Friday, January 28அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ரெஃப்ரிஜிரேடர் (Fridge) என்றால் என்ன? அதனால் என்ன பயன்? – வீடியோ

ரெஃப்ரிஜிரேடர் என்றால் என்ன? அதனால் என்ன பயன்? ஆதிகாலத் தில் மனிதன் எதையும் சமைக்காம லே சாப்பிட்டான். பிறகு சமைத்து ச் சாப்பிட்டான். அந்த உணவு ஆரோக்கியமாகவும் சத்துள்ளதாக வும் இருந்தது. அவனுக்குத் தேவை யான பலத்தைக் கொடுத்தது. ஆனா ல் ஒரே பிரச்னை, அவனுக்குப் பசிக் கும் போதெல்லாம் உணவு கிடைக் க வேண்டுமே? அப்படியே கிடைத் தாலும் அதைச் சமைத்து முடிக்கிற வரை பசி தாங்க வேண்டுமே?

மனிதனுக்கு ஒரு யோசனை வந்த து, ‘சமையலுக்குத் தேவையான காய்கறிகள், மாமிசம், பால், மற்ற உணவுப் பொருள்கள் எல்லாவ ற்றையும் ஒரே இடத்தில் ரொம்ப நாளைக்குக் கெடாமல் பாதுகாத்து வைக்க முடியுமா?’இது கொஞ்ச ம் கஷ்டம்தான். மனிதர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உணவுப் பொருள்களைப் பாதுகாத்தாலும் எறும்புகள், அதைவிட‌ச் சின்ன நுண்ணுயிரிகள் எல்லாம் எப்படியாவது அதைக் கண்டு பிடித்து விடுகின்றன. அதனால் அந்தப் பொ ருள்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் கெட்டுப்போய் விடும். ரொம்ப நாள் கழித்து, இந்தப் பிரச்னைக்கு ஒரு தீர்வு கிடைத்தது, அது ஐஸ் பெட்டி!நீங்கள் ஜூஸ் குடிக்கும்போது அதை ஜில் என்று மாற்றுவதற்கா கச் சில ஐஸ் கட்டிகளைப்போடு கிறீர்கள். அதே பனிக்கட்டிகளுக்கு உணவைக் கெடாமல் பாதுகாக்கிற தன்மையும் உண்டு என்று கண்டு பி டித்தார்கள். அதனால் உணவுப் பொ ருள்களை ஓரளவு பத்திரமாகக் காப்பாற்ற முடிந்தது. இதி லும் ஒரு பிரச்னை, அந்தக் காலத்தில் பனிக்கட்டிகளின் விலை ரொம்ப ரொ ம்ப அதிகம். பெரிய பணக்காரர்கள் மட்டும் தான் அதைப் பணம் கொடுத்து வாங்க முடியும்.அப்படியே வாங்கினாலும், அந்த ஐஸ் கட்டி ரொம்ப நாளைக்கு உருகாமல் இருக்காது. அதுவும் அசுத்தமா கும், கெட்டுப் போகும், உணவுப் பொருள்கள் வீணாகும்.

இந்தப் பிரச்னைகளை எல்லாம் தீர்க்கிறதுக்காகத்தான், ரெஃப்ரிஜி ரேட்டர், சுருக்கமாய் ‘ஃப்ரிட்ஜ்’ என்று சொல்லப்படுகிற குளிர்பதனப் பெட்டி யைக் கண்டுபிடித்தனர். இதுவும் கிட்ட த் தட்ட ஐஸ் பெட்டி மாதிரிதான், ஆனா ல் நவீன தொழில்நுட்பத்தில் இயங்குகி ற, பிரச்னையில்லாத ஐஸ் பெட்டி! இதி ல் உணவுப் பொருள்களை வைத்து மூடி விட்டால் நீண்ட நாளைக்குக் கெடாமல் காப்பாற்றலாம்.

சரி. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நுழைவோம். அதில் இருக்கிற முக்கியமான பாகங்க ளைப் பார்ப்போம்.

1. குளிர்விக்கும் வாயுக்கள்
2. அழுத்தும் கருவி / கம்ப்ரஸர்
3. சுருக்கும் கருவி / கன்டென்ஸர்
4. அதிக வெப்பத்தை வெளியேற்றும் திறப்புகள்
5. விரிவாக்கும் பகுதி

முதலில் இந்தக் குளிர்விக்கு ம் வாயுக்களைப் பற்றிச் சொ ல்ல வேண்டும். நம் உடலில் ரத்தம் திரும்பத் திரும்பச் சுற்றி வரு கிறதில்லையா? அது மாதிரி இந்த வாயுக்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள் ளே நாள் முழு வதும் சுற்றிக் கொண்டிருக்கு ம். அதன் மூலம் உங்களுடைய உணவுப் பொரு ள்களைக் கெடாமல் வைத்திரு க்கும். சுருக்கமாகச் சொன்னா ல், ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கே உயிர் நாடி, கண்ணுக்குத் தெரியாத இந்த வாயுக்கள்தான். அதனால் இதை ‘ரெஃப்ரிஜிரன்ட்ஸ்’ என்று சொல் வார்கள்.ஆரம்பத்தில் இந்த வாயுக்கள் குறைந்த அழுத்தம், குறைந் த வெப்ப நிலையில் இருக்கும். இதை கம்ப்ரஸர் என்ற அழு த்தும் கருவிக்குள்ளே அனுப்புவார்கள். இந்த கம்ப்ரஸர் மின்சார த்தைப் பயன்படுத்தி, வாயுக்களுடைய அழுத்தத்தைப் படிப்படியாக அதிக ரிக்கும்.இங்கே உங்கள் இயற்பி யல் மூளையைத் தட்டி எழுப்புங்க ள். ஒரு பொருளுடைய அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது அதன் வெப்ப நிலை என்ன ஆகும்?அழுத்தம் கூ டக்கூட, வெப்பநிலையும் கூடும். அதுதான் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற கம் ப்ரஸருடைய வேலை. அடுத்து, கன்டென்ஸர் என்ற சுருக்கும் கரு வி. இது உண்மையில் ஒரு நீளமா ன குழாய். ஆனால் அதை மடக்கி மடக்கிச் சின்னதாக வைத்திருப் பார்கள். இதன் வழியாக அதி க வெப்பநிலை, அதிக அழுத்தத்தில் இருக்கிற வாயுக்கள் நுழைந்து வெளியே வரும்போது, அவை சுரு க்கப்படும், அதாவது திரவ நிலைக்கு மாற்றப்படும். இப்படி ஒரு வாயு சுருங்கித் திரவமாக மா றும்போது, அதில் இருந்த கூடுதல் வெப்பம் ஏதாவது ஒரு வழியாக வெளியேற வேண்டுமில்லையா? அதுக்காக உங்கள் ஃப்ரிட்ஜின் பின் பகுதியில் சில விசேஷத் திறப்புகள் இருக்கின்றன. அடுத்து, இந்தத் திரவ ம் முழுவதும் இன்னொரு விரிவாக்கு ம் பகுதிக்குள் ளே நுழைகிறது. இங்கே அதில் ஒரு பகுதி மட்டும் ஆவி வடிவ த்து க்கு மாற்றப்படுகிறது. இதனால் ஒட்டுமொத்த வெப்ப நிலை இன் னும் குறைகிறது.

கடைசியாக பாதி திரவம், பாதி ஆவி என்ற நிலையில் இருக்கிற இக்கல வை சின்னச் சின்னக் குழாய்கள் மூல மாக உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் முழுவதும் சுற் றிவருகிறது. அங்கே இரு க்கிற காற்றைக் குளிர்ச்சியாக்குகிறது, ஒட்டு மொத்த வெப்ப நிலையைக் குறைவாக இருக்கும்படி பார்த்துக்கொள்கிறது. இப்படி ச் செய்வதால், அந்தக் கலவையின் அழுத்தம், வெப்பநிலை இரண் டும் பழையபடி குறைந்து விடுகிறது. அது மறுபடி கம்ப்ரஸருக்கு ள்ளே நுழைந்து அழுத்தப்படுகிறது. அவ்வளவு தான் விஷயம். இப் படி நாள் முழுக்கக் குளிர்விக்கும் வாயு க்களை அழுத்தி, சுருக்கி, விரிவாக்கி, மறுபடி அழுத்தி, சுருக்கி, விரிவாக் கி… அதனால்தான் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் எப்போ தும் ஜில் என்று இருக்கிறது, உணவுப் பொருள்களைக் கெடாமல் பாதுகாக்கி றது!

1. மினி, எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லயும் ஃப்ரீஸர் என்று ஒரு ஸ்பெஷல் பெட்டி இருக்கிற தே, அது எதற்காக?

பொதுவாக ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற வெப்பநிலை, 0 டிகிரி செல்சியஸை வி டக் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அந் த வெப்ப நிலையில்தான் உணவுப் பொருள்கள் பெருமளவு பாது காக்கப்படும். ஆனால் சில உணவுப் பொருள்களை இன்னும் ரொ ம்பக் குறை வான வெப்பநிலையில் பராமரிக்க வேண்டியிருக் கும், அந்த வே லையை ஃப்ரீஸர் செய்கிறது.

2. ஃப்ரிட்ஜ் பயன்படுத்துவதா ல் நம் சுற்றுச்சூழலுக்குப் பா திப்பு ஏற் படுகிறது என்று படி த்தேன். உண்மையா மினி ?

இது ஓரளவு உண்மைதான். முன்பெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற ‘க்ளோரோஃப்ளோ ரோ கார்பன்’ (CFC) என்ற ஒரு விசேஷ வாயுவைப் பயன் படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள். இதனால் நம் பூமியைச் சுற்றி இரு க்கிற ஓசோன் மண்டலம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுகி றது என்று தெரியவந்தது. அதனால், இப்போது CFC பயன்பாட்டைப் பெருமள வு குறைத்துவிட்டனர், கிட்டத்தட்ட நிறுத்திவிட்டனர் என்றே சொ ல்லலாம். ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாவற்றிலும் சுற்றுச் சூழலுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத வேறு வாயுக்களைத்தான் பயன்படுத்துகிறார்கள்.. இனி கவலை இல்லை.

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: