Tuesday, February 7அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

பெண்களின் கற்பனை சக்தியை தூண்டி, அதிக வருமானத்தை ஈட்டித்தரும் தொழில் தையற்கலை

தையல் கலையை இன்று அனேகமான பெண்கள் பழகி செ ய்து வருகின்றனர். தையல் கலையானது ஒவ்வொரு மனித னுடைய வாழ்க்கையிலும் முக்கிய இடத்தைப் பிடிக்கின்ற து என்றால் அது மிகையாகாது. எந்தவொரு

மனிதனுக்கும் உணவு உறைவிடத்தைப் போன்று உடையும் அத்தியா வசி யமானதாகும். ஆகவே தையல் ஒரு முக்கியத்துவமான தொ ழிலாகும். ஏனெனில் ஒவ்வொரு ஆடைகளுமே யாரோ ஒருவரால்தை க்கப்பட்டதேயாகும்.

சிறுவர் ஆடைகள் என்று எடுத்துக் கொண்டால் Party Frock முக்கிய இட ம் பெறுகின்றது. சிறுமிகளுக்கு ஏற்ற வகையிலும் வித்தியாசமான வடிவங் களிலும் Party Frockஐப் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வகையில் இன்று எ மது நாட்டில் தையல் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. புதுப்புது டிசை ன்களில் Party Frock ஐ எமது நாட்டு தையல் கலைஞர்கள் மிகவும் நுட்பத்துடன் தமது கலையார்வத்தை பயன்படுத்தி பல வடிவங்களில் மிகவும் நுட்பமாக தைத் து வெளியிடு வதைக் காணக் கூடியதாக வுள்ளது.

இந்த வகையில் Party Frock குறித்து அறிந் து கொள்வதற்காக தையல்கலைஞர் செல் வி வாகேஸ்வரி சன்னதி நாதனை வெள்ள வத்தையிலுள்ள அவரது இல்லத்தில் சந்தி த்தோம். அவர் எம்மை இன்முகத்தோடு வரவேற்று எமது கேள்விகளுக்கும் செய் முறையாக சலிப்பின்றி விளக்கமளித்தார். அவரிடம் கேட் கப்பட்ட கேள்விகளும் பதில்களும் வருமாறு,

தங்களுக்கு இந்த துறையில் ஆர்வம் ஏற்படக் காரணம் என்ன? அதற்காக தாங்கள் எடுத்த முயற்சிகள் என்ன? நான் சிறு வயதி ல் இருந்தே இந்த தையல் கலையில் ஆர்வத்துடன் இருந்து வந்தேன். அத் துடன் எனது சகோதரியும் இக்கலை யில் ஈடுபட்டு வந்தமை எனக்கு மே லும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியது. என து சகோதரியிடம் சில விடயங்களி ல் பயிற்சி பெற்ற நான் பின்னர் 1998 ஆம் ஆண்டு சிங்கர் நிலையத்தில் எம்ரொய்டரி மற்றும் தையல் வே லைப்பாட்டையும் ஏனைய தையல் வேலைப்பாடான Party Frock திரு மதி சாந்தி என்பவரிடமும் பயின்றே ன். பின்னர் மேலதிக மணப்பெண் அலங்காரம், மகிந்தி ஆகி யவற்றிற்கான பயிற்சிகளை திருமதி மஞ்சுளா பரசுராமனி டமும் கற்றேன்.

எனது இந்த முயற்சிகளு க்கு எனது குடும்பத்தினரி ன் ஒத்துழைப்பு கிடைத் மையே எனக்கு பெரும் அனுகூலமாக அமைந்த து. நான் இந்தத் தையல் கலையை முதலில் பொழு து போக்கிற்காகவே கற்க ஆரம்பித்தேன். ஆனால் எனக்கு கற்கும்போது தான் அதன் முக்கியத்துவம் விளங்கியது. இதனால் இதனை மேலும் தி றம்பட பயிற்சி பெற்று எனது தொழிலாக மேற்கொள்ள வே ண்டும் என்ற ஓர் உத்வேகம் ஏற்பட்டது. அதனால் இத னைத் திறம்படக் கற்றுத் தேர் ச்சி பெற் றேன்.

இந்த தையல் கலையை என து தொழிலாக கடந்த 5 வரு டங்களாக மேற்கொண்டு வருகின்றேன். ஆரம்பத்தில் நான் எனது குருவாகிய திரு மதி சாந்தி என்பவருடன் இணைந்து Party Frock ஐ தைத்து வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் அனுப்பி நல்ல வருமா னத்தைப் பெற்றுக் கொண்டோம். தற்பொழுது நான் தனியா க எனது வீட்டில் இருந்தபடியே Party Frock உள்ளிட்ட சுடி தார், சாறி பிள வுஸ், நைட்டி என்பவற்றை ஓடர்க ளுக்காக தைத்துக் கொடுக்கின்றே ன். மேலும் தையல் தவிர்ந்த கேக் ஐ சிங், றிச்கேக், பெயின்ரிங், சமையல் கலை என்பனவ ற்றையும் மேற்கொ ண்டு வருகின்றேன். இவற்றினால் எனக்கு அதிக வருமானத்தை ஈட்டிக் கொள்ளக் கூடியதாகவுள்ளதுடன் எனது குடும்பத்தினருடன் வீட்டில் இ ருந்தபடியே தொழிலைச் செய்யக் கூடி யதாகவும் உள்ளது.

தையல் கலை குறித்து தங்களின் கருத்து என்ன? இதனால் உங்களுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன?

தையல் கலை என்பது மிகவும் இலகு வானதும் அதிக பயன் உள்ளதும் ஆகு ம். தையல் கலையைப் பழகிக் கொள் வதன் மூலம் நாம் ஏராளமான நன் மைகளைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியு ம். தொழிலாக மேற்கொள்பவர்கள் மட்டும்தான் பழகிக் கொள்ள வேண்டு ம் என்ற நிலை இல்லை. பெண்களை எடுத்துக் கொண்டால் அவர்கள் தை யலைப் பழகிக் கொண் டால் தமது தேவைக்கு சாறி பிளவுஸ், சுடிதார், பாவாடை, சட்டை, நைட்டி என தமக்கு தேவையான அனை த்து விதமா ன உடைகளையும் தைத்துக் கொள்வதுடன் தமக்கு விரும்பி ய டிசைனிலும் விதம் விதமாக தைத்துக் கொ ள்ள முடியும். அதனால் பெரும் தொகைப் பணம் மிச்சப்படுத்தப் படுகின்றது . அதேபோன்று சிறு வர், சிறுமியர் இருப்பின் அவர் கட்கு தேவையான அனைத்து விதமான Party Frock உட்பட பலதரப்பட்ட ஆடைகளைத் தை த்து விரும்பியபடி அணிவித்து க் கொள்ள முடியும். மேலும் இத்தையல் கலையைப் பயன்ப டுத்தி வீட்டையும் அலங்கரிக்க முடியும். பெண்கள் இக்கலை யை வீட்டில் இருந்தபடியே சுல பமாக சம்பாதிக்கலாம். செலவு குறைவானது. ஆனால் வருமானம் அதிகம் பெறக்கூடியது.

கற்பனைத் திறனுக்கு ஏற்ப திறமைகளை அதிகரித்து நுணுக் கமாகவும் அழகாகவும் தைப்ப தன் மூலம் பலதரப்பட்ட நன் மைகளை அடையலாம். என் னைப் பொறுத்தமட்டில் தைய ல் எல்லோருக்குமே முக்கிய மாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய தொன்றாகும். இதனைத் தெரி ந்து வைத்திருப்பதன் மூலம் எமது சிறு தேவைகளுக்கெல்லாம் பிறரை நாடாமல் நாமே அதனை நிவர்த்தி செய்ய முடியும். மேலும் நாங்களே எமது உடைகளை தைப்பதால் நவீன வடிவில் விரும்பியவாறு விரும் பும்போது தைத்துக்கொள்ளலாம். இந்த தையல் கலை ஊடாக நான் பலதரப்பட்ட நன்மைகளைப் பெ றுகின்றேன். அத்துடன் வீட்டில் இருந்தபடியே அதிக வருமானத் தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளக் கூடிய தாகவுள்ளது.

Party Frock தைக்கும் முறை குறி த்து கூறுங்கள்?

இந்த Party Frock இற்கு லேஸ்துணி, ஒகண்டி, சீக்குயின்ஸ் சேர்க்கப்பட்ட துணி, சாமோஸ் துணி, நெற்துணி எனப் பல தரப்ப ட்ட துணி வகைகளை பயன்படுத்த முடியும். இதனை அலங்கரிப்பதற் கு கலர் கற்கள், முத்து, பீட்ஸ், லே ஸ், சீக்கு யின்ஸ், சிறிய பூக்கள், இலைகள், றிபன்கள் எனப் பலதரப் பட்ட பொருட்கள் உண்டு.

எனவே இவற்றில் முதலில் எமக்கு தேவையான பொருட்க ளைப் பெற் றுக்கொண்டு பற்றனிற்கேற்ப து ணிகளை எடுத்துக் கொண்டு வெட் டிக் கொள்வோம். இங்கு தரப்பட்டுள்ள அளவுகள் ஒரு வய துடைய பிள்ளைக்குரியதாகும். மேல் உடம்பு அளவுகள் (அளவுகள் அங்குலத்தில் உள்ளது)

தோள்:

8 : 2 = 4”

மார்பு

20:4=5+1 (தையல் இடைவெளி) =6”

தோளிலிருந்து இடுப்புவரை 8” ஜோக் எனில் 5′ முழு நீளம் 16″

இந்த அளவைப் பயன்படுத்தி உங்களு க்கு விரும்பிய வடிவில் மேல் உடம் பை வரைந்துகொள்ளவும். கீழ் உடம்பு

முழு நீளம் 16 : 8 = 11 + 1 (தையல் இ டைவெளி) = 12” மூன்று வகையான துணியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டு ம். பப்ளின் நீளம் 10” அகலம் 45” சட்டின் நீளம் 11” அகலம் 65”, நெற் துணி நீளம் 12” அகலம் 65” இவ் அளவுகளில் கீழ் உடம்பை வெட்டிக்கொள்ள வேண்டும். சட்டையின் விளிம் பைத் தைக்கும்போது விளிம்புகளை உருட்டி தங்கூசியையும் வைத்து உரு ட்டி தைக்கவேண்டும். அப்போது தான்  அது விரிந்து அழகாக இருக்கும்.

மேல் துண்டுகளை கை, கழுத்து என தைத்த பின்னர் கீழ் பகுதிக்காக வெட் டப்பட்ட மூன்று துணியையும் தனித்த னியாக சுருக்கி ஒன்றன் மேல் ஒன்று அடுக்கிய பின் மேல் உடம்புடன் இணைத்துக்கொள்ளவேண்டும். இனி எமக்கு தேவையான இடங்களில் சீக் குயின்ஸ் நெற், கல், பூ என்பவ ற்றை விரும்பிய இடத்தில் வைத்து தைத்து மேலும் மெரு கூட்டிக் கொள்ள முடியும்.

இந்த Party Frock ஐ தைக்க தற் பொழுது அதிக பணம் செல விட ப்படுகின்றது. துணிகள் உள்ளிட்ட அலங்காரப் பொருட்கள் அதிக வி லை ஏற்பட்டுள்ளதால் அனேகர் கடையில் ரெடிமேட்டாகவே புதி ய சட்டைகளை வாங்கிக் கொள் கின்றன ர். இருப்பினும் திருமண வைபவங்களுக்கு Flower Girls இதற்கு ஒரே மாதிரி வித்தியாச மான வடிவில் சட்டைகளைப்பெ ற விரும்புபவர்கள் எங்களை நாடுகின்றனர்.

இந்த Party Frock ஐ தைக்க எனக்கு ஒரு நாள் தேவைப்ப டுகின்றது. இருப்பினும் அதிகம் Orders இதற்கு வராததால் செய்யக் கூடியதாக உள்ளது. ஏனெனில் சாறி பிளவுஸ், சல் வார் போன்ற வற்றை விரைவில் தைத்து விடு வேன். இதனா லும் இந்த Party Frock இற்கு அதிக பணம் அறவிட ப்படுகி ன்றது. என்னதான் இருப்பி னும் எமதுதேவைக்கேற்ப அதனை விரும்பிய டிசைனில் அளவாக பெற்றுக் கொள்ளக் கூடியதால் இத னைத் தைத்துப் பெற்றுக்கொள்ள பலர் விரு ப்பம் தெரிவிக்கின்றனர் என்றார். அவர் வழங்கிய தகவல் களுக்கு நன்றி தெரிவித்து விடை பெற்றோம்.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: