Friday, September 30அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தம்பதியரிடையேயான‌ தாம்பத்திய உறவு, வலிமையாகவும் சிறப்பானதாகவும் இருக்க‍ . . . !

நமது வாழ்வின் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பிறரை சார்ந்தே வாழ்ந்து வருகிறோம். அப்படி இருக்கும்போது, அந்தந்த உறவுக்கு உரியோரை முறையாக பேணுதல் அவசியம். அது நமக்கு மட்டுமல்லா மல், அடுத்தவருக்கும் வாழ்வியலில் மேம்பா ட்டை வழங்குகிறது. ஒருமுறை இருமுறை என்றில்லாமல் தொடர்ந்து, நமது வாழ்வில் அடுத்தவருக்கு இடம் கொடுத்து, அவரது வாழ் வில் சிறந்த இடம் பெற்று இருக்க வேண்டும்.

அதுவே சிறந்த உறவுகளுக்கான நல்ல அறி குறி. அவ்வாறான உறவுகள் அந்த இருவரையு ம் தாண்டி, சமூக முன்னேற்றத்திற்கும் வித்தி டும். பொதுவாக ஒரு உறவானது மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் தொடங்கு கிறது.

அந்த உறவை ஒரு நல்ல உறவா க பராமரிக்க வேண்டியது சம்மந் தப்பட்ட இரு தரப்பின் கடமை. ஒருவருக்கொருவர் நல்ல வித மாக உறவுமுறையை வைத்து கொள்வதற்கு சில குறிப்புகள் உள்ளன.

அதில் அர்ப்பணிப்பு, பரஸ்பர காதல், நம்பிக்கை மற்றும் மரியாதை ஆகியவை அடங்கும். மேலும் ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொள் ளுதலும், ஒற்றுமையாய் இருத்தலும் முக்கியம். இப்போது அந்த அழகான உறவுக்கென்று இருக்கும் அடிப்படையா ன சில விஷயங்களைப் பற்றி பார்ப்போ மா!

ஒரு நல்ல உறவை ஆரம்பித்த பின், அத ற்கு ஒரு வலிமையான அடித்தளம் அமைக்க வேண்டும். அதிலும் அந்த அடித்தளத்தை நம்பிக்கை மற்றும் நேர்மை கொண்டு உரு வாக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொருவருக்கும் எதிர்காலத் தில் தேவையில்லாத கடந்த கால நினைவுகள் இருக்கும். அவற்றை எல்லாம் எதிர்காலத்திற்கு எடுத் து செல்ல கூடாது. அதிலும் முக்கிய மான ஒன்று என்னவென்றால், கணவர்/மனைவியிடம் அதை பற் றி முழுவதுமாக கூறி விட வேண் டும் அல்லது முழுமையாக மறைத்து விட வேண்டும்.

ஒரு உறவு என்பது புரிதலுடன் செல்லக்கூடிய முடிவில்லா பயணம் ஆகும். உங்களது அன் புக்குரியவர் பற்றி நீங்கள் புரிந் து கொள்ளாத விஷயம் நிச்சயம் ஏதேனும் ஒன்றாவது இருக்கும். எனவே நல்ல புரிதலுடன் இருப் பதே நல்ல உறவைப் பலப்படு த்தும்.

ஒரு நல்ல உறவை உருவாக்குவது தடையற்ற தொடர்பு தான். ஆக வே அன்புக்குரியவரிடம் தொடர் ந்து உணர்வுகள் மற்றும் உணர் ச்சி களை பகிர்ந்து கொண்டால், அந்த உறவானது ஆரோக்கியமா க செல்லும்.

முக்கியமாக அன்புக்குரியவரின் உணர்வுகள் மற்றும் ஆசைக ளை மதிக்க வேண்டும், மேலும் அவர்களை எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல், அவர்களாகவே ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

இவ்வுலகில் எல்லா விதத்தில் மிக சரியாக இருக்கும் ஒருவர் என்று எவரும் பிறக்கவில்லை. ஆகவே அன்புக்குரியவர் செய்யும் முக்கியமற்ற பிழைகளை, தவறு தலாக செய்த விஷயங்களை மன் னித்து மறக்க வேண்டும். குறிப்பாக மன்னிக்கும்போது, அவற்றை எந் நேரத்திலும் சொல்லிக் காண்பிக்கக்கூடாது.

நல்ல ஆரோக்கியமான உறவில் நல்ல நட்புற வுடன் இருத்தல் மிக வும் அவசியம். இதனால் இது உறவை வலுப்படுத்த உதவும்.

அன்புக்குரியவருக்கு எவ்வளவு தான் மிகவும் முக்கியமானவராக இருந்தாலும், உங்களுக் கென்று எல்லைகளை வகுத்து கொள்ள வே ண்டும். உங்கள் அன்புக்குரியவரின் எல்லைக ளையும் மதிக்க வேண்டும். அவ்வாறு இருப்ப து உங்கள் தனித்துவத்தை காண்பிக்க உதவு ம்.

ஒவ்வொருவருக்கும் தனிமை மற்றும் இடைவெளி இருக்க வேண் டும். ஆகவே ஒருவருக்கொருவர் அவரது விருப்ப ங்களை மதித்து இடைவெளி கொடுத்து, அவர்க ள் புதிய பழக்கங்களை வளர்த்து கொள்ள நேரம் கொடுக்க வேண்டும்.

நல்ல உறவில் மிக முக்கியமான அடித்தளம் விசு வாசம் ஆகும். அது இல்லாமல் எந்த உறவும் நீடி ப்பதில்லை. அன்பும், மரியாதையு ம் அடிப்படை ஆதாரமாக கொண்ட உறவுக்கு விசுவாசம் அதி முக்கியம்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: