Saturday, January 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

இந்தியாவில் தொலைக்காட்சியின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

இந்தியாவில் தொலைக்காட்சியின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளையொட் டியே அமைகிறது. இதன் முதல் பதினேழு ஆண்டுகளி ல் கருப்பு வெள்ளையில் வள ர்ச்சி மெதுவாக நிகழ்ந்தது. காரணம் இந்தியாவின் “கலா ச்சாரக் காவலர்களும்” ஏன்… ? ஒரு சில “அறிவு ஜீவிகளும் ” கூட. அது ஒரு ஆடம்பரம் என்றும் அதன் தேவை இன்றி யே இந்தியர்கள் வாழ முடியும் என்றும் கருதினர். 1977 -ஆம் ஆண்டு வரை இந்தியாவில் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகளின் விற்ப னை 6,76,615 தான்.
ஆனால், இந்தியாவில் தொலைக்காட்சி முன்னிலை பெற்றது கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாகத்தான்! இன்னும் சரியாகச் சொல்வதனால், கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் கடும் பாய்ச்சலைக் காட்டியது இந்தியத் தொலைக்காட்சித்துறை.
இரண்டு மிக முக்கியமான நிகழ்வு கள் இத்திருப்பத்திற்குக் காரண மாக அமைந்தன.
1. 1982-ல் நடந்த ஆசிய விளையாட்டு ப் போட்டிகளைத் தூர்தர்ஷன் வண் ணத்தில் ஒளிபரப்பியது. இதற்கென நாடு முழுவதும் தரைத்தள நிலையங்கள் விரைவாக நிறுவப்பட்டன.
2. தொண்ணூறுகளின் முற்பகுதியில் சி.என்.என். ஸ்டார் டிவி போ ன்ற வெளிநாட்டுத் தொலைக் காட்சி நிறுவனங்களும், ஜீ டி.வி, சன் டிவி முதலிய உள்நாட்டுத் தனியார் தொலைக்காட்சிகளும் இந்தியாவில் ஒளிபரப்பைத் துவ ங்கின.

இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் இந்தியர்கள் இதுவரை பார்த்தறி யாத பார்வை இன்பத்தைத் தொ லைக்காட்சி எனும் காட்சி ஊடக த்தில் அளித்தன.
1991-ல் நடைபெற்ற வளைகுடா போரை க்காண இந்திய மேட்டுக்கு டி மக்களின்,  மொட்டை மாடிகளில் டிஷ் ஆன்டெனாக் கள் முளைத்தன. ஆனால், இது மக்களி டம் பரவலாவதற்குத் தடைகள் இருந்த ன.
அதற்குக் காரணம் அறிவியல் வளர்ச்சி யில் உருவாகும் எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பும் அல்லது தொழில் நுணுக் கமும் அதன் செயலாக்கம் என்பது அரசின் சட்ட திட்டத்தை ஒட்டி அமைவதுதான்.
இந்தியத் தொலைக்காட்சி வரலாற்றிலும் இதுதான் நிகழ் ந்தது. 1990களில் தொடங்கிய செயற்கைக் கோள் தொலைக் காட்சிகள் சிறப்பாகச்செயல்பட த்தொழில்நுட்பம் மற்றும் சந்தை வாய்ப்புகள் ஏதுவாக இருந்தா லும் அரசின் கொள்கைகள் சில தடையாக இரு ந்தன. எப்படி?
செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் இந்தியாவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயற்பட்டாலும் செயற்கைக் கோ ளிலிருந்து (Sattelite) நேரடியாக இணைப்புப் பெற்று (Up link) நிகழ் ச்சிகளை ஒளிபரப்ப அனுமதி வழங்கப்படவில்லை.
இதனால் இவை தமது நிகழ்ச் சிகளைப் பதிவு செய்து தாய் லாந்து, பிலிப்பைன்ஸ், மலேசி யா போன்ற நாடுகளுக்கு அனுப் பி அங்கிருந்து தரைநிலைய ங்கள் மூலம் செயற்கைக் கோள் இணைப்புப் பெற்று இந்தியாவில் நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்பின.

இந்த வகையில் சன், ஏஷியா நெட், ஈநாடு, என்.இ.பி.சி. போன்ற தொ லைக்காட்சிகள் இண்டல்சாட் எனும் செயற்கைக் கோளில் 13 டிரா ன்ஸ் பாண்டர்களை வாட கையாகப் பெற்றும் விஜய், ராஜ், ஸ்டார், ஜி, எம்., சோனி, டிஸ்கவரி தொலைக்காட்சி கள் தாய்காம், ஏஷியா நெட், ரிம்சாட், பிஏஎஸ் எனும் நான்கு செயற்கைக்கோள்க ளிலிருந்தும் நிகழ்ச்சிகளை ஒளிரப்பின.
இதனால் மிகுந்த அந்நியச் செலாவணி விரயமும் நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புவதில் அதிகக் காலதாமதமும் ஏற்பட்டு வந்தது. தனியார் தொலைக்காட்சிகள் ஏப்போதாவ து சிறப்பு அனுமதி பெற்று வி.எஸ். என்.எல் மூலம் முக்கியமான செய்தி அறிக்கைகளை அந்தந்த செயற்கை க்கோளுக்கு அனுப்பி, மீண்டும் அவை கேபிள் முகவர்களின் டிஷ் ஆன்டனாவில் பெற்ப்பட்டு ஒளிபரப் புச் செய்யப்பட்டது.
ஆயினும், மத்திய அரசின் கட்டுப்பா ட்டில் இயங்கும் தூர்தர்ஷன் மட்டும் எந்தவிதச் சிக்கலும் இடையூறுமின்றி இத்துறையில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது. கிரிக்கெட் மட்டும் தேர்தல்காலச் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் செய்திகளை வி.எஸ்.என்.எல் மூலம் நேரஞ்சல் செய்வதற் கான ஏகபோக உரிமையை அது பெற்றிருந்தது.

இத்தகைய வசதியும் வாய்ப்பும் தனியார் தொலைக்காட்சிகளுக்கு வழங்கப்படாத தால் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி நிகழ்ச் சிகளை ஒளிபரப்புச் செய்வதன்மூலம், அவற்றிற்க அந்நியச் செலாவணி விரய மும் நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புவதில் பெரும் காலதாமதமும் ஏற்பட்டன.
பல்வேறு தரப்பிலிருந்து வந்த கோரிக் கைகளை அடுத்து இந்திய அரசு தனது ஒளிபரப்புக் கொள்கைகளை மாற்றி அமைக்க முன் வந்தது. இதன்படி, அக்டோபர் 1998-ல் புதிய ஒளிபரப் புக் கொள்கை கள் அறிவிக்கப்பட்டன.
புதிய ஒளிபரப்புக் கொள்கையின் படி, இந்தியர்களின் பங்கு 80 சதவீ தத்திற்கும் குறையாமல் இருக்கும். இந்திய ஒளிபரப்பு நிறுவனங்கள் இந்தியாவிலிருந்தே, செயற்கைக்கோ ளுடன் நேரடி இணைப்புச் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டது.
தொலைக்காசி வரலாற்றில் நிகழ்ந்த இந்த மாபெரும் மாற்றத்தின் மையத் தளமாக சென்னைதான் விளங்கியது.

புதிய ஒளிபரப்புக்கொள்கை அறிவிக்கப்பட்டவுடன் சென்னையில் உள்ள வி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனம் செயற்கைக்கோள் ஒன்றுடன், புதிதாக 40 அடி விட்டமுள்ள ஸ்டாண்ட்டர்டு “பி” ஆன்டெனாவை வெற்றிகரமாக சோதித்தது. அதிலிருந்து சென்னை, செயற்கைக் கோள் மற்றும் தொலைக் காட்சி நிறுவனங்களுக்கான இணைப்பு மையமாக மாறிய து. இன்று பல்வேறு தொலை க்காட்சி நிறுவனங்களும் சென்னையைத் தலைமையி டமாகக் கொண்டு செயலா ற்றி வருகின்றன.
இந்திய அரசு நிறுவனமான வி.எஸ்.என்.எல். இன்டல்சாட் எனும் நிறுவனத்திடம் ஒப்பந்தம் ஒன் றை செய்திருக்கிறது. இந்த இன்டல் சாட் 150 நாடுகளுக்கு வீடியோ ஒளிபரப்பு மற்றும் தொலைபேசித் தொடர்புகளைத்தரும் 24 செயற் கைக்கோள்களைத் தனது கட்டு ப் பாட்டில் வைத்திருக்கிறது. இதில் ஐந்து செயற்கைக்கோள் கள் இந்தியப் பெருங்கடலுக்கு மேலிருந்து இயங்குகின்றன.
இன்று இந்தியாவிடம் தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொலைக் காட்சி ஒளிபரப்பிற்கு உதவும் ஒன்பது செயற்கைக்கோள்கள் பூமியின் சுற்று ப்பாதையில் உள் ளன.

இன்று நாட்டின் ஒவ்வொரு அங்குலமும் தொலைக்காட்சிகளின் கண்காணிப்பில் இருக்கிறது. அவற்றுக்குத்தேவை ஒரு தொலைக் காட்சிக் கேமராவும் ஒரு சூட்கேஸ் உள்ளே வைத்து எடுத்துச் செல்ல க்கூடிய வகையில் வந்துவிட்ட வி.எஸ் .ஏ.டி. (Very Small Aperture Trans mitters) என்ற கருவியுந்தான்.
எட்டுக்கோடி இந்திய இல்லங்களில் (80மில்லியன்) தொலைக்காட்சிப் பெட் டிகள் இருக்கின்றன. அதில் ஐந்துக் கோடியே 20 இலட்சம் தொலைக் காட் சிப் பெட்டிகள் (52 மில்லியன்) கேபிள் இணைப்புப் பெற்றவை. ஐரோப்பாவின் அனைத்து நாடுகளை விடவும் இது அதிகம்.
இந்தியாவில் இன்று 20,000 கேபிள் மையங்களிலிருந்து 40,000 கேபிள் முகவர்கள் செயல்படுகின்றனர்.
மாநில மற்றும் சிறு வட்டார மொழி கள் உட்பட இந்தியாவில் 27 மொழி களில் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு கள் நிகழ்கின்றன. மேலும் 20 செய ற்கைக்கோள்களில் உள்ள 200 டிரா ன்ஸ் பாண்டர்கள் மூலம் 300 மின் னணுத் தொலைக்காட்சி அலைவரி சைகளை இன்று இந்தியாவில் காண இயலும்.
இன்றைய தேதியில் இந்தியாவில் 150 நிறுவனங்களுக்கு 400 செயற் கைக்கோள்  தொலைக்காட்சிகள் நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள் ளது. மேலும் 180 தொலைக்காட்சிகளின் விண்ணப்பங்கள் மத்திய அரசின் அனுமதிக்காக காத்திருக்கின்றன.
ஓராண்டில் இந்தியக் கேபிள் டிவி சந்தையில் புழங்கும் தொ கை எவ்வளவு தெரியுமா? 9,000 கோடி ரூபாய்.
2001 மக்கள் தொகை கணக்கெ டுப்பின்படி தமிழகத்தில் 60 இலட்சம் தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் இருந்ததாக கணக்கி டப்பட்டது. தொலைக்காட்சிக ளின் பெருக்கம் அதிகமான கட ந்த 7 ஆண்டுகளில், மேலும் 60 இலட்சம் தொலைக்காட்சிப் பெட் டிகள் தமிழகத்தில் வாங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கொள்ளலாம். தற்போது தமிழக அரசு 80 இலட்சம் இலவச தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகளை வழங்கும் திட்டமொன்றை செயல்படுத்தி வருகிறது. ஆக தமிழகத்தி ல் பயன்பாட்டில் உள்ள மொத்த தொ லைக்காட்சிப் பெட்டிகளின் எண்ணி க்கை 2 கோடி. ஒரு கேபிள் இணைப் பிற்கு ஒரு சந்தாதாரர் செலுத்தும் தொகை குறைந்த பட்சம் ரூ.100/- என்றால் 2 கோடி தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகளுக்கு மாதாந்திரம் வசூலா கும் தொகை ரூ. 200/- கோடி. இது வே ஆண்டொன்றிற்கு ரூ.2400/- கோடி. செயற்கைக்கோள் தொலை க்காட்சிகளை பெற்று விநியோகிக் கும் கேபிள் டிவி சந்தையில் மட்டும் தமிழகத்தில் ஓராண்டில் புழங்கும் தொகை ரூ. 2500/-கோடி என்றா ல் மலைப்பாய் இருக்கிறது அல்லவா… இந்த அமோக பண விளைச் சல் ஏற்படுத்தும் விளைவுகளைத்தான் அண்மைக் கால தமிழக அரசியலாய் நாம் பார்த்துவருகிறோம்.

சென்னையில் மட்டும் 12 இலட்சம் இணைப்புகள் இல் லங்களுக்குத் தரப்பட்டிருக் கின்றன. ஒரு இணைப்பிற்கு ச் சராசரியாக மாதம் ஒன்றுக் கு 100 ரூபாய் என்றால் முகவ ர்கள் ஈட்டும் மொத்தத் தொ கை 12 கோடி ரூபாய்.
கேபிள் டி.வி சந்தையில் புழங்கும் அபரிமிதமான பணப்பெருக்கமே இங்குப் பல்வேறு சிக்கல்களுக்கும் இடையூறுகளுக்கும் காரணமா க இருக்கிறது.
அரசியல் செல்வாக்குப் பெற் றோரும் சட்டவிரோதக் கும்ப ல்களும் இத்தொழிலைத் தம் கைப்பிடிக்குள் கொண்டு வந் து விட்டனர். புது தில்லியில் கேபிள் டி.வி முகவர் ஒருவர் 10 கோடிக்கும் மேல் வருமா ன வரி ஏய்ப்புச் செய்திருந்த தை வருமானவரிப் புலனாய் வு அமை ப்புகள் கண்டுபிடித்தன. தமிழகத்திலும் கேபிள் டி.வித் தொழிலில் ஆதிக்கம் செலுத்துவது தொடர்பாகத் தொடர்க் கொலை கள் நடந் தேறுகின்றன.
கேபிள் டி.வி முகவர்கள் ஓர் இணைப்புக்குக் குறைந்த பட்சம் ரூ.75/- முதல் அதிக பட்சமாக ரூ.300/- வரை மாத ச் சந்தாவாக வசூலித்து வந்த னர்.
சிறு மற்றும் பெரு நகரங்க ளில் அதிகப்படியாகச் சந்தாத் தொகை செலுத்தும் பொது மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர். கேபிள் தொழிலில் ஏற்பட்ட போ ட்டி காரணமாக ஒவ்வொரு முகவரும் அதிகப்படியான தொலைக் காட்சி அலைவரிசைகளைத் தரத் தலைப்பட்டனர். அவர்கள் வாங் கும் கருவிகள், உபகரணங்களுக்கான செலவுத் தொகை நுகர்வோர் தலை மீது விழுந்தது. மேலும், கேபிள் தொழி லில் செல்வாக்குப் பெற்றோர் தனி ஒரு வராக ஆதிக்கம் செலுத்தி, வரைமுறை எதுவுமின்றி கட்டணம் வசூலித்து வந்த னர்.

மாதந்தோறும் தொடரும் இந்தக் கட்ட ண உயர்வால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி யுறவே, மத்திய அரசு இதில் தலையிடு ம் கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
கேபிள் டி.வி தொழிலை ஒழுங்குபடுத்தி முறைப்படுத்தும் பொறுப் பை Telecom Regulatory Authority எனப்படும் தொலைபேசி ஒழுங் குமுறை ஆணையத்திடம் விட்டது.
ஆயினும் ஒரு பொருளின் மீது அல்லது சேவையின் மீது பொது மக்களின் நேரடி நுகர்வே அனை த்துப் பிரச்சினைகளுக்கும் தீர் வைத் தரும் அத்தகைய தீர்வு எது?
காற்றில் உலாவரும் ஒலி அலை களை உள்வாங்கிச் செயல்படும் வானொலி போன்றே, ஒலியோ டு (Sound) ஒளியையும் (Vision) உள்வாங்கி வெளிப்படுத்தும் சாதனமே தொலைக்காட்சி.
துவக்கக்கால வானொலிப் பெட்டிகள், உயரமான இடங்களிலிருந்து ஏரியல் அல்லது ஆன்டெனா மூலமே ஒலி அலைகளை கம்பி மூலம் உள்வாங்கி வெளிப்படுத்தின. பிறகு வானொலித் தொழில் நுட்பம் மேம்படுத்தப்பட்டு, அக்கருவி நவீனப்ப டுத்தப்பட்டது. இன்றைக்கும் இந்திய நகரங்களில் இருபத்தைந்தே ரூபாய் க்கு விற்கும் சிறிய வானொலிப் பெட் டிகள், சிற்றலை பண்பலை எதுவானா லும் ஏரியலோ ஆண்டெனாவோ எதுவு மின்றி சிறப்பாகவே செயல்படுவதை வாசகர்கள் அறிந்திருக்கக்கூடும்.
1990-ஆம் ஆண்டுக்கு முன் நமது தொ லைக்காட்சிப் பெட்டியின் ஆன்டெனா, தொலைக்காட்சி நிலையத் தின் ஒளிபரப்புக் கோபுரத்தி லிருந்து ஒலி-ஒளி அலைகளைப் பெற் று நமது வீடுகளில் ஒளி பரப்பியது.

இதுவே, ஒளிபரப்புக் கோபுரங்களிலிருந்து மட்டுமல்லாமல், செயற் கைக்கோள் வழியே பெறப் படும் ஒலி-ஒளி அலைகளை ப் பெற்றுத் தரச் சற்று சக்தி மிக்க நவீனமான ஆன்டெனா க்கள் தேவை. முன்பு நீளவா க்கில் இருந்த ஆன்டெனாக் கள் இப்போது சிறு குடை வடி வில் (Dish Antena) அவ் வளவு தான் வித்தியாசம்.
இதன் பயன்பாட்டைப் பரவலாக்கும் நோக்கோடு இந்திய அரசு கடந்த 2004-ஆம் ஆண்டு இறுதியில் தனது ஒளிபரப்புக் கொள்கை யில் இன்னொரு மாற்றத்தை அறிவித்தது.
அது விண்ணிலிருந்து வீட்டிற்கு (Diret to Home) திட்டம் நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாலுணர்வைக் தூண்டும் தொலைக்காட்சி தவிர , மற்ற தொலைக்காட்சிகளை, யாரு டைய குறிக்கீடும் இன்றி நீங்களே உங்கள் இல்லத்தில் கண்டு களிக்க முடியும்.
DTH எனப்படும் விண்ணிலிருந்து வீட்டிற்கு எனும் தொழில் நுட்பம் எவ் விதம் செயல்படுகின்றது?
தரை நிலையங்களிலிந்து அனுப்பப்படும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி கள் செயற்கைக்கோள்களைச் சென்றடைந்துப் பின் நமது வீட்டு டிஷ் ஆன்டெனாக்கள் அவற்றை உள்வாங்கி, நமது வீட்டுத் தொ லைக்காட்சிப் பெட்டிகளுக்குத் தருகிறது.
இதற்குத் தேவைப்படுவதெல்லாம் சிறிய வடிவிலான டிஷ் ஆன்டெனாவும், ஒரே கற் றையாக வரும் பல்வேறு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைத் தனித்தனியாகப் பிரித்துக் கொடுக்க டிஜிட்டல் டிகோடர் எனப்படும் செட் டாப் பாக்ஸீம் தான்.
தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் கேபிள் இறங் கித் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை விநி யோகிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டது போலவே, டி.டி.எச்., தொழில் நுட்ப த்திலும் தங்களை ஈடுபடுத்தி வருகிறது.
இந்த வகையில், இந்தியாவில் இத்துறையில் முதலாவதாக நுழை ந்த நிறுவனம் ஜி தொலைக் காட்சிக்குழுமம் இதற்கென டிஷ் டிவி (Dish TV) என்ற நிறுவனத்தை அது துவக்கியு ள்ளது. இந்த நிறுவனம் நாட் டின் பல்வேறு பகுதிகளின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, அந்த ந்த நுகர்வோர்களின் விருப்ப த்தின் அடிப்படையில் திட்டம் ஒன்றை தயாரிக்கிறது. எப்ப டி? தமிழ்நாடு என்றால் தமிழ்த் தொலைக்காட்சிகளோடு என். டி. டி.வி, சி.என்.என். பிபிசி, ஈ.எஸ்.பி.என், ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ், கார்ட் டூன் நெட்ஒர்க், பேஷன் டிவி முதலான 80 தொலைக்காட்சிக ளைத் தருகிறது. இதற்கென ஆன்டெ னா மற்றும் டிகோடர், பார்வை யாளர் தெரிவைப் பதிவு செய் துச் செயல்படுத்தும் வி.சி.கார்டு (Viewing Card) போன்ற உபகர ணங்க ளை நிறுவி, அதன் செல வுத் தொகையை, மாதக் கட்ட ணமாக வசூலித்துக் கொள்கிற து. ஜி.டி.வி இவ்விதம் அது நிர் ணயித்துள்ள மாதக்கட்டணம் ரூ. 120/- ஆகும்.

{ { { இணையங்களில் படித்ததை இதமுடனே  பகிர்கிறோம் } } }

-.-
விதை2விருட்சம் இணையத்தில் விளம்பரம் செய்ய விரும்புவோர் vidhai2virutcham@gmail.com  என்ற மின்ன‍ஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ள‍வும்.

உங்களுக்கு மேற்காணும் இடுகை பிடித்திருந்தால் கீழ்க்காணும் பொத்தான்களை சொடுக்கி உங்களது நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள‍லாம்.

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: