Tuesday, August 9அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தந்தை பெரியாரும் தன்மானக் கவிஞரும் ஒரு பார்வை

புதுவைக்குயில், புரட்சிக் கவிஞர், தேசியப் பாடங்களையும், தெய்வப் பாடல்களையும் பாடி வந்தவரைத் தந்தை பெரியாரின் சுய மரி யாதை இயக்கம் கவர்ந்தது. தந்தை பெரியா ரின் ஈரோட்டுப் பாதை கே.எஸ். பாரதிதாச னைப் புரட்சிக் கவிஞர் ஆக்கியது.

சமய சடங்குகளும், மூடப் பழக்க வழக்கங்க ளுமே, இட்டுக் கட்டப் பெற்ற புராணக் கதை களும் கவிஞரின் கண்டனக் கணைகளுக்கு இலக்காகிப் பாவடிவம் பெற்றன. பகுத்தறிவுக் கு ஒவ்வாதவற்றை ஒதுக்கித் தள்ளினார். தந் தை பெரியாரின் கடவுள் மறுப்புக் கொள்கை யிலும் ஆழ்ந்த பற்றுக் கொண்டார்.

அதனாலே தான் அக்கொள்கையை ஏற்ற அவர்,

இல் லை என்பார் சிலர்

உண்டென்று சிலர் சொல்வார்

எனக்கில்லை கடவுள் கவலை என்று கவிதை வடிவில் கொள்கைக் குறிப்பு அறிவித்தார்.

சுயமரியாதைக் கொள்கை எழுந்ததை துடிதுடித் துச் சிறிதும் எண்ண ங்கள் யாவும்

தூய சுயமரியாதையாய்ச்

சுடர்கொண்டெழுந்ததே சமத்துவம் வழங்கிடத்

தூயஎன் அன்னை நிலமே

என்று பாடினார்.

தந்தை பெரியார்_ புரட்சிக் கவிஞர் தொடர்பு சுய மரியாதை இயக்கம் தொடங்குவதற்குமுன் ஏற்பட்ட தொடர்பு குடிஅரசு இதழில் புரட்சிக் கவிஞரின் கவிதைகள் இரண்டு மட் டுமே! 1930-க்கு முன் வெளி வந்துள்ளன.

ஒன்று ஈரோடு திருவாளர் ஈ.வெ. ராமசாமி நாயக்கவரவர்கட்குப் புதுச் சேரி பொதுக் கூட்டத்தில் வாசித்துக் கொடுத்த வந்தனோப சார பத்திரம். 10.2.1925 இதழில் வெளி வந்த ள்ளது இப்பாடல். அரிய பொக்கிஷம் இது எனலாம்.

வருக உயர் இராமசாமிப் பெயர் கொள்

அறிஞ உன்றன்வரவால் இன்பம்

பருகவரும் இந்நாளை வாழ்த்துகின்றோம்

என்று தொடங்கும் வரவேற்புக் கவிதை நூறு வரிகள் கொண்ட நீண் ட கவிதை வர வேற்புக் கவிதையும் தந்தை பெரியாரை வாழ்த் துவதால் புத்திலக்கியம் ஆகியுள் ளது.

இதை வரவேற்புக் கவிதை என்பதை விடத் தந்தை பெரியாரின் கோ ட்பாட்டுப் பட்டயம் கவிதை வடிவில், சுயமரியாதைத் தத்துவச் சிதறல்கள் கவிதை வடிவில் என்று கூறலாம்.

ஆதியிலே வாழ்வடைந்த பாரதத் தார்க்

கதன் பிறகு பின்டிக்க வந்த பார்ப் பனீயம்

சோதியிலே வானத்தைக் கீறி நல்ல

சுவர்க்கத்தைக் காட்டியது மெய்யார

என்று கேள்வி எழுப்புகிறார் பாரதி தாசன்.

தந்தை பெரியாருக்கு இன்று வாழ்த்து, பெருமை சிறப்பு, வணக்கம் ஏன்? என்று கேட்கும் சில அவாளுக்கு இன் றைக்கு 86 ஆண்டுகளு க்கு முன்பே புரட்சிக் கவிஞர் செவிட்டில் அறைந்தது போல் கூறி யுள்ள பதில் கல்மேல் அன்று மதியா எழுத்து.

பார்ப்பனியம் மேலென்று

சொல்லிச் சொல்லிப்

பழயயுகப் பொய்க் கதைகள் காட்டிக்காட்டி

வேர்ப்புறத்தில் வெந்நீரை வார்த்து பார்த்து

மிகப் பெரிய சமூகத்தை இந்நாள் மட்டும்

தீர்ப்பரிய கொடுமைக்குள் ஆக்கிவிட்ட

செயல் அறிந்து திடுக்கிட்டவீரா நின்னை

ஊர்ப்புரத்து மாந்தர் பலர்உணருங்காலை

உவக்கின்ராய் உள்பணியில் ஓய்ந்தாயில் லை

ஆர்ப்பரித்தும் பணி செய்யும்

தன்மை காண்போம்

அரும் பணிக்கு யாங்களுணை வணக்கம் செய்தோம்.

புரட்சிக் கவிஞரின் இந்த நூறு வரிகளும் சுய மரியாதை  இயக்கத்த வர் மனம் செய்து மேடைதோறும் முழங்க வேண்டிய  முத்து முத்தா ன வரிகர். அத்தனையும் எடுத்து வைக்க ஆசை தான் எனினும் அத ற்கு ஏடு இடங் கொளாவ.

பாரதத்தின் இன்றைய நிலை என்னவென்று

பார்க்குங்கால் எவ்விடத்திலும் எதிலும் நன்கு

வேர் விடுத்துப் பார்ப்பனரின் ஆதிக்கர்தான்

மிகச் செழிப்பாய் இருப்ப தனைக் காண்கிறோம்

என்று கூறும் புரட்சிக் கவிஞர்.

பொய் பகட்டுப் பார்ப்பனரை நம்பு மட்டும் பொதுவாழ்வின் உள்ளீடு மாய்வதுண்மை

என்று அழுத்தத் திருத்தமாகச் சொல்லி

சுயமரியாதைப் பெயர் கொள்பயிர் செழிக்கத்

தொண்டு செய்யும் இராமசாமித் தலைவா!

புயத்தெதிரே புவிபெயர்த்து வரும்போதும்

புலன் அஞ்சாத்தன்மையுள்ள கர்மவீரா

செயற்கரிய செயப்பிறந்த பெரியோய்! இந்தச்

 செகத்பரியை நன்கறிந்த ஆற்றல் மிக்கோய்

வியப்புறுதி இயக்கமது நன்றே வெல்க!

மேன்மையெல்லாம் நீ எய்தி வாழ்க வென்றே!

எனச் சுயமரியாதை என்னும் பெயரைப் புரட்சிக் கவிஞரே சூட்டி விட்டார் என்பது வியப்புக்குரிய செய்தியாகும்.

10.3.1929ஆம் ஆண்டு குடிஅரசு இதழில் நாளுக்கு நாணம் பாரதி தாசன் எழுதுவது என்று புரட்சிக் கவிஞரின் பாடல் வந்துள்ளது. இழி நிலை அடைந்திருக்கும் நம் சமூகத்தில் ஊழலை எடுத்துக்காட்டக் கதிரவனை அழைத்தவர், கதிரவன் மறைதலுக்குரிய காரணத்தை,

சாதிசமயம் சாத்திரப்புராணம்

மனிதர் மனிதரைச் சாமியாய் வணங்கல்

ஆனவை பலவும் சமூகத்தை அழுத்தி

அழுத்தி வருத்தஅதன் கீழ் அழுந்திக்

கண்டுள மட்டும் இருட்டைவிட்டகலோம்

என்று சொல்லும் இழிநிலைச் சமூகம்

எங்கேயிருக்கக் கண்டிருக்கிறாய்!

புரட்சிக் கவிஞர் குடிஅரசு இதழ் வரத் தொடங்கியபோது எழுதிய கவிதைக்கும் 1929ல் எழுதிய கவிதைக்கு நான்கு ஆண்டு இடை வெளி உள்ளது.

குடிஅரசு இதழில் 1930-க்குப் பிறகு 1940க்கு முன்பு பதினைந்து கவிதைகள் வெளிவந்துள்ளன இந்தப் பத்தாண்டு களில் தான் புர ட்சிக் கவிஞரின் அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட கவிதைகள் வெளி வந்தன. அவை எட்டாவது ஆண்டிற் குடிஅரசு, புதுவை சுய மரியா தைத் திருமணத்தில் மணமக்களுக்குத் தோழர் பாரதிதாசன் வாசி த்த வாழ்த்துப் பத்திரம், விடுத்தம் (குடிஅரசு வாழ்த்துப்பா) எங்கள் வீணை, தொழிலாளர் விண்ணப் பங்கள் சைவப் பற்று, பலி பீடம், ஆய்ந்து பார், கும்பகோணம் மகாமகம், தொழிலாளர் தோழமைப் பயல், பிழைப்புக்கு வழி, சாய்ந்த தராசு, ஹிந்தி எதிர்ப்புப்பாம், முஸ்லீம் இளைஞர்களுக்கு வேண்டு கோள் ஆகியனவாகும்.

எட்டாவது ஆண்டிற் குடிஅரசு எனும் புரட்சிக் கவிதை 1932ஆம் ஆண்டில் மேத் திங்கள் முதல் நாள் இதழில் அட்டையில் வெளி வந்துள் ளது. குடிஅரசு எட்டாவது ஆண்டிற் காலடி வைத்ததைக் கண்ட புரட்சிக் கவிஞரின் பூரிப்பு, புளகாங்கிதம் வெளிப்படுகிறது.

தந்தை பெரியாரின் பாராட்டும் பெற்ற முத்திரைக் கவிதை வரிகள் இவை ஏழாண்டினின்று நீ எட்டாம் ஆண்டிற் எழிற் பீடம் ஏறி விட்டாய் வெல்க வெல்க!

பாழண்டப் படிவிட்டே அறிவிளக்கப்

படியேற்றிப் படியேற்றி நாங்கள் கொண்ட

வழுவாத நிலை நீக்கி வாழ்நிலைக்கு

வரச் செய்ய பணியாற்றும் நன்மை தள்ளில்

ஆள்கின்ற குடிஅரசே! வெல்க! உன்றன்

சுயமரியாதைக் கொள்கை ஒன்றே.

பொது உடைமை இயக்கம் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றபின் சோவியத்து நாடு பெற்றுள்ள நலன்களைத் தமிழ் மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறி அதன் மூலம் விழிப்பூட்டலாம் என்றிருந்தேன். ஆனால் நான் வந்து அக்கருத்துக் களைச் சொல்வதற்கு முன்னர் பாரதி தாசன் இப்பாடலில் பாடி விட்டாரே! என் வேலையைச் சுலபமாக்கி விட் டார் என்று தந்தை பெரியார் பாராட் டினார்.

சுயமரியாதை இயக்கத்திற்குக் கவிதைப் பிரச்சார பீரங்கியாகப் புரட்சிக் கவிஞர் விளங்கியிருக்கிறார் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்வது புதுவையில் பொன்னுசாமி என்பார் மகன் சிவசங்கரனுக்கும், கோபாலன் மகள் கிருஷ்ணவேணிக்கும், திரு வேங்கனார் மகள் பவுனாம்பா ளுக்கும் கோபாலன் மகன் கேசவனுக் கும் நடந்த திருமணத்தில் தந்தை பெரியாரும், புரட்சிக் கவிஞரும் பங் கேற்றனர். மணமக்களுக்கு வாசித் தளித்த வாழ்த்துப் பத்திரம் சுயமரி யாதை இயக்கத்தின் அருமைகளையும் பெருமைகளையும் இவ்வாறு கூறி யுள்ளார்.

அந்த இயக்கம் அரைவதென்ன வெணில்

எல்லோரும் ஓர் குலம் எனப்படல் வேண்டும்

எல்லாரும் இந்தியர் எனப் பாடல் வேண்டும்

உயர்வு தாழ்வுகள் ஒழித்திட வேண்டும்

பெண்கள் விடுதலை பெற்றிட வேண்டும்

கைம்மைக் கொடுமை களைந்திட வேண்டும்

காதல் மணமே காணுதல் வேண்டும்

பகுத்தறிவுச் சொல் பரவுதல் வேண்டும்

மூடச் செயல்கள் முரிபடல் வேண்டும்

யார்க்கும் கல்வி ஈந்திடல் வேண்டும்

தொழிற் கல்வி எங்கும் தோள்திடல் வேண்டும்.

30.4.1935ல் குடிஅரசு வெளிவந்து ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆளபோது ஒன்பதாவது ஆண்டு மலரில் குடிஅரசு இதழை வாழ்த்தி விடுத்தப்பாடல் ஒன்று எழுதி வெளிவந்தது. குடிஅரசு இதழ் தொடங்கி ஒன்பது ஆண்டுகள் வரை நான்கு கவிதைகள் எழுதியவர் 1933வது ஆண்டில் மட்டும் 11 கவி தைகள் வெளிவந்துள்ளன. குடிஅரசு இதழ் 1933ஆம் ஆண்டில் பதினொரு கவிதைகளையும் சேர்த்து 1933 வரை பதினைந்து கவிதைகள் வெளியிட்ட பெருமைக்குரிய ஏடு குடிஅரசு.

குடிஅரசு குறித்த தந்தை பெரியாரின் வழி நடைபோட்ட புரட்சிக் கவிஞர் தம் கருத்துகளைப் பதிவு செய்து வைத்துள்ளார்.

தமது மன நிலையை இவ்வாறு தம் நண்பரானநோயெள் என்பவரிடம் கூறியிருக்கிறார்.

இராமாயணமும், பாரதமும் பகுத்தறிவுக்கு

ஒவ்வாதவையே! அவற்றிற்கு மறுப்பு

தலைக்காட்டுமேல் அது எதிர்பார்க்கத்

தக்கதுதான். அது மாத்திரமல்ல; இந்துக்ளின்

வாழ்க்கை முறையில் அடிப்படையே

மடமை எள்ரால், மறுக்க முடியாது.

அதன் பயனாகத்தான் நாம் உருப்படாத

நிலையில் இருக்கிறோம். சாதி வேற்றுமை,

சமய வேற்றுமை இவற்றை அறவே ஒழிக்க வேண்டுமேயானால்

குடிஅரசின் கொள்கைகளை அஞ்சாது

கொள்ளத்தான் வேண்டும்

1933 முதல் 1940 வரை அடுத்த ஒரு ஆண்டுகளில் அதாவது 1940 வரை இரண்டே இரண்டு கவிதைகள் மட்டும் வெளி வந்துள்ள ஒன்று மொழி யுணர்ச்சிப் பாடலான ஹிந்து எதிர்ப்புப் பாடல் இது 24.10.1937 குடிஅரசு இதழில் வெளிவந்தது.

9.1.1938 குடிஅரசு இதழில் முசுலீம் இளைஞர்களுக்கு வேண்டுகோள் என இந்து முசுலீம் ஒற்றுமையை வலியு றுத்தவும், முசுலிம் இளைஞர்களை முன்னேற்றம் அடையச் செய்த  பொருட்டும் கவிதை அழைத்து உள்ளது. இதே இதழில் பெரியார் அவர்கள் இந்து முசுலீம் ஒற்றுமை பற்றிப் புதுரகம் முசுலீம் ஆண்டு விழாவில் பெரியாரின் சொற்பொழிவு வெளிவந்துள்ளது. புரட்சிக் கவிஞரின் முசுலீம் இளைஞர்களுக்கு வேண்டு கோள் எனும் தலைப்பில் வெளியான இந்தப்பாடலை இந்தப் பின்புலம் கொண்டு நோக்கிடல் பொருத்தமாகும். இப்பாடல் குடிஅரசு இதழ் அட் டையின் முகப்புப் பாடலாக வெளி வந்து உள்ளது.

இதே ஆண்டில் பாரதிதாசன் கவிதைகள் முதற்பதிப்பு வெளிவந் துள்ளது. தந்தை பெரியார் முதன் முதலாகக் கவிதை நூலுக்கு வழங்கிய சிறப்புரை வந்துள்ளது.

தந்தை பெரியாரின் சிறப்புரை இது. தோழர் ஈ.வெ. ராமசாமி அவர்கள் (குடிஅரசு ஆசிரியர்)

1) பாரதிதாசன் கவிதைகள் என்னும் புத்தகம் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சிறந்த பொக்கிறமாகும். இது படிப்போருக்குக் கவியா வசனமா என்று மலைக்கும் படியான ஓர் அற்புதக் கவித் திரட்டு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். கவிதைகளின் அமைப்புப் பெருமை இவ்வளமிருக்க கவிகள் கொண்ட கருத்துக்களே முற்றிலும் சமூக சமய சீர்திருத்தக் கருத்துக்களேயாகும். சிறப்பாக மூடநம்பிக்கைகளை யகந்தம் தன்மையில் புரோகிதம், பார்ப்பனீயம், கடவுள்கள், பெண்டிமை, விதவைக் கொடுமை, ஜாதிபேதம், பொருளாதார உயர்வு – தாழ்வு ஆகியவைகளைக் கண்டித்து மறுத்தும் அவைகளிலுள்ள சூழ்ச்சிகளையும் புரட்டுகளையும் வெளியாக்கியும், மிக மிகப் பாமர மக்களுக்கும் பசு மரத்தில் ஆணி அரைத்தது. போய்  விளங்கும்படியும் பதியும்படியும் பாடப்பட்டிருப்பதுடன் கவிரயமோ புலவர்களுக்கு ஒரு ரல் விருந்தாகவும் அமைந்துள்ள அருமை புத்தகமாகும்.

தோழர் பாரதிதாசன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்குப் புதியவரல்ல. அவர் சென்ற 10 ஆண்டுகளாகச் சுயமரியாதை இயக்கத்தில் தீவிரமாய் ஈடுபட்டு வரு கிறார். மனித சமுதாயத்தின் ஒற்று மைக்கு முன்னேற்றத்திற்கும் சந்தோஷ வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத புரட் சியான பல சீர்திருத்தங்களை ஆதரிப் பது மட்டுமின்றி அவைகளை ஜனசமூ கத்தில் பல வழிகளில் பரப்ப வேண்டு மென்று இசையைக் கொண்டவர். சிறப்பாகவும், சுருக்கமாகவும் கூற வேண்டுமானால், பாரதிதாஸன் அவர்கள் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் ஒப்பந்த கவி என்றுதான் கூற வேண் டும். இந்த ஒரு காரணத்தினாலேயே, அவர் இன்று சிறந்த கவியாயிருந்தும், அவருடைய புகழ் போதுமான வரையில் பரவாமலிருக்கிறது. ஆனால் அவர் மட்டும் வெறும் புகழை விரும்புவா ரானால் காலத்திற்கும், பாமர மக்கள் உணர்ச்சிக்கும் ஏற்றவாறு தம் கருத்துக்களா மாற்றிக் கொண்டு மிகச் சிறந்த கவிகள், பெயரை எளிதில் பெற்று விடலாம். ஆனால் உண்மை, நியாயம், ஆற்ற, முதலியவற்றைச் சிறிதும் விட்டுக் கொடுக்க இசையாத இயற்கையான  ஒரு பிடிவாதமுடைய வராதலால், அவர் புகழை எதிர்பாரா மல் தம் கொள்கைகளில் விடாப் பிடியாய் இருந்து வருகிறார். இக் குணத்தை நான் அவரிடம் பல தடவை களில் கண்டிருக்கிறேன்.

இத்தகைய ஒருவரால் எழுதப்பட்ட இப்புத்தகத்தை தமிழ் மக்கள் ஒவ்வொருவரும் சிறப்பாகச் சமூகப் புரட்சிக் கருத்துடையவர்களே சமூக சீர்திருத்தத் தொண்டு செய்பவர்கமே வால்கி, அனுபவித்து, அதன் கருத்துக் களை மக்களிடையில் பரப்ப வேண் டியது மிக அவசியமாகும். இப்பாட்டு களைப் பாடிய தோழர் பாரதிதாசன் அவர்களுக்கும் இவைகளைத் திரட்டி வெளியாக்கிய தோழர் குஞ்சிதம் குருசாமி அவர்களுக்கும் சீர்திருத்த உலகம் கடப்பாடுடையதாகும்.

ஈரோடு

1938 ஜனவரி ஈ.வெ.ராமசாமி

1940 வரை குடிஅரசு இதழில் புரட்சிக் கவிஞரின் பதினைந்து கவிதைகள் வெளிவந்தன. 1940–க்குப் பிறகு புரட்சிக் கவிஞரின் சர். பன்னீர் செல்வம் எனும் கவிதை (7.4.1940), தமிழ்நாட்டு தவக்கொளுத்தின் மறைவு (14.4.1940) எனும் இரண்டு கவிதைகளும் சர் ஏ.டி. பன்னீர்செல்வம் விபத்தில் இறந்தவுடன் பாடிய கவிதையாகும்.

தம் துணைவியார் நாகம்மையார் இறந்தபோதுகூடக் கண்ணீர் சிந்தாத பெரியார் ஐயா – ஏ.டி. பன்னீர்செல்வம் 1940 மார்ச் திங்கள் முதல் நாள் மறைந்தபோது கண் உருந்தார்.

நமதுநாடகம் சினிமா என்ற 5.2.1944ல் வெளிவந்த பாடல் குடிஅரசு இதழில் வெளியான கடைசிப் பாடல் களும். இருபத்திராண்டு ஆண்டுகள் வெளிவந்த குடிஅரசு இதழில் இருபது கவிதைகள் பேட்டி புரட்சிக் கவிஞரின் கவிதைகள் தந்தை பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கப் பிரச்சாரத்திற்குப் பெரிதும் துணை நின்றன.

1928 நவம்பரில் பெரியார் முன்னி லையில் சுயமரியாதை இயக்கத்தில் தாமும் தம் குடும்பமும் பகுத்தறிவுக் கொள்கையை மேற்கொள்ளச் செய்த முதல் கவிஞர்.

1931ல் சுயமரியாதைச் சுடர் எனும் 10 பாடல்களைக் கொண்ட நூலினைக் கிண்டல்காரன் எனும் பெயரில் வெளியிட்டுக்குத் தூசி குருசாமிக்கு இந்நூலைப் படைத்தார். 1933ல் மா.சிங்காரவேலர் தலைமையில் நடந்த சென்னை நாத்திகர் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு நாள் ஒரு நிரந்தரமான நாத்திகன் என்று எழுதிவதைப் பதிவேட்டில் கையெழுந்திட்டவர்.

9.9.1934ல் இரணியன் அல்லது இணையற்ற வீரர் நாடகம் புரட்சிக் கவஞர் எழுதியது இராவணன் பெருமை கூறும் நாடகம் பெரியார் தலைமை நடைபெற்றது. தன்மான இயக்கத்தில் ஒப்பற்ற பாவலர் என்று பெரியாரால் பாராட்டப் பெற்ற புத் துலகக் கவிஞர் பெரியார் முன்னி லையிலே மூத்த மகள் சரசுவதியின் திருமணத்தை நடத்தினார். 72 ஆண்டுகள் 11 மாதம் 28 நாள் வாழ்ந்த புரட்சிக் கவிஞர் தந்தை பெரியாரின் அடிச்சுவட்டில், தன்மான இயக்கப் பாதையில் நடைபோட்ட தன்மானக் கவிஞர்.

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: