Saturday, August 13அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

விலகிச் செல்வது கூட புத்திசாலித்தனம்

ஒரு விசயம் கடினமாக இருக்கும் என்றால் இது நமக்கு வேண் டாம் என்று விட்டுடக் கூ டாது. அதையே திரும்பத் திரும்ப நல் லா பயிற்சி செய்யவும். இந்த அறிவு ரையைத்தான், உடைத்து ப் போடுகிறார் தன்னு டைய “தி டிப்டெட்என்ட்” என்ற புத்தகத்தில் சேத் கோடின் என்ற புகழ் பெ ற்ற சுயமுன்னேற்ற எழு த்தாளர். எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் தடைகளை மீறிச் செல்ல வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை. சில சமயங்களில் வில கிச் செல்வதும் கூட புத்திசாலித்தனம்தான் என்று அடித்துச் சொல்கிறது இந் தப் புத்தகம்.

ஆக, நம்முடைய வாழ்க் கைப் பயணத்தில் தடை கள் எதிர்ப்பட் டால், சில சமயங்களில் இன் னும் கடினப்பட்டு உழை க்க வேண்டும், வேறு சி ல சமயங்களில் விட்டு விலகிவிட வேண்டும். இந்த வித்தியாசத்தை துல்லியமாக புரிந்து கொள்வதுதான் வெற்றிக்கான சூத்திரம் என்கிறார் சேத்கோ டின்.
எந்த ஒரு வேலையையும் நாம் தொடங்குகிறபோது நமக்குள் ஒரு பெரிய உற்சாகம் இருக்கும். இதை முடித்தே தீரவேண்டும் என் கிற ஆவேசத்துடன் சுறுசுறுப்பாக வேலை பார்ப்போம். புதுப்புது விசயங்களை கற்றுக் கொண்டு அதிவேகமாக முன்னேறு வோம். ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் சுலப மான விசயங்கள் தீர்ந்துபோய், கொஞ்சம் கடினமான சமாசார ங்கள் எதிர்ப்படும். இதற்கு மே லும் இந்த வேலையை செய்வது அவசியமா என்று கூடத்தோன்று ம். அதை சமாளிக்க பழக்கப்படு த்தி கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் சேத்கோடின்.
இப்போது, உங்கள் முன் இரண்டு விருப்பங்கள் உள் ளன. அவற் றைத்தான் டிப் டெட்என்ட் என்று அழை க்கிறார் சேத்கோடின். டிப் என்றால் மிக கடினமான தடை. ஆனால் அப்போது இன்னும் கூடுதல் உழைப் போடு அதை எதிர்த்து முன் னேறிச் சென்றால் மூழ்கி முத்தெடுத்துவிடலாம்.
டெட்என்ட் என்பது இதற்கு நேர் எதிர். இங்கேயும் நீங்கள் ஒரு பெரிய தடையைச் சந்திக்கி றீர்கள். ஆனால், அந்த இடத் தில் நீங்கள் எவ்வளவுதான் முட்டி மோதினாலும் பலன் இருக்காது. முன்னேற வாய் ப்பே இல்லாத முட்டுச் சந்து. அதற்காக, கடினம் வரும்போ தெல்லாம் அது முட்டு ச்சுவர் என்று நினைத்து விலகிவி டக்கூடாது. அது சுத்த முட்டா ள்தனம். ஓர் இடத்தில் பத்து அடி தோண்டி விட்டு தண்ணீர் வரவில்லை என்று நம்பிக் கை இழந்து, இன்னோர் இடத்தில் இன்னொரு பத்து அடி தோண்டி, மீண்டும் நம்பிக்கை இழப்பதைவிட, முதல் இடத்தி லேயே இன்னும் ஆழமாக இருபது அடி தோண்டியவர்களுக் கு தண்ணீர் கிடைக்கும் வா ய்ப்பு அதிகம் இல் லையா?
ஆக, எப்போது விலகவே ண்டும், எப்போது இன்னும் தீவிரத்துடன் போராட வே ண்டும் என்கிற வித்தியா சத்தைப் புரிந்து கொள்வது அவசியம். நீங்கள் கேள்வி  ப்பட்ட வெற்றியாளர்கள் எல் லோ ரும் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் இது மாதிரி பல தடைகளைச் சந்தித்தி ருப்பார்கள். டெட்என்ட்களை விட்டு விலகி டிப்களை எதிர்த்துப் போராடி முன் னேறியிருப் பார்கள். சுருக் கமாகச் சொ ன்னால்;
* தேவையில்லாத விசயங் களில் அதிக நேரம் செலவி டுவதன் மூலம் நாம் நம்மு டைய உழைப்பை வீண்டிக் கிறோம்.
* பயனில்லாத முயற்சிக ளை சீக்கிரத்தில் அடையாளம் காண வேண்டும், தயவு தாட் சண்யமே பார்க்காமல் அவற்றை விலக் கி விடவேண்டும்.
* அதே நேரம் நமக்கு எது அவ சியம் என்பதில் தௌ¤வாக இரு க்க வேண்டும், எங்கே நம்மு டைய முயற்சியைச் செலுத்தி னால் வெற்றி உறுதிப்படும் என் பதைத் தெரிந்துகொண்டு அதற் கேற்ப உழைப்பைப் புத்திசாலி த்தனமாகச் செலவிட வேண் டும்.
இந்த மூன்று அம்சங்களை மு க்கியமாக சொல்கிறது இந்தப் புத்தகம். நீங்களும் பழகிப் பாரு ங்கள் வெற்றி நிச்சயம்.!

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்

-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும்

விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும் உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: