Thursday, September 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ஒரு ஆண், எந்த வகையான பெண்ணுடன் உடலுறவில் ஈடுபட்டால் அதிக‌ இன்பம் கிடைக்கும்

பத்தினி சாதி பெண்

தனக்கு காம உணர்வு கிளர்ந்து கிடந் தாலும்கூட வெளிக்காட்ட மாட்டாள். அவகளுடைய முக பாவனைகளை அறிந்து ஆண் அவளை காமத்திற்கு இழுக்க வேண்டும்.

சித்தினி பெண்

இவள் காம கதைகள், காமத்துடன் யார் பேசினாலும் விரும்பி கேட்பாள். இவளை உடல் ரீதியாக உறவு கொள்ளும் போ து மெல்லி தாக தழுவி, உள்ளங்கை, தொடை முதலிய பகுதிகளை தடவு வதாலும் இவளுக்கு பெ ண்குறியில காமநீர்சுரக்க தொடங்கும். இந்நேர த்தை உணர் ந்து ஒரு ஆண் இவளது குறியில் நுழைத்து இயங்கத் தொடங்கினால்,  இவள் சொர்க்கத்தை காண்பாள்.

தன்னிடம் உறவு கொண்ட ஆணை எ ப்போதும் மறக்க மாட்டாள். இவள் தன் சொந்த படுக்கை அறை தவிர மற்ற இடங்களில் கணவனுடன் படுக்க விரு ம்ப மாட்டாள். தய ங்குவாள். காம உணர்ச்சி அதி கமாகும் காலத்தில் கணவனிடம் தனது காம அடையா ளத்தை காட்டுவாள். அவளுக்கு முழு இன்பம் கிடைக்கும் முன் கணவ னுக்கு விந்து வெளியாகி விட்டால் …… முகம் கருத்து விடும். இத னை உணர் நது ஆண் மீண்டும் இவள து உணர்வை கிளறி உச்சக்கட்டம் அடையும் வரை உடலுறவு கொ ள்ள வேண்டும்.

சஙகினி பெண்

இவள் ஆண்கள் தனது உடலை தொடுவது, முத்தம் கொடுப்பது போ ன்ற லீலைகளால் களிப்பு அடைவா ள்.இவளுக்கு நகை, புடவை மற்றும் பார்த்து ஆசைப்படுவதை வாங்கிவி ட வேண்டும் என்ற ஆசை நிறைய இருக்கும். இவளது ஆசையை நிவர் த்தி செய்யும் கணவன் கிடைக்காவி ட்டால் இவளது கணவன் பாடு திண் டாட்டம் தான். இவளுக்கு காம உணர் வு அதிகம். ஒரு பெண்ணின் உடலில் எங்கெல் லாம் உணர்ச்சி நிரம்பி கிடக்கிறது என்று அறிந்த ஆண் தான் இவளை திருப்தி படுத்த முடியும்.

இவளுக்கு ஏற்றவன் எருது இன ஆண் தான். இவனிடம் உடலுறவு கொண்டபோதும், அவளுக்கு திருப் தி இருக்காது. இவளது காமம் அட ங்காதது. இவளுக்கு காமநீர் அவ்வ ளவு எளிதாக பெண்குறியி லிருந்து சுரக்காது. இவளை உடலுறவு கொள்ளும் ஆண் தனது விந்தை சீக்கி ரம் வெளியிட்டு விட்டால், அவனை மீண் டும் தனது பெண் குறியில் நுழைத்து செய்ய வற்புறுத்துவாள். எனவே இவ ளை திரு ப்தி படுத்த வேண்டும் என்றால், இவளது பெண்குறியில் உள்ள கிளிட் டோரிஸ் ( பூ) வை ஆண் நன்றாக சுவைக்க வேண்டும்.

இப்படி நீண்ட நேரம் இவளது பெண்குறியில் வாய் வைதது நக்கி கொடுப்பதாலும், லேசாக கடிப்பதா  லும் இவளது காமம் மெல்ல, மெல்ல உச்சத் துக்கு எழும்பும். காமநீராகிய மதன நீர் பெண் குறியிலிரு ந்து ஒழுக தொடங்கு ம். மயக்கத்தில் இருப்பாள். இந்த நிலை யில் ஆண்குறியை அவளது பெண்குறி யில நுழைத்து வேகமாக, மெதுவாக, விட்டு விட்டு ஆட்டினால்…இவளது காமம் உச்சத்திற்கு சென்று சிறிது சிறிதாக அடங்கும். இதையெல்லாம் கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கும கணவனை விட்டு மற்ற ஆண்க ளுடன் எளிதாக தொடர்பு கொள்வா ள்.

அத்தினி

பெண் குதிரை போன்ற ஆண் கூட இவளை காமத்தில திருப்திபடுத்து வது கடினம். இவள் காமமே உரு வாக இருப்பாள். இவளை முழுக் காமத்தில் ஆழ்த்த வேண்டும் என்று நினைக்கும் ஆண் கொக் கோகோ சாஸ்திரத்தில் சொல்லப் பட்டிருக்கும் 64 காம கலைகளை யும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண் டும்.

அங்குலியோகம் தெரிந்தவன் மட் டும் தான் இவளை காமத்தில் உச்ச க்கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியும். வேறு எவராலும் முடியாது. இது போன்ற பெண்களை தான் மேற்கத்திய நாடுகளில் நிம்போமேனியாக் என்பார்கள். அது என்ன அத்தினி பெண்ணை காமத்தின் உச்சி க்கு கொண்டு செல்லும்.

எந்த ஆண் எந்த வகை பெண்ணுடன் சேர்ந் தால் இன்பம் ?

முயல் சாதி, எருதுசாதி, குதிரை சாதி என்று உடல் அமை ப்பை பொறுத்து ஆண்கள் 3 வ கை உடல் அமைப்பை கொண்டவர்கள் என்று சொன்னோம். இதே போல் பெண்களி ல் மான் சாதி, குதிரை சாதி பெண், யானை சாதி என்று பெண்களில் 3 வகை என்று பார்த்தோம். இதன்படி, எந்த வகை ஆணுடன் எந்த வகை பெண் உடலு றவு கொண்டால் இன்பம் கிடைக்கும் என்று ம் தெரிந்து கொள்வது முக்கியம். மாறி இணைந் தால் வேதனையும், விரக்தியும் தான் மிஞ்சும்.

அதாவது மான் சாதி பெண்ணு்டன் முயல் சாதி ஆணும், குதிரை சாதி பெண்ணுடன் எருது சாதி ஆணும், யானை சாதி பெண்ணு டன் குதிரை சாதி ஆண் என்ற வகையில் இணைவது தான் சரியான பொருத்தம். இந்த பொ ருத்தம் என்பது இவர் களின் உறுப்புகளின் நீள, ஆழத்தை வைத்து கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பொருத்தம் மா றினால் என்ன வாகும்? உச்சப்புணர்ச்சி அதா வது மான் சாதி பெண்ணுடன் எருது சாதி ஆண் உடலுறவு கொள்கிறான் என்று வைத்து க் கொ ள்வோம்.

மான் சாதி பெண்ணின் பெண்குறியின் (யோ னி) யின் ஆழம் என்பது 6 அங்குலம். எருது சாதி ஆணின் ஆண்குறி யின் நீளம் 9 அங்குல ம். அதாவது 6 அங்குல ஆழமே உள்ள பெண்கு றிக்குள் 9 அங்குல நீள முள்ள ஆண்குறி போ னால் என்னவாகுமட். இந்த மான் சாதி பெண் ணுக்கு வலியும், வேதனையும் தான் மிஞ்சும். இந்த உடலுறவில் ஈடுபடும் பெண் காமத்தை வெறுக்க தொடங்கி விடுவாள். ஆனால் இந்த பெண்ணு டன் இவளுக்கு பொருத் தமான 6 அங்கு ல ஆண் குறி யை கொண் ட முயல் சாதி ஆண் உடலுறவு கொள் ளும் பட்சத்தில் இருவருக்கும் மிகப்பொ ருத்தமான காம இன்பம் கிடைத்திருக் கும்.

சரியான ஆழமுள்ள யோனியில், அதற் கு பொருத்த மான ஆண்குறி சென்று மிகச்சரியான இன்பத்ைத கொடுத்திரு க்கும். இப்படி ஆழத்திற்கு தக்கபடி அல் லாமல் நீளமான ஆண்குறியை கொண் டிருக்கும் ஆண் தனக்கு பொரு த்தமில்லாத ஆழம் கொண்ட பெண் குறி உள்ள பெண்ணுடன் உடலு றவு கொள்வதை உச்சப்புணர்ச்சி என்கிறார்கள். நீசப் புணர்ச்சி ஆழ மான பெண்குறியை கொண்ட பெண்ணுடன் மிகச்சிறிய நீளம் கொண்ட ஆண்உறுப்பை வைத்தி ருக்கும் ஆண் உடலுறவு கொண் டால் என்ன ஆகும்.

அந்த பெண்ணுக்கு போதிய இன்பம் கிடைக்காமல் அவதிப்படுவா ள். காமத்தில் புழுங்கித் தவிப்பாள். இந்த பெண்கள் தான் அதிகமாக கள்ளக்காதலில் மாட்டிக் கொண்டு தவிக்கிறார்கள். உதாரணமாக, பெட் டைக்குதிரை சாதி பெண்ணுடன் முய ல் சாதி ஆண் உடலுறவு கொள்கி றான் என்று வைத்துக் கொள்வோம். குதிரை சாதி பெண்ணின் பெண் குறி யின் ஆழம் 9 அங்குலம் இருக்கும். முயல் சாதி ஆணின் ஆண்குறியின் நீளம் வெறும் 6 அங்குலம் தான்.

அதாவது இந்த ஆண்குறியை குதிரை சாதி பெண்ணின் குறிக்குள் நுழைக் கும்போது..இது அந்த பெண்ணின் அடி ஆழத்தை போய் சேராது. இந்த பெண் இவனுடன் இணையும்போது எந்த இன் பமும் கிடைக்காமல் புழுங்கிபோ வாள்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

4 Comments

 • Ramarajan

  Dear sir,
  Thanks for the many useful education based sex information provided by your website.
  Please write one page for safest methods of licking for women’s and men’s
  Such as precaution foods or oils to be used or consumed before or after licking of under her/him
  Because
  Interested to lick but worry about germs and infections and diseases
  Pls help to write one page on this .
  Thanks

 • Vickram

  Dear sir,

  All above is very use full to everyone.Then how do we know by seeing a girl what kind of girl is she and and what is her length category? and please explain more about length category of each men and woman. thank you.

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: