Friday, December 9அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

திகைப்பின் உச்சத்திற்கே கொண்டுசெல்லும் ஹிப்னாடிச சக்தி!

பால் ப்ரண்டன் அந்த மந்திரவாதிக்கு அடுத்தபடியாக பால் ப்ரண்ட ன் எகிப்தில் கண்டது அற்புத சக்தி படைத்த ப்ரான்ஸ் நாட்டைச் சேர் ந்த இளம் தம்பதிகளை. அந்தத் தம்பதிகள் கெய்ரோ நகரத்தில் வாழ்ந்து வந்தார்கள். அவர்கள் பெயர் எட்வர்டு அடெஸ் மற்றும் மேடம் மார்கரைட். எட்வர்டு அடெஸ் தன் மனைவியை ஹிப் னாடிசம் செய்து பல அற்புத செயல்களை நிகழ்த்த வல்லவராக இருந்தார்.

அவர்களை சந்திக்கச் செல்லும் முன் பால் ப்ரண்டன் இங்கிலாந்தைச் சேர் ந்த பெரிய அதிகாரியின் மனைவியை யும் தன்னுடன் வரச்சொன்னார். அந்த ப் பெண்மணி மனைவி இது போன்ற செயல்களை எப்போதும் சந்தேகக் கண்ணால் பார்ப்பவராக இருந்ததால் தாங்கள் காணப்போகும் நிகழ்ச்சிகளி ல் ஏதாவது ஏமாற்று வேலை இருந் தால் அவருடைய கூர்மையான பார்வைக்குத் தப்பாது என்று பால் ப்ரண்டன் எண்ணினார்.
எட்வர்டு அடெஸ் அவர்களை வரவேற்று நிறைய நேரம் தங்கள் இருவரைப் பற்றியு ம் சொன்னார். பயிற்சிகளைத் தொடர்ந்து செய்தால் மனிதர்களால் முடியாதது எதுவு ம் இல்லை என்பதைத் தங்கள் வாழ்வில் கண்டறிந்ததாகச் சொன்னார். மனிதன் தன க்குள் புதைந்து கிடக்கும் சக்திகளை பகுத் தறிவு என்ற பெயரால் கண்டறியத் தவறு வதாகச் சொன்னார். அவருடைய மனைவி மார்கரைட் அதிகம் பேசாத அமைதியான நபராக இருந்தார்.
எட்வர்டு அடெஸ் ஆரம்பத்தில் தன் மனைவியை ஹிப்னாடிசத்தில் ஆழ்த்த தனக்கு நிறைய நேரம் தேவைப்பட்டதா கவும், தொடர்ந்த பயிற்சியால் இப்போது ஓரிரு நிமிடங்களே தேவைப்படுவதாக வும் சொன்னார்.
அவர் தன் வலது கட்டை விரலை தன் மனைவியின் இருபுருவங்களுக்கு இ டையில் வைத்து மனைவியின் முகத் தையே உற்றுப் பார்த்தார். அவர் சொன்னபடியே மார்கரைட் கண்க ள் சொ ருகி உடனடியாக ஹிப்னாடிச உறக்கத்தில் ஆழ்ந்தார். பால் ப்ரண்டன் எழுந்து சென்று மார்கரை ட்டின் கண்ணிமைகளை சற்று வில க்கிப் பார்த்தார். கண்மணிகள் நிஜ மாகவே மேலே சென்றிருந்தன. இது அவர்முழு பிரக்ஞையில் இல் லை என்பதைக் காட்டுவதாக இருக் கவே திருப்தியுற்ற பால் ப்ரண்டன் எட்வர்டு அடெஸிடம் தொடரச் சொ ன்னார்.
ஆரம்பத்தில் ஓரிரு எளிய ஹிப்னா டிச பயிற்சியாளர்கள் செய்யும் நிகழ் வுகளை செய்து காட்டிய எட்வர்டு அடெஸ் அடுத்தபடியாக பால் ப்ரண் டனிடம் மார்கரைட்டின் கண்களைக் கட்டச்சொன்னார்.
பால்ப்ரண்டன் மார்கரைட்டின் கண் களை டேப்போட்டு ஒட்டி வேறு ஒரு சிவந்த துணியால் நன்றாகக் கட்டியும் விட்டார். என்ன முயன்றா லும் கண்களைத் திறந்து பார்க்க இப்போது வழியில்லை. எட்வர்டு அடெஸ்பால் ப்ரண்டனிடம் சொன்னா ர். “என்னிடம் ஏதாவது செய்யு மாறு என் காதில் ரகசியமாகச் சொல்லுங் கள். நான் செய்கிறபடியே அவளையு ம் செய்யச் சொல்கிறேன்.”
பால் ப்ரண்டன் எட்வர்டு அடெஸிற்கு மட்டும் கேட்கும்படி காதில் சொன்னா ர். “வலது கையை உயர்த்துங்கள்”
வலது கையை உயர்த்தியபடியே எட் வர்டு அடெஸ் மனைவியிடம் சொன் னார். “நான் என்ன செய்கிறேனோ அப்படியே நீயும் செய்”
கண்கள் கட்டப்பட்டிருந்த மார்கரைட் டும் அப்படியே தன் வலது கையை உயர்த்தினார். பால் ப்ரண்டனும் அந்த ஆங்கில அதிகாரியின் மனைவியும் அந்த அதிசயத்தைப் பார்த்து திகைத்துப் போனார்கள்.
அந்த அதிகாரியின் மனைவியிடம் எட்வ ர்டு அடெஸ் சொன்னார். “இப்போது நீங் கள் எதாவது என் காதில் சொல்லுங்க ள்”
அந்தப் பெண்மணி, அவரிடம் ரகசியமா கச் சொன்னார். “இரண்டு கைகளின் விர ல்களையும் பின்னி இணைத்துக் கொள் ளுங்கள்”
எட்வர்டு அடெஸ் அப்படியே விரல் களைப் பின்னி இணைத்துக் கொ ள்ள மார்கரைட் ஏதோ நேரில் பார் த்துச்செய்வது போல அப்படியே தன் இரு கைவிரல்களையும் பின்னிக் கொண்டார்.
வியப்பில் ஆழ்ந்த பால் ப்ரண்டன் மற்றும் அந்தப் பெண்மணியிடம் எட்வர்டு அடெஸ் சொன்னார். “நீங் கள் இதுவரை பார்த்தது ஹிப்னா டிசத்தின் முதல் நிலை. இரண்டா வது நிலையில் ஆழ் மனம் இன்னும் நுணுக்கமாகவும் அற்புதமாக வும் வேலை செய்யும்.”
எட்வர்டு அடெஸ் தன் மனைவியை இரண் டாம் நிலை ஹிப்னாடி சத்திற்குக் கொண்டு செல்லவும் அதிக நேரம் எடுத்துக் கொள்ள வில்லை. மார்கரைட்டின் நெற்றியைத் தொ ட்டுக் கட்டளையிட்டார். பின் அவரை எழுந்து நாற்காலியில் அமரச் சொல்ல மார்கரைட் டும் அமர்ந்தார்.
அங்கு அலமாரியில் வைத்திருந்த பல புத்தகங்களில் ஒன்றை எடு த்துத் தரும்படி எட்வர்டு அடெஸ் பால் ப்ரண்டனிடம் சொல்ல பால் ப்ரண்டன் எழுந்து அந்த அலமாரி யில் இருந்து ஒரு பிரெஞ்சு அறிவி யல் புத்தகத்தை எடுத்தார். எட்வர்டு அடெஸ் “அதில் ஏதாவது ஒரு பக்க த்தில் ஏதாவது ஒரு பத்தியைத் தேர் ந்தெடுத்துக் கொடுங்கள்” என்று சொல்ல பால் ப்ரண்டன் 53ஆம் பக்க த்தில் ஒரு பத்தியைத் தேர்ந்தெடுத் துக் கொடுத்தார்.
அடெஸ் மனைவியிடம் “அவர் தேர்ந்தெடுத்த பத்தியை அப்படி யே பார்த்து எழுது” என்று சொல்லி ஒரு வெள்ளைத் தாளையும் ஒரு பென்சிலையும் தர, மார்கரைட் மூடிய கண்களுடன் அந்தப் புத்தக த்தைப் பார்த்து பின் அந்தத் தாளில் எழுத ஆரம்பிக்க பால் ப்ரண்ட னும், அந்தப் பெண்மணியும் பிரமித்துப் போனார் கள். பால் ப்ரண்ட ன் சென்று மீண்டும் மார்கரைட்டின் கண்கள் முழுமை யாகத் தெரியாதபடி கட்டப்பட்டு இரு க்கிறதா என்று உறுதிப்படுத்தி கொ ண்டார். இரண்டிரண்டு திரைகளால் அந்தக் கண்கள் மறைக்கப்ப ட்டிருந்தது உண்மைதான். ஆனாலும் மார்கரைட் இரண்டு மூன்று சொற்களை எழுதி விட்டு மறுபடியும் அந்தப் பக்கத்தைப் பார்த்து மறுபடி திரு ம்பி தாளில் எழுதுவது என்று பார்த்து எழுது பவர்க ளைப் போலவே நடந்து கொண்டார்.
 
மார்கரைட் எழுதியதில் ஒரே ஒரு சொ ல்லில் வந்த ஒரு சிறிய எழுத்துப் பிழை தவிர மீதி எல்லாம் அப்படியே எழுதப் பட்டிருந்தது. பால் ப்ரண்டன் அந்தப் பத் தியில் இரண்டாவது வரியில் இரண்டா வது சொல்லையும், மூன்றாவது வரியில் மூன்றாவது சொல்லை யும் கோடிடச்சொன்னார். கண்கள் மூடப்பட்டிருந்த நிலையிலும் மார்க ரைட் அப்படியே அந்த சொற்க ளைக்கோடிட்டுக் காட் டினார்.
எட்வர்டு அடெஸ் அந்தப் பத்தியை இடது கையால் எழுதிக்காட்டச் சொ ன்னார். இயல்பில் வலது கையால் எழுதும் பழக்கம் உடைய மார்கரை ட் சிறிதும் தயக்கமில்லாமல் இடது கையால் எழுத ஆரம்பிக்க, வலது கையில் எழுதுபவர்களுக்கு இடது கையால் எழுதுவது எவ்வளவு கடினம் என்பதை உணர்ந்த பால் ப்ரண்டனும் அந்த ஆங்கில அதிகா ரியின் மனைவியும் திகைப்பின் உச்சத்திற்கே சென்றார்கள்.

– முத்துக்குமார்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: