Monday, January 30அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

கிணற்றுப்பாசனத்தில் நெல் சாகுபடி – மதுரை விவசாயிகள் சோதனையிலும் சாதனை

மதுரையில் விவசாயிகள் அணைக்கட்டு பாசனம் கிடைக்காத சூழ் நிலையில் நெல் சாகுபடியை கிணற்றுப்பாசனம் கிடைக்கக் கூடிய நெடுங்குளம், சோழநேரி, தேனூ ர், திருபுவனம் மற்றும் சோழவந் தான் என்ற இடங்களில் செய்கி றார்கள். சில நேரங்களில் கிண ற்றுநீர் சற்று குறைந்து விடுவது ம் உண்டு. மதுரை விவ சாயிகள் துணிவே துணை என்ற நம்பிக் கையில் சோதனையிலும் சாத னை படைக்கும் நெல் ரகங்க ளை சாகுபடி செய்கின்றனர். மது ரை விவசாயிகள் ஜே-13 என்ற 100 நாள் நெல் ரகத்தினை சாகு படி செய்கிறார்கள். இந்த ரகத்திற்கு செழிப்பைக்கொடுக்க வயலுக் கு கணிசமான அளவு மக்கிய தொழு உரம் இடுகின்றனர். பயிர் வரிசைகளின் இடைவெளி களிலும் உயிர் உரங்கள், உலர்ந்த தொழு உரக்கலவைகள் இடப்படுகின்ற து. உடனே பயிர் வரிசை இடையில் களையெடு க்கும் கருவிகளை உபயோகிக் கின்றனர். தண் ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டால் இந்த ரகம் வறட் சியைத் தாங்கிக் கொள்கிறது.

நடவின் சமயம் 10 கிலோ பொடி செய்யப்பட்ட ஜிங்க் சல்பேட்டி னை இடுகின்றனர். நடவு நட்ட 15ம் நாள் யூரியா 25 கிலோ அள வினை 5 கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்குடன் கலந்து ஒரு இரவு வைக் கப்பட்டு மறுநாள் வயலுக்கு இடப்படு கின்றது. பாஸ்போ பாக்டீரியா தொழு உரத்தோடு கலந்து வயலுக்கு இடப்படுகின்றது. விவசாயிக ள்செய்யும் பணிகளால் குறிப்பா க பயிருக்கு திறமையாக களை எடுப்பதால் வேர் வளர்ச்சி ஊக் கப்பட்டு பயிர் அதிகளவில் தூர் கள் பிடிக்கின்றன. தூர்களில் திரட்சியான கதிர்களும் பிடிக்கி ன்றன. 

ஜே-13 பயிர் வயலில் 75 நாட்க ள் தங்கி இருந்து, பயிர் நாற்று விட்ட 100வது நாளில் அறுவ டைக்கு வந்துவிடுகின்றது. பயிர் சாகுபடிக்கு ரூ.11,000 லிருந்து 12, 000 வரை விவசாயிகள் செலவு செய்கின்றனர். 32 மூடை மகசூல் எடுக்கின்றனர். இதன் மதிப்பு சுமார் ரூ. 20,800 இருக்கும். ஏக்கரில் ரூ.10,000 வரை லாபம் எடுக்கின்றனர். ஜே-13 நெல் மிக சன்னம். இதில் அரிசி வெண்மையாக இருக்கும். இட்லி, தோசை போன்ற பலகாரங்கள்செய்ய மிக வும் ஏற்றதாக உள்ளது. எல்லா வற்றிற்கும் மேலா க பொரி செய்வதற்கு ஏற்ற ஜே-13 நெல்லினை வியா பாரிகள் விரும்பி வாங்கு கின்றனர். இந்த ரகத்தில் கணிசமான அளவு வைக் கோல் கிடைக்கின்றது. வி வசாயிகள் ஜே- 13 ரகத் தில் நல்ல பலன் அடைவார்கள்.

நெல் சாகுபடியில் நெல் மகசூலோடு வைக்கோல் மகசூலும் முக்கி யமானது. நமது நாட்டில் கறவை மா டுகள், கன்றுகள், வண்டிகளை இழுக் கும் வண்டிமாடுகள் போன்ற வைகள் உள்ளன. இவைகளுக்கு தவிடு, புண் ணாக்கு கொடுத்தாலும் அவைகளின் வயிறு நிரம்ப அதிகளவு வைக்கோ லும் அவசியம். வைக்கோல் பஞ்சு போல் இருக்கும். ஜே-13 ரகத்தில் வைக்கோல் அதிகளவு கிடைப்பதோ டு அதன்விலை மற்ற ரகங்களின் வைக்கோலின் விலையைவிட சற்று அதிகமாகும். சாகுபடியில் ஒரு சில ரகங்களை குறிப்பிட்ட பட்டத்தில் தான் சுலபமாக சாகுபடி செய்ய முடியும். ஆனால் ஜே-13 ரகத்தை எல்லா பட்டங்களிலும் சாகுபடி செ ய்யலாம். ஆபத்தில் உதவக்கூடிய ஜே-13 ரகம் விவசாயிகளை சோத னை காலங்களில் காப்பாற்றுகின்றது. ஆற்காடு கிச்சடி என்ற ரகம் பல வருடங்களுக்குமுன் கண்டு பிடிக்கப்பட்டதா கும். இருப்பினும் இந்த ரகத்தை விவசாயிகள் விதை கிடைத்தால் தொடர்ந்து சாகுபடி செய்கிறார்கள். 100 நாள் ரகம் ஜே-13ம் பல வரு டங்களுக்கு முன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் விவசாயிகள் இதை விடா மல் சாகுபடி செய்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

-எஸ்.எஸ்.நாகராஜன்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: