Friday, June 25அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

நீங்கள் வாங்கும் சம்பளத்தில் வருமான வரிச் சலுகைகளை முழுவதுமாக பெற . .

வேலை பார்க்கும் அனைத்துப் பணியாளர்களுக்கும் சம்பள ம் என்பது அடிப்படையான விஷயம்தான். இச்சம்பளத் தை அலுவலகம் கொடுக்க நினைக்கிறபடி பெற்றுக் கொ ள்வது பொதுவான நடைமு றை. அப்படி இல்லாமல், வரு மான வரிச் சலுகைகளை முழுவதுமாக அனுபவிக்கிற படி நம் சம்பளத்தை மாற்றித் தரும்படி அலுவலகத்திடம் கேட்பது இன்னொரு

அணுகுமுறை.

ஒருநிறுவனம் பணியாளர்களை வேலைக்குச்சேர்க்கும்போது உங்க ளுக்கு இவ்வளவு சம்பள ம், இதில் இது எல்லாம் அடங்கும் என்று சொல்லும். இந்த மொத்தச் சம்பள த்தை அதாவது பணியாளருக்கு நிறுவனம் செய்யும் செலவை ஆங் கிலத்தில் சி.டிசி- காஸ்ட் டு கம் பெனி (Cost to Company ) என்பார்கள். ஒருவர் வேலைக்குச் சேரும்போதே, இந்த சி. டி.சி.யிலிருந்து அதிக சம்பளத் தைப் பெறுகிற மாதிரி நிறுவனத் திடம் கேட்டுப் பெறலாம்.

வருமான வரிச் சலுகைகளை பயன்படுத்தி நமது சம்பளத்தை இன்னும் அதிகமாக வீட்டுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போக முடியு மா? நாம் வாங்குகிற சம்பளத்தி ல் எந்தெந்தவற்றுக்கு எவ்வளவு வரிச் சலுகை இருக்கிறது ? நிறு வனத்திடம் வரிச்சலுகைக்கு தக் கபடி சம்பளத்தை எப்ப டி கேட்டுப்பெறவேண்டும்? வருமா ன வரியை மிச்சப்படுத்த சம்பளக் காரணிகளில் எவை எவை எவ்வளவு சதவி கிதத்தில் இருக்க வேண் டும்? வரிச் சலுகைபெற நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டியவை என்னென்ன? என்பது போன்ற பல கேள்விகளுடன் ரான் ஸ்டாட் நிறுவனத்தின் சி.இ. ஓ. பாலாஜி யிடமும் மற்றும் சாட்டர்டு அக்கவுன்ட ன்ட் கீதா குமாரிடமும் பேசினோம். அவர் கள் தெளி வான விளக்கத்தைத் தந்தார்கள். அந்த விளக்கம் இதோ உங்களுக்காக… ” பத்து வருடங்களுக்கு முன்பாக சம்பள படிவத்திற்கென்று யூனிஃ பார்ம் ஸ்ட்ரக் சர் எதுவும் கிடை யாது. ஆனால், இன்று சம்பளப் படிவங் களில் வருமான வரிவிதி களுக்குட்பட்டு பல வறைமுறை கள் வகுக்கப்பட் டுள்ள ன.

சம்பளத்தில் 35-50% வரை அடி ப்படை சம்பளம் (Basic Salary) இருக்கலாம். இந்த பேசிக் மற்றும் பஞ்சப் படியிலிருந்து (டி.ஏ – Dearness Allowance) 12 ச தவி கிதம்தான் பி.எஃப். அதே போ ல ஹெச்.ஆர்.ஏ. (House Rent Allow ance) மற்றும் சிறப்புச் சலுகைகள் போன்றவற்றை நிறுவனங்கள் ஒத் துழைக்கும்பட்சத்தில் அவரவர்களி ன் தேவைக்குத் தக்கபடி கேட்டு பெறலாம்.

முக்கியமானவை மூன்று !

ஒருவர் வாங்குகிற சம்பளத்தி ல் அடிப்படைச்சம்பளம், ஹெ ச்.ஆர்.ஏ. மற்றும் டி.ஏ. ஆகிய மூன்று காரணிகள்தான் மற்ற விஷயங்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றன. இந்தக் காரணி களில் அடிப்படைச் சம்பளம் அ திகமாக இருப்பதுதான் நல்லது என்றாலும், இதை பெரும்பா லான நிறுவனங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஆனால், பெ ரும்பாலான ஐ.டி. நிறுவனங்கள் பணியாளர்களின் சம்பளத் தை அவர்களின் வரிக்குச்சாதகமாக அமைத்துத்தருகின்றன. இனிவரும் காலத்தில் வேறு துறை நிறுவனங்களும் இந்த அணுகுமு றையைப் பின்பற்றலாம். அடிப்ப டைச் சம்பளம் முழுவதும் வரிக்கு உட்பட்டதுதான் என்றாலும், இந் தச் சம்பளத்திலிருந்துதான் பி.எஃப் . சேமிப்பு கணக்கிடப்படுவதால் நம் மிடமிருந்து பிடிக்கப்படும் பி.எஃப். தொகை அதிகமாக இருக்கும். இதனால் நிறுவனம் தரும் பி. எஃப். சேமிப்புத் தொகையும் அதிகமாகவே இரு க்கும். நீண் டகால நோக்கில், அடிப்படைச் சம்பளம் அதிகமாக இருப்பது ஜூ னியர் நிலையில் இருக்கும் பணி யாளர்களுக்கு லாபகரமானதாக வே இருக்கும். ஆனால், உயர் பத வியில் இருப்பவர்களுக்கு நிறுவ னம் தரும் சம்பளம் அதிகமாகத் தான் இருக்கும். இதனால் அவர் கள் அடிப்படைச் சம்பளத்தை நிறுவனத்திடம் சொல்லி குறைவாக வைத்துக் கொள்வதன்மூலம் வருமான வரியை க் குறைக்கலாம். மற்றபடி மற்ற காரணிக ளுக்கான தொ கை விகிதம் அதிகமாக இருக்கு ம்படி பார்த்துக் கொள்ளலாம். இதனால் வரிச் செலுத்துவது கட் டுப்படுத்தப்படு ம்.

ஜூனியர் நிலையில் வேலை செய்துகொண்டே அடிக்கடி நிறு வனம் மாறுகிறவர்களுக்கு சம்பளத்தில் நீண்டகால சேமிப் பு என்பது இல்லாமல் இருக்கும். ஆகையால் அவர்கள் குறு கியகால அடிப்படையில் மாதம் கையில் கிடைக்கும் சம்பள த்தை அதிகப்படுத்திக்கொள்வது நல்லது.

முக்கிய காரணிகளில் இரண்டா வதாக இருப்பது பஞ்சப்படி; அடு த்தது, ஹெச்.ஆர்.ஏ. இந்த இரண் டும் பேசிக் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுவ தால் அடிப்படைச் சம்பளம் அதிகமாக இருக்கும்போது அதிக மாகவும், குறைவாக இருக்கும்போ து குறைவாகவும் கிடைக்கும். பஞ் சப்படி கன்ஸ்யூமர் பிரைஸ் இன் டெக்ஸைப் பொறுத்து, கூட அல்ல து குறையும் படியாகவே ஒருவரின் சம்ப ளத்தில் நடைமுறைப் படுத்தப் பட்டிருக்கும். அடுத்தது, ஹெச். ஆர் .ஏ. இது அடிப்படைச் சம்பளத்தில் இருந்து 40-50% வரை இரு க்கலாம். ஹெ ச்.ஆர்.ஏ. என்பது பணியாளர்கள் வாடகை வீட்டில் குடியிருந்தால் அதற்கு வரிச்சலுகை உண்டு. கிராம மோ, நகரமோ பணியாளர்கள் தங்கி இருக்கும் இடத்திற்கு தகுந்தா ற்போல ஹெச்.ஆர்.ஏ. விகிதம் மாறுபடும். நிறுவன த்திடம் கேட்டுப் பெறுங்கள் !

அலுவலகத்தில் இருந்து கிடைக்கும் சலுகைகளுக்கான ரசீ துகள் காண்பிக்கப்படாமல் இருக்கு ம்பட்சத்தில் கண்டிப் பாக அதன் மீது வரி விதிக்கப்படும். எனவே, அலுவ லகம் தரும் சலுகைகளை பயன்படு த்துவதோடு, அதற்கான ரசீதுகளை அலுவலகத்திடம் சமர்ப்பிப்பது அவ சியம். இந்த செலவின ங்கள் வரை யறையைத் தாண்டக்கூடாது. உதாரணமாக, செல்போன் கட்டணச்சலுகை, தொழில் முன்னேற்றப் படிப்புக்கான ரசீ துகளை அலுவலகத்தில் சமர்ப் பித்து வரிச் சலுகை பெறலாம். இதுபோல, வேறு என்னென்ன இருக்கிறது?

விடுமுறைச் சுற்றுலா:

உங்கள் சம்பளத்தில் சுற்றுலாச் செல்வதற்கான எல்.டி.ஏ. கணக்கில் கொள்ளப்பட்டிருந்தா ல் நான்கு ஆ ண்டுகளில் இரண்டு முறை இந்தியாவுக்குள் சுற்றுலாச் சென்று வரலாம். இதற்கான செலவினங்களை ரசீதுடன் அலுவலகத்தில் க் ளைம் செய்துகொள்ள முடியு ம். உங்களுக்கு வழங்க ப்படும் தொகைக்கு சுற்றுலாச்செல்ல வில்லை அல்லது முழு தொ கைக்கு ரசீதுகள் தரவில்லை எனில், அத்தொகை வருமான வரிக்கு உட்பட்டதாகும்.

மருத்துவச் செலவுகள்:

ஆண்டுக்கு ரூ.15,000 வரை மருத்து வச்செலவுக்கான ரசீது தந்து வரிச்ச லுகை பெறலாம்.

போக்குவரத்துச் செலவுகள்:

மாதத்திற்கு ரூ.800, ஊனமுற்றவர்களு க்கு ரூ.1,600-க்கு பில் தந்து கொடுக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் கிடை யாது.

பொழுதுபோக்குச் சலுகைகள்:

வருடத்திற்கு ரூ.5,000 வரை அரசுப் பணியாளர்களுக்கு மட் டும். மொபைல் அல்லது தொ லை பேசி கட்டணச் சலுகை: நிறுவனத்தின் தேவைக்கு ஏற் றபடி தொகையின் அளவை அந்தந்த நிறுவனங்களே நியமிக்கும். இச்சலுகை அலுவல கப் பயன்பாடுகளுக்கு மட்டும்.

கல்விச் செலவிற்கான சலுகைகள்:

பணியாளர்களின் குழந்தைகளுக்கான கல்விச் செலவுகளுக்குத் தரப்படும் சலுகை த் தொகை ஒரு குழந்தைக்கு மாதம் 100 ரூபாய் வீதம் இரண்டு குழந்தைகளு க்கான செலவினங் களைச் சம்பளத்தில் காட்டலாம்.

ஹாஸ்டல் செலவுக்கான சலுகைகள்:

பணியாளர்களின் குழந்தைகள் விடுதியில் தங்கி படிப்பவர்களா க இருந்தால் அதையும் தனது ச ம்பளத்தில் காட்டிக்கொள்ளலா ம். ஒரு குழந்தைக்கு மாதம் 300 ரூபாய் வீதம் இரண்டு குழந்தை க்கான செலவினங்களைக் காட் டலாம்.

பணியாளர்களுக்கு நிறுவனங்கள் வழங்கும் பங்குகள்:

சலுகைகளுக்கு உட்பட்டு வரி வசூலிக்கப்படும்.

போனஸ்:

பணியாளர்களுக்கு அலுவலகம் தரும் போனஸ்களுக்கு வருமா ன வரி உண்டு.

தங்குமிடம் சார்ந்தவை!

வேலை செய்யும் நிறுவனம் தனது பணியாளர்களுக்கு வீடு ஒதுக்கியிருக்கும். இது வாட கை வீடாகவோ அல்லது கம்பெ னியின் சொந்த இடமாகவோ இருக்கலாம். ஒரு நிறுவனம் பணியாளர்களின் தங்கும் வசதி க்காக தங்குமிடத்தைக் குத்த கையாக எடுத்திருக்கும்பட்சத் தில் பணியாளர்கள் சம்பளத்தில் 15% அல்லது வீட்டுக்கான வாடகை, இதில் எது குறைவோ அது அவர்களின் வரிக்கு உட்பட்ட வருமானத்தில் சேர் க்கப்படும். அதுவே, நிறுவனத் தின் சொந்த இடமாக இருக்கு ம்பட்சத்தில் அந்த நகரத்தின் மக்கள் தொகையைப் பொரு த்து மதிப்பீடு விகிதம் மாறுபடு ம். நகரத்தின் மக்கள் தொகை 25 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக இருந்தால், சம்பளத்தில் 15%, 10-25 லட்சம் வரை மக்கள் தொகை இருந்தால் 10%, அத ற்கும் கீழ் மக்கள் தொகை இருந்தால் 7.5% தங்குமிடத்தின் மதிப்பீடாக எடுத்துக் கொள் ளப்படும்.

மெடிக்கல் இன்ஷூரன்ஸ்!

பொதுவாகப் பணியாளர்களுக்கும், அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களு க்குமான மெடிக்கல் இன்ஷூரன்ஸ் களுக்கும், மருத்துவச் செலவுகளுக் கும் வரி கிடையாது. இது சில விதி முறைகளுக்கு உட்பட்டவையாக இருக்கின்றன.

அதேபோல, ஒரு நிறுவனம் சொந்த மாக மருத்துவமனை அமைத்து செயல்பட்டு வந்தால் அங்கு மருத்துவம் பார்த்தாலோ அல்லது அரசு சார்ந்த மருத்துவம னைகளில் மருத்துவம் செய்து கொ ண்டு அதற்கான செலவை கம்பெனி ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த தொகைக் கும் வரி கிடையாது. இதற்கு எந்த விதிமுறைகளும் கிடையாது. அதே போல வெளி நாடுகளுக்குச் சென்று மருத்துவம் செய் துகொண்டால் ஆர்.பி.ஐ. அனுமதிக்கும் தொகை வரைவரி கிடையாது. வருட வருமா னம் இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்குள் இருந்தால் மருத்து வம் பார்க்க வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று வந்த பயணத்தொகைக்கும் வரிச்சலுகை உண் டு. நீண்டகால அடிப்படையில் கிடைப்ப வை!

* ஓய்வூதியத் திட்டம்:

இத்திட்டங்களுக்கு நிறுவனங் கள் செலுத்தும் தொகைக்கு வரிச் சலுகை அதிகபட்சம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை உண்டு. பணியாளர்களே செலுத்தும் தொகைக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா ய் வரை 80சி பிரிவின் கீழ் வரிச் சலுகை கிடைக்கும்.

* பணிக்கொடை:

அரசுப் பணியாளர்களுக்கு பணிக் கொடை தொகை முழுவதற்கும் வரி கிடையாது. மற்றவர்களுக்கு அதிகபட்சம் 10 லட்சம் ரூபாய் வ ரை பணிக்கொடை தொகைக்கு வ ரி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

* என்.பி.எஸ்:

80சிசிடி பிரிவின் கீழ் வரிச் சலுகை உண்டு. முதிர்வின்போது வரியைக் கட்டவேண்டும். உணவு மற்றும் பரிசு பொருட்கள் சார்ந்தவை!

அலுவலக நேரங்களில் உட்கொள்ளும் உணவுகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 50 ரூபாய்க்கு வருமான வரிச் சலுகை பெறலாம். சில ஐ.டி. நிறுவனங்கள் சொடக்ஸோ பாஸ் போன்றவற்றை தந்து பணியா ளர்களின் வரியைக் குறைக்கின்றன. அதேபோல, பணியாளர்கள் வருடம் 5,000 ரூபாய் வரை நிறுவனத்திடமி ருந்து பரிசு பொருளாகவோ அல்லது பரிசு கூப்பன்களாகவோ பெற்றுக் கொண்டால் வருமான வரியைக் கட் டுப்படுத் தலாம். இதற்கான தொகை பணமாகச் சம்பளத்தோடு வரும் போது வரி கட்டுவது அவசி யமாகிறது.

வரிச்சலுகை பெற, நிறுவனத்தி டம் ஒப்படைக்கவேண்டியவை:

* செய்யும் வேலையின் தன்மை க்கு ஏற்ப தனது திறமைகளை மேம்படுத்திக் கொள் ள வாங்கும் புத்தகங்கள் மற்றும் பயிற்சி கருவிகளுக்கான பில்களை அலுவலகத் தில் ஒப்படைக்க வேண்டும்.

* வீட்டுக் கடன் வாங்கியிருந்தால் அது சார்ந்த விவரங்க ளை நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.

* வாடகை வீட்டில் குடியிருப்பவராக இருந்தால் வீட்டு உரி மையாளர்களிடம் வாடகை ரசீதை பெற்று அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண் டும்.

* அலுவலகம் இல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில் மெடிக்கல் இன்ஷூரன் ஸ் எதாவ து எடுத்திருந்தாலும் அந்த விவரங்களை அல்லது பாலிசி பத்தி ர நகலை அலுவலகத்திடம் கொடுக் க வேண்டும். மேலே சொன்ன விஷ யங்கள் அத்தனையையும் மனதில் நிறுத்தி வேலைக்குச் சேரும்போதே தங்களின் சம்பளத்தை சாதகமாக அமைத்துக் கொண்டால், உங்களின் வாழ்க்கையின் வெற் றிக்கு உத்தரவாதம் உறுதியே!

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

3 Comments

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: