Monday, August 8அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

பொருள் அறிவோம்

சடை– பின்னலுடன் அமைந்த தலைமுடி; பின் னிய கூந்தல்; அடர்ந் த கூந்தல்; வேர்; விழுது; திருவாதிரை நாள்; மிதுன ராசி; வேதம் ஓதும் முறைகளுள் ஒன்று; கற்றை; ஆணியின் கொண்டை; அடைப்பு.

நெறி – வழி; சமயம்; வளைவு; சுருள்; விதி; ஒழுக்கம்; செய்யுள் நடை; குலம்; வழிவகை; ஆளுகை; குதிரை முதலியவற்றின் நடை; வீடு பேறு; கோவில்; தாழ்ப்பாள்; கண்மண்டைக் குழி; மனநிலை.

பிரிதல் – விட்டு விலகுதல்; கட்டவிழ்தல்; பகுக்கப்படுதல்; வேறு படுதல்; வகைப்படுதல்; வசூலித்தல்; நினைத்தல்.

ஈர்த்தல் – அறுத்தல்; இழுத்தல்; உரித்தல்; பிளத்தல்; எழுதுதல்.

அப்பு – நீர்; கடல்; பாதிரி என்னும் மரவகை; துடை; கடன்; தந்தை; வேலைக்காரன்; முட்டாள்; பூரா ட நாள்.

உருவம் – வடிவம்; உடல்; அழகு ; நிறம்; வேடம்; சிலை; கூறு; தெய்வத் திருமேனி.

கழை – கரும்பு; மூங்கில்; மூங்கில் குழாய்; வேய்ங்குழல்; ஓடக் கோல்; குத்துக்கோல்; தண்டு; புனர்பூச நாள்.

குமுக்கு – மொத்தம்; பெருந் தொ கை; கூட்டம்; உதவி; ரகசி யம்.

சினப்பு – கோபம்; புண் முதலிய வற்றின் வீக்கம்; வேனல்கட்டி; வெப்பத்தால் உடலில் உண்டா கும் வியர்க்குரு.

திரை–அலை; ஆறு; பூமி;கடல்; திரைச்சீலை; தோல் சுருக்கம்; வெற்றிலை; வெற்றிலைச் சுருள்; வைக்கோல்புரி; பஞ்சுச் சுருள்.

பகுதி – சொல்; முதனிலை; பகுப்பு; வேறுபாடு; திறை; வருவாய்; தன்மை; படை; மந்திரி; கூட்டம்; புத்தகத்தின் வரிசை எண்.

பார் – பரப்பு; தேரின் பரப்பு; வண்டியி ன் நெடுஞ்சட்டம்; பூமி; நாடு; பாறை; தடை; பருமை; வரம்பு; முத்து விளையும் திட்டு; புத்தன்; அடு க்கு; தடவை.

பெட்பு– பெருமை; விருப்பம்; அன்பு; தன்மை; பேணுகை; பாதுகாப்பு.

வயங்குதல் – ஒளிசெய்தல்; விளங் குதல்; தெளிதல்; தோன்றுதல்; மிகு தல்; நடத்தல்.

விடயம்– செயல்; புலன்; புலனால் அறியும் பொருள்; நூல் சொல் லும் பொருள்; காரணம்; நாடு; பயன்; சுக்கிலம்; பாக்குடன் கூடிய வெற்றிலை மடிப்பு; அடைக்கலம்.

கும்பி – குவியல்; சேறு; சுடுசாம்பல்; வயிறு; யானை; நரகம்; கும்ப ராசி; நெருப்பு; மண்பாண்டம்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்

-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும்

விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும் உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: