Sunday, September 25அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ராமாயணம் வர அடிப்படைக் காரணமே “இந்த சாபம்”தான்

சாபம் என்றால் என்ன?

ஒருவருக்கு மற்றவர் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ பாதிப்பை ஏற்படுத் தும் போது, அதனைப் பொறுத்துக் கொள்ள இயலாமல், மனம் வருந்தி பாதிப்பு ஏற்படுத்தி யவனைக் கடும் கோபம் கொண்டு சபிப்பது தான் சாபம்! இதில் ஓர் ஆச்சர்யம் என்ன வென்றால், சாபம் கொடுத் தவர்தான் சாபம் அகலவும் வழி கூற இயலும்!

ராமாயணத்தில் ஏராளமான சாபக்காட்சிகளை க்காணலாம். ஆனால், மகாபாரதம் சூதும் வாது ம் நிறைந்தது. அங்கு சாபம் கொடுப்பதோ, நீங்குவதானக்காட்சியோ அபூர்வம்! இந்த ராமாயணம் வர அடிப் படைக் காரணமே சாபம்தான்.

ராமாயணம் வர அடிப்படைக் காரணமே இந்த சாபம்தான்

ஒரு சமயம், தயரதன் காட்டிற்கு வேட்டைக்குச் சென்றான். அங்கு ஓடும் நதியொன்றில் யானை தண்ணீர் உறி ஞ்சிக் குடிப்பது போல் சப்தம் வரும். உடனே அதனைப் பார்க்காமலே இருந்த இடத்தி லிருந்து தசரதன் அம்புவிட அது உரிய இடத்திற்குப் போய் நச்செனத் தைக்கும். ஆசையுடன் நிகழ்ந்ததைப் பார்க்கச் சென்ற தசரதனுக்கு அதிர்ச்சி! அங்கு ஓர் இளை ஞன், நதியில் குடத்தால் தண்ணீர் மொண் ட நிலையில் அம்பு தைத்துத் துடித்துக் கொண்டிருந்தான். உயிர் பிரியும் நிலை யில் அவனைத் தூக்கியபடி, தண்ணீர் நிரம்பிய குடத்தையும் எடுத்துக் கொ ண்டு, அந்த இளைஞனின் பெற்றோரிடம் தசர தன் செல்கிறான்.

அங்கு வயதானப் பெற்றோர்! தந்தையோ ரிஷி. அவர் முன் மகன் இற க்க, அதேசமயம் தண்ணீர் கொடுத்து, தன் தவறு அறியாமல் நடந்த து எனத் தசரதன் மன்னிப்புக் கேட்க, அவனுக்கு மன்னிப்பு அளிக்கும் அதேசமயம், மகனை இழந்த நஷ்டத் தை ஈடுகட்ட முடியாமல், நீயும் பிற்காலத்தில் மகனைப் பிரிந்துத் துயரத்தில் மூழ்குவாய் என அந்த முது ரிஷி சபித்தாராம்.

இந்த இடத்தில் தசரதனுக்குச் சாபம் மிகுந்த வருத் தத்தைத் தந்தாலு ம், மறுபுறம் லேசான மகிழ்ச்சியும் ஏற்பட்டதாம். காரணம், தசரதன் அதுநாள் வரை பிள்ளைப்பேறு இல்லாமல் இருந்தான். ஆனால், இந்த ரிஷியின் கூற்றுப்படி, எனக்கு மகன் உண்டு. ஆக அவன் முதலில் வரட்டும் மீதியைப் பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் எனத் தீர்மானித்தா ன்!

பிற்காலத்தில் விசுவாமித்திரரின் சாபத்துக்குப் பயந்துதான் தன்னு டைய ராம & லட்சுமணனைக் காட்டி ற்கே அனுப்புகிறான் தசரதன்!

* இதேபோல் கைகேயி கேட்ட வரத் தை நிறைவேற்ற ராமன் காட் டிற்கு வனவாசம் புறப்பட்டபோது, தன்னைச் சபித்த ரிஷியின் சாபம் பலித்துவிட் டதே… எனத் தசரதன் கூடுதலாக வரு ந்தினானாம்.

* விசுவாமித்திரர் நடத்திய யாகத்தை வெற்றிகரமாக முடித்துக் கொடுத்த ராமனையும், லட்சுமணனையு ம் அழைத்துக் கொண்டு அம்முனிவர் மிதிலை நோக்கிச் செல்கி றார்.

வழியில் ஒரு பெண் சிலையாக இருக்கிறாள். அதனை உன் காலால் மிதி என்கிறார் விசுவா மித்திரர். பெண்ணைக் காலால் தொட மாட் டேன் எனக் காலை உயர்த்துகிறான் ராமன்! அவன் கால் தூசிபட் டு, அகலிகை எழுகிறாள்! அப்போது அங்கு கௌதமர் வருகிறார். ராமர் மூலம் சாப விமோசனம் பெற்ற அகலிகை முனிவருடன் செல்கிறார். இந்திரன் அகலிகைமீது ஆசைப்பட, அக லிகையும் பதிலுக்கு ஆசைப்பட, பின் னர் இது தெரிய வந்ததும், அகலிகை யைக் கல்லாகப் போகக்கடவது எனச் சபிக்கிறார் கௌதமர்.

இந்திரனும் உடல் முழுவதும் கண் கொண் டவனாகச் சபிக்கப்படுகிறான். பிறகு அவன் இறைவனை வணங்கிச் சாப விமோசனம் பெறுகிறான்! அகலிகை ராமனால் எழுகிறா ள்!

  • ஒரு சமயம் வாலிக்கும் துந்துபி என்பவனுக்கும் கடும் சண் டை நிகழ்கிறது. இறுதியில் துந்துபியைக் கொன்று, தலை யைச் சுற்றித் தூக்கி எறிகிறான் வாலி. அது மதங்க முனிவர் ஆசிரமத்தில் போய் விழுகிறது. இதனால் வெகுண்ட மதங்க முனிவர், இந்த மலைக்கு நீ வந்தால் உன் தலை சுக்குநூறா கும் எனச் சபிக்கிறார் வாலியை!
  • இதனைத் தனக்குச் சாதகமாகப் பயன் படுத்திக் கொள்கிறான் சுக்ரீவன். அவனுக்கும் வாலிக் கும் சண்டை வந்து பிரியும் போது, வாலி நெருங்க இயலாத மதங்க முனிவர் இருந்த மலைக்கு வந்து தங்குகி றான்.
  • இராவணன், புஞ்சிகன் தலை என்ற தெய்வாம்சம் பொருந்திய பெண்ணை, அவள் பிரம்மனை வணங்கச் சென்று கொண்டி ருக்கும்போது, கையைப் பிடித்து இழுத்து மானபங்கப்படுத்துகிறான்! இதனை அறிந்த பிரம்மன், இராவணனைச் சபிக்கிறான். இனி… உன்னை விரும்பாத ஒரு பெண்ணை நீ தொடுவாயானால், உன் தலை வெடித்துச் சிதறும் எனக் கூறுகிறா ன். இதனால்தான் சீதையைத் தொடாமல் ராவணன், மண்ணோடு பிளந்துத் தூக்கிய தும் பின்னாளில் அசோக வனத்தில் சீதையு டன் தன் ஆசைக்கு இணங்கும்படி வேண்டு வதும், மிரட்டுவது ம் தொடர்கிறது.
  • ராமன் எப்படி அகலிகைக்குச் சாபம் விமோசனம் தந்தானோ… அதேபோல் மேலும் சிலரும் சாபவிமோசனம் தருகின்றனர். ஆனால், அவர்களுக்கு ஏன் இந்தச் சாபம் என நீக்கியவர்களுக்குத் தெரி வதில்லை. இதற்கு இரு உதாரணங்க ளைக் கூற இயலும்.
  • ஒருசமயம், ஆரம்பக்காலத்தில் ராமன் காட்டில் கவுந்தன் என் ற அரக்கனைக் கொல்கிறான். அவனோ உடனே சுய உருவம் பெற்று, ராமனை வணங்கி, விண்ணுலகம் செல்கிறான்.
  • இதேபோல் மற்றொரு சமயம் விராதன் என்பவன் சீதையை, கானகத்தில் கவர்ந்து செல்கிறான். அவனுடன் ராம & லட்சும ணர் போரிட்டு, சாய்த்து அவன் கை, கால்களை வெட்டும்போ து, அவன் சாபம் நீங்கிச் சுயரூபம் பெற்று விண்ணுலகம் செல் வான்!
  • அனுமன் இலங்கைக்குச் சென்றபோது, அங்கு காவல்புரியும் ஒரு தேவதை அவ னைத் தடுப்பாள். வெகுண்ட அனுமன் அவ ளைத் துவம்சம் செய்ய, அவள் சுயம்பிரபை என்ற சுயஉருவம் அடைந்து விண் ணுலகம் செல்வாள். இதற் கு ஒருகதை உண்டு.

ஒருசமயம், மயன் விரும்பிய அரம்பை என்ற பெண்ணை அடைய, சுயம்பிரபை உதவுவாள். இது அறிந்து இந்திரன் அவளை, நீ இலங்கையி ல் ராட்சசியாகக் காவல் செய்துவா, அனுமன் வந்து உன் சாபம் தீர்ப்பான் எனக் கூறி அனுப்பி விடுவான்!

மந்திரவாதிகள் விடும் சாபம் இவற்றில் வராது. அவை அட்டூழிய மானவை.

உருப்படமாட்டே என்ற சொல்லே சிலருடைய வாழ்க்கையை மாற் றி, போராடி வெற்றி பெற வைத்துள் ளது. இது இன்றைய வரலாறு!

ஆக, சாபம், நம் நாட்டு மக்களுடன் காலம்காலமாய்த் தொடர்புடை யது. மற்றவர்களுடன் பேசும்போது, பண் பைக் கடைப்பிடித்து, சாபத்திலிருந் து விடுபடுவதுடன், நல்வாழ்க்கைக்கும் வழிசெய்து கொள்வோம்!

thanks to omsakthionline (omsakthi publications)

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: