Friday, September 30அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

மழைக்காலத்தில் வரும் பொதுவான நோய்கள்!

பொதுவாக அனைவருக்கும் பிடித்த காலம் எது? என்று கேட்டால், பெரும்பாலானோர் கண்டிப்பாக மழை காலம் என்று தான் சொல்வோம். இத்த கைய மழைக்காலம் பிடிப்பதற்கு பெரும் காரணம், மிதமான வெப்ப நிலையில் சிந்தும் மழை துளிகள் நம்மை சொர்க்க த்திற்கே எடுத்துச்செல்லும். நம்மை பொரு த்தவரை மழைக்காலம் என் றால் ஒரு கப் டீ மற்றும் நொறுக்குத் தீனிகள், மனதுக்கு இதமான இசை மற்றும் ஜன்னல்களில் ஒழுகும் மழைத்துளிகள் போன்றவை மட் டும் தான். ஆனால் நல்லது என்று ஒன்று இருந்தால், நிச்சயம் கெட்டது என்ற ஒன்று ம் இருக்கத்தானே செய்யும். என்ன புரியவில்லையா? வீட்டைவிட்டு மழையில் வெளியே செல்லும் போது, வீட்டிலி ருந்து ரசித்த மழைத்துளிகள் நம்மீது படும்போது, நோய்கள் வராதா? ஆம், மழையை நாம் எவ்வளவுக்கு அதிகம் ரசிக்கின் றோமோ, அந்த அளவு அதில் ஆபத்தும் உள்ளது. அதிலும் இந்த கால த்தில் பொதுவாக பல நோய்கள் வரும் வாய்ப்புக்கள் அதிகம். அதிலும் சில நோ ய்களை விரைவில் குணப்படுத்த லாம் மற்றும் சில நோய்கள் உயிருக்கே ஆபத் தாகக் கூட கொண்டு செல்லும். ஆகவே மழைக்காலத்தில் வரும் பொது வான நோய்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். ஏனெ னில் அநோய்களைப் பற்றி முன்பே தெரிந்து கொண்டால், அதிலிரு ந்து எளிதில் தப்பிக்க க்கூட முடியும். சரி, அந்த நோய்க ளைப் பார் ப்போமா!!!
.
மலேரியா
.
பருவக்காலத்தில் வரும் நோய்களின் பட்டி யலில் முதல் இடத்தை பிடிப்பது மலேரியா தான். மலேரியா என்னும் நோயானது பெண் அனாஃபிலிஸ் கொசுக்களால் ஏற் படுகிறது. இவ்வகை கொசுக்கள் தண்ணீர் தேங்கிரு க்கும் இடத்தில் இனப்பெருக்கமா கும். என வே மலேரியாவின் இடர்பாட்டை தடுக்க, வீட்டின் தண்ணீர் தொட்டியை அடி க்கடி கழுவ வேண்டும். காய்ச்சல், நடுக் கம், தசை வலி மற்றும் சோர்வு ஆகியவை கள் தான் மலேரியாவின் அறிகுறி களாகும்.
.
வயிற்றுப் போக்கு
.
மழைக்காலத்தில் எளிதில் தாக்கும் நோய்களில் வயிற்று போக்கு ம் ஒன்று. சுத்தமில்லாத உணவை உண்பதாலும், தண்ணீரை பருகு வதாலும் ஏற்படும். பொதுவாக வயிற்றுப் போக்கில் இரண்டு வகை கள் உண்டு. அவை கடுமையான வயிற்றுப் போக்கு (அக்யூட் டையரி யா) மற்றும் தீவிரமான வயிற்று ப்போக்கு (குரோனிக் டையரியா). இவை இரண்டையுமே வரும் முன் தடுத்து நிறுத்தலாம். அப்படியே வந்தாலும்கூட உரிய சிகிச்சை கொ ண்டும் குணமாக்கலாம். அதற்கு முதலில் செய்ய வேண்டியது சுத்த த்தைக் கடைப்பிடிப்பதுதான். அதில் உண்ணும் முன் கையை கழுவு வது, எப்போதும் வெந்நீரைக் குடிப்பது போன்றவை அடங்கும்.

.
டெங்கு காய்ச்சல்
.
டெங்கு காய்ச்சல் மழைக்காலத்தில் கொசுக்களால் ஏற்படுவது. இந்த வந்தால், காய்ச்சலுடன் உடல் வலி, மூட்டு வலி மற்றும் தடிப்புகள் போன்றவை உண்டாகு ம். இந்நோய் வருவதற்கான முக் கிய காரணம் டைகர் கொசுக்கள் தான். இந்த கொசுக்கள் வராமல் தடு ப்பதற்கு பூச்சி விலக்கிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். மேலும் நல்ல உடையை அணிந்து, முழு மையாக உடலை மூடிக் கொள்ள வேண்டும்

.
சிக்கன்குனியா
.
ஏய்டெஸ் அல்போபிக்டஸ் கொசுக்கள் கடிப்ப தால் வருவது தான் சிக்கன்குனியா. இந்த கொசுக்களா னது தேங்கிய நீரில் தான் அதிகம் இனப் பெருக்கமாகும். மேலும் இது பகல் நேரத்தில்தான் கடிக்கு ம். திடீரென வரும் காய்ச்சலோடு சேர்ந்து வரும் மூட்டு வலிதான் இதற்கான முக்கிய அறிகுறி. இத னை தடுக்க தண்ணீர்தொட்டிக ளை சீரான முறையில் சுத்தப் படுத்தி, கொசுக் களை அழிக்கும் பூச்சி மருத்துகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

.
டைபாய்டு
.
டைபாய்டு என்ற நோய், தண்ணீரினால் வரும் நோயாகும். இது அதி கமாக பரவுவது மழைக்காலத்தில் தான். டைபாய்டு வர காரணமாக இரு ப்பது எஸ்.டைஃபி என்ற பாக்டீரியா. அசுத்தமான உணவு மற்றும் தண்ணீ ரை உபயோகிப்பதால், இந்நோய் நம் முள் வந்து விடும். மேலும் இந்நோய் சுகாதாரமற்ற சுற்றுப்புற சூழலை உரு வாக்கு வதாலும் பரவும். இந்தநோய் க்கான அறிகுறிகளாவன காய்ச்சல், தலைவலி, சோர்வு, வலி மற்றும் தொ ண்டை புண் ஆகியவைகள் தான். டை பாய்டு வராமல் தடுக்க கைகளை அடி க்கடி கழுவ வேண்டும். தெருவோரம் விற்கும் உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது மற்றும் சத்தான பான ங்களை அதிகமாக குடிக்க வேண்டும்.

.
வைரஸ் காய்ச்சல்
.
பொதுவாக வைரஸ் காய்ச்சல் அனைத்து காலங்களிலும் வருவது ண்டு. மிதமான முதல் அதிகமான காய்ச்சல்தான் இதற்கான அறி குறி. இந்த காய்ச்சல் 3-7 நாட்கள் வரை நீடிக்கும். மேலும் இதனுடன் சளியு ம் இருமலும் சேர்ந்து இருக்கும்.

.
காலரா
.
பருவக்காலத்தில் வரும் ஆபத்தான வியாதி தான் காலரா. இது அசு த்தமான உணவு மற்றும் தண்ணீரை பயன் படுத்துவதால் வரும். மேலும் சுத்தமில்லா மல் இருப்பதாலும் உண்டாகும். இந்த காலரா இருந்தால், கடுமையான வயிற்றுப் போக்குடன் பேதியும் சேர்ந்து இருக்கும். ஆகவே சுத்தமான தண்ணீரை குடிப்பதா லும், சுத்தமான சுற்றுசூழலில் இருப்பதா லும் காலராவை தடுக்கலாம்.

.
லெப்டோஸ்பிரோசிஸ்
.
லெப்டோஸ்பிரோசிஸை வீல்’ஸ் சிண்ட்ரோம் என்றும் அழைக்க லாம். இந்த நோய் அசுத்தமான தண்ணீரை பயன்படுத்துவதா லும், குடிப்பதாலும் வருவது ண்டு. தலை வலி, தசை வலி, காய்ச்சல், நடுக்கம் மற்றும் அழற்சிகள் போன்றவைகள் தான் இதற்கான அறிகுறிகள். இந்நோய் வராமல் தடுக்க வேண்டுமானால், வெளி யில் செல்லும் போது பாதங் களை நன் றாக மூடிக் கொண்டு செல்ல வேண்டும். குறிப்பாக உடலில் ஏதேனும் வெட்டு காயங்கள் ஏற்பட்டி ருந்தா ல், கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

.
மஞ்சள் காமாலை
.
மஞ்சள் காமாலையை ஏற்படுத்தும் கிருமிகள், சுத்தமில்லாத உண வுகள் மற்றும் தண்ணீரின் மூலம் வருகிறது. சோர்வு, மஞ்சள் நிற சிறுநீர், வாந்தி மற்றும் ஈரல் செயல் பிறழ்ச்சி ஆகி வைகள் தான் இதன் அறிகுறிகள். இதற்கு கொதிக்க வைத்த தண்ணீரை குடித்து, தெரு வில் விற்கும் உண வை சாப்பிடாமல் இருந்தா ல், மஞ்சள் காமாலையில் இருந்து பாதுகாப் பாக இருக்கலாம்.
.
வயிற்றில் ஏற்படும் தொற்று
.
இந்த காலத்தில் இரைப்பை குடல் அழற்சி போன்ற தொற்றுக்கள் வயி ற்றில் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள் ளது. இது வாந்தி, பேதி மற்றும் வயிற்று வலியை உண் டாக்கும். இதனை தடுக்க தெருவோரம் விற்கும் உண வுகளை தவிர்த்து, கொதிக்க வைத்த தண்ணீ ரையும், அதிகளவில் சத்தான பானங்களையும் குடிக்க வேண்டும்.
இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: