Sunday, January 17அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ஒரு ஆண், பெண்ணை எங்கெங்கே முத்தமிடலாம்? – வாத்ஸாயனர்

‘இரண்டு உதடுகளையும் ஒரு சேரக்குவி த்து, பெண்ணின் உடலில் உனக்கு விருப்ப மான இடத்தில் வைத்து மிருதுவாக அழுத் து. அப்போது ஒரு வினோதமான சத்தம் கேட்கும்.அதுதான் முத்தம். எங்கே முத்தம் இடுகிறோமோ அந்த இட த்தைப்பொறுத்து முத்தமிடும் முறைகளும், அந்த முத்தங்க ளால் ஏற்படும் பரவச உணர்வுகளும் வித் தியாசப்படும்’ என்று அடிப்படை வகுப்பெ டுக்கிறார் வாத்ஸாயனர்.

ஒரு ஆண், பெண்ணை எங்கெங்கே முத்தமி டலாம் என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார். பெண் ணின் உணர்சிப்பிரதேசங்களாக எட்டு இடங் களைச் சொல்கிறார். பெண்ணின் உச்சிப் பொட்டு, நெற்றி, கண்கள், கன்னங்கள், உதடு , நாக்கு, மார்பகங்கள், இரண்டு மார்பகங்க ளுக்கிடையே உள்ள மையப்பகுதி ஆகிய எட்டு இடங்கள்தான் அவை.

கலாஸ்தானம்

இவை தவிர இன்னும் மூன்று இடங்க ளை ரகசியமாகத்தருகிறார். இந்த இட ங்களை ‘கலாஸ்தானம்’ என்று குறிப் பிடுகிறார். பொதுவாக இப்படி த்தான் முத்தமிட்டுக்கொள்கிறார்கள். இங்கெ ல்லாம் முத்தமிடும்போது பரவச உண ர்வு எழும். ஆனால் அதில் எது தப்பு எது சரி என்றுசொல்லமாட்டேன். ஒவ் வொருவரும் அவர் வாழும் நாடு, காலம் சூழ்நிலை, ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அவரவருக்கு எது சரி என்று தெரிகிறதோ அப்படி முத்தமிட் டுக்கொள்ளுங்கள்’ என்று தீர்க்கமாக சொல்கிறார்.

பிராதி போதக சும்பணம்

ஒவ்வொரு முத்தத்துக்கும் அழகாய் பெயர் சூட்டியுள்ளார். தூரத்தில் வரும் காதலனை  பார்த்தவுடன் காதலி தூங் குவதுபோல நடிக்கிறாள். ஆசையோ டுவரும் அவனது எண்ணம் என்னவாக இருக்கும் என்று அறிந்து கொள் ளும் ஆவல் அவளிடம். வரும் காதலன் இவள் நினைத்த மாதிரி நினை த்த இடத்தில் முத்தம் கொடுக்கிறான். இது ‘பிராதி போதக சும்பணம்’ நினைத்த மாதிரி முத்தம் என்கிறார்.

அங்குலி சும்பணம்

இரவு வேளை, ஊரில் திருவிழா, ஊரே கூடி தின்று திருவிழாவை ரசிக்கின்றது. வெளிச் சமான இடத்தில் உறவுக்காரர்கள் சூழ்ந்திருக்க ஒரு பக்கம் காதலி, அவ ளுக்கு சற்று தொலைவில்  கண்களில் காதலோடு காத்திருக்கும் காத லன். எல்லோரும் திருவிழா காட்சிக ளில் லயித்திருக்கும்போது காதலன் அவளை நெருங்கி குனிந்து கைவிரல் களையோ, கால் விரல்களையோ பிடி த்து முத்தமிடுகிறான். இது ‘அங்குலி சும்பணம்’, அதாவது விரல் முத்தம்.

நிமிதகம்

காதலர்கள் எப்படியோ திருமண பந்தத்தில் இணைந்து விட்டார்கள். ஆனால் அந்த ஆண்மீது பெண்ணுக்கு முழுநம்பிக்கை வரவில்லை. ஆனால் அவன் உறவுக்கு கட்டாயப்ப டுத்துகிறான். அவளிடம் முத்தம்கேட் டு தன் உதட்டைக்குவித்து நிற்கிறா ன்.  அப்பெண் தன்முகத்தை அவன் முகத்துக்கு அருகில்கொண்டுபோய் எந்த உணர்சியும் இல்லாமல் சும்மா உதட்டால் உதடுதொடுகிறாள். இது ‘நிமிதகம்’ அதாவது சும்மா முத்தம்.

சாயா சும்பணம்

காதலனும் காதலியும் சந்திக்கவோ அன்பை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வோ முடியவில்லை. காதலி எங்கோ இரவில் பாதுகாப்போடு வரும்போது சுவரில் விழும் அவளது நிழலுக்கு முத்தம் இடுகி றான், காதலன். இது ‘சாயா சும்பணம்’ நிழல் முத்தம். இப்படி முத்தத்தைப்பற் றி அதிக மாக ஆராய்ந்து அலசிய நூல் காமசூத்திரம் மட்டுமே. இந்தியர்கள் காலப்போக்கில் முத்தத்தின் நன்மைகளை உணராமல் ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்கள்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply