Wednesday, April 1அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

தன் மகள், சரஸ்வதியையே திருமணம் செய்துகொண்ட பிரம்ம‍ன் – புராணம் கூறும் அதிர்ச்சி உண்மை!

சரஸ்வதி பூஜை என்பது ஓர் அர்த்தமற்ற பூஜை! கல்வியையும், தொ ழிலையும் ஒரு பெண் தெய்வமாக்கி அதற்கு சரஸ்வதி என்று பெயர் கொடுத்து அதை பூஜை செய்தால் கல்வி வரும், வித்தை வரும் என்று சொல்லி நம்மை நமது பார்ப்பனர்கள் ஏமாற்றி கல்வி கற்க சொந்த முய ற்சியில்லாமல் சாமி யையே நம்பிக்கொண்டு இருக்கும்படி செய்து விட்டு, நாம் அந்த சாமி பூஜையின் பேரால் கொ டுக்கும் பணத்தைக் கொண்டே அவர்கள் படித்து பெரிய படிப்பாளிகளாகிக் கொண்டு, நம்மை படிப்பு நுகர முடியாத மக்குகள் என்று சொல்லி க்கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

முதலாவது சரஸ்வதி என்னும் சாமியின் சொந்த யோக்கியதையை க் கவனித்தால் அது பார்ப்பனர்களின் புராணக் கதைகளின் படியே மிக்க ஆபாசமானதாகும்.  அதாவது சரஸ்வதி என்கின்ற ஒரு பெண் பிரம்ம னுடைய சரீரத்தில் இருந்து உண்டாக்கப்பட்ட பிறகு அவளுடைய அழகைக் கண்டு அந்த பிரம்மனாலேயே மோகிக்கப்பட்டு அவளைப் புணர அழைக்கையில் அவள் பிரம்மனை தகப்பன் என்று கருதி அதற்கு உடன் படாமல் பெண் மான் உரு எடுத்து ஓடவும், பிரம்மன், தானும் ஒரு ஆண் மான் வேடன் உருவெடுத்து அவளைப் பின் தொடர்ந்து ஓடவும், சிவன் வேடம் உருவெடுத்து ஆண் மானைக் கொல்லவு ம், பிறகு சரஸ்வதி அழுது சிவபிரானால் மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கச் செ ய்து, பிரம்மனுக்கு மனைவியாக சம்மதித்தாக சரஸ்வதி உற்பவக் கதை சொல்லுகிறது.

அதாவது தன்னை பெற்றெடுத்த தன் தகப்பனை யே மணந்து கொண்டவள் என்று ஆகிறது. மற் றொரு விதத்தில் பிரம்மாவுக்கு பேத்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதாவது பிரம்மா ஒரு காலத்தில் ஊர்வசியின் மீது  ஆசைப்பட்டபோது வெளியான இந்திரீயத் தை ஒரு குடத்தில் விட் டு வைக்க, அக்குடத் திலிருந்து அகத்தியன் வெளி யாகி அவ்வகத் தியன் சரஸ்வதியைப் பெற்றான் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இதனால் பிரம்மனு க்கு சரஸ்வதி மகன் வயிற்றுப் பேத்தி ஆகிறாள். எனவே, சரஸ்வதியின் பிறப்பும், வளர்ப்பும், நட வடிக்கையும் மேற்படி பார்ப்பனப் புராணப்படி மெத்த ஆபாசமும், ஒழுக்க ஈனமுமானதாகும்.

நிற்க, இந்த யோக்கியதையுடைய அம்மாளை எதற்காக மக்கள் பூஜை செய்கிறார்கள் என்பது இதைவிட மிகவு ம் வேடிக்கையான விஷயமாகும். அதா வது சரஸ்வதி வித்தைக்கு அதிபதியான தெய்வமாதலால்  வித்தையின் பயன் தொழிலென்றும், தொழிலுக்கு ஆதாரமா னது ஆயு தங்கள் என்றும் ஒரு நாளைக் குறித்துக் கொண்டு அந்த நாளை விடுமு றையாக்கி புஸ்தகங்களையும், ஆயுதங் களையும் வைத்து பூஜை செய்கிறார்க ள். இந்த பூஜையில் அரசன் தனது ஆயுத ங்களையும், வியாபாரி தனது கணக்குப் புத்தகங்கள், திராசு , படிக்கல், அளவு மர க்கால், படி, உழ க்கு, பெட்டி முதலியவைகளை யும், தொழிலாளிகள் தங்கள் தொழில் ஆயுதங்களையும், இயந்திர சாலைக்காரர்கள் தங்கள் இயந்திரங்களையும், மாணாக்கர்கள் புத் தகங்களையும், குழந்தைகள் பொம்மைகளையும், தாசிகள் தங்கள் ரவிக்கைகளையும், சீலைகளை யும், நகைகளை யும், வாத்தியார் கள் வாத்தியக் கருவிகளையும் மற்று ம் இதுபோலவே ஒவ்வொரு வர்களும் அவரவர்கள் லட்சியத்தி ற்கு ஆதாரமாக வைத்திருக்கும் சாமான்களை வைத்து பூஜை செய் கின்றார்கள். இதனால் அந்த தினத் தில் தொழில் நின்று அதனால் வரு ம் வரும் படிகளும் போய் பூஜை செலவு முதலிய ஆடம்பரங்களுக்காக தங்கள் கையில் இருக்கும் பண த்திலும் ஒரு பாகத்தை செலவு செய்தும், போ தாவிட்டால் கடன் வாங்கியும் செலவு செய்வதைவிட யாதொரு நன் மையும் ஏற்படுவதா க சொல்லுவதற்கே இல்லாமல் இருக்கின்றது.

ஆயுதத்தை வைத்து பூஜை செய்து வந்த,- வருகின்ற அரசர்களெல்லா ம் இன்றைய தினம் நமது நாட்டில் ஆயுதத்தை வைத்து பூஜை செய் யாத வெள்ளைக்கார அரசனுடைய துப்பாக்கி முனையில் மண்டி போட் டு சலாம்செய்துகொண்டு இஸ்பேட் ராஜாக்களாக இருந்து வருகின்றா ர்களே ஒழிய ஒரு அரசனாவது சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை ஆகிய பூஜையின் பலத்தால் தன் காலால் தான் தைரி யமாய் நிற்பவர்களைக் காணோம்.

சரஸ்வதி பூஜை செய்யும் வியாபாரிகளில்  ஒரு வியாபாரியாவது சரஸ்வதிக்குப் பயந்து  பொய் கணக்கு எழுதாமலோ, தப்பு நிறை நிறுக் காமலோ, குறை அளவு அளக்காமலோ இருக்கிறார் என்று சொல்ல முடியாது. அதுபோலவே கைத் தொழிலாளிக்கும் தங்கள் ஆயுதங்களிடத்தில்  வெகு பக்தி யாய் அவைகளை கழுவி, விபூதி, சந்தனம், குங்குமப் பொட்டு முத லியவைகள் போட்டு விழுந்து கும் பிடுவார்களே தவிர ஒருவரா வது நாணயமாய் நடந்துகொள்கின்றா ர்கள் என்றாவது  அல்லது அவர்களு க்கு தாராளமாய் தொழில் கிடைக்கின்றது என்றாவது சொல்லுவதற்கு இல்லாமலே இருக்கி ன்றார்கள். அதுபோலவே புஸ்தக ங்களையும், பென்சிலையும், கிழி ந்த காகிதக் குப்பைகளையும், சந்தனப் பொட்டு போட்டு பூஜை செய் கின்றார்களே அல்லாமல்காலோ , கையோபட் டுவிட்டால் தொட்டு கண்ணில் ஒத்திக் கும்பிடுகின்றார்களே அல்லாமல் நம து நாட்டில் படித்த மக்கள் 100-க்கு 5 பேர்க ளுக்குள்ளாகவே இரு ந்து வருகின்றார்கள்.

இவ்வளவு ஆயுத பூஜை செய்தும், சரஸ்வதி பூஜை செய்தும், இவ்வளவு விரதங்கள் இருந்தும் நமது அரசர்கள் அடிமைகளாக இருக்கின்றார்கள், நமது வியாபாரிகள் நஷ்டமடைந்து கொண்டு வருகிறார்கள். நமது தொழிலாளர்கள் தொழிலில்லாமல் பிழைப்பைக்  கரு தி வேறு நாட்டிற்கு குடி போகின்றார்கள். நமது மக்கள் நூற்றுக்கு அய்ந்து பேரே படித்திருக்கிறார்கள். சரஸ்வதியின் ஜாதியை ச் சேர்ந் த பெண்கள் ஆயிரத்திற்கு ஒன்பது பேரே படித்திருக்கிறார்கள்.

இதன் காரணம் என்ன?

நாம் செய்யும் பூஜைகளை சரஸ்வதி தெய்வம் அங்கீகரிக்கவில்லையா? அல்லது சரஸ்வதி தெய்வத்திற்கும் இந்த விஷயங்களுக்கும் ஒன்றும் சம்பந்தமில்லை யா? அல்லது சரஸ்வதி என்கின்ற ஒரு தெய்வமே பொய் கற்பனையா? என்பவையாகிய இம்மூன்றில் ஒரு காரணமாகத்தான் இருக்க வேண் டும்.

என்னைப் பொறுத்தவரையில் இவைகள் சுத்த முட்டாள்தனமான கொள்கை என்பதே எனது அபிப்பிரா யம். வெள்ளைக்கார தேசத்தில் சரஸ் வதி என்கின்ற பேச்சோ, கல்வி தெய் வம் என்கின்ற எண்ணமோ சுத்தமா ய் கிடையாது.

அன்றியும் நாம் காகிதத்தையும் எழு த்தையும்  சரஸ்வதியாய் கருதி தொ ட்டுக்  கண்ணில் ஒத்திக் கொண்டும், நமக்கு கல்வி இல்லை. ஆனால், வெள்ளைக்காரன் மல உபாதைக்குப் போனால் சரஸ்வதி யைக் கொண்டே மலம் துடைத்தும், அவர்களில் நூ ற்றுக்கு  நூறு ஆண்களும், நூற்றுக்கு அறுபது பெண்களும் படித்திருக்கி றார்கள். உண்மையிலேயே சரஸ்வதி என்று ஒரு தெய்வமிருந்திருக் குமானால் பூசை செய்பவர்களை தற்குறிகளாகவும் தன்னைக் கொ ண்டு மலம் துடைப்பவர்களை அபார சக்தி வாய்ந்த அறிவாளிகளா கவும், கல்வி மான்களாகவும் செய்யுமா என்பதைத் தயவு செய்து யோசித் துப் பாருங்கள்.

உண்மையிலேயே யுத்த ஆயுதம், கைத்தொழில் ஆயுதம், வியாபார ஆயுதம் ஆகியவைகளுக்கு உண்மையிலேயே சரஸ்வதி என்னும் தெய்வ அம்சமாயிருக்குமானால் அதை பூசை செய்யும் இந்த நாடு அடிமைப்பட்டும், தொழிலற்றும், வியாபார மற்றும் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கவும், சரஸ்வதியை கனவிலும் கருதாததும் சரஸ்வதி பூசை செய்கின்றவர்களைப் பார்த்து முட்டாள்கள், அறிவிலிகள், காட்டு மிராண்டிகள் என்று சொல்லிக் கொ ண்டிருக்கும் நாடு சுதந் திரத்துடனும் இருக்க முடியுமா என்பதையும் யோ சித்துப் பாருங்கள். இந்தப் பூஜை யின் மூலம் நமது முட்டாள்தனம் எவ்வ ளவு வெளி யாகின்றது பாருங் கள்.

ராஜாக்கள் கொலுவிருப்பது, பொம் மைகள் கொலுவிருப்பது, சாமிகள் கொலுவிருப்பது, இதற்காக ஜனங் கள் பணம் செலவு  செய்வது, பத்து லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களுக்கு பொம்மைகள், சந்தனம், குங்கும ம், கற்பூரம், சாம்பிராணி, கடலை, பொரி, சுண்டல், வடை, மேள வாத்தியம் வாழைக் கம்பம், பார்ப் பனர்களுக்கு  தட்சணை, சமாராத னை, ஊர்விட்டு ஊர்போக ரயில் சார்ஜ் ஆகிய இவைகள் எவ்வளவு செலவாகின்றது என்பதை எண்ணிப் பாருங்கள். இவைகள் எல்லாம் யார் வீட்டுப் பணம்? தேசத்தின் செல்வமல்லவா என் றுதான் கேட்கின் றேன். ஒரு வருஷத்தில் இந்த ஒரு பூஜையில் இந்த நாட்டில் செலவாகும் பணமும், நேரமும் எத்தனை கோடி ரூபாய் பெறுமானது என்று கணக்குப் பார்த்தால் மற்ற பண்டிகை, உற்சவம், புண்ணிய தினம், அர்த்தமற்ற சடங்கு என்பவைகளின் மூலம் செல வாகும் தொகை சுலபத்தில் விளங்கி விடும். இதை  எந்தப் பொரு ளாதார இந்திய தேசிய நிபுணர்களும் கணக்குப் பார்ப்பதே இல்லை.

(ஈரோடு உண்மை நாடுவோர் சங்கத்தில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் பேசியது – 20.10.1929 குடிஅரசு இதழில் வெளியானது)

நன்றி உண்மை இணையம்

Leave a Reply