Tuesday, August 16அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தம்பதிகளுக்குள் `தடுமாற்றம்’ ஏன் இந்த நிலை??

பஸ், ரெயிலில் புதுமணத் தம்பதிகள் பயணம் செய்வதை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர் களா? அருகருகே ஒட்டி அமர்ந்திருப்பார்கள். எந் நேரமும் பேசிக் கொண் டிருப்பார்கள். அவர்கள் முகத்தில் புன்னகை இரு க்கும். பேச்சில் சிணுங்க ல் தெரி யும். சாலையின் இருமருங்கிலும் அவர்க ளை கடந்துபோகும் ஒவ்வொன்றும் சந்தோஷ சமாச்சாரங் களாக இருக்கும். அப்போது அவர்கள் வாழ்க்கை சந்தோஷ சாம்ராஜ்யம் போன்றிருக்கும்.
நாலைந்து மாதங்கள் கடந்திருக்கும். அதே பஸ், ரெயில் பயணம். அதே சக பயணிகள். சாலை இருமருங்கிலும் அதே காட்சிகள். எல்லாம் பழை யதுபோல் இருந்தாலும் இந் த தம்பதிகளின் சுபாவம் மட்டும் தலைகீழாய் மாறி யிருக்கும். கொஞ்சல் இல் லை. பேச்சில் சிணுங்கள் இல்லை. நெருக்கமும் இல் லை. நீ யாரோ நான் யாரோ என்பதுபோல் ஆளுக் கொரு பக்கமாய் இறுக்கத்துடன் காணப்படுவார்கள். அங்கும் இங்குமாக அவர்கள் பார்க்கும் காட்சிகளில் எல்லாம் வெறுமையும், சூன்யமும் தான் தென்படும்.
ஏன் இந்த மாற்றம்?
முதல் பயணத்தில் தெரிந்த சந்தோஷ சாம்ராஜ்யம் இந் த இரண்டாம் பயணத் தில் சரிந்துபோனது எப்படி?

இன்று நிலவும் கசப்பான ஒரு உண்மையை எல்லோ ரும் ஜீரணித்துதான் ஆக வேண்டும். திரு மணமான ஆறு மாதத்திற்குள் விவாக ரத்தைப் பற்றி யோசிக்கும் தம்பதிகளின் எண்ணிக்கை, விலைவாசியைவிட வேகமாக உயர்ந்து கொ ண்டிருக்கிறது. கணவர்- மனைவி இருவரும் போட்டி போட் டு பணத்தை சம்பாதிக்கிறார்கள். அதுபோல் போட்டி போட்டு சந்தோஷ த் தை சிதைக்கவும் செய்கிறா ர்கள்.
ஏன் இந்த நிலை?
பழைய காலத்தில் கணவர்- மனைவியாக வாழ்க்கையி ல் இணைந்தவர்களிடம் இருந்த அன்பைவிட, அதிக மான அளவு அன்பு இன்று வாழ்க்கையில் இணைபவ ர்களிடம் இருக்கிறது. பண் பும், பாசமும் கடந்த காலத்து மனிதர்களை விட இவர்க ளிடம் அதிகம் இருக்கிறது. ஆனால் அவைகளை எல் லாம் வெள்ளம்போல அணைக்குள் அடைத்துவைத்திருக் கிறார் கள். தேவைக்குகூட அதனை திறப்பதில்லை. திரும ணமான ஒரு சில மாதங் களிலே சாதாரண விஷயத்தை பெரிதாக்கி, தங்கள் வாதத் திறமையைக்காட்டி யார் பெரியவர் என்ற கோதா வில் இறங்கி விடுகிறார் கள்.
இந்தியாவை வேற்றுமை யில் ஒற்றுமைகாணும் நா டு என் பார்கள். அதுபோல் வேற்றுமை களால் நிறைந்தவர்கள் புதிதாக வாழ்க்கையில் இணையும் தம்பதிகள். ஆண்- பெண் இருவருமே உடல் ரீதி யாக வேறுபாடு கொண்டவர்கள். இரு உடல்களும் வெவ் வேறு விதமான தன்மை கள் கொண்டவை. தே வைகள் கொண்டவை. எதிர்பார்ப்புகள் கொண்ட வை. ஆணும், பெண்ணும் உணர்வு ரீதியாக வேறு பாடு கொண்டவர்கள். உடை ரீதியாகவும், பழ க்க வழக்கங்கள், வாழ்க் கை சூழல்கள், எண்ணங் கள், செயல்கள் எல்லா வற்றிலுமே வேற்றுமைகள் கொண்டவர்கள்.
அதனால் `தங்களுக்குள் நிறைய வேற்றுமைகளும் இருக்கி ன்றன’ என்பதை அவர்கள் ஒத்துக்கொள்ளவேண்டும். ஒத் துக்கொள்ளும் அதே நேர த்தில், `நாம் இருவரும் திருமணத் தில் இணை வது நமக்குள் இருக்கும் வேற்றுமைகளைகளைவ தற்காக அல்ல! நம்மிடம் இருக்கும் ஒற்றுமைக ளை மேம்படுத்தி, வேற் றுமைகளை பெரிதுபடுத் தாமல் வாழ்க்கையை நட த்தவேண்டும் என்பதற் காகத்தான்’ என்பதை மனதில் இருத்திக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி இருத்திக்கொண்டால், குறைகளை மட்டும் கண்டு பிடிக்காமல் நிறைகளைப் பற்றி பேசத்தொடங்கி விடு வார்கள். அப்படி வாழ்க்கை யை அமை த்துக்கொள்ளும் தம்பதிகளிடம் குறைகள் குறைந்து, மகிழ்ச்சி பூக்கத் தொடங்கி விடும்.
நாம் வசிக்கும் சொர்க்கம் போன்ற வீட்டை பல தம் பதிகள் இன்று இறைச்சிக் கூடம், மதுக்கடை, அங்கா டித் தெரு, கல்ல றைத் தோட்டம் போல் மாற்ற முயற்சித்துக் கொண்டிருக் கிறார்கள்.
எப்படி தெரியுமா?
நாடக அரங்கத்தில் கைதே ர்ந்த பலர் நடிப்பார்கள். அதை ப் போல வீட்டில் கணவர் – மனைவியிட மும், மனைவி – கணவரிடமும் நடிக்கிறார் கள். யதார்த்தத்தை மறை த்துவிட்டு நடித்தால், வீட்டில் இருந்து உண்மையும், நம்பி க்கையும் விடை பெற்றுச் சென்றுவிடும். அந்த வீடு மா ண்பை இழந்து, கூடிக்கலை யும் கேளிக்கை விடுதிபோல் ஆகிவிடும்.
சில வீடுகளில் எந்நேரமும் டெலிவிஷன் ஓடிக் கொண்டிரு க்கிறது. அதில் அழு கை, கூச்சல், சதி, வே தனை, விம்மல் போ ன்றவை ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கும். கணவரும், மனை வியும் மவுன விரதம் இருப்பவர்கள் போல் மணிக்கணக்கில் அ தையே பார்த் துக்கொ ண்டிருப்பார்கள். திடீரென்று நான்கு மணிநேரம் கர ண்ட் கட் என்றாலும் அதே இருக்கைகளில் டி.வி. முன்னால் இருந்து அதையே வெறித்துப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள். தங்களு க்குள் பேசவே மாட்டார் கள். அவர்கள் வாழ வேண் டிய அந்த வீட்டை ஒரு சினிமா தியேட்டர் போல் ஆக்கிவிட்டார்கள் என்று அர்த் தம்.
பல தம்பதிகள் `இருவரும் பார் த்தாலே பிரச்சினை வந்து விடு ம். பேசினாலே சண்டை வந்து விடும்` என்று அமைதியாக இரு ந்துவிடுகிறார்கள். அப்படி தேவையற்ற அமைதி ஒரு வீட் டில் நிலவும்போது அங்கே கிட க்கும் கட்டில்கள் சவப்பெட்டி களாக மாறிவிடுகிறது. அந்த வீடு கல்லறைத் தோட்டம் போன்ற நிலைக்கு சென்று விடுகிறது.
சில வீடுகளில் கண வரும், மனைவியும் தான் வசிப்பார்கள். ஆனால் சத்தம் நிறைந்த `அங்காடித் தெரு’ போல் தோன் றும். அவர்கள் இரு வருக்குள்ளே பேரம் பேசுதல், கூச்சல் போடுதல், மோதிக் கொள்ளுதல் போன்ற வை எல்லாம் அரங்கே றும். சில நேரங்களில் அவர்களு க்குள் மோதல் முற்றி அடிதடி, கைகல ப்பு, காய ம் என்று ஆகிவி டும்போது அந்த வீடு இறைச்சி க்கூட மாக மாறிவிடுகிறது.
சொர்க்கம், நரகம் இரண் டுமே கற்பனை தான். ஆனால் அவைகளை நிஜமாக்க தம்பதி களால் முடியும். நிறைய பேர் நரகம் ஆக்குவதில்தான் கவ னம் செலுத்துகிறார்கள். சொர்க்கம் ஆக்குவது எப்படி என்ப தைத் தான் அவர்கள் தெ ரிந்து கொள்ள வேண் டும். இருவரு ம் அன்பு செலு த்துவதில் போட்டி போட வேண்டும். `நான் முந்தி நீ முந்தி’ என்று பாராட்ட முன்வர வேண் டும். மனைவிக்கு கண வர் முழு சுதந்திரத்தை யும், அளவற்ற நம்பிக் கையையும், பாதுகாப் பையும் வழங்கவேண்டும்.
சமர்ப்பண உணர்வு, தியாக மனப்பான்மை போன்றவை இரு வரிடமுமே உருவாக வேண்டும். `நாம் இருவரும் திருமண ம் செய்துகொண்டுள்ளோம். வாழ் ந்து மகிழ்ந்து குழந்தை களைப் பெற்று எதிர்கால சமூகத்தை உருவாக்கும் மிகப் பெரிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. அதை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும்` என்பதை இருவரும் உணர்ந்து, அதற்காக வாழவேண் டும்.
திருமணமான பெண்களுக்கும், ஆண்களுக்கும் ஒருவிஷயத்தில் பிடிவாதம் இருக்க வேண்டும். அது, `எப்பாடுபட்டாவது பிரி யாமல் ஒன்று சேர்ந்து வாழ்வோம்’ என்பது!

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்

-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும்உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இந்த இணையத்தில் இடம்பெற்றுள்ள புகைப்படங்கள் அனைத் தும் கூகுள் தேடு எந்திரத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. யாரு க்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால், vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு, தங்களது ஆட்சேபனையும், புகைப்படம் இருக்கும் கட்டுரை (இடுகை)யை சுட்டி க்காட்டினால் உடனடியாக அப்புகைப்படத்தை நீக்கி விடுவோம் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: