Tuesday, February 7அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

பூமத்திய ரேகையை பற்றிய அரிய அறிவியல் தகவல்! – – வீடியோ

நீங்கள் ரேஷன் கடையில் மண்ணெண்ணெய் வாங்கும்போது ஒரு விஷயத்தை கவனித்திருக்கலாம். நீங்கள் கொண்டு செல்லும் கலனின் மேல் கடைக்கா ரர் ஒரு பெரிய புனலை வைப்பார், அதில் மண் ணெண் ணெயை ஊற்றுவார். அது வடியும் போது சுழன்றுகொண்டே இ றங்கும்!! நீங்கள் இந்தியாவில் வசித்தால் அது வலஞ்சுழியாக [கடிகார முள் சுற்றும் திசை Clockwise] சுற்றிக் கொண்டே இறங்குவதைப் பார்க்கலாம். பாத் திரம் கழுவும் தொட்டிகள், தண்ணீர் தொட்டி போன்றவற்றிலும் அடியில் துளையிட்டு நீரை நிரப்பி நிதானமான பின் னர் திறந்துவிட்டால் கூட நீர் வலஞ்சுழியாகவே சுற் றுவதைப் பார்க்க முடியும். இது ஏதோ தண்ணீர் மூலக்கூறுகளுக்கி டையே ஆரம்பத்தில் உள்ள வேக வேறு பாட்டால் ஏற்படுகிற து என்று நினைத்து, நீரை நிரப்பி மூன்று நாட்கள் ஆடாமல் அசை யாமல் வைத்து திறந்து பார்த்தி ருக்கிறார்கள், அப்பவும் அது வலஞ்சுழியாகவே சுற்றி யது!! காரணம் என்ன?

பூமியை இரண்டாகப் பிரிக்கும் பூமத்திய ரேகைக்கு வட திசையில் உள்ள எல்ல பகுதிகளிலும் மேற்சொன்ன சோதனையில் வலஞ்சுழி யா கவும், தெற்குப் பகுதியில் உள்ள பகுதிகளில் இடஞ்சுழியாகவும் மிகச்சரியாக பூமத்திய ரேகை யில் எந்தப் பக்கமும் சுழலாமலும் நீர் கீழே இறங்கும். இந்த விளைவை க்காண பூமத்திய ரேகைப் பகுதியில் இருந்து சில அடி தூரம் இந்தப் பக்கமும் அந்தப் பக்கமும் சென் றாலே போதும். இதை பின் வரு ம் காணொளியில் காண லாம்.

இது எதனால் நிகழ்கிறது? பூமி தனக்கென்று ஒரு அச்சில் தன் னைத் தானே சுழல்கிறதல்லவா? அதற்க்கு 24 மணி நேரமும் ஆகிற து என நமக்குத் தெரியும். பூமத்தி ய ரேகையில் அதன் சுற்றளவு அதிகம், அப்படியே வடக்காக வோ தெற்காகவோகாகவோ துருவப் பகு திகளை நோக்கி செல்லும் போது இந்தச் சுற்றளவு குறைந்து கொண்டே சென்று துருவத்தில் பூஜ்ஜியமாகிறது. ஆனால் பூமியைப் பொறுத்தவரை ஒருசுற்றை சுற்றி முடிக்க எல்லா வட்டத்துக்கும் அதே 24 மணி நேரம்தான் பிடிக்கு ம்.

பூமத்திய ரேகையிலிருந்து மேலேயோ [வட துருவம்], கீழேயோ [தென் துருவம்] 20,40,80 டிகிரி என செல்லச் செல்ல வட்டம் சிறிதாகிக் கொண் டே போகிறது.

ராட்டினங்கள் சுற்றும் போது வெளியே உள்ள பொம்மைகள் வேகமாக வும், உள்ளே செல்லச் செல்ல மெதுவாகவும் சுற்றுவதைப் பார்த்திருப் பீர்கள். அதே மாதிரி அதிக சுற்றளவு ள்ள பூமத்திய ரேகைப் பகுதியில் ஒரு பொருள் இருந்தால் அதி வேக மாகவும், அதிலிருந்து விலகிச் செல் ல செல்ல இடத்துக்கு தக்காவாறு குறைந்த வேகத்திலும் பயணிக்கும். துருவப் பகுதிக்குப் போய்விட்டால் ராட்டினத்தின் குடை மேல் வைக் கப் பட்ட பொம்மை மாதிரி தன்னைத் தானே சுற்ற வேண்டியதுதான்!!

துருவங்களை நோக்கி நகரும்போது வேகமான பயணிக்கும் இடத்தில் இருந்து குறைந்த வேகப் பகுதிக்கு செல்வதால் உங்கள் பாதை நேர்க் கோடாக இருக்காது. பூமத்திய ரேகையில் இருந்து வடபாதியில், எங்கி ருந்து வேண்டுமானாலும் வட துருவத்தை நோக் கிச் சென்றால் வலப்பு றமாகவும், தென் பாதியில் எங்கிருந்து தென் துருவத்தை நோக்கிச்செ ன்றா லும் இடப்புறமாகவும் உங்கள் பாதை வளையும்

நீங்கள் பூமத்திய ரேகை பகுதியில் இருந்து வட பகுதியில் இருப்பதாகக் கொள்வோம். நீங்கள் பூமியின் சுழற்சி காரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் சென்று கொண் டிருப்பீர்கள், அப்படியே காற்றில் எழும்பி மேலும் வடக்கு நோக்கிச் செ ல்வதாகக் கொள்வோம். வடக்கே செல்லச்செல்ல வேகம்குறைவு, வேகமான வண்டி மெதுவான வண்டி யை முந்திச் செல்வதுபோ ல நீங்கள் பூமி சுற்றும் தி சையில் சற்று முந்திச் செல்வீர்கள், எனவே நீங்கள் நேர்க்கோட்டில் பய ணிக்க முயற்ச்சித்தாலும் வலதுபக்கம் நகர்ந்துவிடுவீர்கள். அதேபோ ல அதே பகுதியில் எதிர்திசையில் வந்தால் இடதுபுறம் திருப்பப்படுவீர் கள். இதே விளைவுதான் நீங்கள் புனலில் ஊற்றப் படும் மண்ணெண்ணெயிலும் வலஞ்சுழியாக திர வம் சுற்றுவதாகப்பார்க்கிறீர்கள். மிதக்கும் நீர் மூல க்கூறுகள் புனலில் வடக்குநோக்கி நகர்ந்தால் வல து புறமாகவும், வடக்கே இருந்து தெற்கு நோக்கி நக ர்ந்தால் இடது புறமாகவும் திரும்பும், மொத்தத்தி ல் வலஞ்சுழியாக சுற்றிக்கொண்டே வடியும். நில நடுக்கோட்டில் இருந்து தென்பகுதியில் இதே கார ணத்தால் இடஞ்சுழியாகச் சுழன்ற வண்ணம் வடியு ம். நடுக்கோட்டி ப்ச். எந்தப்பக்கமும் சுழலாது !!

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: