Tuesday, August 16அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

பெண்கள் விளையாடும் “பல்லாங்குழி” விளையாட்டு – வீடியோ

பல்லாங்குழி என்பது, பொது வாக பெண்கள் விளையாடும் ஒரு விளையாட்டு.

முதற் பூப்படைந்த பெண்ணின் தீட்டுக்குரிய காலத்திலும் கரு வுற்ற பெண்கள் அமர்ந்து பொ ழுதுபோக்குவதற்கும் இந்த விளையா ட்டை இப்பொழுது ஆடிப் பார்க்கிறார்கள். தமிழர்களின் பண்பாட்டு மரபினில் பெண்ணு க்குரிய சீர்வரிசைப் பொருள்களில் பல்லாங் குழியும் ஒன்றாக இட ம் பெறுகிறது. பல்லாங்குழி ஆட்டம் பற்றி தேவநேயப் பாவாணர் ‘தமிழ்நாட்டு விளையாட்டுக்கள்’ என்ற தம் நூலில் முதன்முதலாக எழுதினார். பின்னர் பேராசிரிய ர் தாயம் மாள் அறவாணன் ‘பல்லாங்குழி (திராவிட ஆப் பிரிக்க ஒப்பீடு)’ என்ற விரிவா ன நூலை எழுதியுள்ளார். உல கெங்கிலும் பல்லாங் குழி ஆட் டம் சிற்சில மாறுதல்களுடன் பழங்குடிகளிடம் விளங்கி வரு கிறது

இதன் அமைப்பு – பல்லாங்குழி என்பது மரம் அல்லது உலோகத் தால் ஆன ஒரு விளையாட்டுச் சாதனம். அதில் இரு வரிசைகளில் ஏழு குழிகள் இருக்கும். பொது வாக புளியங்கொட்டையை வைத்து பல்லாங்குழி ஆட்டம் (பாண்டி ஆட்டம்) ஆடப்படுகிறது.

பல்லாங்குழி ஆட்ட‍த்தின் வகை கள் – பல்லாங்குழி ஆட்டத்தினு டைய வகைகளாக நான்கினை க் குறிப்பிடுகிறார் பாவாணர். பேராசிரியர் தாயம்மாள் அற வாணன் பல்லாங்குழி ஆட்டத் தின் எட்டு வகைகளைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் வேற்றுப் பெய ர்கள், குழிக ளின் எண்ணிக்கை, ஒரு குழிக்காய்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவ் வகைகள் ஆடப்படும் பகுதிகள் என விரிவான அட்ட வணை தந்துள்ளனர். தமிழ்நாடு முழுதும் கள ஆய்வு செய்து எழுதப்பட்ட நூலாகும் இது.

பல்லாங்குழி ஆட்டத்தின் அடிக்கூறுகளை பின்வருமா று வரையறை செய்து கொள் ள முடியும்:

இருவர் ஆடும் பல்லாங்குழி ஆட்டத்தில் (பக்க எல்லைக் குழியாக இருந்தால் வலது கைப்பக்கக் குழியையும் சேர் த்து) குழிக்கு ஐந்து காய்களா க ஆளுக்கு ஏழு குழிகளாகத் துல்லியமான சமத் தன்மையுடன் ஆட்டம் தொடங்குகிறது.

தன்னுடைய காய்களை எடுத்து ஒருவர் ஆட்டம் தொடங்குகிற பொழுது முதன்முறையாக சமத்தன்மை குலைகின்றது.

எடுத்தாடுபவர் குழியில் காய் கள் இழப்புக்கு உள்ளாகின் றன.

சுற்றிக் காய்களை இட்டு வந் து ஒரு வெற்றுக்குழி (இன் மை அல்லது இழப்பு) யினை த் துடைத்து அடுத்து முதலில் இட்ட ஐந்து காய்களுக்குப் பதிலாக நிறையக் காய்கள் (பெருஞ்செல்வம் / புதையல்) கிடைக்கின்றன.

ஆட்டத்தில் மற்றும் ஒரு இடைநிகழ்வும் ஏற்படுகிறது. ஒரு வெற் றுக் குழியில் ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் ஒவ்வொரு காயினை யும் இட்டு வரும்போது அது நாலாகப் பெருகிய உடன் அதனைப் பசு என்ற பெயரில் அந்தக் குழிக்குரியவர் எடுத்துக் கொள்கிறார்.

இதன் விளைவாக ஆட்டத் தொடக்க த்தில் இருந்த ஐந்து காய்கள் (தொடக்க நேரத்து முழுமை) மீண்டும் ஒரு குழி க்கும் ஒரு போதும் திரும்பக் கிட்டுவ தே இல்லை.

காய்களை இழந்தவர் (காட்டாக 15 காய் கள் குறைவாகக் கிடை த்தன என்றால்) தன்னுடைய பகுதியில் மூன்று குழிக ளைக் காலி யாக (தக்கம்) விட்டு விட்டு ஆட்டத்தைத் தொடர வேண்டும். அந் தக் குழியில் எதிரி (வென்றவர்) காய்களைப் போட மாட்டார். சில இடங்களில் தோற்றவரும் போடமாட்டார். இப்போது தோற்றவரு டைய குழி இழப்புக்கு ஒரு நிர ந்தரமின்மை ஏற்படுகிறது.

ஆட்ட இறுதியில் ஒருவர் தோ ற்றுப் போகிறபோது அவர் கையில் எஞ்சியிருக்கிற காய்க ள் ஒரு குழிக்குரிய ஐந்து கூட இல்லாமல் நாலாக இருந்தால் குழிக்கு ஒவ்வொரு காயினை இட்டு ஆட்டம் தொடர்கிறது. இதற்குக் ‘கஞ்சி காய்ச்சுதல்’ என்று பெயர். கஞ்சி என்ற சொல் வறுமையினை உணர்த்தும் குறி யீடாகும். தோற்றவர் ஒரு காய் கூட இல்லாமல் தோற்கின்ற போதே ஆட்டம் முழுமை பெறுகிறது.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்

-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

2 Comments

  • நல்ல பதிவு! ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாகவும், இந்த விளையாட்டு தொடர்பான எல்லா மரபுச் சொற்களுடனும் வழங்கியிருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, வெற்றுக் குழிக்கு அடுத்து இருப்பதைப் ‘பெருஞ்செல்வம்’ என நீங்கள் குறிப்பிடுகிறீர்கள். ஆனால் இதைப் ‘புதையல்’ என அழைப்பதுதான் மரபு. இப்படிப்பட்ட அழிந்து வரும் தமிழ் விளையாட்டுகளைப் பற்றித் தொடர்ந்து பதிவு செய்யுங்கள்.

    • குறைகளை சுட்டிக்காட்டியமைக்கு நன்றி! கண்டிப்பாக வரும் பதிவுகள் அழிந்து வரும் விளையாட்டுகளின் வரலாற்றை வெளியிடுவோம்

      தொடர்ந்து தங்களது நல்லாதரவு வேண்டும் விதை2விருட்சம் குழுவினர்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: