Monday, February 6அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

உடலுறவு பற்றிய தவறான எண்ணங்களும் நம்பிக்கைகளும்

மார்பகங்கள் சிறிதாகஇருக்கும் சில பெண்கள் தம்மிடம் பெண்களின் அம்சங்கள் இல்லை யென்றும், உடலுறவில் தம்மால் ஆண்ளைத் திருப்பிப் படுத்த முடியாது என்றும் கவலை கொண்டு ஒருவித தாழ்வு மன ப்பான்மைக்குத் தள்ளப்படுகி றார்கள்.

கிராமத்து பெண்களிடம் மட்டு மல்ல, நகரத்து பெண்களிடமும் இதுபோல் தங்களது உடலமைப்பு குறித்த தவறான எண்ணங்கள் உள்ளன. இதைத்தான் Body இமேஜ் என்று சொல்கிறோம். அதாவது, நம்முடைய உடல் பற்றி நமக்கிருக்கும் எண்ணங்கள் மற்றும் நம் உடல் பற்றி மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்க ள் என்பது பற்றிய நம் கற்பனை இர ண்டும் சேர்ந்து, இது உருவாகிறது. முக்கியமாக உடலுறவில் ஆணைத் திருப்திப் படுத்த பெண்ணின் மார்பகங்கள் பெரிதாக இருக்க வேண்டும் என் றொரு நம்பிக்கையும், இதுபோல் பெண்ணைத் திருப்திப்படுத்த, ஆணு க்கு பிறப்புறுப்பு பெரிதாக இருக்க வேண்டும் என்றொரு நம்பிக்கை யும் உள்ளன. இந்த நம்பிக்கைகள் எந்த அளவுக்குச் சரியானவை என்பது பற்றித்தான் நாம் பார் க்கப் போகிறோம்.

இந்த நம்பிக்கைகள் எந்த காலகட்டத் தில் உருவானவை என்பது இது வரை கண்டறியப்படவில்லை. விஞ்ஞான ரீதியான சிந்தனைகளும், கண்டுபிடி ப்புகளும் இல்லாத காலகட்டத்தில் மக் கள் தங்களுடைய எல்லா சந்தேகங் களுக்கும் கற்பனையில்தான் விடை களை கண்டு பிடித்தார்கள். இதற்கு மிகச் சிறந்த ஒரு உதாரணம், பெரியம் மை நோய். இது ஒரு வைர ஸ் கிருமி யால்தான் வருகிறது என்பது கண்டறி யப்படாத காலகட்டத்தில், அம்மை என்றொரு தெய்வத்தின் கோபத்தால்தான் இது வருகிறது என்று உலக ம் முழுவதும் நம்பினார்கள். இதுபோ ல் பல நூற்றுக்கணக்கான நம்பி க்கைகள். ஆனால் இன்று விஞ்ஞா னம் வளர்ச்சியடைந்து, இதற் கெல் லாம் விடை கிடைத்துவிட்ட பிறகு ம், தலைமுறை தலைமுறை யாக நன்றாக காலூன்றியிருக்கும் இந்த நம்பிக்கைகள் அப்படியேதான் இரு க்கின்றன. இதுபோல்தான் பாடி இமேஜ் பற்றிய நம்பிக்கைகளும். ஏதோ வொரு காலகட்டத்தில் தோ ன்றி, இன்றுவரை வந்திருக்கின்றன. இண்டெர்நெட்டில் நூற்றுக்கணக்கான சைட்கள் இதுபற்றி இருக்கின்ற ன என்றால், உலகம் முழுக்க இந்த நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு காலூன் றியுள்ளது பாருங்கள்.

இனி, இந்த நம்பிக்கைகள் சரியானவை தானா என்று பார்ப்போம். முதலில் ஆண் பிறப்புறுப்பு பெரிதாக இருந்தால் தான் பெண்ணை திருப்திப்படுத்த முடி யும் என்பதை எடுத்துக் கொள்வோம். ஆண் பிறப்புறுப்பு விறைப்புத்தன்மை இல் லாத சாதாரண நேரங்களில் எவ்வளவு சிறியதாக இருந்தாலும், அதுபற்றி யாரும் கவலைப்படுவதில்லை. ஏனெனில், அப்போது அதனுடைய வேலை, சிறுநீர் கழிப்பது மட்டும்தா ன். ஆனால், விறைப்புத்தன்மை அடைந்த பிறகு, எந்த அளவுக்கு அது நீளமாக, தடிமனாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்குப் பெண்ணைத் திரு ப்திப்படுத்த முடியும் என்னும் நம்பிக்கை உள்ளதால், விறைப்புத் தன்மை அடைந்த நிலையில், ஆண் பிறப்புறுப்பு எவ்வளவு நீளம் இருக்கி றது என்பது முக்கியமாகி விடுகிறது. அதாவது, பெண் பிறப் புறுப்பின் உட்பகுதி இடை வெளி இல்லாமல் நிரப்பப்படும்போதுதான், பிறப்புறுப்பின் உட்புறச்சுவர்களில் உராய்வு ஏற்பட்டு, அவள் உச்சகட்ட இன்பத்தைப் பெற்று திருப்தியடை கிறாள் என்பது நம்பிக்கை. அதைவிட முக்கிய மானது, பெண்ணை திருப்திப்படுத்துவது என் பது ஆண்மையின் அடையாளமாகவும், வீரத் தின் அடையாளமாகவும் வேறு கொள்ளப்படு கிறது. இதனடி ப்படையில்தான் இந்த நம்பிக் கை உருவாகியுள்ளது. பெண்களுக்கும் இந்த நம்பிக்கை உள்ளது என்பது இதற்கு மேலும் வலுசேர்த்துவிட்டது. இனி விஞ்ஞான ரீதியா ன முடிவுகளைப் பார்ப்போம்.

சாராசரியாக உணர்ச்சிவசப்படாத நிலையில், அதாவது விறைப்பற்ற நிலையில் ஆண் பிறப் புறுப்பு 2 அங்குலம் முதல் 4 அங்குலம் வரை உள்ளது என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. விறை ப்படைந்த நிலையில், 5 அங்குலம் முதல் 6 அங்குலம் வரை உள்ளது. ஆனால், பெண் பிறப்புறு ப்பின் முதல் 2 இன்ச் பகுதிகளில்தான் அவள் துண்டப்பட்டு செக்ஸ் உணர்ச்சிகளை அடை கிறாள் என்று விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகள் தெரி விக்கின்றன. ஏனெனில், பெண்ணின் செக்ஸ் உணர்ச்சி நரம்புகள் இந்த பகுதி யில்தான் உள்ளன. அதையும் கடந்து உள்ளே எவ்வள வு தூரம் சென் றாலும், பிரயோஜனமில்லை. எனவே, ஒரு பெண்ணின் செக்ஸ் உணர்ச் சிகளைத் தூண்ட, ஒரு ஆணுக்கு விறைப் படைந்த நிலையிலும்கூட 2 இன்ச் பிறப்புற ப்பு போதும். ஆனால் இதை விட அதிகமான நீளம்கொண் டதாகத்தான் உலகம் முழுக்க ஆண்களு க்கு பிறப்புறுப்பு அமைந்துள்ளது. எனவே ஆண் பிறப்புறுப்பு சிறியதாக உள்ள தா, பெரியதாக உள்ளதா என்பது உடலுறவி ல் ஒரு பிரச்னையே இல்லை.

முதலில் செக்ஸ் வெறும் உடல் சம்பந்தப்பட்டது என்பதே தவறான நம்பிக்கை. உடல்தான் செயல்படுத்துகிறது என்றாலும் செக்ஸ் மனது சம்பந்தப்பட்டது என்பதுதான் உண் மை. ஒரு பெண், ஒரு ஆணுடன் எந்த அளவுக்குப் பழகி, அவன் மேல் காதல் கொண்டு, எந்த அளவுக்கு அவன் மே ல் விருப்பமும் ஆசையும் கொள்கி றாளோ அந்த அளவுக்குத் தான் அவ ள் உடலுறவின்போது திருப்தியடை கிறாள். ஒரு பெண் ஒரு ஆணின் மேல் காதலும் ஆசையும் திருப்தியு ம் அடைவது அவர்கள் இரண்டு பேரு க்கும் இடையேயான பழக்க வழக்கங்களைப் பொறுத்து தான் உள்ளது. எனவே பெண்ணை திருப்திப்படுத்த விரும்பும் ஆண், அவள் தன்னை விரும்பும் விதமாக, அவளது ஆசைகளையும் விருப் பங்களை யும் தெரிந்து நடந்துகொள்வது தான் முக்கியமே தவிர, ஆண் பிற ப்புறுப்பின் அளவு பற்றி கவலைப் படுவது தேவையில்லா தது. என வே, மற்ற ஆண்களின் பிறப்புறுப்பு டன் ஒப்பிட்டு தனக்கு மட்டும் சிறிதாக உள்ளது. தன்னை மட்டும் கடவுள் ஏமாற்றிவிட்டான் என்று கவலைப்படுவது தேவையில்லாதது. மூக்கு பெரிதாக இருக்கிறவர்கள் அதிக அளவு காற்றை உள்ளே இழு த்து நன்றாக சுவாசிக்கிறார்கள், மூக்கு சிறிதாக இருப்பவர்களால் அந்த அளவுக்கு நன்றாக சுவாசிக்க முடிவதில்லை என்பது எவ்வளவு கேலிக் குரியதோ அதுபோல்தான் இதுவும்.

சிறுநீர் கழிக்கும் இடங்களில் மற்ற ஆண்களின் பிறப்புறுப்பைப் பார்க்க நேரும். சில ஆண்கள் தனது பிறப்புறுப்பு அவர்களைவிட மிகச் சிறியதாக உள்ளதாக எண்ணுகின்றனர். இதுவும் தேவையில்லாத கவலை. பொதுவாக ஒரு பொரு ளை பக்கத்தில் பார்ப்பதற்கும் துர த்தில் பார்ப்ப தற்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. பக்கத்தில் பார்க்கும்போ து சிறிதாக இருக்கும் ஒரு பொரு ளை தூர விலகி நின்று பார்க்கும் போது பெரிதாகத் தெரியும். இது ஒப்ரிக்கல் இல்யூஷன் (Optical Illusion)தான். மேலும் எல்லோருக் கும் ஒரே அளவு இருக்க வேண்டும் என்று அவசியமும் இல்லை.

போலி டாக்டர்களும் மருந்து தயாரிப்பவ ர்களும் இந்த பயத்தையும் தாழ்வு மனப் பான்மையையும் பயன்படுத்திக் கொண்டு ‘‘சிறு வயதில் செய்த கோளாறுகள் காரண மாக ஆணுறுப்பு சுருங்கி விடுகிறது’’ என்று மேலும் அதிகம் பயங்காட்டி காசு சம்பாதிக் கிறார்கள். ஆனால் 18 வய துக்கு மேல் உடல் உறுப்புகளின் வளர்ச்சி நின்றுவிடுகிறது. அதற்குப் பிறகு சிறிதாகாது என்பதுதான் உண்மை. மேலும் எந்த மருந்து மாத்தி ரைகள் மூலமும் உடற்பயிற்சி மூலமும் ஆண் பிறப்புறுப்பை வளர்க்க முடியாது என்பதும் விஞ்ஞான ரீதியான உண்மை.

இதேநிலைதான் பெண்ணின் மார்பகங்களு க்கும். அது சிறிதாக இருப்ப தற்கும் பெரிதாக இருப்பதற்கும் செக்சுக் கோ அல்லது குழந்தைக்கு பாலூட்டுவதற்கோ சம்பந்தமில்லை. ஒரு ஆண், அவள் மேல் எவ்வளவு ஆசையுடன் காதலுடன் நெருங்குகிறான் என்பதுதான் முக் கியம். நடிகைகள் சர்ஜரி செய்து கொள்வது சினிமாவின் காட்சி தேவைகளுக்காக. அதை ஒருசாதாரணப் பெண் செய்ய வேண்டும் என்று அவசியமே இல்லை.

பொதுவாக இதுபோன்ற பயங்களும் தாழ்வு மனப்பான்மையும் ஆணுக்கும் சரி, பெண்ணுக் கும் சரி, அவர்களுக்கே அவர்கள்மீது நம்பிக் கை இல்லாமல் ஆகும்போதுதான் ஏற்படுகிற து. தன் உடலை காதலிக்க வேண்டும். என்ன இருக்கிறது என்பதல்ல, அதை நான் எப்படி பய ன்படுத்திக் கொள்கிறேன் என்பதுதான் முக்கிய ம் என்கிற தன்னம்பிக்கை வேண்டும். இந்த இரண்டுடன், தன்னுடைய இணை மீது காதலும் விருப்பமும் சேர்ந்தால் போதும். பரிபூரண இன் பம் என்பதை யாராலும் தடுக்க முடி யாது.

நன்றி -குமுதம்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: