Tuesday, September 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

பிராவிடண்ட் ஃபண்டு (ஆதி முதல் அந்தம் வரை) – பாகம் 2

உடம்பில் தெம்பு இருக்கும் வரை உழைக்கிறீர்கள்; சம்பாதிக்கிறீர் கள்; சாப்பிடுகிறீர்கள். ஓய்ந் துபோய் உட்காரும் காலத்து க்கு என்ன சேர்த்து வைக்கி றீர்கள்…? மாதச் சம்பளம் வா ங்கும் நூறு பேரிடம் இந்தக் கேள்வியைக் கேட்டால், முக்கால்வாசிப் பேர்களிடம், ”விக்கிற விலைவாசியில என்னத்தைச் சேர்த்து வைக் கிறது?!” என்கிற புலம்பல்தா ன் பதிலாகக் கிடைக்கும். இன்றல்ல, அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன் பும் இப்படித்தான் நிலைமை இருந்தது. இதை உணர்ந்த அரசாங்கம், தொழிலா ளர் மற்றும் ஊழியர்களின் எதிர் கால பாதுகாப்புக்காக கொண்டு வந்த திட்டம்தான் பிராவிடண்ட் ஃபண்ட் என்கிற தொழிலாளர் சேம நல நிதி. இது 1952-ல் ஆரம்பிக்க ப்பட்டது. 1971 முதல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தையும் இதனோடு சேர்த்து செயல்படுத்தி வருகிறது அரசாங் கம்.

எவ்வளவு பிடிப்பார்கள்?

இப்போதெல்லாம் பல நிறுவன ங்களில் வேலைக்குச் சேர்ந்த முதல் மாதமே பி.எஃப் பிடிக்கத் தொடங்கிவிடுகிறார்கள். பொதுவாக, ஊழியர்களின் அடி ப்படைச் சம்பளம் மற்றும் அக விலைப்படியில் 12% பி.எஃப்.- ஆ க பிடிக்கப்படும். தனியார் நிறுவ னங்களில் பணியாளரிடமிருந் து பிடிக்கப்படும் அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் போ டும். இது தவிர, பணியாளர் விருப்பப்பட்டால் இன்னொரு 12% தொ கையை கூடுதலாக பி.எஃப். கணக்கில் பிடிக்கச் சொல்லாம். ஆனா ல், இந்தத் தொகைக்கு இணையாக நிறுவனம் எந்தத் தொகை யும் செலுத்தாது.

தொழில் நிறுவனங்கள் அளிக்கும் 12 சதவிகித த்தில் 8.33% தொழிலாளரின் குடும்ப ஓய்வூதியத் துக்காக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஊழியர்களின் பங்கான 12% மற்றும் தொழில் நிறுவனத்தின் பங் கான 3.5% (ஓய்வூதியத்துக்குக் கழித்தது போக) ஊழியர்களின் சேம நல நிதிக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும். இந்தத் தொகைக்கு தற்போது 8.5% வட்டி தரப்படுகிறது. இன்றைய தேதி யில் 6,500 ரூபாய் வரை யில் சம்பளம் வாங்குபவர்களுக்கு பி.எஃப். கட்டாய ம் பிடிக்க வேண் டும் என்பது சட்டம்.

எப்போது பென்ஷன் கிடைக்கும்..?

குறைந்தபட்சம் 10 வருடங்கள் பி. எஃப். பிடிக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே பென்ஷன் கிடைக்கும். இல்லாத பட்ச த்தில் குடும்ப ஓய்வூதியக் கணக்கில் சேர்ந்திருக்கும் தொகையை குறிப்பி ட்ட விகிதத்தில் பெற்றுக் கொள்ள லாம்.

பணியில் இருந்து விலகும் போது பி.எஃப் பணத்தை முழுவதுமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

பொதுவாக, 58-வது வயதில் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெ றும்போது ஓய்வூதியம் பெற லாம். அப்படியில்லாமல், 10 வருடம் திட்டத்திலி ருந்து 50 -வது வயதில் பணியில் இரு ந்து விலகினாலும் முன் கூட்டி யே ஓய்வூதியம் பெற்றுக் கொ ள்ளும் வசதியும் உள்ளது. 58- வது வயதில் வர இருக்கும் பெ ன்ஷனில் வருடத்துக்கு 4% குறைத்துக் கொண்டுதான் பென்ஷன் பெ றலாம்.

பணியில் இருக்கும்போது ஊனம் அடைந்து பணிபுரிய முடியாத நி லை ஏற்பட்டால் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். இதற்கு வயது மற்று ம் பணிக் கால வரம்பு ஏதும் இல் லை.

இதில் உறுப்பினராக இருப்பவரு க்கு ஏதாவது அசம்பாவிதம் ஏற் பட்டால் குடும்பத்தினருக்கு ஓய் வூதியம் கிடைக்கும். இது கண வன் / மனைவிக்கு செல்லும். குழந்தைகள் இருந்தால் அவர்களு க்கும் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். இது கணவன்/மனைவியிடமே வழங்கப்படும். பிள்ளைகளுக்கா ன பென்ஷன் அவர்களின் 25 வயது வரை வழங்கப்படுகிறது. மணமா ன மகள்களுக்கும் 25 வயது வரை பென் ஷன் கிடைக்கும்.

கணவரோ, மனைவியோ மறும ணம் செய்து கொண்டால், ஆதர வற்றோர் ஓய்வூதியமாக குழந்தை களுக்கு அதிக ஓய்வூதியம் வழங் கப் படுகிறது.

பணி ஓய்வு பெறும் போது பென்ஷன் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங் கு தொகையை போல் 100 மடங்கு வரை முன்பணமாக பெறும் வசதி யும் உள்ளது. முன்பணம் பெற் றால் அந்தத் தொகை மற்றும் அதற் குரிய வட்டியைக் கழி த்து விட்டு மீதி ஓய்வூதியமா க வழங்கப்படும். ஓய்வூதிய தாரரின் மரணத்துக்குப் பிறகு நியமனதாரருக்கு ஓய்வூதிய ம் செல்லும்.

கடைசி 12 மாதங்களில் வாங் கிய சம்பளம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூ தியத் திட்டத்திற்கு பணம் செலு த்திய காலம் போன்றவற்றின் அடி ப்படையில் ஓய்வூதியம் நிர்ண யிக்கப்படுகிறது. தொழிலபதிர்கள் ஓய்வூதியத் தொகையை செலுத்த வில்லை என்றாலும் ஓய்வூதியத்து க்கான உத்தரவாதத்தை அரசு அளி க்கிறது. பென்ஷனுக்கு அடிப்படை வரம்புக்கு உட்பட்டு வரி கட்ட வேண் டி வரும்.

பி.எஃப். சான்றிதழ்!

பத்தாண்டுக்கும் குறைவான பணிக் காலத்துடன் ஒரு நிறுவனத்திலிருந் து விலகும் போது, சான்றிதழைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். வேறு ஏதாவது நிறுவனத்தில் வேலைக்குச் சேரும் பொழுது இதைத் தொட ர்ந்து கொள்ளலாம். இந்தச் சான்றிதழ் வைத் திருக்கும் நபர் 58 வயது பூர்த்தியாகும் முன்பே மரணம் அடைந்துவிட்டால் அவரது குடும்பத்தினருக்கு பணிக்கால த்தைக் கணக்கில் கொள்ளாமலேயே ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.

தொழிலாளர் காப்பீட்டுத் திட்டம்!

பி.எஃப் திட்டத்தில் இருக்கும் அனைவரு க்கும் இந்தத் திட்டம் பொருந்தும். இத ற்கு என தனியாக ஊழியரின் கணக்கில் பணம் எதுவும் பிடிக்கப் படுவதில்லை. இதற்கான பங்க ளிப்பாக தொழிலதிபர்கள், ஊழியர் களின் மொத்தச் சம்பளத்தில் 0.5 சதவிகிதம் செலுத்த வே ண்டும். இதன் மூலம் பணி யில் இருக்கும்போது இறந் தால் அவரது குடும்பத் துக்கு 1,00,000 ரூபாய் வரை காப் பீடுத் தொகையாக வழங் கப்படும்.

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு…!

மாற்றுத் திறனாளிகளை தனியார் நிறுவனங்கள் அதிக எண்ணிக் கையில் வேலைக்கு எடுப்பதை ஊக்கப்படுத்த 2008-ல் நடவடிக்கை எடுத்தது அரசு. அதாவ து, மாற்றுத் திறனாளிகளை வேலைக்கு எடுத் தால் தொழில் நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண் டிய பி.எஃப். சந்தா தொகையை மூன்று வருட ங்களுக்கு அரசே செலுத்தும். இதற்காக 11-ம் ஐந்தாண்டுத் திட்டக் காலத்தில் (2007-12) ரூ.1,800 கோடியை ஒதுக்கீடு செய்தது மத்திய அரசாங்கம்.

வரிச்சலுகை!

வருமானவரிப் பிரிவு 80சி-ன் கீழ் ஒரு நிதி ஆண்டில்

1 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் பி. எஃப். முதலீட்டுக்கு வரிச்சலுகை இருக்கிறது. பணி ஓய்வின்போ து மொத்தமாகக் கிடைக்கும் தொகை க்கும் வரி இல்லை.

பி.எஃப். பற்றிய அடிப்படைத் தக வல்கள் அனைத்தையும் சொல் லி விட்டோம். இனி இதனைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டி யது அவரவர் கடமை!

பப்ளிக் பிராவிடண்ட் ஃபண்ட்!

சுயதொழில் செய்பவர்கள், தனியார் நிறுவனங்களில் பி.எஃப். பிடிக் கப்படாதவர்கள் பயன் அடையும் வித மாக கொண்டு வரப்பட்டது தான் பப் ளிக் பிராவிடண்ட் ஃபண்ட். இதில், ஏற்கெனவே அலுவ லகத்தில் பி. எஃப். பிடிக்கப்படுபவர்களும் சேரலா ம். இந்தக் கணக்கை தபால் அலு வலகம் மற்றும் முன்னணி வங்கி களில் தொடங்கும் வசதி இருக்கிற து. 15 வருட திட்டமான இதில் ஓரா ண்டில் குறைந்தபட்சம் 500 ரூபாய் முதல் 70,000 ரூபாய் வரை முதலீடு செய்து வரிச்சலுகை பெறலாம். ஆண்டுக்கு 8% கூட்டு வட்டி வழங்கப்படும். கடன் பெறும் வசதியும் உள்ளது. பணம் கட்ட ஆரம் பித்து மூன்றாவது ஆண்டுத் தொடக் கத்தில் இருக்கும் தொகையில் 25% வரை கடன் பெறும் வசதி உள் ளது. 16-வது நிதியாண்டில் முடித் துக் கொள்ளலாம். ஆனால், பணம் செலுத்தாமல் மேலும் 5 வருடங்க ளுக்கு முதலீட்டைத் தொடரும் வசதியும் உள்ளது

”பென்ஷன் வேண்டுமானால், பி. எஃப். கட்டுங்கள்!

”கே.வி. சர்வேஸ்வரன்,
சென்னை மண்டல பி.எஃப். கமிஷனர்.

”பிராவிடண்ட் ஃபண்ட் என்பது மக்க ளுக்கு அரசு வழங்கும் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் முக்கியமானது. இது பற்றிய விழிப்புணர்வு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வந்துவிட்டது. ஆனால், இதை பணியா ளர்கள் சரியாகப் பயன்படுத்தாமல் உள்ளனர். மக்களுக்கு இது குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லை. தற்போது நம் உடம்பில் நன் றாகவே தெம்பு இருக்கிறது. அதிகமாக பணம் சம் பாதிக்க முடிகிறது. பிறகு பார்த்து க்கொள்ளலாம் என்றுதான் பலரும் நினைக் கிறார்கள். ஆனால், எப் போதுமே அப்படி இருக்காது. அது போன் றவர்களுக்கு கை கொடுக் கும் திட்டம்தான் பி.எஃப்.

ஒரு வேலையில் சில காலம் இருந்து விட்டு வேறு நிறுவனத்துக்கு மாறுவார்கள். அப்போது, ஏற்கனவே பிடித்தம் செய்யப்பட்டிருக்கும் பி.எஃப். கணக்கைத் தொடர மாட்டார் கள். புதிய நிறுவனத்தில் புதிய பி. எஃப். கணக்கை ஆரம்பித்து முதலில் உள்ள சர்வீஸை விட்டு விடுவார் கள். இது மிகப் பெரிய தவறு..! இப்படி பல கம்பெனிகள் மாறுபவர்களுக்கு கடைசியில் ஓய்வூதியம் பெறுவதற் கான பத்து ஆண்டு சர்வீஸ் இல்லா மலே போய்விடும். பி.எஃப். திட்டத்தி ல் தற்போது ஏராளமான சலுகைக ளை அரசு செய்து கொடுத்திருக் கிறது. பழைய நிறுவனத்தின் பி.எஃப். கணக்கை புதிய நிறுவனத்தில் தொடர, புதிய நிறுவனத்திடம் பழைய நிறுவனத்தில் உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பி.எஃப். எண்ணை மட்டும் கொடுத்தால் போதும். மே லும், இந்தப் பணத்தை இடையில் எடுக்காமல் கடைசி வரைக்கும் வைத்திருந்தால் முதுமைக் கால ம் சந்தோஷமானதாகவும், பாதுகா ப்பானதாகவும் இருக்கும்.”

கவனிக்க..!

ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் பி.எஃப் கணக்கை முடித்து பணம் எடுத் தால் வருமானத்துக்கு வரி செலுத்த வேண்டி வரும்.

பி.எஃப். பணத்தை 30 நாட்களுக்குள் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

பணிமாறும்போது ஏற்கனவே உள்ள கண க்கில் இருக்கும் தொகையை புதிய கண க்கிற்கு 30 நாட்களுக்குள் மாற்றிக் கொ ள்ளலாம். தற்போது வேலை செய்யும் நிறுவனத்தில் ஃபார்ம் 13 என்ற விண்ணப் பத்தில் ஏற்கனவே பணிபுரிந்த நிறுவனத்தில் கொடுத்த வருங்கால வைப்பு நிதி எண்ணை நிரப்பிக் கொடுத்தால் போதும். பி.எஃப். சான் றிதழ் வைத்திருந்தால் அதன் நகலை இணைத்து பழைய கணக்கை இணைத்துக் கொள்ளலாம்.

ஒருவர் பல நிறுவனங்கள் மாறி இரு க்கிறார். எந்த நிறுவன பி.எஃப் பண த்தையும் எழுதி வாங்கவில்லை என் றாலும் எப்போது வேண்டுமானாலு ம் புதிய நிறுவனக்கணக்கில் இணை த்துக் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் சர்வீஸ் கட் ஆகாமல் பென்ஷனுக் கான தகுதி கூடும்.

தற்போது பி.எஃப். இணையதளத்தில் உறுப்பினரின் கணக்கில் இது வரையில் சேர்ந்திருக்கும் தொ கை யை பார்த்துக் கொள்ளும் வச தி உள்ளது. இது முடிந்த நிதியா ண்டு வரை எவ்வளவு முதலீடு செய்துள்ளார் என்பது தெரிந்து வி டும். இதற்கு பி.எஃப். அலுவலகத் தில் ஃபார்ம்-2 என்ற விண்ணப்பத் தைப் பூர்த்தி செய்து கொடுக்கவே ண்டும்.

ஆண்டுதோறும் தொழில் நிறுவன ங்கள் பி.எஃப். ரசீது கொடுக்க வே ண்டும் என்பது விதி.

இணையத்தில் இருந்ததை இமயத்துடன் இணைக்கிறோம்
-.-
தங்களது கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் விதை2விருட்சம் வரவேற்கிறது.

 உங்கள் அபிமான வரவேற்பை பெற்றுவரும் உங்கள் விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பர செய்ய விரும்புவர்கள் vidhai2virutcham@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

தாங்கள் படித்தவற்றை உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Leave a Reply