Friday, August 12அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

பாலியல் கல்வியும்..!! பாலியல் தொல்லையும்…!!

ஓர் இணையத்தில் கண்டெடுத்த‍ கட்டுரை

இன்று நாம் அனைவரும் பொதுவாக விவாதிக்கும் விசயங்களில் பாலியல் கல்வி முக்கியமா னது. பாலியல் கல்வியை எங்கு ஆரம்பிப்பது, பள்ளி யிலேயே பாலியல் கல்வி யை ஆரம்பிக்கலாமா அல் லது கல்லூரியில் அதனை சொல்லித்தருவது சரியா என்பவை இன்னும் ஆய்வு க்குறியவையாக உள்ளன.

தற்போது பள்ளிகளைக் கவனிக்கும்போது பள்ளிக் குழந்தைகள் ‘காதல்’ என்ற விசயத்தைப் பற்றி சிறு வயதிலேயே அறிந்து விடுகி ன்றனர். அந்தச்சொல்லின் முழு அர்த்தம் தெரியாவிட்டா லும் ஒரு குழப்பமும், ஆர்வமுமாக அதனை விவரிக்கின்றனர். இதனை அனுபவ பூர்வமாக நாம் பல குழந்தைகளு டன் பேசும்போது அறிய முடிகிறது.

குழந்தைகளுக்கு நம்முடைய சிற ப்பு கவனம் தேவை. குழந்தை களின் பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் ஆகிய வர்களிடம்தான் குழந்தைகள் பொதுவாக அதிக நேரத்தைச் செல விடுகின்றன. ஆகவே இவர்களுக்கு குழந்தைகளைக் காக்கவும், அறிவூட்டவுமான தார் மீகப்பொறுப்பு உள்ளது.

தாங்கள் வாழும் சூழ்நிலைகளால், பெரியவர்களை விட அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பலவீனமான நிலையில் குழந்தைகள் இருக்கிறா ர்கள். ஆகவே, மற்றெந்தப் பிரிவி னரையும் விட, அவர்கள் சார் ந்த சமூகம் மற்றும் அரசாங்கங்களின் நடவடிக்கைகளாலும் நடவடிக்கை யின்மையினாலும் அதிகமாகப் பாதிக்கப்படுகிறார் கள்.

குழந்தைகளுக்கு உடல் ரீதியான தொல்லைகள் அதிகரித்த வண் ணம் உள்ளது. இந்தியா போன்ற நாடுகளில் இந்த எண்ணிக்கை மிகவும் கவலை தருவதாக உள் ளது. குழந்தைகள் பாலியல்பற்றி அறியாதவர்கள், பெரியவர்களின் பாலியல் செய்கைகள்பற்றியும் அவர்களுக்குத் தெரியாது. குழந் தைகளுக்கு எப்படி பாலிய லைப் பற்றித்தெரிய முடியும்?

பாலியல் காட்சிகளை குழந் தைகளுக்குக் காண்பித்தல், பெற்றோர் இரவில் குழந் தைகளுடன் ஒரே அறையில் படுத்துறங்கும் போது அவகள் தூங்குவதாக எண்ணி உறவில் ஈடுபடுதல், குழந்தைகளை காம இச்சையுடன் தொடுதல், காம இச்சையுடன் அந்தரங்கப் பகுதி களைக் குழந்தைகளுக்குக் காட்டுதல் ஆகியவற்றின் மூலமாகவே குழந்தைகள் பாலியல் மன க் குழப்பங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள்.

தாங்கள் பார்த்த காட்சிகளின் தாக்கத்தால் அவர்கள் சாதாரண குழ ந்தைகளைப் போல் உற்சாகத்துடன் படிக்கவோ, விளையா டவோ இயலாமல் குழப்பத்துடன் காணப்ப டுகிறார்கள். இப்படி இருக்கும் குழ ந்தைகளை தாய்மார்கள் பொறு ப்புடன் கவனித்து மனநல சிகிச்சை அளிக்கவேண்டியது மிக அவசியம்.

இத்தகைய கொடுமைகள் பரவலாக ஏழை,பணக்காரர் வித்தியாச மின்றி நடந்தாலும் பண வசதி,படிப்பறிவு குறைவான சூழ்நிலை களில் பிள் ளைகளுக்கு தன் கருத்தைக் கூறும் உரிமை கிடைப்ப தில்லை. அவர் களின் கருத்துக்களுக்கு பெற்றோர் மதிப்புக் கொடுப் பதும் இல்லை. அதனால் நெருங்கிய உறவி னர்கள் குழந்தைக ளிடம் நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமாக இருப்பது போல் நடித்து அவர் களின் அன்பைப் பெற்று அந்த உரிமையில் தவறான் செய்கைக ளைச் செய் கிறார்கள். குழந்தைகளைப் பெற்றோரும் உறவினர் களின் பொறுப்பில் விடும்போது மிகவு ம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

சமீபத்தில் இந்தியாவுக்குப் படி க்க வந்த இளம்பெண் தன் அப் பாவின் நண்பர் வீட்டில் தங்கியி ருந்து பாலியல் தொல்லை கொ லையில் முடிந்ததை பத்திரிக் கைகளில் படித்து இருப்பீர்கள். நெருங் கிய உறவினர்களே பாலி யல் தொல்லையை மிக அதிக அளவில் கொடுக்கிறார்கள் என்பது புள்ளிவிபரங்கள் மூலமாக நமக்குக் கிடைக்கும் தகவல். மேலும் பெண் குழந்தைகளை மிகுந்த அக்க ரையுடன் கவனிக்க வேண்டி யது அவசியம். அதே நேரத் தில் ஆண் குழந்தைகளி டம் நாம் அலட்சியப் போக் கைக் கடைப் பிடிக்கக் கூ டாது.

பெண் குழந்தைகள் எந்த அளவுக்கு உடல் மற்றும் உணர்வு ரீதி யாகக் கொடு மைக்கு உள்ளாக்கப்படுகி றார்களோ, அதே அளவில் ஆண் குழந்தைகளும் பாதிக்கப்படுகி ன்றன. பெண் குழந்தை, சமு தாயத்தில் குறைவான அந்தஸ்தைப் பெற்றிருப்பதால் அவர்கள் தாம் பலவீனமான நிலையில் இருக் கிறார்கள் என்பது உண் மை தான்.

ஆனால் ஆண் குழந் தைகள் பள்ளிகளில், வீடு களில், உடல் ரீதி யான தண்டனை அனுப விப்பவர்களாக இரு க்கிறார்கள். பல சிறு வர்கள் இளம் வயதிலேயே வேலைக்கு அனுப்பப்படுவது, விற்கப் படுவது போன்றவை நடக்கின்றன. இவர்களில் பலர் தாங்கள் வே லை செய்யும் இடங்களில் பல செக்ஸ் அத்து மீறல் களுக்கு உள்ளா கிறார்கள்.

இந்த சந்தர்ப்பத்தில் குடும்ப உறவி னர்கள் தவிர குழந்தைகள் அதிக நேரம் செலவிடும் இடம் பள்ளி க்கூடம். அந்தப் பள்ளிக் கூடத்திற்கு பெற்றோர்கள் மிகுந்த நம்பிக்கை யுடன் குழந்தைக ளைப் பெற்றோ ர்கள் அனுப்பி வைக்கிறார்கள். குழ ந்தைகளை ஆசி ரியர்கள் மிகுந்த பொறுப்புடன் கவனித்துக் கொள் வார்கள் என்று அவர்கள் நம்புவ தால் அவர்கள் பள்ளியில் என்ன செய்கி றார்கள் என்று நாம் கவனிப் பதில்லை. நன்றாகப் படிக்கிறார்களா இல்லை யா என்பதுமட்டுமே நமது சிந்தனையாகவுள்ளது. ஆயி னும் பள்ளி யிலும் சில புல்லு றுவி ஆசிரியர்கள் இருப்பது மிகவும் வேதனைய ளிப்பதாக உள் ளது ( சக ஆசிரிய பதிவர்கள் பொறுத் தருள்க! என் ஆசிரியர்களை நான் இன்றளவும் கடவுளாகவே மதிக்கி றேன்.) பத்திரிக்கைகளில் வந்த ஒரு செய் தியைக் கீழே த‌ரப்பப‍ட்டுள்ள‍து.

கோயம்புத்தூர்: மதுக்கரை என்ற இடத்தி ற்கு அருகில் உள்ள ஒரு ஆரம்பப் பள்ளி யின் தலைமை ஆசிரியர் மாணவிக ளைப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளா க்கியதற்காகக் கைது செய்யப்பட்டுள் ளார். மூன்றாம் வகுப்புப் படிக்கும் 8 வய துப் பெண் அளித்த புகாரின் பேரில், போலீ சார், தலைமை ஆசிரியரைக் கைது செய் துள்ளனர்.

இது ஒன்றுமட்டும் அல்ல! தினமும் நாம் பத்திரிக்கைகளில் படிக் கும் செய்திகள் மிகவும் கவலை தருவதாக உள்ளன. பெண் குழந் தைகளுக்குப் பாலியல் தொல்லை போல் ஆண் குழந்தைகளையும் ஓரினச் சேர்க்கைக்கு உட்படுத்தும் ஆசிரி யர்கள் பற்றியும் கல்வி த்துறை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

டில்லியை சேர்ந்த ஒரு சர்வதேச சமூக அமைப்பான, “ராகி’ மேற் கொண்ட ஆய்வில், சென்னை, மும் பை, டில்லி, கொல்கத்தா மற்றும் கோவாவில் ஆங்கிலம் பேசும் 600 குழந்தைகளிடம் சர் வே எடுத்த தில், அவர்களில் 67 சதவீதம் பேர், ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் பாலியல் அத்துமீறலுக்கு ஆளாகி உள்ளனர் என்பது தெரிந்தது.

மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள், உடல் ஊனமுற்ற நிலை யில் இருக்கும் குழந்தைகள், அவர்கள் இருக்கும் பலவீனமான நிலையால், பாலியல் கொடுமைகளுக்கு உள்ளாகிறார்கள். குழந் தைகளைப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்குவது என்பது, பாலினம், சமூகநிலை, இனம் ஆகிய அனைத்து நிலைகளிலும் இருந்துவருகிறது. நகர ங்கள், கிராமப் பகுதிகள் என்ற எல்லா இடங்களிலும் நடக்கிறது.

ஜி.எஸ். மீனா, ஆர்.சி. ஜிலோஹா, மற் றும் எம்.எம்.சிங் ஆகியோர் இந்தியக் குழந்தைகள் மருத்துவ மையம் மற்றும் மௌலானா ஆசாத் மருத்துவக் கல்லூரி யின் சமூக மருந்தியல் மற்றும் உளவி யல் துறை ஆகியவற்றைச் சேர்ந்தவர் கள். இவர்கள் 2003 – 2004ஆம் ஆண் டில், டெல்லியிலுள்ள கண்காணிப்பு இல்லம் ஒன்றில் தங்கியிரு ந்த ஆண்களிடம், ஆய்வு நடத்தினர். அதன் ஆராய்ச்சியின் முடி வாக,”கண்காணிப்பு இல்லத்திற்குக் கொண்டு வரப்பட்ட தெருவோ ரச் சிறுவர்களின் பாலியல் வன்கொடுமை அனுபவங்கள்” என்ற ஆய்வுக்கட்டுரையைச் சமர்ப்பித் தார்கள். இக்கட்டுரையில் பாலி யல் வன்கொடுமை எந்த அளவுக்கு இரு க்கிறது, எந்த முறையில் உள்ளது என்பதைப் பற்றி தெளிவாகக் குறி ப்பிட்டுள்ளார்கள்.

டெல்லியில் உள்ள இந்தக் கண்கா ணிப்பு இல்லத்தில் உள்ள பெரும் பாலான சிறுவர்கள் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்தவர்கள். இந்த இல்லத்தில் இருந்தவர்களில் 38.1% பேர் பாலி யல் ரீதியான வன்கொடுமை களுக்கு ஆளாகியிருக்கிறார்கள். இவர்களை மருத் துவப் பரிசோத னைக்கு உட்படுத்தியதில் பாலியல் ரீதியான கொடுமை நடந்தத ற்கான உடல் ரீதியிலான அடையாளங்கள் 61.1% பேரிடம் இரு ந்தன. 40.2% பேரிடம் அ வர்கள் நடத்தையில் அதற் கான அடையா ளங்கள் தெரிந்தன. 44.4% பேர் வன் புணர்ச்சிக்கு ஆளானவர்கள். 25% பேருக்குப் பாலுறவு நோ ய்களுக்கான அறிகுறி கள் இருந்தன.

குழந்தைகளிடம் தாய்மார் கள் அன்புடன் பழகி அன் றாடம் அவர் களின் பள்ளியில், அவர்கள் செல்லும் இடங்களில் என்ன நடக்கி றது என்று தெரிந்துகொள்வது மிக அவசியம். குழ ந்தைகளின் நல னைப் பேணவேண்டியது நம் கடமை என்பதால் அவர்களுக்கு பாலுணர்வு ,இணப் பெரு க்க ஆரோக்கியம் பற்றிச் சொல்லித் தருவது மிக அவசியம், அது குழந்தை களின் உரிமை யும்கூட.

ஆனால் நிறையப் பெற்றோர்கள் குழந் தைகளின் மனதில் என்ன நினைக்கிறா ர்கள் என்று கேட்டு அறிவதில்லை. மா றாக குழந்தைக் குத் தேவையான அனை த்தையும் தாங்களே முடிவு செய்வதில் உறுதியாக இருக்கிறார்கள். இது மிகவும் தவறான அணுகு மு றை.அவர்களுடன் கலந்து பேச நாம் தயாராக இல்லாததால், இது பற்றிய பேச்சையே நாம் தவிர்த்துவிடுகிறோம். வாழ்க்கை க்குத் தேவை யான கல்வியான இதைப் பற்றிக் குழந்தைகளுக்கு போதிக்க நாம் தயாராக வேண்டியது அவசியம்.

வெளிநாடுகளில் குழந்தைகளின் மீதா ன் பாலியல் பலாத்காரங்களை ஆராய் ந்து தகுந்த முறையில் வரையறை செ ய்து அதனைச் சட்டமாக்கி கடும் தண் டனை தருகின்றனர். இந்தியாவில் அப் படி ஒரு விரிவான சட்டம் இல்லை. இப்போதுள்ள இந்தியச் சட்ட த்தில், குழ ந்தை செக்ஸ் அத்துமீறல் கொடுமை கள்’ சேர்க்கப்பட வில்லை. மேலும் ஆண்குழந்தைகளுக்கான வரம்புமீறல்க ளில் நம் சட்டங்களில் தெளிவு இல் லை.

நம் குழந்தைகள் பாலியல் துன்பங் களுக்கு ஆளாகாமலும் மனோ ரீதி யான அழுத்தம், உடல் ரீதியான பாதிப்புக்கு உள்ளாகாமல் காக்கவேண்டியதும் நம் அனைவரின் கடமை.

”குட் டச்! பேட் டச்” பற்றிப் பேசவிரு க்கும் நாம் நமது தார்மீகக் கட மையி லிருந்து தவறுவது குழந்தைகளுக்கு நாம் இழைக்கும் அநீதியாகும். உலக சுகாதார நிறுவனம் நாம் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சில வழிமுறைகளைக் குறிப் பிட்டுள்ளது. அவை:

* எந்த உறுப்பும் மர்மமானதோ, ரகசிய மானதோ இல்லை. ஆனால், அந்தந்த கால கட்டத்துக்கு சொல்லி உஷார் படுத்துவது நல்லது.

* யாராவது, குழந்தைக்கு முத்தம் கொடு த்தால் கூட குழந்தையை விட்டே தடு ப்பது நல்லது.

* தாய்மார்கள் தங்கள் பெண் குழந்தைகளின் மார்பகம் உட்பட மறைக்கப்பட வேண்டிய உறுப்புக ளை, யாரும் தொட விடாமல் பார் த்துக் கொள்ளவேண்டும் என்பதைச் சொல்லிக்கொடுக்க வேண் டும்.

* குழந்தை வீட்டை விட்டு அடிக்கடி வெளியில் போகிறாள் என் றால் அதனைக் கண்காணிக்க வேண்டும்.

* நம் தொலைக் காட்ச்சியில் திரை யிடப்படும் சில நிகழ்ச்சிகளைப் பார்த்தும்கூட பிள்ளைகள் தவறான நடத்தைக்கு உட்படலாம். அதனால், அது சரி, இது தவறு என்று ஆரம்பத்தில் இருந்தே எச்ச ரிப்பதுடன், கண்காணிப்பது முக்கியம்.

* வெளியாட்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி அவசியம் எச்ச ரிக்க வேண்டும்.

* குழந்தைகளிடம் எந்த கட்டத்திலும், தவறு என்று தெரிந்தால், உடனே போன் செய்யவோ, வெளியேறவோ அட்வைஸ் செய்து வைக்க வேண்டு ம்.

நம் நாட்டிலா இப்படி? நம் ஊரில் இப்படியெல்லாம் நடக்காது என்று இந்த விசயத்தை ஒதுக்கிவிடாமல் நம் குழந்தைகளைக் காத்து வளமான எதிகால சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம்.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும்உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham.add@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: