Sunday, July 3அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

இந்தியாவின் ராக்கெட் தொழில்நுட்பம்

உலக வரலாற்றில் ராக்கெட் தொழில்நுட்பத்தை கண்டு பிடி த்து உருவாக்கியவர் நமது நாட்டின் அரசர் திப்பு சுல்தா ன். அதனால்தான் இன்றும் அமெரிக்காவில் நாசா வி ண்வெளி ஆய்வு மையத் தில் அவரது ஓவியம் அல ங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. திப்பு சுல்தான் 1780-ஆம் ஆண்டு, தான் உருவாக்கிய 5000 மூங்கில் ராக்கெட்டை கொண்டு குண்டூர் யுத்தத்தில் முதன் முதலாக ஆங்கில படைகள் மீது பயன்படு த்தினார். பின்னர் 1804-இல் ஆங்கில ராணுவ அதிகாரியின் மகன் வில்லியம் காங்கிரீவ் திப்புவின் ராக்கெட் பகுதிகளை இங்கிலாந்து கொ ண்டு சென்று  நவீனப்படுத்தி னார். அதுவே பின்னர் காங் கிரீவ் ராக்கெட்டுகள் என்று பெயரிடப்பட்டது. விண்வெ ளி ஆராய்ச்சிக்காக விண் ணில் செலுத்தப்படும் செய ற்கைக் கோள்கள் ஆராய்ச்சி க் குழந்தையென்றால், அத னை பத்திரமாக தன் முதுகி ல் ஏற்றிச்சென்று, மிகச் சரியான சுற்று வட்டப்பாதையில் செலுத்தும் ஏவுகலம்   (Launch Vehicle)  (ராக்கெட்) அதன் தாய் என்று கூறுவது பொருத்தமாக இருக்கும். கடின மு யற்சி, தன்னம்பிக்கை, திறன் ஆகியவை அதிகம் தேவை ப்படுகின்ற விண் வெளி ஆரா ய்ச்சித் திட்டத்தில் ஏவு வாக னம் ஒரு முக்கிய பகுதி.

இந்தியாவில் ராக்கெட் (அல் லது) ஏவுகலம் பிறப்பு 1960 கால கட்டங்களில் நிகழ்ந் தது. பிரெஞ்சு நாட்டினுடைய சவுண்டிங் ராக்கெட் தொழில் நுட்பமான கேரியர் ராக்கெட் வளி மண்ட லத்தின் மேல் அடுக்கில், சுமார் 200 கி.மீ. உயரத்தில் நிகழும் மாற்ற ங்களை ஆய்வு செய்வதற் காக ஏவப்பட்டு வந்தது. அந் நாடு, அதன் தொழில் நுட்ப த்தை இந்தியாவிற்கு அளி க்க முன் வந்தது. இந்தியா அத்தொழில் நுட்பத்தை வைத்துக் கொண்டு, சவுண் டிங் ராக்கெட்டுகளை தும் பாவில் தயாரிக்கத் துவங்கி யது. இதுதான் ஆரம்பம்.

1970 காலகட்டத்தில் PSLV ராக்கெட்டுகளுக்கு தேவையான விகிங் எஞ்சின் தொழில்நுட்பத்தை பிரான்ஸ் இந்தியாவிற் கு அளித்தது. அந்நாடு இத்தொழில்நுட்பத்தை பணம் வாங் காமல், அறிவியல் துறையில் இரு நாடுகளும் நெருங்கிய ஒத்துழைப்பு ஏற் படவேண்டி இதனை செய்தது. நம் நாட் டு விஞ்ஞானிகள் தொழில் நுட்ப த்தை கற்றறிந்து, மேம்படுத் தினர். பின்னர் நம்முடைய நாட்டிலேயே இயந்திர பாகங்க ளையும், நவீனப்படுத்தப்பட்ட தொழில் நுட்பத்தினையும் உருவாக்க லானார்கள்.

நம்முடைய அனைத்து ராக்கெட்டுகளின் தாய் சவுண்டிங் ராக்கெட்டுகள். இவை 100 கிலோ எடையு ள்ள செயற்கைக் கோள்களை 300 முதல் 400 கி.மீ. உயரத்தில் விண்ணில் செலுத்தும் திறன் கொண்டவை. இந்தியாவில் முதலாவது செயற் கைக்கோள் ராக்கெட்டான நகய லி3ன் வடிவமைப்பும், தொழில் நுட்ப அடித்தளமும் உருவானத ற்கு இந்த சவுண்டிங் ராக்கெட் தொழில்நுட்பம் வழி வகுத்தது. உள்நாட்டு வடிவமைப்பு, திறன், தொழில்நுட்ப மேம்பாடு போன்றவை SLV-3ன் உரு வாக்கத்தில் துளிர் விடத் துவங்கியது.

ஒரு ராக்கெட் (அல்லது) ஏவுகலம் என்பது நியூட் டனின் மூன்றாம் விதியினை அடிப்படை யாகக் கொண்டு இயங்கக் கூடிய இயந்திர வா கன அமைப்பு. ராக்கெட்டின் முன்பகுதியிலி ருந்து (தலை) காற்று உள்ளிழுக்கப்பட்டு, திட  அல்லது திரவ எரிபொருட்களுடன் எரிகலன் அமைப்பில் எரிக்கப்படுவதனால் அதிக அழுத் தம் கொண்ட வெப்ப வாயு உருவாகிறது. இந்த வெப்ப வாயு பீச்சாங்குழல் (Nozzle) போன்ற அமைப்பின் வழியே (குறிப்பிட்ட விட்டம் வரை குறுகி, பின் அகன்று விரியும் குழல் போன்ற  அமைப்பு) செல்லும்போது, குறுகிய பகுதியில் வெப்ப வாயுவி ன் அழுத்த ஆற்றலானது, அகன்ற பகுதியில் செல்லு ம் போது இயக்க ஆற்றலாக மாறு கிறது. ராக்கெட்டின் வால் பகுதியில் வெப்ப வா யு அதிக விசையுடன் வெளியேறுகிறது. இதனால் இவ்வி சைக்கு சமமான விசை ராக்கெட்டின் மீது செயல்பட்டு, ராக் கெட்டை முன்னோக்கி அதிக வேகத்தில் உந்துகிறது. நாம் தீபா வளிக்கு வெடிக்கும் ராக்கெட் பட்டாசுகூட இதே தத்துவ த்தின் அடிப்படையில்தான் செயல் படுகிறது.

விண்ணில் ஏவப்படும் செயற்கைக் கோளின் பயன்பாடுகளைப் பொறுத் துதான் அதற்குண்டான சுற்றுப்பா தை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அவ் வாறு நிர்ணயிக்கும் சுற்றுப் பாதை யானது ராக்கெட்டுகளின் தேவை யான பண்புகளை தீர்மா னிக்கிறது. ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்ட வுடன் நிச்சயிக் கப்பட்ட பாதையில் பறந்து சென்று குறிப்பிட்ட உயரம் மற் றும் திசை வேகத்தில், சுற்றுப் பாதையில் செயற்கைக் கோளை செலுத்துகிறது. இதற்காக பிழைநிகழ இடமளிக்காத தரம் வாய்ந்த ராக்கெட் வடிவமைப்பு மற்றும் உருவாக்கம், ஏவுத லுக்கு முன்னர் அதனுடைய நிர்ணயிக்கப்பட்ட செயல் திற னை சோதனை செய்து உறுதி செய்ய தள வசதிகள், ஏவு வாக ன திட்ட நிர்வாகம் மற்றும் கட்டுப்பாடு வசதிகள் ஆகிய வற்றின் அவசியம் மிக முக்கி யமானது.

செயற்கைக்கோள் ஏவு வாகனம் (ராக்கெட்) வடிவமைப்ப தில் 1. உந்துசக்தி 3. காற்றியக்கம் மற் றும் உருவாகும் வெப் பம் 3. கட்டுமானம் மற்றும் பயன்படுத் தப்படும் உலோகப் பொருட்கள் 4. செயற்கைக்கோள் ராக்கெட்டி னின்றும் பிரி யும் தொழில்நுட்பம் 5. ராக்கெட்டுகள் கட்டம் கட்டமாக பிரியும் வழிமுறை 6. ஒருங்கிணைப்பு, ஏவுத லுக்கு முன் பாகங்களின் இயக்க ங்களை சரிபார்த்தல் மற்றும் ஏவு தல். 7. நிர்வாகம் மற்றும் கட்டுப் பாடு ஆகியவை முக்கியமான பகுதிகள்.

தள்ளுசுமை எடை (Payload)  மற் றும் சுற்றுப்பாதையின் அளவீடு கள் நிர்ணயிப்பதிலிருந்துதான் ராக்கெட் வடிவமைப்பு தொடங் குகிறது. சுற்றுப் பாதையின் அபோஜீ (Apogee)  (சுற்றுப் பாதையில் சுற்றிவரும்போது பூமிக்கும் செயற்கைக் கோளுக்கும் உள்ள குறைந்த தூரம்) மற்றும் பெரிஜீ (Perigee) (அதிக தூரம்) உயரங்கள், பூமத்திய ரேகையைப் பொருத்து சுற்றுப்பா தை தளத்தின் சாய்வுக் கோணம் ஆகியவற்றை நிர்ணயிப்பது ஆகிய வை ராக்கெட் வடிவமைப்பில் முக் கிய பங்கு வகிக்கிறது.

சவுண்டிங் ராக்கெட்

1963- ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 21-ஆம் தேதி நைக் – அபாசே சவுண்டிங் ராக்கெட் திருவனந்தபுரம் தும்பா ஏவுதளத்திலி ருந்து விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. இந்தியாவின் ராக்கெட் முதல் தொழில்நுட்ப வள ர்ச்சி அப்போது துவங்குகிறது. அன் று தொடங்கிய இப்பயணத்தில் சோதனை ராக்கெட்டுகள், வானிலை ஆய்வு ராக்கெட்டுகள் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கான ஏவுதல்கள் என பல ராக்கெ ட்டுகளை இந்தியா வடிவ மைத்து விண்ணில் ஏவியு ள்ளது. இந்த ரோகிணி சவுண் டிங் ராக்கெட்டுகள் 10 முதல் 100 கி.மீ. வரையிலான தள் ளுசுமை  (Payload) எடுத்துச் செல்லும் திறன் படைத்த வை.

அயனோஸ்பியரின் ‘D’ மற்றும் ‘F’ பகுதியைப் பற்றிய ஆய்வு, வாயு மண்டலத்திற்கும் மேல் வாயுக்களின் வேதியியல் பண்புகள் மற்றும் அதன் நிறை பற்றிய ஆய்வு 350 கி.மீ.க்கும் மேல் சூரிய னிலிருந்து வரும் ல-கதிர் களின் ஆய்வு போன்ற வற்றை மேற்கொள்ள இவ் வகை ராக்கெட்டுகள் ஏவப்பட்ட ன.

எஸ்.எல்.வி.-3
(Satellite Launch Vehicle3-SLV3)

இது இந்தியாவின் முதலாவது செயற்கைக்கோள் ஏவுகலம். ராக்கெட் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்கள் SLV-3 திட்டத்தின் மூலம் பிறந்தது. ராக்கெட் மற்றும் திட்ட வடிவமைப்பு, புதிய பொருட்கள் மற் றும் வன்பொருள் தயாரிப்பு தொழில்நுட்பம், அதிக விசை தரும் திட எரிபொருள்கள், நான்கு வகையான மோட் டார்களுக்கு, கலவை நுட்பத் தில் தயாரிக்கப்பட்ட வெப்பத் தடுப்பு கவசம், கண்ட்ரோல் பவர் பிளாண்ட்கள், இனர்ஸி யல் சென் சார்கள், மின்னணு சிஸ்டம் ஒருங் கிணைப்பு, பன்முக வடிவமைப்பு, மாதிரி உருவாக்கம்,

செயற்கைக்கோள் ஏவு வாகன திட்ட  நிர்வாகம் என அத்த னை களங்களும் SLV-3 திட்டத்தின் மூலம் முன் னேற்றம் கண்டது. PSLV மற்றும் GSLV போன்ற ஏவுவாகனங்க ளுக்கான ஒருங்கிணைந்த வடிவமைப்பு  அணுகுமுறை உரு வாக்குவதற்கு SLV-3 திட்ட வெற்றிதான், உந்துசக்தி.

SLV-3 E1-இல் இடம்பெற்ற ஒரு வன்பொருள் முறையாக செய ல்படாமையினாலும், இரு கட்டங்களை கொண்ட ராக் கெட்டின் இரண்டாவது கட்டுப் பாட்டு அமைப்பின் சோல னா ய்டு வால்வில் தூசு படிந்து சரிவர இயங்காமையினாலு ம் திட்டம் தோல்வியை சந்தி த்தது. அடுத்த முயற்சியான SLV -3E2-வில் குறிப்பிட்ட குறைபாடுகளை களையப்பெற்று 1980 -ஆம் ஆண்டு ஜூலை முதல் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது.

எ. எஸ்.எல்.வி.  (ASLV- Augmented Satellite Launch Vehicle)

அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கும், வா னியல் பயன்பாட்டுக்கும் அதிக எடையுடைய பேலோடு களை விண்ணில் செலுத்த வேண்டிய தேவையை கருத்தில் கொண்டு, வடி வமைக்கப் பட்டவை இந்த பெரிதாக்கப்பட்ட செயற்கை க்கோள் ஏவு வாகனத் ஆநகய திட்டம்.

இது SLV-3 ராக்கெட்டுடன் இரு ராக்கெட் மோட்டார்களையும் பூ ஸ்டர் மோட்டார்களையும் கூடு தலாகப் பெற்றவை. SLV-3 திற ந்தச் சுற்று கட்டுப்பாடு மற்றும் வழிகாட்டும் அமைப்பி னைப் பெற்றதெனில் ASLV மூடிய சுற்று  அமைப்பினைக் கொ ண்டது. தொகுப்பு பீச்சாங்குழல் (Nozzle), ராக்கெட்டின் பய ணப் போக்கை கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பு, ஏவு தள ஒருங் கி ணைப்பு வசதிகள் ஆகி யவை ASLV திட்டத்தி ல் மேம்படுத்தப்பட் டன.

வாயு மண்டலத்தில் ராக்கெட் பயணிக்கும் போது நிகழும் உயர்ந்த காற்றியக்க அழுத்தம், தானாக பறக்கும் அ மைப்பு, ராக்கெட்டில் உள்ள கணினியுடன் இணைக்கப்பட்ட தானியங்கி கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் கண்காணிப்பு போ ன்றவை ASLV – யில் மேம்படுத்தப்பட்டன.

பி. எஸ்.எல்.வி.  (PSLV -Polar Satellite Launch Vehicle)

SLV-3 யின் மாடலை அடிப்ப டையாகக் கொண்டு அதனு டன் தேவைக்கேற்ப பல்வேறு வேலைகளை செ ய்யக் கூடிய இயந்திரப் பாகங்களை இ ணைத்துதான், ஏவு வாகன ங்கள் நவீனப்படுத் தப்பட்டன. டநகய ராக்கெட் டுகள் 1000 .கி.கி. எடைக்கொ ண்ட செய ற்கைக்கோள்களை சூரியனை மையமாகக் கொ ண்ட வட- தென்துருவ சுற்றுப் பாதையி ல் செலுத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டவை. PSLV ராக் கெட் நான்கு  நிலைகளைக் கொண்டது. முதல் நி லையில் 139 டன் எடையு ள்ள உந்து எரிபொருள் கலம், இர ண்டாவது நிலை யில் 37 டன் எடையுடைய திரவ எரி பொருள் கலம், மூன் றாம் நிலையில் உயர் செயல்பாட்டு மோட்டார், நான்காம் நிலையில் இரட் டை என்ஜினுடன் இணை ந்த 2.5 டன் எரிபொருள் கலம் ஆகியவற்றை உள்ள டக்கியது. PSLV -யில் டிஜிட்டல் முறை யிலமைந்த தானாக பறக்கும் தொழில் நுட்பம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ரெசின் ஸ் (RESINS)  எனும் முப் பரிமாண வழி காட்டும் அமைப்பு மூலம் செயற் கைக்கோள் சுற்றுப் பா தையில் செலுத்தப்பட் டது. PSLV ராக்கெட்டு டன் அதிக சக் திகொண்ட பூஸ்டர்க ளையும், பெரி ய மோட்டார்களையும் இணைத்து உருவாக்கப்ப ட்ட PSLV-XL உதவியுடன் சந்திர யான் -1 நிலவுக்கு பயணமானது.

PSLVயின் உதவியிடன் கொரியாவின் KITSAT-3  மற்றும் ஜெர்மனியின் TUBSAT செயற்கைகோள்கள் வாணிப ரீதி யாக விண்ணில் ஏவப்பட்டதன் மூலம் விண்வெளி திட்டங்க ளில் இந்தியாவின் வெற்றி சதவீதம் கூடியது.

குறைந்த எடைகொண்ட வெ ப்பத் தடுப்பு கவசம், காற்றி னூ டே பறக்கும்போது காற்று மூலக்கூறுகளுக்கும் விண் கலத் தின் மேற்பரப்பிற்கும் இடையே நிகழும் உராய்வி னால் ஏற் படும் வெப்பத்தை தாங்கக்கூடிய வடிவமைப்பு, ஹைப்பர் சோனிக் காற்றிய க்க வடிவமைப்பு (ராக்கெட் விண்ணில் பற க்கும்போது அதன் வேகம் படிப்படியாக அதிகரித்து சப்சோனிக், டிரான்சோனிக், சூப்பர்சோனிக் மற் றும் ஹைப்பர் சோனிக் போன்ற வேகக் கட்டங்களை அடை யும்போது ராக்கெட்டின் உடலமைப்பில் சுற்றிய க்கம் ஏற்படுத்தும் தடை யினை குறைப்பதற்கான அமைப்பு), வேகக் கட்டுப் பாட்டு அமைப்பு, ராக் கெட்டை திரும்பப் பெறு தல் மற்றும் மிதவை அமைப்பு ஆகிய தொ ழில் நுட்பங்கள் இணைக் கப்பட்டன.

ஜி. எஸ்.எல்.வி.  (GSLV- Geosynchronous Satellite Launch Vehicle)

PSLVயினை படிப்படியாக நவீனப்படுத்தும் அதே வேளை யில், உடன் எடையுள்ள தொலைத்தொடர்பு செயற்கைகோ ளை விண்ணில் செலுத்த  GSLV- யினை ISRO வடிவமைத் தது. இதில் திட, திரவ மற்றும் கிரையோஜெனிக் நிலை ஆகியவை இடம் பெற்றுள்ளன. பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட சவால்களை சமாளித்து, அதிக எடையை சுமந்து செல்லும் வகையில் GSLV-யின் திறன் மேம்படுத்தப் பட்டுள்ளது.

முதலில் ரஷ்யாவின் கிரையோஜெனிக் எஞ்சின்கள் பொரு த்தப்பட்டு ராக்கெட்டுகள் விண்ணில் ஏவப்பட்டு வந்தது. தற் போது உள்நாட்டிலேயே கிரை யோஜெனிக் பகுதி தயாரிக்கப் படுகிறது. ராக்கெட் எதிர்பார்க்கப் பட்ட தன்மையுடன் செயற்கைக் கோளை குறைந்தபட்ச விலகலு டன் சுற்றுப்பாதையில் செலுத்து வதற்கு மூடப்பட்ட சுற்று வழி காட்டும் அமைப்பு பயன்படுத்தப் படுகிறது. இந்த அமைப்பில் ரேட் இன்டகி ரேடட் ஜைரோ போன்ற ஜைரோ சென்சர்கள், வேகத்தை அதிகப்படுத்தும் சர்வோ ஆக் கிலரோ மீட்டர்கள் (வேக முடு க்கி), உயிர்நாடி போன்ற இணை ப்பு நுட்பமான வழி காட்டும் மென்பொருள் அடங்கியுள்ளன. மேலும் புவியிலிருந்து எவ்வளவு உயரத்தில் தனது சுற் றுப்பாதையில் செயற்கைகோள் வலம் வரவேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறோமோ அதில் 10 கி.மீ. அதிகமான (அல்லது) கு றைவான உயரத்திலும் தீர்மா னிக்கப்பட்ட சுற்றுப்பாதையின் கோணத்தில் 0.2 டிகிரி அதிக மான (அல்லது) குறைவான வித் தியாசத்தில் ஜைரோ, துல்லிய மாக செயற்கை கோளை வலம்வர வைக்கும்.

ஜி. எஸ்.எல்.வி மார்க் . GSLV  MK  III- Geosyronous  Satellite Launch Vehicle Mark III)

நான்கு டன் எடை கொ ண்ட செயற்கைக்கோள் களை விண்ணில் ஏவு வதற்கு  GSLV MK III உருவாக்கப்பட்டு வருகி றது. 200 டன் எடை திட எரிபொருள் மோட்டார் களும் 110 டன் எடை திரவ எரிபொருள் மோட் டார்களும், இறுதிக் கட் டத்தில், 25 டன் எடை கிரையோஜெனிக் எரிபொருள் நிலையை யும் கொண்டதாக இருக்கும். தீ கண்டுபிடிக்கும் கருவி, தொலைதூரக் கண் காணிப்பு, தொலைக்கட்டளை ஆகியவற்றில் மேம்படுத்தப் பட்ட தொழில்நுட்பம் பயன் படுத்தப்படவுள்ளது.

செலுத்தப்பட்ட வாகனம் மீண்டும் பூமிக்கு வருவித்தல், அத ற்கான உபகரணங்கள் தயாரித்தலில் தீவிர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரு கின்றன. இதன்மூலம் விண்கலம் ஏவுதலுக்கான செலவு குறையும்.  PSLV  ராக்கெட்டுகள் மூலம் 600 கி.மீ. எடையுள்ள செயற்கை கோளை 300 கி.மீ. உயரத்தில் பூமியின் தாழ்வான சுற்று ப்பாதையில் செலுத் துவது, அவ்வாறு செலுத்தப்பட்ட செயற்கைகோள் திட்ட மிட்ட பணி முடிவடைந்தபிறகு பூமிக் கே திரும்ப வந்து விடுவது தொடர்பான ஆய்வுகள் நடந்துவருகின்றன.

இஸ்ரோவின் ராக்கெட் தொழில்நுட்பத்தில் கடந்த 40 வரு டங்களில் பல்வேறு வகையான மாற்றங்கள் நடந்தேறியு ள்ளன. 1967-இல் 75 மி.மீ. விட்டமுடைய மோ ட்டார், ராக்கெட்டுக ளில் உபயோகிக்கப் பட் டது. இது 4 கி.கி. எரி பொருளை எரிக்கவல் லது. சவுண்டிங் ராக்கெ ட்டுகளில் 125 மி.மீ. முதல் 560 மி.மீ. விட்டமுடைய திட எரிபொருள் மோட்டார் உபயோகிக்கப்பட்டது. இது 14 கி.கி. முதல் 700 கி.கி வரை யிலான எரிபொருளை எரி க்கவல்லது. SLV-3ன் பூஸ் டர் மோட்டாரானது 1 மீ விட்டமுடையதும், 9 டன் எரிபொ ருளைக் கொண் டதுமாகும். PSLV   மற்றும் GSLV ராக்கெட்டுகளில் உலகத்தரம் வாய்ந்த, 2.8 மீ. விட்டமுடைய, 139 டன் எரிபொருள் கொள்ளளவு கொண்ட, 4700 கி. நியூட்டன் உந்துசக்தி கொண்ட மோட் டார்கள் பயன்படுத்த ப்பட்டன. மேலும் GSLV MK III ராக் கெட்டுகளில் 3.2 மீ. விட்ட முடை யதும், 200 டன் எரி பொ ருள் கொண்டதுமான மோ ட்டார்கள் உபயோகப்படுத் துவதற்கான பணிகள் நட ந்து வருகின்றன.

ராக்கெட் மோட்டார்களின் கட்டுமானத்திற்கு தரமான மாரா ஜிங் எஃகு மற்றும் நவீன வெல்டிங் தொழில் நுட்பங்கள் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. திரவ உந்து  எஞ் சின்களில் ஆன் ஆஃப் இயக்கத்திற்கு பயன்படும் செயல் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடையும் மோ னோ மீதைல் ஹை ட்ரஜனையும் கலந்து மிக வேகமாக ஆன்- ஆஃப் கட்டுப்பாடு நிகழ்த்தப்படுகிறது.

கிரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பம் GSLV -யின் இறுதி நிலை யில் பயன்படுத்தப்படுகி றது. இதில் – 1820 சென்டிகி ரேடி லேயே கொதிக்கக் கூ டிய திரவ ஆக்சிஜனும், – 2530 சென்டி கிரேடிலேயே கொதிக்கக்கூடிய திரவ ஹைட்ரஜனும் எரி பொ ருளாக பயன்படுத்தப்படு கிறது. இவற்றை பாதுகாப் பாக ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்காமல் தடுப்பதற்கு குறைந்த வெப்ப நிலையை தாங்கவல்ல உலோக பாகங்கள் மற்றும் இவற்றை எஞ் சினில் செலுத்தக்கூடிய பம்பிற்கு பிரத்தியோக சீல் (தடுப் பான்கள்) உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. GSLV MKIII -யில் 200KN முடுக்குவிசை கொடுக்கவல்ல கிரையோ ஜெனிக் எஞ்சின் உருவாக்கத்தில் இஸ்ரோ முனைப்புடன் ஈடுபட்டு வருகிறது.

ஏவுதள வசதிகள், ராக்கெட் டை ஏவுதலுக்கு முன்னர் சோ தனை செய்ய தேவை யான வசதிகள் ஆகிய அனைத்தும் நவீன ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் நிகழ்ந்துவரும் பன்முக தொழில்நுட்ப வள ர்ச்சி, சரியான திட்டமிடல், உள் நாட்டிலேயே இயந்திரப்பாகங்களை உற்பத்தி செய்ய தேவை யான தொழிற்சாலை வசதிகள், சரியான மதிப்பீடு மற்றும் சோதனை முறைகள் ஆகியவை உலக அரங்கில் இந்தி யாவின் தோற்றத்தை உயர்த்தியதோடு மட் டுமன்றி, வணிகநோ க்கில் வெளி நாட்டுத் தேவைகளுக்கேற்ப செயற்கை கோள்க ளை செலுத்தும் நிறுவ னமாகவும் மாற்றி யுள்ளது. தற்போது பல நாடுகள் குறைந்த செலவில் விண் ணில் செயற்கைகோளை ஏவுவதில் நாட் டம் செலுத்தி வருகி ன்றன. இன்று உலகில்  இந்தியாவில் விண்வெளித் திட்டங்கள் மற்ற நாடுகளைக் காட்டிலும் மிகக்குறைந்த செலவிலேயே நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின் றன என்பது உலக அரங்கில் சாதனையாகும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: