Monday, June 27அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

மூட்டு நோய், அறிகுறிகள் மற்றும் அதற்கான மருத்துவமும்

இந்தப் பெண்ணின் கையின் விரலின் நகத்திற்கு அண்டிய மொளியில் கட்டி போன்ற இறுக்கமான ஒரு வீக்கம் தென் படுகிறது. இதனை மருத்து வத்தில் ஹெர்படன்ஸ் நோ ட் Herbedens Node என்பர்

எமது பெரு விரல் தவிர்ந்த கை விரல்கள் ஒவ்வொன் றிலும் இரண்டு மூட்டுக்கள் (மொளிகள்) உள்ளன. இ வை அசை வதின் மூலமே எமது விரல்களை மடக்க வும் விரிக்கவும் முடிகிறது. பொருட்களைப் பற்றிப் பிடிக்க இவை அவசிய மானவையாகும்.

இவற்றை Inter Phalangeal Joints என்பர்.

இதில் கடைசியாக உள்ள Distal Phalangeal Joints(DIP) மூட்டு எனப்படும். 

இந்த மூட்டில் ஏற்படும் வீக்கம் காரணமாகவே ஹெர்ப டன்ஸ் நோட் தோன்றுகிறது.

ஹெர்படன்ஸ் நோட் ஒருவருக்கு இருந்தால் அவரது பிள்ளைகளி லும் வரக் கூடிய சாத்தியம் உண்டு.

பொதுவாக 45 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களிடையே அதிகம் காணப்படுகிறது. அதிலும் ஆண்களை விட பெண்களில் அதி கம்.

ஹெர்படன்ஸ் நோட் என்பது ஒஸ்டியோஆர்த்திரைடிஸ் (Osteoarthritis) என்ற ஒரு வகை மூட்டு நோயின் அறிகுறி யாகும்.

இதில் கடைசியாக உள்ள Distal Phalangeal Joints(DIP) மூட்டு எனப்படும். 

இந்த மூட்டில் ஏற்படும் வீக்கம் காரணமாகவே ஹெர்பட ன்ஸ் நோட் தோன்று கிறது.

ஹெர்படன்ஸ் நோட் ஒருவருக்கு இருந்தால் அவரது பிள்ளைகளி லும் வரக்கூடிய சாத்தி யம் உண்டு.

பொதுவாக 45 வயதி ற்கு மேற்பட்டவர்களி டையே அதிகம் காணப் படுகிறது. அதிலும் ஆண் களை விட பெண்களில் அதி கம்.

ஹெர்படன்ஸ் நோட் என்பது ஒஸ்டியோ ஆர்த்திரைடிஸ் (Osteoarthritis) என்ற ஒரு வகை மூட்டு நோயின் அறி குறி யாகும்.

ஒஸ்டியோ ஆர்த்திரைடிஸ் வயதாகும்போது மூட்டுகளி ன் தேய்மானத்தால் ஏற்படும் நோய் இதுவெனப் பல காலம் கருதப்பட்டது.

அது உண்மைதான். ஆயினும் அதற்கு மேலாக எலும்பை மாத்திரமின்றி, அதைச் சுற் றியிருக்கும் குருத்தெலும்பு, சைனோவியம் எனப்படும் சவ் வு, சுற்றியிருக்கும் தசைநார்கள் என பலவற்றையும் தாக் கும் ஒரு நோயாக இருக்கிறது.

ஒஸ்டியோஆர்த்திரைடிஸ் சில அறிகுறிகள்

ஒஸ்டியோ ஆர்த்திரைடி ஸ் உள்ளவர்களில் விரல் கள் பாதிக் கப்பட்டாலும், அது முக்கியமாக இடுப்பு எலும்பு, முழங்கால், பெரு வில் ஆகியவற்றையே அதிகம் தாக்குகிறது.

மூட்டுகளில் வலி, வீக் கம், இறுக்கம் போன்ற அறிகுறிகள் ஆரம்பத்தில் தோன்றும். 

அவற்றின் உள்ளே நீர் சுரக்கக் கூடும். நாட் செல்ல, 

அவற்றை ஆட்டும்போது மூட்டுகளினுள்ளே கொ கொர எனச் சத்தம் எழுவதுண்டு.

எடை அதிகரிக்கும் போது முக்கியமாக முழங்கால், இடுப்பு மூட்டுகளில் நோயின் தாக்கம் அதிகரிக்கும்.

மாறாக நோயுள்ளவர் கள் தமது எடையைக் குறைத்தால் நோயி ன் தாக்கம் குறையும்.

நடப்பதற்கு சிரமம் உள்ளவர்கள் நோயுள்ள பக்கத்திற்கு எதிர்ப்புறத்தில் கை த்தடி பிடித்து நடப்பது நோய் மேலும் தீவிரம் அடைவதைக் குறை க்கும்.

முழங்காலில் ஒஸ்டி யோ ஆர்த்திரைடிஸ் இருப்பவர்கள் நடப்ப தும், இடுப்பெலும்பு, அடி முதுகு ஆகியவற்றில் இருப்ப வர்கள் நீந்துவதும் நல்ல பயிற்சியாகும்.

ஆயினும் கழுத்தெலும்பு வலி உள்ளவர்களுக்கு நீச்சல் நோ யை அதிகரிக்கலாம்.

மருத்துவம் 

நோயினால் மூட்டுகளில் ஏற் படும் வலியைத் தணிக்க சாதா ரண பரசிட்டமோல் மாத்திரைகள் போதுமானதாகும். 

கடுமையான வலிநிவாரணிகள் தேவைப்படாது. 

வலிநிவாரணி ஜெல் மருந்து க ளை நோயுள்ள மூட்டுகளின் மேல் பூசுவது வலியைத் தணி க்க உதவும். பூச்சு மருந்தாக வெளியே பூசுவதால் வயிற்று எரிவு, பிரஸர் அதிகரித்தல் போன்ற பக்க விளைவுகளைத் தவிர்க்கலாம்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: