Tuesday, August 16அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

டிரான்ஸ் இசை வ‌ரலாறு

டிரான்ஸ் என்பது எலக்ட்ரானிக் டான்ஸ் இசையின் ஒரு வகை யாகும். அது 1990களில் உருவா னது. டிரான்ஸ் இசை என்பது 130 முதல் 155 BPM (Beats Per Minute) வரை அளவுள்ள இசை வேகம், சிறிய சிந்தசைசர் இசைத்துணுக் குகள் மற்றும் ஒரு பாடல் முழு வதிலும் அதிகமாகவும் குறை வாகவும் வெளிப்படும் இசை வடி வம் ஆகியவற்றைக் கொண்ட தாக விவரிக்கப்படுகிறது. இது இண்டஸ்ட்ரியல், டெக்னோ மற்று ம் ஹௌஸ் போன்ற பல இசை வடிவங்களின் சேர்க் கையாகும். இந்த சொல்லின் தோற்றம் பற்றி நிச்சயமாகத் தெரிய வில்லை. சிலர் இந்தச் சொல் க்ளாஸ் ஸ்கல்ஸ் (Klaus Schulze) இன் ஆல் பமான ரேன்ஸ்ஃபெர் (rancefer) (1981) என்பதிலிருந்து வந்தது எனக் கூறுகின்றனர் அல்லது Dance 2 Trance. எந்த விளக் கத்தின் அடிப்படையில் பார்த் தாலும், இந்தப் பெயரானது டிரான்ஸ் எனும் ஓர் உணர்வு மாறிய நிலையை உரு வாக் கும் திறனுடன் தொடர்பு டைய பெ யர் என்பதில் சந்தேகமில் லை. நீண்ட நேர டிரம்ஸ் இசையின் போது உரு வாகும் சில டிரான்ஸ் இசை யின் விளை வானது பண்டை ய அமா னுஷ்யவாதிகள் உருவாக்கும் தன்னிலை மறந்த நிலையை உருவாக்கும் இசையுடன் ஒப்பி டப்படுகிறது.

தோற்றம்

1980களின் தொடக்கத்தில் ஜெர்மானிய இசைக் கலைஞர் க்ளாஸ் ஸ்கல்ஸ் என்பவர் சோதனை முய ற்சியாக சில “ஸ்பேஸ் வகை இசை யைக்” கொண்ட ஆல்பங்கள் சிலவற்றைத் தய ரித்தார். அந்த இசையா னது மிகவும் அழகானதாகவும் மயக்கும் விதமானதாகவும் இசை மென் பொரு ளின் (சீக் வென்சர்) மூலம் உருவாக் கியது போன்றும் இ ருந்தது. இந்தப் பாடல்களி சிலவ ற்றுக்கும் தொடக்க கால டிரான்ஸ் இசை க்கும் பல ஒற்றுமைகள் இருந்தன, இவை சில நேரங்களில் டிரான் ஸ் இசை என்னும் பகுப்புக்குரியதாகவும் கருதப்படுகின்றன. 1980க ளில் அவர் வெளியிட்ட ஆல்பங்களில் இரண்டில் அவற்றின் தலைப்புகளில் “டிரான்ஸ்” என்னும் சொல் இடம்பெற்றிருந்தது. அ வை 1981ஆம் ஆண்டின் டிரான் ஸ்ஃபர்(Trancefer) மற்றும் 1987 ஆம் ஆண்டின் என்=ட்ரான்ஸ் (En =Trance) ஆகியவையா கும். இருப்பி னும், 1978 இல் வெளிவந்த ஜீன் மைக் கேல் ஜாரேவின் (Jean Michel Jarre) ஆக்சிஜன் (Oxygène) மற்றும் 1976இல் வெளியான ஈக்வினா க்ஸ் (Equinoxe) ஆகிய ஆல்ப ங்கள் ஸ்கல்ஸின் 1980 களின் வெளியீடுகளுக்கு முன்பு வெளி வந்தவையாகும். ஜாரே இதே போன்ற மெய்மறக்கச் செய்யும் பாணிகளைப் பரிசோதனை முயற்சிகள் செய்வதவார். அதிலிருந்தே ஸ்கல் ஸின் 1980 களி லான முயற்சிகளும் உத்வேகம் பெற்றன. அவரைத் தொடர்ந்து வந்த பிறர் இந்த இசை வகையின் முன்னோடிகளா கக் கரு தப்படுகின்றனர்.

கடந்த காலத்தில், ஆசிட் ஹௌஸ் (acid house) இய க்கத்திலிருந்து பல டிரான் ஸ் வகை இசைப் பதி வுகள் வெளிவந்ததும் அடையாள ங் காணப்பட்டுள்ளது. அவற் றுக்கு KLF இசைக்குழு ஒரு முன் னோடியாகும். 1988 / 1989 ஆண் டில் வெளிவந்த “வாட் டைம் இஸ் லவ்” (What Time Is Love?) பாட லின் வெளியீடுகள் மிகவும் பிரபலமான வையாகும். அதனுடன் “கிலி செட் ட்ரான்ஸ்” (Kylie Said Trance) (1989) என்ற மிகவும் அசத் தலான தலைப்பில் வெளி வந்த “3 ஏ.எம். இட்டர்னல்” (3 a.m. Eternal) என்ற பாடலும் “லாஸ்ட் ட்ரெயின் டு ட்ரான்செண்ட்ரல்” (Last Train to Tran central) (1990) என்ற பாடலும் குறிப்பிட த்தக்க பாடல்களாகும். KLF இசைக்குழு இந்த தொடக்க கால இசைப் பதிவுகளை “தூய டிரான்ஸ்” எனக் கூறியது. மேலும் இவை த ஒயிட் ரூம் (The White Room) (1991) என்னும் ஆல்பத்துடனும் ஒத்திருந் தன, ஆனால் கலை எளிமைப் (மினிம லிஸ்ட்) பண்பையும் இரவு கிளப்புகள் இசையைப் போன்ற தன்மையையும் ஒலி மறைந்திருக்கும் தன்மையை யும் கொண் டிருந்தன. KLF இசைக்குழுவின் படைப்புகள் ஆரம்ப கால டிரா ன்ஸ் இசைக்கான தெளிவான எடுத்துக்காட்டுகளாக விளங்குகி ன்றன 1990 ஆம் ஆண்டில் வெளியான இரண்டு பாடல்களே “தூய” டிரான்ஸ் இசைப் பதிவு களாகக் கருதப்படுகின்றன. 1990ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வெளியான ஏஜ் ஆஃப் லவ் (Age of Love) என்னும் ஆல் பத்தின் அதே தலைப்பிலான அறிமுக தனிப்பாடல் அதில் முதலாவது பாடலா கும். அந்தப் பாடலே அசல் டிரான்ஸ் இசை ஜெர்மனியிலிருந்து வெளிவருவ தற்கான அடிப்படையாக அமைந்ததாகக் கருத ப்படுகிறது. “த ஏஜ் ஆஃப் லவ்” பா டலே முதல் டிரான்ஸ் வகைத் தனிப் பாடல் என சிலர் கருதுகின்றனர். அவர்க ளின் டான்ஸ் 2 ட்ரான்ஸ் (Dance 2 Trance) என்னும் ஆல்பத்தின் தலைப்பிலேயே அமைந் திருந்த அறிமுக தனிப்பாடலின் b-பக்க பாடலா ன “வி கேம் இன் பீஸ்” (We Came in Peace) என் னும் பாடலே இரண் டாவது பாடலாகும். ஃபியூச்சர் சௌண்ட் ஆப்ஃ லண் டன் (Future Sound Of London) என்னும் ஆல்பத்தின் “பப்புவா நியூ கினீயா” (Papua New Guinea) (1991) என்னும் பாடல் மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய மற்றொரு பாடலாகும்.

இந்த ஆசிட் கால தலைமுறையைக் கட ந்த அப்பாலான டிரான்ஸ் இசை யானது 1990களின் ஆரம்ப காலத் தில் ஜெர்மனியில் இருந்த கிளப்பு இசையான டெக்னோ (techno) இசையின் ஒரு கிளையே எனக் கருதப் படுகிறது. பெரும்பாலும் ஜெர்மனியே டிரான்ஸ் கலாச்சா ரத்தின் பிறப்பி டமாகக் கருதப்ப டுகிறது. பல புனைப் பெய ர்களில் இவ்வகை இசையிலான எண் ணற்ற பாடல்களை உருவாக்கிய ஜேம் எல் மார் (Jam El Mar), ஆலிவர் லையப் (Oliver Lieb) மற்றும் ஸ்வென் வாத் (Sven Väth) ஆகி யோர் இந்த வகை இசையின் முன்னோடிகளில் சிலராவர். ஐ க்யூ (Eye Q), ஹார்ட்டௌஸ் (Harthouse), ரைசிங் ஹை ரெக்கார்ட்ஸ் (Rising High Records), ஃபேக்ஸ் +49-69/450464 (FAX +49-69/450464) மற்றும் எம்.எஃப். எஸ் (MFS) இசைப்பதிவுகள் ஆகியவை ஃப் ரேங்க்ஃபர்ட் (Frankfurt) நகரை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. டெக்னோ மற்றும் ஹௌஸ் இசை ஆகி யவற்றின் கலவையான இசையான ஆரம்பகால டிரான்ஸ் இசையானது இசைவேகம் மற்றும் தாள அமைப்புகள் ஆகியவற்றில் அதிகபட்சமாக டெக்னோ இசையையே ஒத்திருந் தது, ஆனால் கூடுதல் இசை மேற் சுரங்களைக் கொண்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இந்தப் பாட ல்கள் ஹௌஸ் இசைப் பாடல் களைப் போன்று “அசைந்து அமையவில்லை” மேலும் இ வற்றில் பெரும்பாலும் பீட் அமைப்பில் முன்கணிக்க முடி யாத மாற் றங்கள் இருந்தன. டிரான்ஸ் இசை வகையின் இந்த ஆரம்ப வகை களை இப்போது பாரம்பரிய டிரான்ஸ் இசை எனக் குறிப்பிடுகின்றனர். மேலும் இவை அதனை அடுத்து உருவான நடனத்திற்குரிய டிரான்ஸ் இசை யினைவிட மிக நீண்டதாகவும் மிகவும் கருத்தியல் சார்ந்ததாக வுமே உள்ளது.

பிரபல டிரான்ஸ்

1990களின் டிரான்ஸ் இசையில் குறி ப்பாக, ப்ராக்ரெசிவ் ஹௌஸ் வகை ஆசிட் ஹௌஸ் வகையிலிருந்து உரு வானதைப் போலவே ஆசிட் டிரா ன்ஸ் வகையிலிருந்து உருவான ப்ராக்ரெ சிவ் டிரான்ஸ் இசையானது நடன இசையில் வணிக ரீதியாக அதிக ஆதி க்கம் செலுத்திய ஒரு இசை வகையாக விள ங்கியது. ப்ராக்ரெசிவ் டிரான்ஸ் மிகவும் திவ்யமான பேஸ் இசையி லும் பிரதான இசையிலும் (லீட் மெலடி) அதிகமாக கவனம் செலுத்தி யதன் மூலம் தற்கால டிரான்ஸ் இசை க்கான அடிப்படையை உறுதியாக அமைத்தது. இவ்வாறாக அது மயக்கும் வித மான திரும்பத் திரும்ப தோன்றும் அம்சம், ஒன்றே போல் அமையும் அர்ப்பீஜியோ வகை சிந்த் வகைகள் மற்றும் போதை போன்ற உணர்வைத்தரும் பேட் (pad) இசை ஆகியவற் றைக் கைவிட்டது. பிரபல அம்சக் கூறு களும் பேட் இசையும் மிகவும் பரவ லாயின. இசைப் படைப்புகள், தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் மாற்றங்களைக்(ப்ராக்ரசிவ் அமைப்புகள் என வும் அழைக்கப்படும்) கொ ண்டிருப்பதும் சில நேரங்களில் (BT அதிர் வெ ண் வழக்கமாக அமைவதைப் போல) தர்ட் களில் (thirds) அமை வதும் தொடர்ந்தது. அதே நேரத்தில் டிரான் ஸின் ஒரு வித்தியாசமான வகை யும் பிரபலமாகிக்கொண்டிருந்தது. அது பொ துவாக அப்லிஃப்டிங் டிரா ன்ஸ் என அழைக்கப்பட்டது. அப்லிஃப்டிங் டிரான்ஸ் இசை வகையில் மிக வும் நீண்டதும் பெரி தாக்கிய பில் டப்கள் இருந்தன. மேலும் அது மிகவும் ப்ராக்ரசிவ் இசையை விட நேரடியானதாகவும் குறை ந்த அளவில் நுண்ணியதாகவும் எளிதில் கண்டுகொள்ளத்தக்க மெட்டுக்களையும் கீதங்களையும் கொண்டதா கவும் இருந்தது. இது போன்ற டிரான்ஸ் பாடல்கள் பல ஒரு அறிமுகம், ஒரு மாற்ற மில்லாத அமைப்பு, ஒரு ப்ரேக் டௌன் மற்றும் ஒரு கீதம் ஆகிய வை இருந்தனவற்றைக் கொ ண்டுள்ள ஒரு அமைப்பு வடிவத்தைக் கொண்டிருந்தன. இவ்வமைப்பு “பில்ட் ப்ரேக்டௌன் ஆண்தெம்” அமைப்பு என அழைக்கப்பட்டது. அப்லி ஃப்டிங் குரலிசையும் குறி ப்பாக பெண் குரலிசை மிக மிக அதிகமாக இடம் பெற்றது. அது டிரான்ஸின் பிரபலத் தன்மை க்கு கூடுதல் அம்சமாக விள ங்கியது.

மிகவும் பிரபலமான டிரான் ஸ் இசையானது ஹௌஸ் வ கை இசையை விட அதிக மாக ‘மரபமை க்கும்’ பண் பைக் கொண்டிருந்தது, அது டிரம் மற்றும் பேஸ் இசை யை விட மிகவும் ஆறுதலளிக்கும் வித மாக இருந்தது டெக்னோ இசையை விட மிகவும் மெலடியாகவும் இருந்தது. இதனால் அது பரவலான ரசிகர்களைப் பெற்றது. பால் வேன் டைக் (Paul van Dyk), ஆர்மின் வேன் பர்ரென் (Armin van Buuren), டயிஸ்ட்டோ (Tiësto), ராபர்ட் மைல்ஸ் (Robert Miles), அபோவ் & பியாண்ட் (Above & Beyond), டாரன் டேட் (Darren Tate), ஃபெர்ரி கார்ஸ்ட்டென் (Ferry Corsten), ஜான் ஜெலன் (Johan Gielen), ஏ.டி.பி. (ATB), பால் ஓக்க ன்ஃபோல்ட் (Paul Oakenfold), பல்சர் (Pulser) மற்றும் தர்ட் எலி மெண்ட் (Third Element) ஆகிய கலை ஞர்கள் முன்பு லத்திற்கு வந்தனர். தயாரிப்பா ளர்களும் ரிமிக்சர்களும் இப்பா டல்களில் பாணியின் ஒரு “காவிய” தொனி யைச் சேர்த்து வழங்கினர். இந்தத் தயாரிப்பாள ர்களில் பலர் தங்கள் சொந்த தயாரிப்புகளையும் பிற DJக்க ளின் இசையையும் பயன்படுத்தி கி ளப்புகளில் DJ நிகழ்ச்சியையும் வழங்கினர். 1990 களின் இறுதியில், டிரா ன்ஸ் இசை வகையானது வணிக ரீதியாக மிகப் பிரம்மாண்டமானதாக வளர்ந்தது; ஆனால் மிகவும் வேறுபட்ட பல வகை களாகப் பிரிந்தது. 1990களின் மத்தி யில் டிரான்ஸ் இசையை ஒலிக்க உதவிய கலை ஞர்களில் சிலர் ஒரு பத்தாண்டுகளின் இறுதியில் மறை ந்திருக்கும் ஒலிகளுக்காக டிரான்ஸ் இசை வகையை முழுவதுமாக கைவிட்ட னர். இது போன்ற கலை ஞர்களில் குறிப்பானார்களில் பாஸ் கல் எஃப். இ.ஓ.எஸ் (Pascal F.E. O.S.) மற்றும் ஆலிவர் லையப் ஆகி யோரும் அட ங்குவர்.

பிரபலமானதற்குப் பிந்தைய டிரா ன்ஸ் இசை

மாற்றுப் பரிணாமமாக சில கலைஞர்கள் டிரான்ஸ் இசையை ட்ரம் அன் பேஸ் போன்ற பிற இசை வகைகளுடன் ஒருங்கிணைக்க முய ற்சித்தன ர். பிறர் மிகவும் எளிய இசை ஒலிகளைக் கொண்டு முய ற்சித்தனர். டிரா ன்ஸ் இசையின் உச்ச வகைகள் காப்பர் முறையில் மாற்றப்பட்டு ஹார்ட் டிரான்ஸ் அல்லது ஹார்ட்கோர் முறையை தழுவிய ஹார்ட் ஸ்டைல் (hardstyle) மற்றும் டெரர்கோர் போன்ற துணை வகைகளை உரு வாக்குகிறது.

சட்டபூர்வ இசை பதிவிறக்க தளங்களின் மிகுதியுடன் டிரான்ஸ் இசை இணைய தளத்தில் நுழையத் தொடங்கி உள்ளது – ஜுனோ டவுன்லோட், மற்றும் பீட்போ ர்ட் போன்ற நிறுவனங்கள் வாரந் தோறும் புதுபிக்கப்படும் நெருக்கப்பட்ட வாவ்ஸ் மற்றும் mp3 களை வினைல் வடிவில் எளிதாக கண்டறிய ஆர்வலரு க்கு உத வுகிறது. ஷாஷா, டைஸ்டோ, ஏடிபி, மார்கஸ் ஸ்சூஷ், அர் மின் வான் பூர்ன், பிடி, பால் வான் டைக், ஃபெர்ரி கார்ஸ்டென், அபவ் & பியாண்ட், ப்ளூ ஸ்டோன், பால் ஒகேன்ஃபோல்ட், ஷில்லர், சோ லார்ஸ்டோன் மற்றும் அமெரிக்காவின் க்ரிஸ்டோபர் லார ன்ஸ் மற்றும் ஜார்ஜ் அகோஸ்டா போன்றவர்கள் மூலம் டிரான்ஸ் வணி கரீதியாகவும் முன்னேற்ற ரீதியாகவும் உலக மையமாகியுள்ளது மேலு ம் இவர்கள் தங்களது நிலைகளை சரியாக வைத்துக் கொள் வதால் பின் வரும் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் DJகள் இவற்றை பொதுமக்களிடம் ஊடு ருவச் செய்கிறது.

டிரான்ஸ் உருவாக்கம்

4/4 இயக்கங்கள், 130 முதல் 155 BPM (Beats Per Minute) வரையிலான வே கங்கள், 32 பீட் இசை படிவங்களுடன் டிரா ன்ஸ் இசை உருவாக்கப் பட் டாலும் ஹவுஸ் இசையை விட வேகமாகவும் மாயத் தோற்றம் கொ ண்ட டிரான்ஸ் இசையின் அளவி ற்கு வேகம் இல்லாமலும் உருவாக்கபடுகிறது. சில நேரங்களில் டிரான்ஸ் இசை வேகமாகவும் மெதுவாகவும் இருக்கும். ஒவ்வொரு டவுன் பீட்டிலும் ஒரு கிக் ட்ரம் வைக்கப்பட்டு இருக்கும் மேலும் அப்பீ ட்டில் ஒரு திறந்த ஹி-ஹாட் வைக்கப்பட்டு இருக்கும். சில தட் டல்கள் பொதுவாக இணைக்கப்படும், மற்றும் முக்கிய இயக்கங்கள், உருவாக்கங்கள் அல் லது முடிவுகள் முன்புறமாக நீளமான ‘ஸ்நா ரே ரோல்ஸ்’ மூலம் இணை க்கப்பட்டு – குறுகிய இடைவெளியில் ஒரே அளவு நீளத்தில் வைக்கபட்ட ஸ்நாரே ட்ரம் தட்டும் போது ஒலியாக அளவீடு அல்லது தொடரின் இறுதி வரை வரும்.

ரோலண்ட் ஜெபி-8000, இந்த தொகுப்பு பிரபலமானது ஏனெனில் சிறந்த விளைவுடன் தொடர்பு டையது.

டிரான்ஸ் இசையின் சாடூத் சார் ந்த ஒலிகள் பிஸிகாடோ மூலக ங்களில் குறைவாகவும், இயக் குவதன் மூலம் நரம்பு ஒலிக ளில் அதிகமாகவும் உப யோக ப்படுத்தி இணைப்புக் கருவிகள் மைய மூலகங்களை உருவா க்கும். எலக்ட்ரானிக் இசையின் மற்ற வடி வங்களுடன் ரோல்ண்ட் TR- 808, TR- 909, மற்றும் TB-303 போன்றவைகள் முக்கியமான இணைப்புக் கருவிகள் ஆகும், இவற்றின் ஆதாரம் ”ஆசிட்” ஒலி ஆகும். இவற்றின் வகைகளுடன் முழுமையாக ஒன்றிய சில இ ணைப்புக் கருவிகளும் உள்ளன. ரோலண்ட் JP-8000, நோவேஷன் சூப்ப ர்நோவா, மற்றும் கோர்க் MS2000 போன்ற பிரபலமான க்ளாசிக் டிரான்ஸ் இணைப்புக் கருவிகள் மூலம் உருவாக்கப் பட்ட அலைவடிவம் ”சூப்பர் ஷா” என்ற இந்த ஒலிகளில் ஒன்றா கும். முத ன்மை ஒலிகளை உரு வாக்க “கேட்டிங்” என்ற தொழில் நுட்ப முறை பயன்படுத்தபடுகி றது (ஒலியின் அளவை அதிவே கமாக ஏற்றி மற்றும் இறக்கி விட்டு விட்டு பிளவு படுத்தி ஒலி உருவக்கப் படுகிறது). அதிவேக யாழ் நரம்புகள் மற்றும் குறுகிய ஒப்பளவுகள் பொதுவான சிறப்புக்கூறுகள் ஆகும். டிரான்ஸ் பாட ல்கள் பெரும் பாலும் பயனபடுத்தும் ஒரு மைய கூக் மெல்லி சையை பாடல் முழுவது இருக்கும், மீண்டும் மீண்டும் இர ண்டு குறுகிய இடைவெளிகளில் இர ண்டு பீட்டுகள் மற்றும் பல்வேறு பீட் டுகளில் எங்கு வேண்டுமானலும் இரு க்கும்.

பெரும்பாலான டிரான்ஸ் பாடல்களில் குரல்கள் இருக்காது, மற்ற பாட ல்களில் குரல்களைச் சார்ந்தே இருக்கும், இவ்வாறு உட்பிரிவு கள் உரு வாக்கப்பட்டன. தரமான ஒலியை உருவாக்கவது தொழில் நுட்ப ங்களில் உள்ள அதிக அல கை சார்ந்து இருக்கிறது. மோ ஹ், ரோலண்ட் மற்றும் டிரா ன்ஸ் ஒலி தட்டில் பொதிந்து ள்ள ஒபர்ஹிம் போன்ற பெய ர்களைக் கொண்ட பழமை வாய் நத தொடர் முறை கருவிகள் இன்றும் பல இசை யை உரு வாக்குபவர் மற்றும் ஆர்வம் மிகுந்தவர் மனதில் உள்ளது. எனினும், டிஜிட்டல் தொழில் நுட் பத்தில் இருக்கும் முக்கிய மானவை ஒரு புதிய உருவாக்குபவர் குழுவை வெளி ப்படுத்துகிறது ஏனெ னில் டிஜிட்டல் (அல்லது தொ டர்முறை மாதி ரியமைத்தல்) இணைப்புக் கருவிகளின் விலை பல அமெரிக்க டாலர்க்ள் வரும், அதிகமாக தேவைப்படும் மற்றும் குறைந்த அளவே வழங்கப்படும் பழமை தொட ர்முறை இணை ப்புக்கருவிகள் காரணமாக இந்த கருவிகள் இவ்வாறு விலை உயர்ந்ததாக மாறியுள்ளது.

டிரான்ஸ் பதிவுகள் பெரும்பாலும் இணைப்பு கருவிகளின் ஒலிகள், குரல் கள் மற்றும் தட்டல் பிரிவின் சில பகுதிகள் ஆகியவற்றுடன் ரீவெர்ப் மற்றும் தாமதம் போன் றவை அதிகமாக ஏற்றப்பட்டு இருக்கும். இவைகள் பாடல்களு டன் அகன்ற கட்டத்தை வழங்கு கிறன இதன் மூலம் தரமான பிரி வுகளை டிரான்ஸ் இசை உரு வாக் குபவர் உருவாக்க வழி செய் கின்றன. ஃப்ளாங்கர்ஸ், பாஷர்ஸ் மற் றும் வேறு விளைவுகள் உச்ச அளவு அமைப்புகளில் பொதுவாக உபயோகிக்கப்படுகின்றன- டிரா ன்ஸ் இசை யில் ஒலியை இவ்வாறு நிகழ் -உலக கருவிகளை ஒத்தி ருக்க வேண் டா, எனவே உருவாக் குபவர்கள் சிக்கல் இல்லாமல் உள்ளனர்.

பல நடன இசைப்பாடல் நிகழ்ச்சிகளில், டிரான்ஸ் பாடல்கள் பொதுவாக ஸ்பார்சர் ஏற்றங்கள் மற்றும் இறக்கங்களுடன் உருவாக் கப்படுவதால் DJகள் இவற்றை ஒன் றாக இணைத்து எந்த சிக்கலும் இல் லாதவாறு மாற்றுகின்றனர். எற்றங் கள் மற்றும் இறங்களில் பதி வுகள் கடை பிடிக்கும் இந்த “உருவாக் குதல், நீக்குதல்” ஏற்பாடு “DJ தோழ மை யானவை” என்று குறிக்கப்படுகிறது. டான்ஸ் இசையைக் காட் டிலும் டிரா ன்ஸ் இசை மிகவும் மென்மை மற்றும் சீரானது, இந்த முறையில் உருவாக்கப்படும் டிரான்ஸ் பாடல்கள் DJகள் இசையாக இணைக்கும் இசையின் இசை யொவ்வாமையை தடுக்கும் வகை யில் இருக்க வேண்டும் (அல்லது “கீ க்ளாஷிங்,” ஒரு ராகத்தி லிருந்து மற்றொன்று வெளி வருவது).

டிரான்ஸ் வகைகள்

டிரான்ஸ் இசை பெரிய வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கால வரி சைப் படி, முக்கியமான வகைகள் க்ளாசிக் டிரான்ஸ், ஆசிட் டிரா ன்ஸ், ஃப்ரோ க்ரசிவ் டிரான்ஸ், மற்றும் அப்லிஃப்டிங் டிரான்ஸ். அப் லிஃப்டிங் டிரான்ஸ் “ஆந்தெம் டிரான் ஸ், “எபிக் டிரான்ஸ்”, “ஸ்டேடியம் டிரான்ஸ்” அல்லது “எப் ஹோரிக் டிரான்ஸ்” என்றும் அறியப்படு கிறது. அப்லிஃப்டிங் டிரான்ஸ் வகையுடன் மிகவும் அதிகமாக தொடர்புடையது யூரோ- டிரான்ஸ், வணிகரீதியான ஐரோ ப்பியன் டான்ஸ் இசையின் பொதுவான சொல்லாக மாறியுள் ளது. மற்ற உட் பிரிவுகள் எலக்ட் ரானிக் இசையின் முக்கிய வகைகளு டன் இணையும். உதார ணமாக, டெக் டிரான்ஸ் என்பது டிரான்ஸ் மற்றும் டெக்னோ வகையின் இணை ப்பு, வோக்கல் டிரான்ஸ் குரல்கள் மற்றும் பாப்-சார்ந்த அமைப்பு களை பாடல்களுக்கு தருகிறது, மேலும் அம்ஹிண்ட் டிரான்ஸ் என்பது அம்ஹிண்ட் மற்றும் டிரான்ஸ் இசையின் இணைப்பு ஆகு ம். பலேரிக் பீட் என்பது லிப்ஸா, ஸ்பெயின் விடு முறை வாழ்கை முறையுடன் தொடர்புடையது, “லிப்ஸா டிரான்ஸ்” என்று அழைக் கப்படுகிறது. இதைப் போன்றே, டிரீம் டிரான்ஸ் என்பது “டிரீம் ஹவுஸ்” என்று சில நேரம் அழைக்கப்படுகிறது”, 90 ஆம் ஆண் டுகளின் மத்தியில் ராபர்ட் மைல்ஸ் என் பவர் உருவாக்கிய டிரான்ஸ் இசை யின் ஒரு உட்பிரிவு.

ஐரோப்பியன் டிரான்ஸ் மற்றும் கோவா டிரான்ஸ் வகைகளுக்கு இடையே உள்ள மற்றொரு வேறு பாடு, ஐரோப்பியன் டிரா ன்ஸ் இசை ஐரோப்பியாவில் வெளிப் படுத்தப் பட்ட போது கோவா டிரான்ஸ் இசை இந்தியாவின் கோவா மாநிலத்தை மையமாக கொண்டு வெளிப்படுத் தப்பட்டது. கோவா டிரான்ஸ் பிசி டெலிக் டிரான்ஸ் வகையை உருவாக்க கார ணமாக அமைந்தது, இவற்றில் ஸ்பாஸி, தொடர்ச் சியான மாதிரிகள் மற்றும் மற்ற மாயத்தோற்ற மூலகங்கள் இருக்கும். டிரான்ஸ் இஸ்ரேல் நாட்டி லும் மிகப் பிரபலம், இன்ஃபெக்டேட் மஷ்ரூம் மற்றும் யாஹெல் ஷெர்மன் போன்ற பிசி டெலிக் டிரான்ஸ் தயாரி ப்பாளருடன் உல கப் பிரபலம் அடைந்துள்ளது. இஸ்ரேல் உட்பிரிவு நிட்ஷோ னாட் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது பிசிடெலிக் மற்றும் அப்லிஃப்டிங் டிரான்ஸ் வகையின் கலவை ஆகும்.

டிரான்ஸ் திருவிழாக்கள்

டிரான்ஸ் இசைத் திருவிழாக்கள் அதிக ப்படியான கூட்டங்களை கவ ரும் மற்றும் அதிநவீன ஒளி அமை ப்பு, லேசர் மற்றும் வான வேடிக்கை காட்சிகளுடன் பொது வாக காட்டப் படும். ஐரோப்பாவில் டிரான் ஸ் திரு விழாக்கள் அதிகமாக நிகழ்த் தப்படும்

நெதர்லாந்து நாடுகளில்

சில சிறந்த திருவிழாக்கள் நெதர்லாந்து நாட்டில் நிகழ்த்தப்படும் ID&T, UDC மற்றும் Q-Dance போன்ற மூன்று நிறுவனங்கள் மூலம் டிரான்ஸ் திருவிழாக்கள் நெதர்லாந்து நாட்டில் ஏற்பாடு செய் யப்படும்:

 • டிஸ்டோ இன் கான்சர்ட் ஆர்ன்ஹெம்:(25,000 பார் வை யாளர்கள்): டிஸ்டோ மூலம் நிகழ்த்தப்படும் இ சை நிகழ்ச்சி. ID&T நிறு வனத்தால் ஏற்பாடு செய் யப்பட்டது. ஜெல்ரிடோம் ஆர்ன் ஹெம் என்ற இட த்தில் நடை பெற்றது.
 • ஆர்மின் ஒன்லி, ஆஹோ ய், ரோட்டர்டாம்: இந்த இடத்தில் இசை க்கலவை செய்த ஒரே ஒரு DJ புகழ்பெற்ற ஆர்மின் வான் பூர்ன் என்பவர். UDC நிறு வனத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. (ஜார்ப் யூர்ஸ் உட்ரெக்ட், உட்ரெக்ட் என்ற இடத்தில் 2008 ஆம் ஆண்டு ஆர்மின் ஒன்லி நிகழ்த்தப்பட் டது.)
 • ஃபுல் ஆன் ஃபெர்ரி, அஹோய் ரோட்டர்டாம்: ஃபெர்ரி கார்ஸ் டென் என்பவர் DJ களுடன் இணைந்து நிக ழ்ச்சி செய்தது மேலும் புதிய வ டிவங்களான ஹவுஸ் இசை, டெ க்னோ ம ற்றும் ப்ராக்ரெசிவ் (டிரா ன்ஸ்). இந்த செயல்முறையில் புது வகை வடிவங்களை உருவாக் கும் தனது நீண்ட வாழ்கையில் இதுபோன்ற DJக்கள் ஃபெர்ரியு டன் கைகோர்த்துள்ளனர்.
 • மிஸ்ட்ரி லெண்ட், ஃப்ளோரைட் பார்க் ஹார்லெம்மர்மீர் (60,000 பார்வையாளர்கள்) : ID&T நிறு வனத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வெளிப்புறத் திருவிழா (டிரான்ஸ் உடன் மற்ற வைகளும் சேர்த்து).
 • டான்ஸ் வேலே, ஸ்பார்ன்வூடே (55,000 – 90,000 பார்வை யாளர்கள்): UDC நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்த வெளிப்புறத் திருவிழா (டிரான்ஸ் உடன் மற்றவைகளும் சேர்த்து).
 • க்ளிமேக்ஸ், கெல்ரீடோம், ஆன்ஹெம் (25,000 பார்வை யாளர்கள்): தற்போது மிகவும் பிரபலமடைந்த ஹார்ட்ஸ்டைல் வகை ஹார்ட் டிரான்ஸ் நிகழ்ச் சி. லேசன் நிகழ்ச்சி மூ லம் மிகவும் பிரபலமா னது. Q-Dance ஏற்பாடு செய்தது.
 • சென்சேஷன், அம்ஸ்டெ ர்டாம் அரினா (இரண்டு இரவுகளில் 80,000 பார்வையாளர்கள்). டிரான்ஸ் வகை திருவிழா மட்டும் இல்லை, ஹவுஸ் மற்றும் ஹார்ட்ஸ்டைல் போன்ற வகைகளும் இடம் பெற்றன. சந்திக்குமிடம் (கால்பந் தாட்ட மைதானம்) மற்றும் ஒளிநிகழ்ச்சிகளுக்காக புகழ்பெற் றது. ID&T நிறுவனத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
 • டிரான்ஸ் எனர்ஜி, ஜார்ப்யூர்ஸ், உட்ரெக்ட் (30,000 பார்வை யாளர்கள்): டிரான்ஸ் இசை மட்டும் நிகழ்த்தப்படும் திரு விழா, மேலும் டிரான்ஸ் இசையை பின்பற்றும் ரசிகர் களால் மிகவும் பிரபலம். அதி கமாக அறியப்பட்ட DJக்கள் ஒன்றினை ந்து இந்த இசை வகை பிரபலமடைய இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்குபெறுவர். ID&T நிறுவனத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
 • இம்பல்ஸ் டான்ஸ் ஃபெஸ்டி வல், ப்ராபந்தாலென், எஸ்’ஹெர் டோஜென்போஹ் (20,000 பார்வையாளர்கள்) பெல்நீலக்ஸ் நாடு கள், பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் அதிக மாக அறியப்படும் திரு விழாவைப் போன்று ஏற்பாடு செய்யப் பட்டது.

இங்கிலாந்து

கேட்க்ராஷர் மன்றத்தில் குழுக்கள்
 • க்ளோபல் கேதரிங் திருவிழா, ஏஞ்சல் மியூசிக் குரூப் மூலம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. கோ டை காலத்தின் வாரமுடிவு நாட்க ளில் காட்ஸ்கிட்சன் அரங்கத்தை மையப்பகுதி யாகக் கொண்டு நடை பெ றும் க்ளோபல் கேதரிங் திரு விழா, சிறந்த டிரான் ஸ் மற்றும் டெக்னோ இ சையை வழங்கி மக்களை வெள்ளிக் கிழமை மதியம் முதல் ஞாயிற்றுக் கிழமை காலையில் உலகம் முழுவதும் உள்ள 45,000 மக்களை கவ ர்கிறது. மற்ற டிரான்ஸ் நிகழ்ச்சிகளை காட்ஸ்கிட்சன் இசை க்குழுவுடன் நிகழ்த்த நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்யும், காட்ஸ்கி ட்சன்: கடவு ளிடமிருந்து ஒரு பரிசு 2003 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் இங்கிலாந்தின் பிர்மின்ஹம் நகரத்தில் உள்ள நேஷனல் எக்ஸிபிசன் செண்டர் என்ற இடத்தில் 12,000 பார் வை யாளர்களை கொண்டு வந்தது.
 • இங்கிலாந்தின் பல்வேறு அரங்குகளில் எட்டு வருடங்களாக 10,000 பார்வையாளர்களை டிரான்ஸ் அரங்காக க்ரீம் குழு வின் வருடாந்திர க்ரீம்ஃபீ ல்ட்ஸ் திருவிழா கொண்டு வந்து ள்ளது.
 • பிர்மின்ஹம் என்.இ.சி போ ன்ற அரங்குகளில் நடைபெ ற்ற தொடர்ச்சியற்ற நிகழ்ச் சிகளை கேட்க்ராஸர் குழு நிகழ்த்தியுள்ளது. தீ விப த்தில் ஏற்பட்ட சேதங்க ளால் கேட்க்ராஸர் தற்போ து நிறுத்தி வைக்கப்பட் டுள்ளது.
 • சௌத் வெஸ்ட் ஃபோர் ஒவ்வொரு கோடை காலத்தில் நடை பெறும் இங்கிலாந்தின் கால்ப்ஹாம் காமன் என்ற இடத்தைச் சுற்றி நடைபெறும் விருந்துகளில் ஆரம்பித்து நீண்ட நேரம் நடை பெறுவது.2006 ஆம் ஆண்டில் கார்டிஃப் நகரத்திற்கு மா றியது.
 • ப்ளானட்லவ், போர்ட்ரஷ் நகரத்தின் கெல்லீஸ் காம்ப்லெக்ஸ் என்ற இடத்தில் 90 களில் நடைபெற்ற செழிப்பு மிகுந்த டிரான்ஸ் நிகழ்ச் சிகளை வடக்கு ஐயர்லாந்த் கொண்டிருந்தது, டிரான்ஸ் இசையின் முன்னோடிகளான DJக்கள் எக்ஸ்-ரே & சி ஆகியோரை வடக்கு ஐயர்லாந்தின் டான்ஸ் மியூசிக் ஹால் ஆப் ஃபேம்ஸ் நிகழ்ச்சி யில் பங்கு கொள்ள வைத்துள்ளது. வடக்கு மற்றும் தெற்கு ஐயர் லாந்தில் ப்ளானட்லவ் ஆண்டுத் திருவிழாக் களை நிகழ்த்தும், மற் றும் சிறிய அளவில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும். ஜட்ஜ் ஜூல்ஸ், ஆர்மின் வான் ப்ரூன், பால் வான் டைக் மற்றும் டை ஸ்டோ போன்ற புகழ்பெற்ற DJக்கள் ப்ளானட்லவ் நிகழ்ச் சிகளில் பங்கு பெறுவர்.

 வட அமெரிக்கா

 • எலக்ட்ரானிக் டெய்சி கார்னிவெல் லாஸ் ஏன்ஞல்ஸ் நகரத் தில் நடைபெறும் தூக்கமற்ற நிகழ்ச்சிகள் (டென்வர் நகரத்தி லும் நடத்தப்படும்), ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் மாதத்தின் கடைசி வாரத்தின் முடிவில் எக்ஸ்பொசிஸன் பார்க் உடன் லாஸ் ஏன்ஞல்ஸ் கோலிசியம் என்ற ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெறும் இடத்தில் நடத்தப்படும். 2009 ஆம் ஆண்டின் திருவிழாவானது இரண்டு- நா ள் நிகழ்ச்சியாக பிரிக்கப்பட் டது, பிந்தைய நாளில் 90,000 பேரை இணைத்தது.
 • எலக்ட்ரிக் ஸூ ஃபெஸ்டிவல், நியூயார்க் நகரத்தில் நிகழ்த் தப் பட்ட நிகழ்ச்சி
 • மான்ஸ்டர் மாஸிவ், லாஸ் ஏன்ஞல்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அரி னா என்ற இடத்தில் ஆண்டு க்கு ஒருமுறை ஹாலோவீன் திரு விழா இரவு முழுவதும் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி. உதாரணமாக 15,000+ அதிகமான ரசி கர்கள் கலந்து கொள்வர் மேலும் 2008 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ச் சியில் 65,000 ரசிகர்கள் கலந்து கொண் டதாக அறிக்கைகள் கூறுகிறது.
 • டூகெதர் அஸ் ஒன், வருடாந்திரப் புத்தாண்டில் லாஸ் ஏன்ஞ ல்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அரினாவில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி. வட அமெரிக் காவில் நடைபெறும் மிகப்பெரிய புத்தாண்டு நடன இசை நிகழ்ச்சி பொதுவாக 40,000 அதிகமான ரசிகர்கள் பங்கு கொள்வர்.
 • நாக்டர்னல் ஃபெஸ்டிவல், தெற்கு கலிஃபோர்னியாவின் சான் பெர்நாடினோ நகரின் NOS ஈவண்ட்ஸ் செண்டரில் ஆகஸ்ட் அல்லது செப்டம்பர் மாதத்தில் நடைபெறும் வருடாந்திர நிகழ் ச்சி. பொதுவாக 20,000 அதிக மான ரசிகர்கள் பங்கு பெறுவர் இந்த எண்ணிக்கை மெதுவாக உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
 • அல்ட்ரா மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல், மியாமி, ஃப்லோரிடா, அமெரி க்கா: (80,000 பார்வையாளர்கள்): இரண்டு நாட்கள் பதினொரு மே டைகளுடன் எலக்ட்ரானிக் இசை யின் பல்வேறு வகைகளுடன் டிரா ன்ஸ் இசைக்கான முதன்மை மேடையுடன் நடைபெறும் நிக ழ்ச்சி. மிகவும் அறியப்பட்ட DJகளின் வரிசை அமைப்புக ளுடன் வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் ஒளி/லேசர் நிகழ்ச்சிகளுக்காக மிகவும் பிரபலமாக அறியப்படும் நிகழ்ச்சி.
 • வேர்ல்ட் எலக்ட்ரானிக் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல்: கனடாவில் ஆண்டு தோறும் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி, இந்த மூன்று-நாள் வெளிப்புற நிகழ்ச்சியில் டிரான்ஸ் இசை, ஹார்ட் டான்ஸ் மற்றும் ஜங்கிள் (ஹாப்பி ஹார்ட்கோர் நிகழ்ச்சிகளும் சேர் த்து) பதின்மூன்று ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது. தற் போதைய வடிவத்தின் கடைசி பகுதி 2008 ஆம் திருவிழா வில் இடம் பெற்றது. WEMF என்றும் அறியப்படுகிறது.
 • விண்டர் மியூசிக் கான்ஃப்ரன்ஸ்: பூமியின் வடபாதியில் உள்ள மியாமியின் குளிர்காலத்தின் இறுதியில் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் நிக ழ்ச்சி, WMC என்பது உலக த்தின் முக்கியமான DJகள் பங்குபெறும் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் வாரம் முழுவதும் நடைபெறும் கலந்தாய்வு கூட்டங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெறும்.
 • லவ் ஃபெஸ்ட்: கலிபோர் னியாவின் சான் ஃப்ரான் சிஸ்கோ நகரில் ஆண்டு தோறும் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி. லப் பரேட் என்று முன்பு அறியப்பட்டு இருந்தது. 60,000+ அதிகமான பார்வையாள ர்கள் இந்த உலாவில் பிரபலமான DJக்களுடன் சந்தை வீதியிலிருந்து சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ சிட்டி ஹாலின் இறுதி வரை நடன நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுவர். சான் ஃப்ரான் சிஸ்கோ சிட்டி ஹாலுக்கு அருகில் உள்ள பில் க்ரஹாம் சிவிக் ஆடிட்டோரியத்தில் லவ் ஃபெஸ்ட் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு 1.அதிகாரப்பூர்வ லவ் ஃபெஸ்ட் கொண்டாட்டம் நடைபெறும். இந்த நிகழ்வு இரவு 12:00 மணிக்கு ஆரம்பித்து மறுநாள் காலை 4:00 மணிக்கு நிறைவு பெறும். அந்த வாரம் முழு வதும் DJக்கள் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கு பெறும் நிகழ் ச்சிகள் பல இசை மன்றங்களில் நடைபெறும்.
 • USC: வாஷிங்டனின் சீயாட்டில் நகரட்த்தில் ஆண்டு தோறும் நடை பெறும் (7,000 – 10,000 பார் வையாளர்கள்). USC என்பது அமெ ரிக் காவின் வடமேற்கு பகுதிகளில் மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டா டப்படும் டிரான்ஸ்/எல்க்ட்ரானிக் இசை நிகழ்ச்சியாக்கு. 2007ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மூன்று மேடைகள் அமைக்கப்ப ட்டு பால் வான்டைக் என்பவர் முதன்மை நிகழ்ச்சியை நிகழ் த்தினார். 2008 ஆம் ஆண்டு நிகழ் ச்சியில் டைஸ்டோ, பிடி, DJ டான், மற்றும் டொனால்ட் க்ளாடி போ ன்ற DJக்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சி கோடை கால நிகழ்ச்சியாகும் முதல் நாள் இர வு 9 மணிக்கு ஆரம்பித்து மறுநாள் காலை 10 மணி வரை ந டைபெறும் ஆறு மணி நேரம் கொண்டாட்டங்களுக்காக ஒது க்க ப்படும். இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரபலமான உள்ளூர் DJக்கள் பங்கு கொள்வர்.
 • க்ளோபல் டான்ஸ் ஃபெஸ்டிவல்: CO, டென்வர் அருகில் உள்ள ரெட் ராக் ஆம்ஃபிதேட்டர் என்ற இடத்தில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும். மிகவும் பிரபலமான DJக்கள் மூலம் ஏழு மணி நேர ம் தொடர்ந்து நடைபெறும் 10,000+ பார்வையாளர்கள் பங்கு கொள்வர். முதன்மை நிகழ்ச்சியில் கடந்த ஆண்டு பால் வான் டைக், டைஸ்டோ, அர்மின் வான் பூர்ன் மற்றும் ஃபெர்ரி கார்ஸ்டென் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். ஸா ஷ்ஹா மற்றும் ஜான் 2009 ஆம் ஆண்டின் முத ல் நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொ ண்டனர்.
 • பால் என் ப்லான்க்: கன டாவின் மோண்ட்ரியல் நகரத்தில் ஏப்ரல் மாதம் ஈஸ்டர் திருவிழாவின் வார இறுதியில் ஆண்டு தோறும் நடைபெறும் கொண்டாட்டம். இந்த நிகழ்ச்சியில் உலகம் முழுவதும் இருந்து பல்வேறு DJக்கள் கலந்து கொ ள்வர் மேலும் 15,000 பார்வை யாளர்களை இந்த நிகழ்ச்சி கவ ர்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இரண்டு அறைகள் உபயோகப் படுத்தப்படும் ஒன்று ஹவுஸ் இசைக்கும் மற்றொன்று டிரா ன்ஸ் இசைக்கும். இது பதினான்கு மணி நேரம் நீடிக்கும் நிக ழ்ச்சி. 2009 ஆம் ஆண்டின் 15வது ஆண்டுவிழா வரிசை அமை ப்பு: இன்சோம்னியா, மார்கஸ் ஸுக்ல்ஸ், அபவ் அண்ட் பியா ண்ட், ஆர்மின் வான் பூர்ன், ரோஜர் ஷா, கிங் லூயிஸ், அப்ப ர்கட், ஆஃபர் நிஸிம், அனா பவ்லா, அக்ஸ்வெல், டெட்மவ்5, விக்டர் க்ளாடோர்ன்.

 மற்றவை

 • போர்ச்சுகல்: பூம் ஃபெஸ்டிவல் (கடைசி நிகழ்வு இதன்ஹா- அ-நோ வா) 1997 ஆம் ஆண்டிலிருந்து. இந் த நிகழ்ச்சி இரண்டு ஆண் டுகளுக்கு ஒரு முறை வெளிப்புறத் திருவிழா வாக நடைபெறும், மாயத்தோற்றம் கொண்ட கோவா டிரான்ஸ் இசை யை மையமாகக் கொண்டு. இந்த விழா பயிலரங்குகள், காட்சியளிப் புகள் மற்றும் திரைப்படங்களிலும் இடம் பெற் றுள்ளது.
 • ஜெர்மனி: ஃபுல் மூன் டிரான்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் இந்த நிகழ்ச்சி ஜெர் மனியின் ரோபெல் மற்றும் விட்ஸ்டாக் நகரங்களுக்கு இடையே ஜூலை மாதம் 7-12 வரை நடைபெறும். இந்த விழா மாயத்தோற்றம் கொண்ட டிரான்ஸ் இசையைக் கொண்டா டும். 2006 ஆம் ஆண்டின் டிரான்ஸ் கலைஞர்கள்: இன்ஃபெ க்டட் மஸ்ரூம்ஸ், அஸ்ட்ரால் ப்ரொஜக்ஸன், அஸ்ட்ரிக்ஸ், ஸ்பேஸ் ட்ரைப், 1200 மிக்ஸ், ஜிஎம்ஸ், எட்னிகா, ஒஃபோ ரியா, அடோமிக் பல்ஸ், எலக்ட்ரிக் யுனி வர்ஸ், மற்றும் பாராசென்ஸ் உடன் பல் வேறு கலைஞர்களும் பங் கு கொண் டனர்.[1]. வி யூவ் ஃபெஸ்டிவல் ஜெர்ம னியில் நடைபெ றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள டிரான்ஸ் இசைப் பிரியர்க ளுக்கான திருவிழா. இதன் முதன்மை நோக்கம் கோ வா விழாக்களில் உள்ள கோவா டிரான்ஸ் இசை யை உருவாக்குவதாகும்.
 • சுவிட்சர்லாந்து: ஸ்டிரீட் பரேட் உலகின் மிகப்பெரிய எலக் ட்ரானிக் இசை நிகழ்ச்சி (ஒவ்வொரு ஆண்டும் இலட்ச க்கணக்கான ரசிகர் கள் பங்கு கொள்கின்றனர்).
 • ஆஸ்திரேலியா: அல்ட்ராவேல்ர்ட் அண்ட் யுனிவர்ஸ் விக் டோரியா, பாலாராட், க்ரையால் காஸ்டில் என்ற இடத்தில்12 மணி நேரம் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி, மெடிவெல் காஸ்டில் என்ற இடத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளைப் போன்று ஹார்ட்ஸ்டைல், ஹார்ட் டான்ஸ் மற்றும் ஹார்ட் டிரான்ஸ் (ஹாப்பி ஹார்ட்கோர் நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறும்) நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
 • ஜோர்டான் – மிடில் ஈஸ்ட் பர்னா பெட்ரா ஃபெஸ்டி வல் பெட் ராவின் பழமை வாய்ந்த நகரத்தில் நடை பெறும் டிரான்ஸ் இசைத் திருவிழா இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு DJ டைஸ்டோ எலிமெ ண்ட்ஸ் ஆப் லைப் என்ற குழு வுடன் இணைந்து நட த்தப்பட்ட விழாவில் ஆயிரக ணக்கான ரசிகர்கள் பங்கு கொண்டு பெட்ராவை உலகின் புதிய அதிசயமாக கொண்டாடினர்.
 • ஜோர்டான் – மிடில் ஈஸ்ட் டிஸ்டண்ட் ஹீட் ஃபெஸ்டிவல் உல் லாச நகரமான அகுபா நகரத்தின் வாடி ரம் பகுதிய்ல் ஆண்டு தோறும் நடைபெறும் எலக்ட்ரானிக் டான்ஸ் திருவிழா. ஜூலை 31 மற்றும் ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி ஆகிய இரண்டு தின ங்கள் கொண்டாட்டங்கள் நடை பெறும். ஜோர்டான் நாட்டில் உள்ள DJக்கள், மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியில் உள்ளவர்கள் மற் றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள DJக்கள் இந்த நடன விழாவில் பங்கு கொள்வர். ஆர்மின் வான் பூர்ன் மற்றும் ஃபெர்ரி கார்ஸ டன் ஆகியோர் இந்த விழாவில் பங்கு கொண்ட வர் களில் மிகவும் முக்கியமான கலைஞர் கள் ஆவர்.
 • இந்தியா: சன்பர்னிங் ஃபெஸ்டி வல் 2007 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தெற்கு ஆசியாவின் முதல் எலக் ட்ரானிக் இசை திருவிழா, கார்ல் காக்ஸ் மற்றும் ஜான் ‘00’ ஃபெள மிங் போன்றவர்கள் பங்கு கொண்டனர். இந்தியாவின் வடக்கு கடற்கரையில் உள்ள கோவாவின் கடற்பகுதியில் அமைந்துள்ளது, இந்த திருவிழா கோவா டிரான்ஸ் இசையை அடிப்படையாக கொ ண்டது. 2008 ஆம் ஆண்டின் டிசம்பர் மாதத்தில் 5,000 மேற் பட்ட எலக்ட்ரோ ரசிகர்களுடன் மூன்று நாள் கொண்டா ட்டமாக சன்பர்ன் கொண்டாடப்பட்டது. முதல் ஆண்டுகளில் இந்த திருவிழாவில் இலவசமாக பங்கு கொள்ள ஏறபாடு செய்யப்பட்டது பின்வந்த ஆண்டுகளில் நுழைவுச் சீட்டுகள் பெற்று பங்கு கொள்ளும் வண் ணம் மாற்றப்பட்டது. 2009 ஆம் ஆண்டு திருவிழாவில் ஹெவிவெட் கலைஞர்கள் அர் மின் வான் புர்ன், ரோஜர் சான்செக் மற்றும் சாண்டர் வோன் டோர்ன் பங்கு கொண்டனர் மேலும் 15,000 முதல் 18,000 வரையிலான ரசிகர்கள் பங்கு கொ ண்டு இந்த திருவிழா மிகப் பெரிய பதிப்பாக மாற்றினர்.

பல நாடுகளில் சட்டம் சார்ந்த கட்டுபாடுகள் காரணமாக நிக ழ்ச்சி கள் நிகழ்த்தப்படுவதில் லை. பல நாடுகளில் உள்ள பொதுமக்கள் சட்ட நடவடிக் கை துறைகள் – குறிப்பாக பிரா ன்ஸ் நாடு – போதை மருந்து பயன்படுத்துதல் போன்ற கார ணங்களுக்காக டெக்னோ மற்றும் டிரா ன்ஸ் இசை நிகழ்ச்சி களுக்கு தயக்கத்துடன் அனுமதி வழங்குகி ன்றன ஜெர்மனி மற்றும் பெல் ஜியம் போன்ற நாடுகளில் பிரபலமாக இருந்த இந்த நிகழ்ச் சிகளை இந்த நாடுகளில் நடத்த ID&T நிறுவனம் முந்தைய காலத்தில் நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடும் செய்யும் செயல்களில் தீவிரமாக இருந் தது. தற்போது (2008) ID&T நிறுவனம் சிலி, சீனா, போலந்து, செக் குடியரசு, துபாய் மற்றும் பல நாடுகளில் உலகச் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு நிகழ்ச்சிகளை நடத்த திட்டமிட்டு இருந்தது. சென் சேசன்ஸ் வைட் நிகழ்ச்சி ID&T நிறுவனத்தால் நடத்தப்ப ட்டாலும் நிகழ்ச்சியின் சக்தி DJகளிடம் இருந்தது.டிரான்ஸ் எலி மெண்ட்ஸ் சென் சேசன்ஸ் வைட் & ப்ளாக் பற்றிய விவரங்கள் மற்றும் எதிர்கால திட்டங்கள் பற்றி கலந்துரையாடல்கள் நடை பெறு கின்றன.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்

-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும்

விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும் உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: