Tuesday, January 31அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

திருமணச்சடங்குகள் (நாச்சியார் முறை) – மு.பாக்கியலட்சுமி

மனித சமுதாயத்தின் மதம், பண்பாடு, இனம், மனப்பாங்கு ஆகிய வற்றிற்குத் தக்க மணமுறையும் மாறுபடும் தன்மையது. ஒரினத்தின் பண்பாட்டையும், பழமையையும் அவர் தம் நம்பிக்கைகளும், சடங்குகளும் வெ ளிப்படுத்துகின்றன. நாச்சியார் பாடல்க ளில் நாட்டுப் புறக் கூறுகளுள் ஒன்றான நாட்டுப்புறப் பழக்கவழக்கங்களில் காணப்படும் திருமணச் சடங்குகள் பற் றிய கருத்துக்களைப் பற்றியது இக்கட் டுரை.

பெரியாழ்வாருடைய வளர்ப்பு மகளான ஆண்டா ள் அந்தணர் சமுதா யத்தில் வளர்ந்ததால் அவர் காலத்து நிலவிவந்த அந்தணர் சமுதாய திரு மணச் சடங்குகளைத் தம் பாசுரங்களில் கூறுகி ன்றார். அவை இன்றும் தமிழர்தம் திருமணங்க ளில் பின்பற்றப்படுகின்றன.

மாப்பிள்ளை அழைப்பு:-

திருமணத்திற்கு முதல்நாள் நடைபெறும் இச்சட ங்கிற்கு மணமகன் வெகுவிமரிசையாக அழைத்து வரப்படுவான். ஆயிரக்கணக்கான ஆனைகள் புடைசூழ தங்கக் குடங்களாகிய பூர்ணகும்பங்க ளில் மாவிலைக்கொத்தும் தேங்காயும் வைத்து மருமகப்பிள்ளையை எதிர் கொ ண்டு அழைத்து வந்தனர் இதை,

”வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து

நாரணண் நம்பி நடக்கின்றானென்றெதிர்

பூரண பொற்குடம் வைத்துப் புறமெங்கும்

தோரணம் நாட்டக் கனாக்கண்டேன் தோழி நான்” (பா.எண் 53)

என்று கூறகின்றார். பெண் வீட்டாரும் மணமகன் வீட்டாரும் திரும ணத்தைப் பற்றித்தங்களுக்குள் பே சி முடிவு செய்து கொண்டபின், திரு மணத்திற்கு முதல்நாள் அதை உறு திப்படுத்த சுற்றம் அறிய ”மணவோ லை” எழுதிவாசிப்பர். இந்நாளில் இச்சடங்கை நிச்சயதார்த்தம் அல்ல து பரிசம் போடுதல் என்பர். (மாறி வரும் இன்றைய காலத்தில் நிச்ச‍ய தார்த்த‍ம் நடைபெற்று, சராசரியாக சுமார் 6 மாதங்கள் கழித்தே திரும ணம் நடைபெறுகிறது)

இந்நிகழ்ச்சியை,

”நாளை வதுவை மணமென்று நாளிட்டு

பாளை கழுகு பரிசுடைப் பந்தற்கீழ்

கோளரிமாதவன் கோவிந்தனென் பான்ஓர்

காளைபுகுதக் கனாக் கண்டேன் தோழி நான்” (பா.எண்.54)

பாளையும், கமுகும் கட்டப்பெற்ற அழகிய பந்தல், அதில் அமர்ந்து திருமணத்தை நிச்சயிக்கின்றனர்.

கோடியுடுத்தல்:-

மணப்பெண்ணுக்குப் புதிய புடவையைப் பரி சாக மணமகன் வீட்டார் அளிப்பர். இப்புடவை யை மணப்பெண் கட்டிக் கொள்வதற்கு மண மகனின் உடன்பிறந்த சகோதரி உதவுதலுண்டு. தன்னைத் திருமணம் செய்து கொள்ளப்போகும் அப் பெருமானுடைய சார்பில் இந்திரன் உள்ளி ட்ட தேவர் குழாமெல்லாம் வந்திருந்ததாகப் பாடு கின்றார். மண மகனின் சகோதரி துர்க்கை மணப் பெண்ணுக்கு புதுப்புடவை உடுத்தி, மல ர்மாலை சூட்டுவதாக கூறுகின்றார். இதை,

”இந்திரனுள்ளிட்ட தேவர் குழாமெல்லாம்

வந்திருந்து என்னை மகட்பேசி மந்திரித்து

மந்திரக்கோடி யுடுத்தி மணமாலை

அந்தரிசூட்டக் கனாக்கண்டேன் தோழி நான்” (பா.எண்-59)

வரவேற்பு:-

திருமண நாளில் மணமகள் இல்லத்தில் திருமணம் நடைபெறும் இடத்தில் மணமகன் நுழையுங்கால் வாழ்வரசிக ள் குடத்துள் விளக்கை ஏற்றிய நிலை யில், எதிர்கொண்டு வரவேற்கின்றனர்.

”கதிரொளி தீபம் கலசமுடனேந்தி

சதிரிளமங்கையர் தாம் வந்து எதிர்கொள்ள” (பா.எண்.57)

என்று ஆண்டாள் குறிப்பிடும் இச்சடங்கு இன்றும் வழக்கில் உள்ள து. விளக்கு, நீர் இவற்றின் மூலம் திரு ஷ்டி கழிப்பது என்கிற முறையில் தம் பதிகளின் வாழ்க்கையில் பால் பொங் கவும், சகல மங்கலங்களும் கங்கை போல் பெருகவும், இன்பமும் ஆனந்த மும் தீப ஜோதி போல் பிரகாசிக்க வே ண்டும் என்ற தத்துவத்தை உணர்த்த வே இச்சுபச்சடங்கு.

கைத்தலம் பற்றல்:-

திருமணத்தின் முக்கியச் சடங்காக கைத்தலம் பற்றல்

நடைபெறுகிறது. மணமகன், மனமகள் கைப்பற்றி தீ வலம் வருதல்

நடைபெறுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியை ஆண்டாள்,

”மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத

முத்துடைத்தாமம் நிரைதாழ்ந்த பந்தற்கீழ்

மைத்துனன் நம்பி மதுசூதன்வந்து என்னைக்

கைத்தலம்பற்றக் கனாக்கண்டேன்.” (பா.எண்.58)

மத்தளம் கொட்டப்படுகிறது. அழகிய சங்கு முழங்குகிறது. வேதியர் தீ வளர்த்து அதில் ”சமித்து” எனப்படும் குச்சி களை வைத்து ஆகுதியை வளரச் செய்து, வேத மந்திரங்களை ஒலித்த வண்ணம் இருக் கின்றனர். அந்நிலையில் மணமகன் மணமக ளுடைய கைத்தலம் பற்றுகிறான். கைத்தலம் பற்றிய நிலையில் தீயை மணமகன் வலம் வருகிறான். இனிநான் உன்னைக் கைவிட மாட்டேன். இது சத்தியம். என்னுடைய நிழல் போன்ற உன்னை நான் என்றென்றும் கை விடாமல் காப்பாற்றுவேன் என்று உறுதி எடுக் கிறான். இத்தகைய தீ வலம் வருதல் சிலம்பிலும் காணலாம். இந் நிகழ்ச்சியை ஆண் டாள்,

”காய்சினமா களிறன்னான் என்கைப் பற்றி

தீவலஞ் செய்யக் கனாக்கண்டேன்” (பா.எண். – 59)

என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

அம்மி மிதித்தல்:-

திருமணத்தில் உள்ள மற்றொரு சடங்கு அம்மி மிதித்தல். மணமகன் மணமக ளுடைய காலைப்பற்றி ஏழு அடிகள் வைத்து மண மகளுடைய காலை அம்மியின் மேல் வைக்கிறான், இதை

செம்மையுடைய திருக்கையால் தாள் பற்றி

அம்மி மிதிக்கக் கனாக் கண்டேன் தோழி (பா.எண்.60)

என்கிறார் ஆண்டாள்.

பொரி அடுதல்:-

மணமக்கள் இருவரும் அவியுணவாக நெற் பொரிகளை தீயில் இடுவர். மணமக்கள் ஒரு வர் கைகளின் மீது மற்றொருவர் கைகளை யும் இணைத்துக் கொண்டு இச்சடங்கை இய ற்றுவர்.

”அரிமுகன் அச்சுதன் கைம்மேல் என் கை வைத்துப்

பொரிமுகந்து அட்டக் கனாக் கண்டேன்” (பா.எண்.61)

என்கிறார்.

வீதி வலம் வருதல்:-

நாச்சியார் காலத்தில் திருமணம் முடிந்த பின்பு மணமக்கள் இரு வரையும் ஒருசேர அமரச்செய்து ஊர்வலமாக அழைத்துச் செல்வர் எனத் தெரிகிறது. குங்குமச் சாந்து ம், சந்தனமும் உடலெங்கும் பூசப்பட்ட நிலையில், யானையின் மீது இருவரையும் ஒருசேர அமரச் செய்து வீதிவலம் வந்த தைப் பாடுகிறார் ஆண்டாள்.

குங்குமமப்பிக் குளிர்சார்ந்த மட்டித்து

மங்கலவீதி வலஞ்செய்து மணநீர்

ஆங்கு அவனோடும் உடன்சென்று அங்கு ஆனைமேல்

மஞ்சனமாட்டக் கனாக் கண்டேன் (பா.எண்.1162)

இன்றும் கிராமபுறங்களில் இவ் வழக்கம் காணப்படுகிறது. குதி ரை, யானை, போன்றவற்றில் இல்லை என்றாலும் ஒருசேர ஊர்வலமாக வருதல் என்பது இன்றும் வழக்கத்தில் உள்ளது. இன்றும் வட நாட்டில் திருமணத் திற்குப் பின்பு மணமக்கள் ஊர்வ லமாகக் குதிரையின் மீதோ அல் லது வாகனத்திலோ அழைத்து வரப்படுவர்.

தமிழர் திருமணத்தோடு ஒத்துப்போதல்:-

ஆரிய மரபின்படி இன்றுவரை அந்தணர் சமுதாயத்தில் உள்ள திரு மணச் சடங்குகளை ஒன்று விடாமல் தம் முடைய திருமொழியில் வரிசைப்படுத்தி க் கூறுகிறார். அம்மி மிதித்தல், தீ வலம் வருதல் முதலிய சடங்குகளைக் குறிப்பி டும் ஆண்டாள் மங்கலவணி (தாலி) அணியப்படுதலைப் பற்றிக் குறிப்பிடவி ல்லை.

நம் பழம்பெறும் இலக்கியங்கள் திரும ணத்தில் மணமகளுக்குத் தாலி அணிவிப்பதை எங்கும் குறிப்பிட வில்லை. ஆனால் திருமணமான மகளிர் மங்கல அணியை, அணிந் திருந்தனர் என்பதற்கு சங்க இலக்கிய த்தில் சான்றுகள் அமைகின் றன.

”ஈகை அரிய இழையணி மகளிரொடு” என்று புறநானூற்று பாடலில் மங்கல வ ணி குறிக்கப்படுகிறது.

”அகலுண் மங்கலவணி யெழுந்தது” (சிலம்பு – பா – 47) என்றும்,

வேதவிதிப்படி நடைபெறும் ”இராமன்சீதை” திருமணத்திலும் தாலி கட்டப்படுவது கூறப் பெறவில்லை. ஆனால் சில இடங்களில் தாலி என்ற பொருள்பட ”மங்கலநாண்” என்ற சொல் எடுத்தாளப்ப டுகிறது.

நிலமகள் முகமோ! திலகமோ! கண் ணோ

நிறையெடு மங்கல நாணோ.

என்னுமிடத்தில் மங்கல நாணைக் குறிப் பிடுகிறார்.

தாம்கண்ட கனவுத்திருமணத்தில் தாலி கட்டப்படுவது குறித்து ஆண் டாள் எதுவும் குறிக்காத காரணத்தால் தாலி பற்றிய சிந்தனையே அவருக்கும் இல்லை என முடிவு செய்தல் பொருத்தமற்றது.

”காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக் கைபேர்த்து

வாச நறுங்குழல் ஆய்ச்சியர்”

என்று ஆய்ச்சேரி பெண்கள் மோர் கடையுங்கால் அணிந்திருந்த தாலி யைப்பற்றி ஆண்டாள் குறிப்பிடுகி ன்றார். தம்முடைய கனவுத் திரு மணத்தில் ஆரிய முறைப்படி மணம் நடந்ததைச் சொல்லும் ண்டாள். வேதங்களில் தாலி கட்டப்படும் சட ங்கு குறிக்கப்படவி ல்லையென்ப தால் அதைக் கூறாது விடுத்தார் என லாம். அரியர் வழ க்கத்தின்படி கைத் தலம் பற்றுதலே திருமணம் முழுமை பெற்றதைத் தெரிவிக்குமாத லால் ஆண்டாள் தம்முடைய பாசுரங்களில் கைத் தலம் பற்றலைக் கூறுகிறார் எனலாம். சங்க காலத்தில் ”கைத்தலம் பற்றுதலே” மண ம் முற்றுப் பெற்றதற்கு அடையாளமாகக் கருதப் பட்டது.

”நேரிறை முன்கை பற்றிநுமர்தர

நாடறி நன்மண மயர்கஞ் சின்னாள்

கலங்கல் ஓம்புமின் இழங்கிழை யீரென்” ( குறிஞ் – 231-233)

எனும் சங்கப்பாடல் ”கைத்தலம் பற்றுதலையே நாடறி நன்மணம்” எனக் கொண்ட கொள்ளையைப் புல ப்படுத்துகிறது.

பழந்தமிழரின் திருமணச் சடங்கில் முக்கிய கூறாகப் பெண்ணைக் கை யால் பற்றித் தமர் தருதலே சிறப்பா னதாகக் கருதப்பட்டது என்ப தைச் சங் ககால திருமண நிகழ்ச்சியை விளக் கும் அக நானூற்று பாடலால் அறிய லாம். அதே வழக்கம் ஆண்டாள் காலத்திலும் நீடித் திருக்கிறது என் பதைப் பாசுரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இன்றும் கிராமங்க ளில் பெண் ணின் திருமணத்தைப் பற்றிப் பேசுகையில் ”யாராவது ஒருத்தன் கையி லே ஒப்படைச்சுட்டா என் பொறுப்புக் கழியும்” என்று கையில் ஒப்ப டைத்தலைத் திருமணத்திற்கு உரியதாக்கிப் பேசுதலைக் கேட்கலா ம். எனவே தாம் வாழ்ந்து வந்த தமிழ்ச் சமுதாயத்தின் திருமண வழக்கத்தைக் கூறித் திருமணம் நிறைவு பெற்றதை ஆண்டாள் கூறு வதால் அவர் தமிழர் திருமண முறையையே பெரிதும் வலியுறுத் தியுள்ளார் என்று கூறலாம்.

நன்றி: வேர்களைத் தேடி.

3 Comments

  • Please compare this with the “pahutharivu” marriages supported by DK/DMK fellows and given legal sanction by C.N.A wherein the dirty politicians hold the mike and give dirty lectures on dirty politics and then declare the couple to be married.No wonder the progenies generated are miserable and drunkards increasing the revenue of a government making the Tamil race a race of drunk useless people.

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: