப் பெ றும் பேச்சுப் போட்டி, விளை யாட்டுப் போட்டிகளில் கல ந்து கொள்ளும்படி உற் சாகப்படுத்தலாம்.

உங்கள் குழந்தை வாழ்க்கையில் முழுமையை உணர்ந்து மகிழ்ச்சியோடு அனுபவிக்க நீங்கள்தான் உதவ வேண்டும். அவர்களுக்காக முயல்வது உங்கள் கடமை. எந்த முயற் சியும் ஒரே நாளில் பலனைக் கொடுத்து விடாது. பொறு மையோடு உழையுங்கள், பிரமிக்கத்தக்க ரிஸல்ட் கிடைக் கும். எத்தனையோ குழந்தைகள் வளரும் பருவத்தில் கூச்ச த்தை உதறிவிட்டிருக்கிறார்கள். உங்கள் குழந்தையாலும் அது முடியும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: