Friday, October 22அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

எரிமலை குமுறி வெடிக்கும்போது . . .

சுனாமி, பூகம்பம் ஆகியவற்றின் வரிசையில் உலகம் சந்தித்த, சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற, சந்திக்கப் போகும் ஆபத்து நிறைந்த இயற்கைச்சீற்றம் என்று சொன்னால் அது எரிமலை வெடிப்பாகத் தான் இருக்க முடியும்.
பெரிய பெரிய நிலப்பகுதிகள் தொடங்கி பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்கள் வரை ஏராளமானவற்றை அழித்தொழித்துள்ள எரி மலைகள் உலகின் பல நாடுகளில் பரவிக் கிடக்கின்றன. 
 
உலகம் தழுவிய அளவில் பிரம்மாண்டமான அழிவுகளையும் பெருத்த தட்பவெப்ப மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய, நெருப் பைக் கக்கக்கூடிய எரிமலைகளுக்கு ஆங்கிலத்தில் வல்கனோ என்று பெயர். இத்தாலியர்களின் நெருப்புக் கடவுள் வால்கன். ஆகவே, நெருப்புடன் தொடர்பு டைய அப்பெயரே எரிமலைகளு க்குப் பொருந்தி விட்டது. எரி மலைகள் பற்றிய ஆய்வுகளு க்கு வல்கனோலஜி என்று பெயர்.
 
பூமியின் உட்புறத்தில் ஏற்படும் இயற்கையான நகர்வுகள் காரண மாக பூமியின் மேல்பகுதியில் ஏற்படும் வெடிப்பு அல்லது பிளவுக்கு எரிமலை என்று பெயர். அந் தப் பிளவு அல்லது வெடிப்பின் வழியாக பூமியின் உட்புறத்தில் உள்ள சூடான கற்குழம்புகளும் சாம்பலும் அசாதாரண முறையி ல் வெளி யேறுகின்றன. அப்படி வெளி யேறும் கற்குழம்புதான் லாவா என்று அழைக்கப்படு கிறது.
 
எரிமலை குமுறிவெடிக்கும்போது பூமியின் அடிப்பரப்பில் இருந்து மேல்பரப்பை நோக்கிச் சிதறும் பாறைகள்(அல்) கற் களால் ஆன குழம்பே லாவா. எரிமலையின் துளையில் இரு ந்து கற்குழம்பு வெளிவருகிற சமயத்தில் அதன் வெப்பநிலை 700 டிகிரி செல்சியஸ் முதல் 1200 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கும். 
 
இந்த லாவாவின் பாகுநிலை சாதாரண நீரைக்காட்டிலும் ஒரு லட்சம் மடங்கு அதிகம். ஆனாலும் இந்தக் கொதிக்கும் கற்குழம் பானது வெகுதூரம் வரைக்கும் உறையாமல் ஓடக்கூடிய சக்தி கொண்டது. அதேசமயம், எரி மலை ஆக்ரோஷமாக வெடி த்துச் சிதறினால்தான் கற் குழம்புகள் வெளியேற வேண் டும் என்ற அவ சியமில்லை. எரிமலையின் முகத்துவாரம் போன்ற துளையின் மூலமாக வும் சிறிய அளவில் வெளி யேறுவது உண்டு.
 
லாவாக்களின் வகைகள்மிகுந்த பாகுத்தன்மை கொண்டவை,  இடைப்பட்ட பாகுத்தன்மை கொண்டவை, குறைந்த பாகுத்தன் மை கொண்டவை
முதல் வகை லாவாவில் சிலிக்கா, அலுமினியம் பொட் டாசியம், சோடியம், கால்சிய ம், குவாட்சு ஆகிய வேதியி யல் பொருள்கள் பெருமளவி ல் காணப்படுகின்றன. பாகுத் தன்மை அதிகமாக இருப்பதா ல் இந்த வகை லாவாக்கள் குறைவான வேகத்தில் மட்டு மே பாய்கின்றன. அதேசமயம் அதிக தூரத்துக்குப் பாயக்கூடிய வை. 
 
இரண்டாம் வகை லாவாவில் அலுமினியம், சிலிக்கா ஆகியவற் றின் அளவு குறைவாக இருக்கு ம். இரும்பு, மாங்கனிசு ஆகிய வற்றின் அளவு அதிகமாக இருக்கும். பாகுத்தன்மை சற்றே மிதமாக இருப்பதால் இவற்றின் பாயும் வேகம் முதல் வகையை க் காட்டி லும் அதிகமானது.
 
மூன்றாவது வகையான லாவா அதிக வெப்பநிலை கொண்டது. பாகுத்தன்மை மிகவும் குறை வாக இருப்பதால் அதிவேகமாகப் பாயக்கூடிய தன்மை கொண்ட து. 
 
பலத்த சத்தத்துடன் எரிமலைகள் வெடித்துச்சிதறும்போது பல்லா யிரம் மைல்களுக்கு நெருப்பு மழை பொழிந்து, சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் மிகப்பெரிய தட்ப வெப்ப மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விடுகின்றன. அப்படி எரிமலை கள் வெடிக்கும் போது நச்சுத்தன் மை கலந்த வாயுக்கள் வெளி யேறுகின்றன. ஹைட்ரஜன் சல் பைடு, ஹைட்ரஜன் குளோரைடு, ஹைட்ரஜன் ஃப்ளோரைடு ஆகிய மூன்று வாயுக்கள்தான் எரிமலை வெடிப்பின்போது உமிழப்படும் முதன்மையான வாயுக்கள். 
 
மேலும், அதீத வெப்பத்துடன் கூடிய நீராவி, கார்பன் டை ஆக் ஸைடு, சல்ஃபர் டை ஆக்ஸைடு மற்றும் பாறைத்துகள்களும் உமிழப்படுகின்றன. இவை தவிர, ஹாலோ கார்பன்கள், கரியமில மற்றும் ஆவியாகும் தன்மை கொ ண்ட உலோகக் குளோரைடுகள் ஆகியனவும் எரிமலை வெடிப்பின் போது பூமிப் பகுதியில் உமிழ ப்படுகின்றன. இவற்றில் ஹைட்ர ஜன் குளோரைடும் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளோரைடும் மேகத்தில் உள்ள நீர்த்தி வலைகளில் கரைந்து அமில மழையை உருவாக்கி விடுகின்றன. 
 
உலகின் மிகப்பெரிய எரிமலை 1815ம் ஆண்டு இந்தோனேஷியா வின் சும்பவா தீவில் உள்ள டம்போரா மலையில் வெடி த்தது தான். சுமார் ஒரு லட்சம் உயிர்களைப் பலி கொண்டது இந்த எரி மலை. 
 
எரிமலையின் சமீபத்திய வெடிப் புகளையும் அதன் தொடர்ச்சியை யும் அடிப்படையாக வைத்து மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப் படுகி ன்றன.
 
முதல் வகை, உறங்கும் எரிமலைகள். வரலாற்றுக் காலங்களில் ஒருமுறையோ அல்லது பலமுறையோ வெடித்துச் சிதறி, ஆனா ல் சமீப காலமாக எந்தவிதச் சலனமும் இல்லாமல் இருக்கும் எரிமலைகளுக்கு உறங்கும் எரிமலைகள் என்று பெயர். இவை எப்போது வேண்டுமானாலும் வெடித்துச் சிதறக்கூடியவை.
 
இரண்டாவது வகை, உயிர்த் துடிப் புள்ள எரிமலைகள். வரலாற்றுக் காலங்களில் வெடித்துச் சிதறிய தோடு, வெகு சமீபத்திலும் வெடித் துச்சிதறிய எரிமலைகளுக்கு உயிர்த் துடிப்புள்ள எரிமலைகள் என்று பெயர். சமீபகாலம் என்று சொல்வது எரிமலைகளைப் பொறுத்த வரை பத்தாயிரம் ஆண்டுகளைக் குறிகிறது.
 
மூன்றாவது வகை, இறந்துபோன எரிமலைகள். வரலாற்றுக் காலங்களில் வெடித்ததற் கான எந்தவிதமான ஆதார ங்களும் இல்லாமல், சமீப த்திலும் எந்தவித சலனத் துக்கும் ஆட்படாமல் இரு க்கின்ற எரிமலைகளுக்கு அழிந்து போன எரிமலைகள் என்று பெயர். வெடிப்பதற்கு எந்த விதமான அறிகுறியும் தட்டுப் படவில்லை என்பதைத் தீவிரமாக சோதனை செய்த பிறகே இப்படியான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படும். 
 
எது உறங்கும் எரிமலை, எது அழிந்துபோன எரிமலை என்பதை அடையாளம் கண்டு அறிவிக்கும் விஷயத்தில் அறிஞர்கள் மிகுந் த கவனத்துடன் இருக்கிறார்கள். ஏனென்றால், எரிமலைகளின் முக் கிய குணமே அவற்றின் உறக்கம் தான். பல எரிமலைகள் அழிந்து போனவையாகக் கருதப் பட்டிருந்த நிலையில் திடீரென வெடித்துச் சிதறி ஏராளமான சேதங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. உதார ணமாக, அலாஸ்காவில் உள்ள ஃபோர்பிக்ட் எரிமலை 2006 செப்டெம்பர் வரை அழிந்துபோன ஒன்றாகவே கருதப்பட்டு, திடீரென வெடித்து ஏராளமான சேத த்தை ஏற்படுத்தியது. 
 
ரஷ்யா, ஜப்பான், இத்தாலி, அமெரிக் கா, இந்தோனேஷியா, கிரீஸ், பிலிப் பைன்ஸ் உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் எரிமலைகள் அதிக அளவில் இருக் கின்றன. அவற்றில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட எரிமலைகள் தொடர்ச்சி யாக நெருப்புக் குழம்பைக் கக்கிய படியே இருக்கின்றன. இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: