Saturday, May 21அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

நகம் கடிக்கும் பழக்கமும், அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான வழிமுறைகளும்

மனிதர்களின் அசாதாரண பழக்கவழக்கங்களில் ஒன்று. இது ஒரு வகை நோயாகவே கரு தப்படுகிறது. மனஅழுத்தம், மன முரண், குழப்பம், தாழ் வுமனப்பான்மை, stress, ஒத்துப் போக முடியாமை, இக்கட்டான மனநிலை போ ன்றதான பலவித உள்ளி யல் காரணிகளால் இப்பழக் கம் ஏற்படுவதாகவே ஆரா ய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறா ர்கள். சிறியவர்களில் இரு ந்து பெரியவர்கள் வரை வயது பேதமின்றி பலரும் நகம் கடிக்கும் பழக்கத்தைக் கொ ண்டுள்ளார்கள். நகம் கடிக்கும் பழக்கும் பெரும்பாலும் குழந் தைப் பருவத்தில் தொடங்கி விடுகிறது. பருவ வயதில் அனேகமானவர்கள் இப்பழக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு விடுகி றார்கள். குறிப்பிட்ட சிலரால் இப்பழக்கத்திலிருந்து விடு பட முடிவதில்லை. அவர்கள் வயது வந்த பின்னரும் இப் பழக்கத்தைத் தொடர்கிறார் கள். அனேகமானோர் தம் மை மறந்த நிலையிலேயே நகங்களைக் கடிக்கிறார்கள். பலர் தமது இந்தச் செயற் பாட்டினால் திருப்தியின்மை யை அடைந்தாலும், இந்தப் பழக்கத்திலிருந்து மீள முடி யாதவர்களாகவே இருக்கி றார்கள்.

நகம் கடிக்கத் தொடங்குதல்

குழந்தைகளிலும், பருவவயதினரிலும் 30 வீதமானோரும், வயது வந்தவர்களில் 10இல் இரு ந்து 15 வீதமானோரும் நகங்க ளைக் கடிக்கிறார்கள். அனேகமா கக் குழந்தைகள் கிண்டர் கார்டன் வயதான நான்கிலிருந்து ஆறு வயதுக்குள்ளான காலப்பகுதி யில் நகங்களைக் கடிக்கப் பழகத் தொடங்குகிறா ர்கள். இப்பழக்கம் பத்து வயது வரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கக் கூடி 12-13வயதில் உச்சநிலையை அடைந்து வாலி பப் பருவத்தில் இல்லாமலே போ ய் விடுவதும் உண்டு. குறிப்பிட்ட சிலரால் இப்பழக்கத் திலிருந்து விடுபட முடிவதில்லை. அவர்கள் வயது வந்த பின்னரும் இப்பழக்கத்தைத் தொடர் கிறார்கள்.

அறிகுறிகள்

ஒரு குழந்தை தனது நகங்களைக் கடிக்கத் தொடங்குவது அந்தக் குழந்தைக்கு அது வாழும் சூழ லில் ஏதோ ஒன்று டனோ அல்லது யா ரோ ஒருவருடனோ ஏதோ ஒரு பிரச்ச னை இருக்கிறது என்பதற்கான அறி குறி.

ஆராய்சியாளர்களின் கணிப்புகள்

 • குழந்தைகளில் 30 வீதமானவர்கள் நகங்களைக் கடிக் கும் பழக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கின்றார்கள்.
 • வயது வந்தவர்களில் 10இலிருந்து 15 வீதமானவர்கள் நகங்களைக் கடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்க ளாக இருக்கி ன்றா ர்கள்.
 • நகம் கடிக்கும் பழக் கம் ஆழ்மன அழுத்தத் தின் வெளிப்பாடு என் கிறார் Bad Säckingen, Baden-Württemberg ஜெர்மனியைச் சேர் ந்த Markus Biebl (Diplom-Psychologe). பெரியவர்களிடம் அனேகமாக இந்த ஆழ்மனமுரண் தொழில் இடங்களி லோ, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலோ ஏற்படும், சண்டை கள், பிரச்சனைகளாலேயே தோன்றுகிறது என்றும் சொல்கிறார் இவர்.
 • குழந்தைகளிடம் அவர்களைச் சுற் றியுள்ள பிரச்சனைகளின் பிரதி பலிப்பும், அவர்களது கடினமான நிலைகளின் உணர்ச்சி வெளிப்பா டுகளும் கூட நகம் கடித்த லுக்குக் காரணமாகின்றன என்கிறார் Bonn, ஜெர்மனியைச்சேர்ந்த Gisela Dreyer (Psychologin). நகங் களைக் கடித்தலின் மூலம் அவர்கள் தமது மனஅழுத்தத்தைக் குறைத்துக் கொ ள்கிறார்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிடு கிறார்.

நம்பப்படும் காரணிகள்

 • தங்களை மற்றவர்கள் மதிக்காமல் ஒதுக்குகிறார்கள் என்ற பயம், தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் தங் கள் நகங்களைக் கடிக்கிறார்கள்.
 • தங்களது கோபங்களை மற்றவர்கள் மீது காட்ட முடியாத இயலாமை நிலையைக் கொண்டவர்கள் தங் கள் நகங்களைக் கடிக்கிறார்கள்.

நகம் கடிப்பதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான வழி முறைகள்

 • கைகளுக்கு வேறு வே லைகள் கொடுத்தல். (சில குழந்தைகள் அவர்களின் கைகளுக்கு வேறு வேலை கள் கொடுக்கும் போது நகங் களைக் கடிப்பதை நிறுத்து கிறார்கள். குழந்தைகள் கடிக் கக் கூடிய வளையம், பந்து போன்ற பொருட்களைக் கை களில் கொடுக்கலாம்.)
 • மருந்துக்கடையில் கிடைக்க் கூடிய கசப்புத் தன்மையு ள்ள மருந்து, எண்ணெய், சாயம் போன்றவற்றில் ஏதா வதொன்றை விரல்களில் பூசி விடுதல் அல்லது விரல் களை அவற்றுள் தோய்த்தெடுத்தல்.
 • விரல்களை துணிகளால் சுற் றிக் கட்டி விடுதல் அல்லது கை யுறை போட்டு விடுதல். [குழந் தைகள் தொ லைக்காட்சி யில் மூழ்கியிருக்கும் பொழுதுகளில் நகங்களை அதிகமாகக் கடிக் கிறார்கள். அந்த நேரங்களில் இந்த முறையைக் கையாள லாம்.)
 • குறிப்பிட்ட கொஞ்ச நேரத் துக்கு நகங்களைக் கடிக்கா மல் இருந்தால் குழந்தைக்கு மகிழ் ச்சி தரக் கூடிய ஒரு பொருளை த் தருவதாக வாக்குறுதி கொடு த்தல்
 • நகங்களைப் பராமரித்தல் (நகங்களை ஒட்ட வெட்டி, நகங்களுக்குரிய அர த்தால் தேய்த்து, நக ங்களை உரமா க்கக் கூடிய சாயம் பூசி, அதன் பின் எண் ணெய் பூசி, மசாஜ் செய் து விடலாம்.)
 • அழுத்தத்தைத் தீர்த் து வைத்தல் (கண்டி ப்பதோ, பேசுவதோ நகங்களைக் கடிப்ப திலிருந்து மீளுவதற்கு இது வரை உதவியதில்லை. அதற்காகப் பெற்றோர் நகம் கடிப்பதைப் பற்றி அக்கறை கொள்ளாது இருந்து விடலாகாது. கூடுதலாகக் குழந் தைகள் தம்மை மற ந்த நிலையிலேயே நகங்களைக் கடிக்கி றார்கள். அந்த நேரங் களில் பெற்றோர் அ தை மெதுவாகச் சுட் டிக் காட்ட வேண்டும். பொது இடங் களில் நகங்களைக் கடித்தல் கூடாது என்பதை ஏதாவதொரு புனை சொல்லால் குழந்தைக்கு ஞாபகப் படுத்த வேண்டும். நகம் கடித்தல் மனஅழுத்தத்தின் வெளிப்பாடு. ஆதலால் பெற்றோர் குழந்தை ஏதாவது வகையில் மனம் வருந்திக் கொண் டிருக்கிறதோ என்பதையும், வீட்டிலிருந்தா, பாட சாலையிலிருந்தா குழந்தைக்குக் கிடைக்கிறது என்ப தையும் கண்டறிந்து அதிலிருந்து குழந்தை மீளுவத ற்கான வழிகளைச் செய்ய வேண்டும்.)

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: