Tuesday, August 16அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

சர்க்கரை நோய் எப்படி வருகிறது?

பேராசிரியர் சு.அர்த்தநாரி ஓர் இணையத்தில் எழுதிய கட்டுரை

தொல்லையில்லா வாழ்க்கையை நடத்தவே விரும்புகிறா ன். அவன் வாழ்க்கையை புரட் டிப் போட்டு, சந்தோஷத்தை கெடுக்க வந்த நோய் தான் சர்க்கரை நோய்.

சர்க்கரை நோயைக் கண்டுபிடி த்தவுடன் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்:

* சர்க்கரை நோய் நிலை, சமீப த்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா? அல்லது நீண்ட நாட்கள் கண்டு ப்பிடிக்கப்படாமல் இருந்திருந் ததா?

* சர்க்கரை நோய் உடலில் இருப்பது சில, பல வருடங்களா?

* சில ஆண்டுகளாக இருக்கிறது என்றால் அதன் விளைவு களை அறிய வேண்டும்.

* பல ஆண்டுகளாக இருந்தால் இத னால் பலவிதமான கோளா றுகளை கண்டறிதல் வேண்டும்.

முதல் மூன்று வகைகளில் அவ் வளவு பாதிப்பு தெரியாது. கடை சி நான்காவது வகையில் பல உறுப்புகளின் தாக்கம், செயலிழப்புகளைப் பார்க்க முடியும்.

சர்க்கரை நோய் எப்படி வருகிறது?

நாம் உண்ணும் உணவு, உணவுக் குழாய் மூலம் இரைப் பையை அடைந்தவுடன் செரித்து இரைப் பையிலிருந்து சிறு குடலுக்கு செல்கிறது. அந்நேரத்தில் இரைப் பை, சிறு குடலிலிருந்து இன்கி ரிடின் என்ற குளுகோசை கட்டு ப்படுத்தும் சுரப்பிகள் பீட்டர் செல் களை தூண்டி இன்சுலின் சுரக் கப்பட்டு குளோஸ் என்ற சர்க் கரையை உடலுக்கு ஏற்ற சக்தி யாக மாற்றி உடலுக்கு புத்துண ர்வு கொடுக்கிறது.

சர்க்கரை நோய்:

நாம் சாப்பிடும் அதிக சர்க்க ரையினால் மட்டுமல்லாது ஆல் பாசெல், பீட்டாசெல் இந் த செல்களில் சுரக்கும் குளு கோகான் ஆல் பருத்து வருகி றது. இன்சுலின் என்ற ஹார் மோன் பீட்டாவிலிருந்து வரு கிறது.

(ஏ) ஆல்பா செல் குளுகோ னை சுரக்கிறது. இது சர்க்கரை ரத்தத்தில் அதிகமாகிறது.

(பி) பீட்டா செல் (இன்சுலினை சுரக்கிறது). இது சர்க்கரையை சக்தியாக மாற்றுகிறது.

‘ஏ’யும் ‘பி’யும் தராசுத் தட்டுகள் போல சரியாக இயங்க வே ண்டும். இதில் கோளாறு (ஏ) அதி கமாகி (பி) குறைந்தால் சர்க்கரை நோய் உண்டாகும்.

சர்க்கரை நாம் உண்ணும் உண விலிருந்து மட்டுமல்லாது இந்த குளுகான் கல்லீரலில் இருந்து சர்க்கரையை அதிகமாக்குகிற து. மற்றும் கொழுப்பு, புரதம் முதலியவற்றில் இருந்தும் சர்க் கரையை உருவாக்கி ரத்தத்தில் குளுகோஸை அதிகமாக்கி விடு கிறது.

சர்க்கரை நோய் கண்டவர்கள் தினமும் நரகமாக, சந்தோ ஷத்தை தொலைத்து நோயை வேண்டா வெறுப்புடன் சரி யாக கவனிக்கத் தவறினால் ஏற்படும் விளைவுகள் பல. முக் கியமாக நாம் பயப்பட வேண்டிய உறுப்புகளில் உயிர் காக்கும் உறுப்புகளான இதயம், மூளை, சிறுநீரகம், கண் இவைகளை கண்ணும் கருத்துமாக கண் காணிக்க வேண்டும்.

கேசம் முதல் நகம் வரை:

சர்க்கரை நோய் உச்சந் தலை கேசம் முதல் கா லில் உள்ள நகம் வரை தாக்குகிறது. சர்க்கரை நோயை கண்ணுக்குத் தெரியாத மைக்ராக்ஸ் கோப் ரத்த நாளங்களின் வியாதி எனப்படும். இதை ஆஞ்சியோபதி என்பர்.

மைக்ரோ ஆஞ்சியோபதி டயாபடிக் ரெட்டினோபதி கண் களுக்கு தெரியாத ரத்தக் குழாய்களின் உட்சுவர் கொலஸ் டிரால் தாக்கப்பட்டு நடுச் சுவரில் உள்ள தசைகள் செயலி ழந்து விடுகிறது. இதனால் கண்ணின் உட் திரையில் கோளாறு ஏற் பட்டு, கண்ணில் உள்ள ரத்த நாளங்கள் பழுதடை ந்து ரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டு கண் பார்வையை பாதித்து நாளடைவில் பார்வை இழ க்க நேரிடும்.

டயாபடிக் நெப்ரோபதி என்ற சிறுநீரகக் கோளாறு:

சிறுநீரகம், உடலிலுள்ள கழி வுகள் இது நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள செரிமா னத்திற்கு பிறகு ரத்தத்தி லுள்ள வேண்டாத வேதியி யல் பொருட்களை உடல் உறுப்புக்களால் ஏற்கப்பட்டு மீதி தேவை இல்லாத கழிவுப் பொருட்களான யூரியா போ ன்றவற்றை வடிகட்டி வெளி யேற்றுவது நெப்ரான் என்ற சிறுநீரகத்தின் உயிர்நாடி. இது கெட்டு விடாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். இது கெட்டு விட்டால் யூரியா, கிரியாட்டின் மேலும் பொட்டாசியம் அதிகமாகி சிறுநீரகம் செய லிழக்கிறது. மூன்று மாதம் ஒரு முறை பொதுவாக மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை சர்க்கரையின் அள வு துல்லியமாக சீராக பரா மரிக்கப்படுகிறதா என்ப தை அறிய கிளைக்கேர் சுலேட்டு நிமோக்குளான் அளவு பார்த்து சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். இந்த நெப்ரான் என்ற சிறுநீரக உறுப்பு மிகவும் முக்கியமானது. சர்க்கரை நோயினால் இது பாதிக்காதவாறு கண்காணிக்க வேண்டும்.

இதற்கு முக்கிய பரிசோதனைகளான எச்.பி.ஏ.சி., என்ற கிளைகோ சிலேட் ஹிமோகுளோபின் ரத்ததத்தின் சிவப்பு அணுக்களில் உள்ள குளுகோஸ் அளவை துல்லியமாக மூன்று மாதமாக எப்படி சர்க் கரை வியாதி இருந்தி ருந்தது என்பதைக் கா ட்டும். இது முக்கிய பரி சோதனை இரண்டாவது பரிசோதனை மைக்ரோ ஆல்பர் னியூரியா. இது சிறுநீரகத்தின் உயிர்நாடியான நெப்ரானின் செயல்பாட்டைக் குறிக்கும்.

ஸ்டிரோக்கை உண்டாக்கும்:

மூளையைத் தாக்கி, உடலில் உள்ள கை, கால்களை செயல் இழக்கச் செய்து தற்காலிக ஸ்டிரோக் அல்லது நிரந்தர ஸ்டிரோக்கை உண்டாக்கி உட லின் பகுதியை செயலிழ க்கச் செய்து வாழ்க்கையையே முட க்கி விடுகிறது. சர்க்கரை இதய நோய் பாதிப்பு உயிரைப் பறிக் கும். மற்ற உறுப்பு பாதிப்பு களினால் உயிர் உடனே போ காது. வாழ்க்கை பாதிக்கும் சர்க்கரை நோய் எத்தனை கால ம், ஓராண்டாகி, ஐந்து, பத்து, இருபது ஆண்டா என்பதைப் பொறுத்து இதய தாக்கத்தை சொல்லலாம். முப்பது ஆண்டு களில் பல நூறு கட் டுரை, பல புத்தகங் கள் சர்க்கரை நோயி னால் வரும் இதய நோய்கள் பல உள்ள ன. இதற்கு இந்த கட் டுரை போதாது. முக் கியமா இதய நோயை ப் பற்றி தெரிந்து கொ ள்ளலாம்.

மைக்ரோ ஆஞ்சியோ பதி, பெரிய ரத்தக் கு ழாய்களை தாக்கி, கரோனரி ரத்தக் குழாய் அடைப்பை உண் டாக்குகிறது. கண்ணுக்குப் புலப்படாத ரத்த நாளங்கள் பாதி ப்பால் இதய தசைகளை பாதிக்கப்பட்டு இதய வீக்கம் ஏற்பட்டு மை யோபதி என்ற வியாதி டயபடிக் கார்டியோ மை யோபதி என்ற இதய வீக்க நோய் ஏற்படு கிறது. இதை சர்க்கரை நோய் கண்டுபிடித்த நே ரத்தில் இருந்து இதயத்தை பாதுகாக்க வேண்டும்.

இதய நோயாளி சர்க்கரையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதய நோயாளிகள் ஆஞ்சியோ பிளா ஸ்டி ஸ்டென்ட் வைத்த வர்களும் சரி, பைபாஸ் செய்தவர் களும் சரி, ஸ்டெ ன்ட், பைபாஸ் கிரா ப்ட் இவைகளை பாது காத்து வர வேண் டும்.

ஏன்?

சர்க்கரை வியாதி கண் டவர்களுக்கு கரோனரி ஸ்டென் ட்டும், பைபாஸ் கிராப்ட்டும் எளிதில் அடைக்க வாய்ப்புகள் அதிகம். இதற்கு தா றுமாறாக ஏறும் இற ங்கும். சர்க்கரை அள வும் கெட்டக் கொழு ப்புகளான டி.எச்.எப்., எல்.டி.எல்.,தான் கார ணம்.

புது பரிசோதனை:

சர்க்கரை நோயைக் கண்டுபிடிக்க இன்று வரை வெறும் வயிற்று சர்க்கரை அளவு பரிசோதனையும், சாப்பிட்டு 2 மணி நேரம் கழித்து சர்க் கரை அளவு பரிசோதனை யும் உடலில் குளுகோஸ் தாங்கும் திறனைக் கண்டு பிடிப்பது என்ற நிலை மாறி இப்போது சர்க்கரை நோய் உள்ளதா இல்லையா என் பதை துல்லியமாக தெரிய புதிய முறை கண்டுபிடிக்க ப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட பரிசோதனை எந்நே ரமும செய்யலாம். 6 முதல் 6.5 சதவீதம் இருந்தால் சர்க்கரை நோய் வரும் வாய்ப்பு. 6 சதவீதம் சர்க்கரை நோய் இல்லை 6.5 சதவீதத்துக்கு மேல் நோய் உள்ள து. இது எப்படி கரோனரி நோய் க்கு ஆஞ்சியோகிராம் கோல்டு ஸ்டென்டோ அதுபோல சர்க்கரைக்கு இது முக்கிய டெஸ்ட்.

ரத்தக்குழாய் அடைப்பு:

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் கட்டுப் பாட்டில் இருந்தால் கரோனரி ரத்தக் குழாய் அடைப்பு எப்படி இருக்கும் என் பதை தெரிய வேண்டும். (ஏ) ஐந்து ஆ ண்டுகள் உள்ளவர்களும் 20 முதல் 30 சதவீதம் வரை அடைப்பு இருக்கலாம். (பி) பத்து ஆண்டுகள் சர்க்கரை நோய் இ ருந்தால் 90 சதவீத அடைப்பு. ஒரு இட த்தில் அல்லது பல இடத்தில் அடைப்பு இருக்கலாம்.

(சி) 10 ஆண்டு முதல் 20க்குள் இருந்தால் அடைப்பு ஒரு இட த்தில் மட்டுமல்லாது ரத்தக் குழா ய் முழுவதும் அடைப்பு இருக்கும். ஒரு குழாய் மட்டுமல்லாது பல குழாய் அடைப்பு இருக்கும். (டி) சர்க்கரை நோயினால் ரத்தக் கு ழாய் சிறுத்துப் போய் கரோனரி ரத்தக் குழாய் விட்டம் 2 மில்லி மீட்டர் அதற்கு குறைவாக இரு க்கும். இது பரிதாபமான நிலை.

பைபாஸ் கிராப்ட் உள்ளவர்கள் மி கவும் கவனமாக இருக்க வேண் டும். வீனஸ் கிராப்ட்டுக்கு சில காலம் வரை நன்றாக இருக்கும். அதற்கு மேல் வீனஸ் கிராப்ட் மூட வாய்ப்புள்ளது. பல ஆண்டுகள் வரை கிராப்ட் மூடா மல் இருப்பதைப் பார்த்து இருக்கி றேன்.

வீனஸ் கிராப்ட் இது இணைப்பு தான். லீமா, ரிமா என்ற ஆர்ட்டிய ல் கிராப்ட் கரோனரி ரத்தக் குழாய் போல் இயங்கும். வீனஸ் கிராப்ட் இணைப்பில் ரத்தம் உறைந்து மூடிவிடும். வீனஸ் கிராப்ட் நாளாவட்டத்தில் செயலிழக்கும். இந்த ஸ்டென்ட் எளிதில் மூடிவிடும். மறு பைபாஸ் சிறந் தது. ஸ்டென்ட் அடைக் காமல், ஸ்டென்ட்டையும் மிகவும் பாதுகா க்க வேண்டும். இதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தனி மனித ஒழுக்கம், வாழ்க்கை முறை மாற் ற வேண்டும்.

சந்தோஷமாக வாழ கற்றுக் கொள்ளுங்கள்:

சர்க்கரை வியாதியுள்ளவர்கள் பல விளைவுகளோடு வாழ கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். வாழ்வில் வியாதி வந்தது என்று கவலைப் பட்டு சோம்பேறியாய் மூலையில் இருப்பது நல்லதல்ல. சலிப்பு, வெறுப்பு இவைகள் அதிகமாக தாழ்வு உணர்ச்சி மே லோங்கி தற்கொலைக்கு தூண்டும். பல் தேய்த்து, குளிப்பது போல சர்க்கரையை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க தினமும் ஒரு தடவை நினைத்து சந்தோஷமாக வாழ கற்றுக் கொள் ளுங்கள்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும் உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: