Saturday, June 25அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

காது கேளாமை

மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் ரவி ராமலிங்கம் ஓர் இணையத்தில் எழுதிய கட்டுரை

பிறவி காது கேளாமை எதனால் ஏற்படுகிறது டாக்டர்?

தாயின் வயிற்றில் குழந்தையாக இருக்கும் போது நமக்கு ஏற்படு கின்ற வைரஸ் காய்ச்சல் மற்றும் மீசில்ஸ் என்றழைக்கப்படுகின்ற தட்டம்மை, மூளை காய்ச்சல் மற்றும் கருவுற்று இருக்கும் பெ ண்களின் வயிற்றில் ஏற் படுகின்ற காயங்கள் போன்றவை எல்லாம் பிறவி காது கேளாமைக்கு வித்தி டலாம். சில குறை மாதத்தில் பிறக்கும் குழந்தைக்கும் கணவன் – மனைவி இருவருக்குமிடையே ரத்தப் பொருத்தம் இல்லாவிட் டாலும் பிறவி காது கேளாமை ஏற்படும்.

நன்றாக கேட்டுக் கொண்டிருந்த காது திடீர் என்று சிலருக்கு கேட்காமல் போவது ஏன்?

குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற மலேரியா காய்ச்சல், டைபாய்டு காய்ச்சல், மம்ஸ் என்றழைக்கப் படும் பொன்னுக்கு வீங்கி, காச நோ ய் போன்றவை பாதியில் காது கேளாமைக்கு காரணமாக அமையலாம். மேற்சொன்ன பாதிப்புகளின் போது ஸ்ட்ரப்டோ மைஸின் மருந்தை அதிக அள வில் எடுத்து கொள்வதனாலும் கூட பாதியில் காது கேளாமை ஏற்படலாம். அடிக்கடி ஜலதோஷம் ஏற்பட்டு அது காதுகளில் பரவி நீர் கோர்த்துக் கொண்டு காதில் சீழ் வடிவதினாலும் கூட பாதியில் காது கேளாமை ஏற்படலாம்.

காதில் வருகிற மீனியர்ஸ் பாதிப்பு என்பது என்ன?

காது நோய்களுள் முக்கியமானது மீனி யர்ஸ் நோய். உட்காதில் வரும் இது மீனியர்ஸ் என்பவரால் கண்டு பிடிக்க ப்பட்டதால் அவரது பெயராலேயே அழைக்கப்படுகிறது. இந்நோயால் மயக் கமும், நிலை தடு மாற்றமும் ஏற்படும். முதலில் மூளையால் தான் மயக்கம் ஏற்படுகிறது என்று மருத்துவ உலகம் எண்ணிக்கொண்டு இருந்தது. மீனியர் ஸின் ஆய்வின் போது மய க்க நோயாளி ஒருவர் இறந்துவிட்டார். பிணப் பரிசோத னையின் போது நோயாளியின் உட்காதில் நோய் இருந்தது கண்டு பிடிக்க ப்பட்டது. பின்ன ர்தான் அவரது இறப்புக்கு காரணம் காதுநோய் என்பது தெரிய வந்தது. அதிலிருந்துதான் வியப்பூட்டும் வித த்தில் உட்கா தின் செயல்பாடுகளை யும், அதன் பாதிப்பால் ஏற்படும் நோய்களை யும் ஆய்வு செய்ய ஆர ம்பித்தார். காதுகேளாமை, காது இரைச்சல், மயக்கம் ஆகிய மூன்றும் சேர்ந்த துதான் மீனியர்ஸ் நோய்

மீனியர்ஸ் நோய் உண்டாவதற்கா ன காரணங்கள் என்ன?

1. உடலில் அதிகளவு சோடியம் உப்பு சேருவதாலும் உண்டாகிறது.

2. வைட்டமின் சத்துக்குறைவாலும் இது வரக்காரணமாகலாம்.

3. மனிதரின் உணர்ச்சி தான் மீனியர்ஸூக்கு முதற்காரணம். பெண் களுக்கு மாத விலக்கு மாறுதலும் ஒரு காரணமாக கூறப்படுகிறது.

4. ஒவ்வாமையும், நாளமில்லா சுரப்பிகளின் கட்டுப்பாடு மாறுவதாலும் இந்த நோய் ஒரு வரைத் தாக்கலாம்.

உள்காது பாதிப்பு ஏற்படுவது எதனால்?

உள்காதினுள் – அதிகமான நீர் சுரப்பு ஏற்படுகி றது. சுரந்த நீர் சரியாக வடியாமல் தேங்கு கிறது. அவ்வாறு நீர் தேங்கும்போது உள் காதின் நல்ல நிலையில் உள்ள நுண் உறுப் புகளை அழுத்து கிறது. அதனால் அவை செயலிழந்து விடுகின் றன. ஆதலால், உள் காதில் நோய் ஏற்படுகிறது. இப்படி காதில் நீர் அதிகமாக தேங்கும் போது ஒரு நிலையில் உள்காது சவ்வு உடைந்துவிடுகிறது. நோயிலிருந்து விடுதலை ஏற்பட்டாலும் நோயினால் ஏற்பட்ட காது மந்தம் நீங்குவது இல் லை.

மீனியர்ஸ் நோய்க்கு என்ன பரிசோதனைகள் செய்ய வேண்டும்?

இவர்களுக்கு மத்திய நரம்பு மண்டலத்தை சோதனை செய்ய வேண்டும். ஏனெனில் காது, மூளை நரம்பின் கட்டி கள் மீனியர்ஸ் போன்று தோன்றலாம். காதினுள் குளி ர்ந்த நீரை பீச்சும் போது உள் காது நீர் தட்ப வெப்ப நிலை மாற்றத்தால் உள்ளேயே சுற் றத் தொடங்குகிறது. இதனா ல் விழிக் கோள அசைவு ஏற்படும். திடீரென காதினுள் குளிர்ந்த நீரோ, வெந் நீரோ படுவதால்கூட இ ந்த நிலை ஏற்படலாம். உணர்வு நரம்பு கேளாத் தன்மையை காட்டும் மற்றும் ஒலியின் திறனைக் கூட்டும் போது செவிட்டுத் தன் மையின் அசைவு அதே விகிதத் தில் கூடுவது இல்லை. ஏனெனில் எஞ்சியுள்ள ஒன்று இரண்டு உள் காதின் இறுதி உறுப்புகள் திற மையான ஒலியினால் தூண்ட ப்பட்டு அதிக இரைச்சல் உள்ள நிலையில் நன்றாக காது கேட்க ஏதுவாகிறது. இதனால்தான் மீனி யர்ஸ் நோய் உள்ளவர்கள் அதிக இரைச்சல் உள்ள இடத்தில் நன் றாக காது கேட்க ஏதுவாகிறது.

மீனியர்ஸ் நோய்க்கு என்ன சிகிச்சை டாக்டர்?

நோயாளிக்கு மயக்கமாக இருந்தால் தூக்க மருந்து கொடுத்து ஓய்வு கொ ள்ள சொல்லலாம். தலையை ஆட் டாமல் வைத்து இருந்தால் நோ யின் தீவி ரத்தன்மை குறைந்துவிடும். மேலும் உள்காதை மந்தப்படுத் தும் மருந்துகளை கொடுத்தல் வேண்டும். உள்காதின் இரத்த ஓட்டத்தை அதி கரிக்கவும், நீர்போக்கி மருந்துகளை கொடுக்க வேண்டும். இவர்கள் உப் பும், நீரும் குறைவாக உட்கொள்ள வேண்டும்.

மயக்கத்தின் காரணமாக ஓயாத தொல்லையும், காது கேட்கவில் லை எனில் ஸ்டெப்டோமைசின் ஊசியை போட்டு காதின் இச்செ யலை இழக்க செய்யலாம். உள் காதின் அறுவையின் மூலம் மயக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நர ம்பை மட்டும் துண்டித்து விட லாம். அதற்கு லேசர் அறு வை கலன் தேவைப்படும். சிறு ஆபரேஷன் மூலம் காதில் நீர் சேருமிடத்தில் ஒரு வழிகாலை ஏற்படுத்தினால் மீனியர்ஸ் நோய் சரியாகிவிடும்.

காது மந்தமாக கேட்க என்ன காரணம்?

நடுச்செவிக்கும், தொண்டைக்கும் பால மாக அமையும் ஈஸ்ட் டேசியன் குழாய் மூலமாக சளி கிருமியோ அல்லது சளியோடு சேர்ந்து அழற்சியோ தொ ண்டையிலிருந்து நடுச் செவியை அடை யும். அங்கே அழற்சியால் நீர்க் கோவை ஏற்பட்டு அதிர்வலை கள் தடை படுவதால் காது மந்தம் ஏற்படுகின்றது. இது நமது தொண்டையில் இயல்பாக அமைந்தி ருக்கும் டான்சில் சதையும், அடினாய்டு சதையும் நாள்பட்ட அழற்சியால் தாக்க ப்பட்டாலும் நடுச்செவி நீர்க்கோவை ஏற்பட்டு காது மந்தம் ஏற்படும். இந்த பிரச்சினைகள் உள்ள குழந்தைகள் படிப் பிலும் மந்தமாகவே இருக் கும்.

சத்தமான இடங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு என்ன ஆலோசனை களை தருகிறீர்கள்?

நாம் வாழ்கின்ற காலக் கட்டம் சத்தங்கள் நிறைந்த காலக் கட் டம். தொழிற்சாலைகள், போக் கு வரத்து வாகனங்களின் சத் தங்கள், ஆலை சங்கொலிகள், ரேடியோ, தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் போன்ற சத்தத்தி லிருந்து நமது காதை பாது காத்துக் கொள்ள நாம் அரும் பாடு பட வேண்டியிருக்கி ன்றது. உதாரணத்திற்கு தொழிற் சாலைகளில் பணிபுரிவோர்கள் சாதாரணமாக தொடர்ந்து எட்டு மணி நேரத்திற்கு குறைவாக 90 டெஸிபல் வரை உள்ள சத்தத்தை கேட் கலாம். சந்தர்ப்பவசமாக 100 டெஸிபல் உள்ள சத்தத்தை கேட்க வேண்டி வந்தால் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் தொடர்ந்து கேட் கக் கூடாது. இதற்கு மேல் 115 டெஸிபல் சத்தத்தை கேட்கும்படியாக இருந் தால் 15 நிமிடம் வரை கேட்கலாம்.

அதற்கு மேலாக கண்டிப்பாக கேட்கக் கூ டாது. தொடர்ந்து அதிக சத்தத்தில் பணி புரிய வேண்டியிருந்தால் காது அடைப்பா ன்களை பொருத் திக் கொள்வது நல்லது.

காதை அடிக்கடி குடையலாமா?

காதை சுத்தப்படுத்தவேண்டும் என்கிற தே வையே இல்லை. ஒரு சிலர் எப்போதும் காதை குடைந்து கொண்டே இருப்பார்கள். காதை நீங்களே சுத்தப்படுத்தவேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்முடைய உடம்பில் சேருகின்ற செக்ரியே ஷன் என்கிற மிச்சங்கள்தான் வேக்ஸ் மெழுகு மாதிரி யாக மாறுகிறது. இந்த மெழுகை சுத்தப்படுத்த வேண்டியதில்லை.

வயதானவர்களுக்கு காதின் கேட்கும் உணர்வு சற்றே குறைவாக இருப்பது போல இருப்பது ஏன்?

காதில் உணர்வு குறைவு ஏற்படுவதும் ஒரு காது பிர ச்சி னையாகும். இது வயது அதி கரிப்பதனால் ஏற்படு கிற பாதிப்பாகும். 75 வயதிற்கு மேலுள்ளவர்க ளுக்கு முதுமையில் இந்த பாதிப்பு ஏற்படலாம். பெண் களைவிட ஆண்கள் தான் இத்தகைய காது கேட் கும் உணர்வு குறைபாட்டை அடைகிறார்கள். காதில் உள் பகுதியில் ஏற்படும் சேதம், ஒலி அலைகளை மாற்றித் தரும் நரம்புகளில் ஏற்படும் சேதத்தைத்தான் உணர்வு குறைபாடு என்கி றோம். இதனை சரி செய்வது முடியாது. ஆனால் காதில் அழுக்கு, காதில் புண், கட்டி, காதில் அந்நியப் பொருட்கள் சிக்கியிருத்தல் போன்ற காரணங் களால் காது கேட்கும் திறன் குறைந்திருந்தால் அதனை தகுந்த சோதனைகளை கையாண்டு அதற்குரிய சிகிச்சை மூலம் சரி செய்ய லாம்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்

-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும்உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham.add@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: