Saturday, June 25அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

மனநோய்கள் பல விதம் அதில் இது ஒரு விதம்

மனநோய்கள் பல விதம். ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம். அது போலவேதான் அதற்கான தோற்றக் காரணிகளும் அமைந் திருக்கின்றன. தனியாள் வேற்றுமைகள் மனநோ யின் பரிமாணத்தை மா ற்றி விடுகின்றன.

    * ஹிட்லர் போன்ற சில அதிகார வர்க்கத்தினரை கூட மன நோய் பாதித்தி ருந்தாலும் அவர்களை மக் கள் ஒதுக்கி விட வில் லை. பண்பாடு, கலாச்சாரம், பாரம்பரியம், சூழ்நிலை, மன வாகு, உடல் அமைப்பு என்கிற பல்வேறு கூறுகள் மன நோயின் வித்துகளாக உள்ளன.

அன்பு மனைவியை பறிகொ டுத்த ஒருவன் பித்தனாகி விடுகிறான். ஆனால் மற் றொருவன், மனைவி இறந் தால் தான் புது மாப்பிள்ளை என்றாகி விடுகிறான். நெரு க்கடியான காலங்கள் ஒரு வரை மன நோயாளியாக மா ற்றி விடுகிறது. தவறான போதனைகள், போலியான முன் மாதி ரிகள் இன்றைய இளைஞர்களைத் தடுமாறச் செய்கின்றன. நல்லதையும், கெட்டதையும் பாகுபடுத்த தெரி யாதபடி அறி யாமை தடுத்து விடுகிறது. மன இறுக் கங்களும், இன்ன ல்களும் மனிதனைத் தனித்துவிட்டு தற் காப்பு மாயைக்குள் தள்ளி விட்டு விடுகிறது. மனக் க வசங்களை அணிந்து கொ ண்டு தற்காலிகமாக நிம்ம திகளை தேடிக்கொள்ள வ கை செய்துவிடுகிறது. எதிர் மறையான எண்ணங் களை வளர்த்துக் கொண்டு தன் முன்னேற்றத்திற்கு தானே தடைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறான். தன்னம்பிக்கை, முயற்சி ஆகியவற்றை அட கு வைத்து விட்டு பிறரை சார்ந்திருக்கும் கையாலாகாத் தனத்திற்கு தன்னை தாழ் த்திக் கொள்கிறான்.

* மது அடிமைக்கு தன்னை உள் ளாக்கி கொள்ளாமல் இருந்தி ருந்தால் எனது நண்பர் ஒருவர் தற்சமயம் ஸ்டேட் வங்கியில் தலைமைப் பொது மேலாள ராக வீற்றிருந்திருப்பார். குடிப் பழக்கம் எனும் நோய் பீடித்த மைக்கு அவர் கூறும் காரணம் தன் மனைவியின் நடத்தை சரியில்லை என்பது தான். அவருக்கு இரண்டு மகள்கள். ஒருவர் நியூயார்க்கில் மற்றொ ருவர் கனடாவில் இருக்கின்ற னர். அவர், “நான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டேன். என் வே லைக்காரர்கள் கூட என்னை மதிக்கவில்லை” என்று கூறி கதறி அழுகிறார். இவரும் மனதில் தற் காப்பு உத்தியில் தன்னை சிக்க வைத் துக்கொண்டு தன் இயலாமைக்கு ஒரு காரணத்தை கூறிக்கொண்டு சுகம் காண் கிறார். இவருக்கு மனப் போராட்டங் களை எதிர்கொள்ளும் ஆற்றல் இல்லை. இத்தகைய ஆற்றலை வளர்த்துக் கொ ள்ள பயிற்சியை தருவதன் மூலம் மன நோயை விரட்டலாம். மனதின் தற்காப்பு இயக்கம் அல்லது சக்தி இங்கு தேவைப் படுகிறது. காரணங்களைச் சொல்லிக் கொண்டு காரியங்களை விட்டு விடுகிறோம்.

 * ஒருவன் தன்னை பற்றிய கருதுகோளை, நல்ல அபிப்ரா யத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும். இதனைப் பெற்றோர்களும், மற் ற சமூக அங்கத்தி னரும் உருவாக்க வே ண்டும். மனவெழுச் சிகளான சிரிப்பு, மகி ழ்ச்சி, கோபம், ஆவே சம், பயம், இரக்கம், அழுகை போன்றவ ற்றை எப்படி எப்போது வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்கிற சூட் சுமங்களை சொல்லித்தர வேண்டும். இது நல்ல கட்டுக்கோ ப்பான ஆளுமையை வள ர்த் துக்கொள்ள உதவும். மனவெ ழுச்சிக் கட்டுப் பாடுகள் இல்லாமை மன நோய்க்கு வித்தாக அமை ந்துவிடும். சுவர் இருந்தா ல்தான் சித்திரம் தீட்ட முடி யும். அதுபோலவே நல்ல உடற்கட்டு, ஆரோக்கியம் இருக்க வேண்டும். வலிமையான உடல் தெளிவான சிந்த னைக்கு ஆதாரமாக அமையும். பிற ரோடு இணக்கமாக செயலாற்ற வேண்டிய சமூகத் திறமை களை சொல்லித்தர வேண்டும். பேச்சாற்றல், எழுத்தாற்றல், உரையா டல், நட்பு பாராட்டல், குழுவோடு இணங்கி செ யல் படல் போன்ற ஆற்ற ல்களை பெருக்கிக் கொ ள்ள வேண்டும். இத்த கைய ஆற்றல்களில் உ ள்ள குறைபாடுகள் மன நோயை தோற்றுவிக்கி ன்றன. உயிரியல் ரீதியா ன பல காரணங்கள் மனநோய்களின் வேர்களாக உள்ளன. பாரம்பரிய மரபு அணுக்களில் உள்ள குறைபாடுகள், தை ராய்டு, பாரா தை ராய்டு, தைமஸ், பியூட்டரி, அட்ரினல், பாலினச் சுரப்பிகள், பான் கிரியாஸ் போன்ற நாள மில்லாச் சுரப்பிகளின் இயக்க நீர்களின் மாற்ற ங்கள் மனநோய் தோற்றத் தில் பங்கு கொள்கின் றன. இதைப் போலவே ஊனங்களும் வித்துகளாக உள்ளன. பிறவி ஊனம், வியாதிகளினாலும், விப த்துகளினாலும் உண்டா கும் ஊனங்கள் மனக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. உடல்வாகுகளும், அமைப்புகளும் ஒருவரின் ஆளுமைப் பண் புகளை நிர்ணயம் செய் கின்றன. அதிகமான செ ல்லம், கண் டிப்பின்மை, புறக்கணிப்பு, அதிகமான கண்டிப்பு, அளவுக்கதிக மான பாதுகாப்பு, தகுதி க்கு மீறிய எதிர்பார்ப்பு, குடும்ப சச்சரவுகள், குழந் தைகளின் மன நிலை யைப் பாதிக்கின்றன. இ வை நாளடைவில் மன நோய் க்கான வாயிலை திறந்து விடுகின்றன. ஏழ்மை, வறு மை, இல்லாமை போன்ற கொடுமைகளும், பிறழ்வான மன நிலைகளை உருவாக்குகின்ற ன. சமூக தொழில்நுட்ப வள ர்ச்சிகளும், மாற்றங்களும், நிதி நெருக்கடிகளும், தொழில் சார்ந்த பிரச்சினைகளும் மன நோய்களைத் துரிதப்படுத்தும் கருவிகளாகும். எனவே மன நோயின் ஆணிவேரைக் கிள் ளி எறிய வேண்டும். இல்லை யென்றால் ஆல் போல் வளர் ந்து விட்ட பிறகு அதனை சாய் ப்பது சிரமமான செயலாகி வி டும். நடைபிணமாக்கி உற்றா ருக்கும், பெற்றோருக்கும் சுமையாகி விடும்.

* விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த எய்ட்ஸை விட முன்னுரிமை பெற வேண்டியது மன நோய் என்பதை அனை வரும் உணர வேண்டும். இதிலிருந்தே மனநோ யின் தீவிரம் எவ்வளவு என்பது உங்களுக்குப் புரி ந்திருக்கும். சரி மருத்து வத்தில் மன நோய்களை மாற்றக் கூடிய மருந்து கள் உள்ளனவா? என்று கேட்டால் நிறைய உள்ள ன என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

 * ஆங்கில மருந்துகள்:
 *மனநோயின் அறிகுறி களுக்கு ஏற்ப மருந்து களைக் கொடுப்பார்கள். கடுமையான மன இறுக் கம், மன உளைச்சல், மனச் சோர்வு, பிறழ்வு போன்ற நோய்களுக்கே ற்ப மருந்துகளை முடிவு செய்வார்கள். நோய் மித மானது, கடுமையானது, மிகக் கடுமையானது, கொடுமையானது என்று வகைப்படுத்தி மருந்துகளை முடிவு செய்வார்கள்.

 * மனச் சோர்வை அகற்றும் மருந்து, பதட்ட நீக்கிகள், மன நிலையை உற்சாகமாக வைத்திருக்கும் மருந்து கள், தூக்க மாத்திரைகள் போன்றவற்றை கொடுப் பார்கள. சிலருக்கு ஷாக் டிரீட்மென்ட் கூட கொடுப்பதுண்டு.

  * ஹோமியோபதி மருந்துகள்:

 * ஹோமியோபதி எப்போதுமே மனிதனை முழுப் பொரு ளாக பார்க்கிறது. மனி தனிலிருந்து அவன் உறு ப்புக்கு வைத்தியமே த விர, உறுப்பிலிருந்து அவனுக்கு வைத்தி யமில்லை. மூன்று கோ ணமான முக்கோண த்தில் மன, உடல், சமூக நலனில் ஹோமியோ பதி மருந்துகள் அக்கறை செலுத்தும். இதனால் தனி மனிதனின் தனிப்பட்ட சிக்கல்கள் மருந் துகளால் சிதறு ண்டு போகும். மேற்சொன்ன எந் தப் பிரச்சினையாக இருந்தா லும் ,மனநல பாதிப்பாக வெளிப்பட் டாலும் ஹோமியோ பதியில் Antianxiey, Anxiolytic, Anti- depressant போன்ற தொந்தரவு களுக்கு அகோனைட், இக்னீஷி யா, பல்சட்டிலா, பிளம்பம் போ ன்ற மருந்துகள் உள்ளன. இவை நோயை முழுமையாக குணப் படுத்தி மனதை மகிழ செய் யும்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: