Monday, January 30அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

வங்கிகள் வழங்கும் இணையசேவைகளை எளிய முறையில் ப‌யன்படுத்த‍ . . .

வங்கிகள் இணையதளம் வழி சேவைகளைத் தொடங்கி 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட் டன. வங்கிக்குச் செல்லாமல் வீட்டில் இருந்தே இன்டர்நெட் மூலம்வங்கி மற்றும் நுகர்வோர் துறைகள் சார்ந்த பலவகைப் பரி மாற்றங்களைச் செய்ய இயலு ம். அனைத்து வங்கிகளும் இன் றைக்குப் பல்வேறு வகையான இணைய தளச் சேவைகளை அளிக்கின்றன.

ஆனாலும்கூட, டிராக்டர் வந்தாலும் உழுவதற்கு எருதுகளை யே பயன்படுத்துவேன் என்று அடம் பிடிக்கும் விவசாயிகளைப் போல பல வாடிக்கையாளர்கள் அதிலும் குறிப்பாக நடுத்தர மற்று ம் முதியவர்கள் சிறு தொகை க்கான பரிமாற்ற ங்களுக்கும் வங்கிக்குச் செல்வதற்கே விரும்பு கிறார்கள். ஒரு புறம் வங்கிக்குச் செல்வதையே பழக்கமாக்கிக்கொண்ட மனம். மற்றொருபுறம் அறிவியல் சார்ந்த புதிய உத்திகளைக் கையாளுவதில் உள்ள பயம். இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள் ள சில விவரங்களும் பாதுகாப்பு க் கவசங்களும் உங்கள் நேரத் தையும் செலவையும் மிச்சப்படு த்தும்.

என்ன சேவைகளை இணையம் வழி பெறலாம்?

வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும் இன்றைய இணையதளச் சேவைகளைப் பொதுவாக இரண்டு வகையா கப் பிரிக்கலாம். அவை விவரம் பெறு வதற்கான சேவைகள் மற்றும் பணப் பரிமாற்றச் சேவைகள்.

Ø தனது கணக்கிலுள்ள இருப்புத் தொகைகள், வைப்பு நிதிகளின் முதிர்வு தேதிகள், கடன் கணக்குகளில் உள்ள நிலுவைத் தொ கைகள், கணக்குவிவரங்கள் (Account Statement), காசோலை ப் புத்தகம் பெறுவதற்கான விண் ணப்பம், காசோலைத் தடுப்பிற்கா ன விண்ணப்பம் (Cheque Stop Payment Request), பல்வேறு வங்கி ச் சேவைகளுக்கான விண்ணப்பங் கள் சமர்ப்பித்தல் போன்றவை முதல் வகைச் சேவையிலே அடங் கும்.

Ø தனது கணக்கிலிருந்து அதே வங்கியில்தான் அல்லது மற்ற வர்கள் வைத்திருக்கும் கணக்கில் செலுத்துவதற்கான பணப் பரிமாற்ற ம்; மற்ற வங்கிகளில் உள்ள கணக்கு களில் வரவு வைப்பதற்கான பரிமாற் றங்கள்; ரயில் முன்பதிவு, மின் வணிகம், தொலைபேசி, மின் கட்ட ணம், சொத்துவரி போன்றவற்றிற் கான தொகைகளைச் செலுத்துதல் போன்றவற்றிற்கு இன் டர்நெட் பேங்கிங் பேருதவியாக அமைகிறது. வங்கிக்குச் செ ல்ல வேண்டாம், எங்கும் வரிசை யில் நிற்கவேண்டாம், பணத்தை ப் பாதுகாக்க வேண்டாம். அனை த்துச்சேவைகளும் 24மணி நேரமும் கிடைக்கும்.

(வங்கிகளுக்கிடையிலான பணப் பரிமாற்றத்திற்கு (NEFT அல்லது RTGS) மட்டும் குறிப்பிட்ட கால வரையறை உண்டு).

ரயில் முன்பதிவு, மின்வணிகம் மற்றும் நுகர்வோர் கட்டணங்களை ஏடிஎம் அட் டை மற்றும் கிரெடிட் கார்டு மூலமும் செலுத்த இயலும்

முதலாவதாக நீங்கள் கணக்கு வைத்தி ருக்கும் வங்கியிலே விண்ணப்பத்தைக் கொடுத்து இன்டர்நெட் பேங்கிங் வசதி யைப் பெற வேண்டும். விண்ணப்பத்தி லேயே மேற்கண்ட வசதி, விவரம் பெறு வதற்கு மட்டுமா அல்லது பணப் பரிமாற்றத்தி ற்கும் தேவை யா என்பதைக் குறிப்பிட வேண்டும். தங்கள் விண்ணப்பத் தைப் பெற்றுக் கொண்டபின்னர் வங்கி யானது அந்த வசதிக்கான கடவுச் சொ ல்லை (Pass Word) தங்கள் முகவரிக் கு நேர டியாகவோ அல்லது தங்களது வங்கிக் கிளையின் மூலமாகவோ அனுப்பி வைக்கும். குறிப்பிட்ட வங்கி யின் இணைய தளத்தில் நுழைந்து வங்கியால் கொடுக்கப்பட்ட தங்கள் நுகர் வோர் அடையாளச் சொல்லையும் (User ID) மற்றும் கடவுச் சொல்லையும் உப யோகித்து தாங்கள் விண்ணப் பித்திருந்த சேவைகளைப் பெற லாம்.

பெரும்பாலானவர்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிங் வசதியைச் சொ ந்தக் கம்ப்யூட்டர் மூலமே அணுகுகின்றார்கள். அதுவே நல்ல தும் கூட. அதனோடு பி.எஸ்.என்.எல், டாடா, ஏர்டெல், ரிலை யன்ஸ், வோடபோன் போன்ற இன்டர்நெட் சேவை தருவோரி ன் மூலம் பெறப்பட்ட இன்டர்நெட் வசதியும் (Internet Connection) தேவை.

பாதுகாப்பு அடுக்குகள்

இன்டர்நெட் சேவைக்கென உள்ள கடவுச்சொல்லைத் தவிர, பணப் பரி மாற்றத்திற்கெனத் தனியாக ஒரு கட வுச் சொல்லும் தரப்படும். பணப் பரி மாற்றத்திற்கு அந்தக் கடவுச் சொல்லைப் பயன்படுத்த வேண் டும். பரிமாற்றத்தின்போது பெரும்பாலான வங்கிகள் ஒரு முறைக் கடவுச் சொல்லாகக் (One time Pass Word) குறிப்பிட்ட எண்ணை முன்னரே பதிவு செய்ய ப்பட்ட வாடிக்கையா ளரின் அலை பேசிக்குக் குறுஞ்செய்தியாக அனு ப்பும். பணப்ப ரிமாற்றத்திற்கு அந் தக் கடவுச் சொல்லும் பயன்படுத்த ப்பட வேண்டும். இது ஒரு வகையி லே வாடிக்கையாளர்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்ற டுக்குப் பாதுகாப்பாகும்.

இணையதளம் மூலமாகக் கோடிக் கணக்கான ரூபாய்கள் வங்கிக் கணக் குகளிலிருந்து திருடப்படுவதும், பொய்யான இணைய தளங்களை உருவாக்கிக் கணக்கு விவரங்கள் பெறப்படுவதும் பாதுகாப்பு அடுக்குக ளை மேலும் மேலும் வலுப்படுத்துவ தற்கான காரணங்களாக அமைகின்ற ன.

கடைப்பிடிக்க வேண்டிய எச்சரிக்கைகள்.

வங்கியிலிருந்து பெறப்பட்ட கடவுச் சொல்லை உபயோகித்து உடனடியாக வேறு கடவுச் சொல்லைத் தேர்ந்தெடுங் கள். புதிய கடவுச் சொல் எண், எழுத்து மற்றும் குறியீடுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கட்டும். (Ex.: LTvn#45a) அவ்வப் பொழுது கடவுச் சொல்லை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்.

குறிப்பிட்ட வங்கியின் இணையதளத்தில் நுழைவதற்குத் தங் களுக்கு வந்த மின்னஞ்சலை உபயோகித்தோ அல்லது தங்க ள் செயல்பாடின்றித் தாமாகவே உதயமான இணைய தளங்க ள் வழியோ முயல வேண்டாம்.

வங்கியின் இணையதள முகவரி யை நேரடியாக டைப் செய்தல் நலம். தங்கள் வங்கியின் இணை ய தள முகவரி “https://” என்று துவங்க வேண்டும் (“http://” என்று அல்ல), முன் குறிப்பிட்ட முகவரித் துவக்கத்தில் உள்ள ‘s’ இணைய தளம் பாதுகாப் பானது (secured) என்பதைக் குறி ப்பிடுகிறது. முகவரிப் பட்டை (Address Bar) பூட்டுக் குறியுடன் துவங்கிப் பச்சை நிறமாக மாறி னால் குறிப்பிட்ட இணையதளம் பாது காப்புச் சான்று உடையது என்று பொருள்.

எந்த வங்கியும் இணைய தளம் அல்லது தொலைபேசி மூல மாக உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் கணக்கு விவரங்களைக் கே ட்பதில்லை. ஆகவே தங்கள் கணக்கு விவரங்களைப் புதுப்பி க்கச் சொல்லிக் கேட்கும் யாருக்கும் தொலைபேசி அல் லது மின்னஞ்சல் வழி பதில் கொடுக்க வேண்டாம். அத்தகைய மின்னஞ்சல்க ளின் இணைப்புகளையும் திறக்க வே ண்டாம். தேவைப்பட்டால் குறிப்பிட்ட வங்கியின் கிளைக்கு நேரடியா கச் சென்று விவரங்கள் கேட்கலாம்.

இன்டர்நெட் சென்டர் மற்றும் நெட்ஒர்க்மூலம் இணைந்துள் ள கம்ப்யூட்டர்களை உபயோகப் படுத்திப் பணமாற்றம் செய்த ல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். கம்ப் யூட்டர் மூலம் தாங்கள் செய்த நட வடிக்கைகள் மற்றும் தாங்கள் தட்டச்சு செய்த எண்களையும் எழு த்துக்களையும் அப்படியே மீட்டெ டுப்பதற்குச் சில மென்பொருள்கள் (Key Logger) உதவிபுரியும். ஆகவே பொது இடங்கள் மற்றும் அலுவல கங்களில் உள்ள நெட்வொ ர்க்கில் இணைக்கப்பட்ட கம்ப்யூட் டர்கள் மூலம் பணமாற்றம் செய்தல் கூடாது.

அறிவியல் வழங்கிய கொடைகளான மின்சாரம், போக்குவர த்து வாகனங்கள் போன்றவற்றால் விபத்து க்களும் நிகழ்கின்றனதான். ஆனாலும் அவற்றின் உபயோகம் ஒவ்வொரு நாளு ம் அதிகரிக்கின்றனவே. தக்க பாதுகாப்புக் கவசங்களும் முன் னெச்சரிக்கைகளும் இணைந்தால் இன்டர்நெட் பேங்கிங் வங்கி ச் சேவையை லகுவாக்கித் தரும். அது இன் றைக்கு மனி தனுக்குக் கிடைத்த சாபமல்ல வரம்தான் என்பதும் உணரப் படும்.

– மா.பாரி,
முன்னாள் உதவிப் பொது மேலாளர்,
லஷ்மி விலாஸ் வங்கி

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: