Tuesday, February 7அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல‍ ஆண்களுக்கும் வரும் மெனோபாஸ் – அதிரவைக்கும் மருத்துவ தகவல்!

அழகாக, கம்பீரமாக மூப்படைவது என்பது சிலருக்கு கிடை க்கும் வரப்பிரசாதம். குழந்தை பருவம், வாலிபப்பருவம், நடு வயது மற்றும் வயோதிக பரு வம் என்று படிப்படியாக உடல் நிலை மாறுவது. ஆரோக்கிய மாக நிகழ்ந்தால் அது ஒரு பெரும் புண்ணியம் எனலாம்.

வயதாக வயதாக உடலின் செ யல்பாடுகள் மந்தமடைந்து கொண்டு போகும். மூப்பு ஆ ண்களில் பாலியல் உணர்வுக ளை மெதுவாக பாதிக்க தொ டங்கும். இதை

ஆங்கிலத்தில் Andro pause என்பார்கள்.

ஆண்களுக்கு ஏற்படும் வயோதிக பாதிப்புகள்

1. சுக்கில வலக வீக்கம், சிறுநீரக செயல்பாடுகள் சுக்கில வலகம்  (Prostate gland)என்பது ஆண்க ளுக்கு உரித்தான ஒரு உபரி பா லியல் அவயம். விந்துவின் பாக மாக ஒரு அல்க லைன் (Alkaline) திரவத்தை சுரக்கும் உறுப்பு. வய தானால் இது வீக்கமடையும் இது சிறுநீர்ப்பை (Bladder)யின் ‘கழுத் தை’ அழுத்துவதால் சிறுநீர் போவது சிரமமாகும்.

சுக்கில வலகம் வீக்கத்தின் காரணம் வயதானதும் இந்த அவ யத்தின் திசுக்கள் நார் தசைகளாக கடினமாகி விடுகின்றன. இந்த நிலை ‘அனுகூலமா ன சுக்கில வலக வீக்கம்’ (B enign Prostatic hypertrophy) எனப்படும். இது 50 சதவீத, வயதான ஆண்களுக்கு ஏற் படுகிறது. இதனால் சிறுநீர் பிரச்சனைகள் மற்றும் உட லுறவில் விந்து வெளியே றுதல் பாதிப்புகள் ஏற்படும். சிறுநீரக பாதையில் தொற் று நோய்கள் உண்டாகும். சிறுநீர்பை முற்றிலும் காலியாகா மல் இருப்பதால், சிறுநீர் திரும்பி சிறுநீரகத்தை சே ருவதால், சிறுநீரகம் பாதி ப்பையும். சுக்கிலவலகமே நோய்களால் தாக்கப்படு ம். இதை Prostatis என் பார்கள். சுக்கில வலக புற் றுநோய் வயதானவர்க ளை அதிகம் தாக்கும். இந் த வகை புற்றுநோய் அதிக ரித்து வருகிறது. தவிர சிறுநீர்பை புற்று நோயும் ஏற்படலா ம்.

2. குழந்தை பெறும் திறன்

ஆண்களின் குழந்தை உண்டா க்கும் திறன் மனிதனுக்கு மனி தன் வேறுபடும். வயது மட்டும் அதற்கு காரணமாவதில்லை. சுக்கில வலகம் எடுக்கப்பட்டா லும் ஆணின் பாலியல் திறன் பாதிக்கப்படாது. உடலுறவில் வெளியேறும் விந்தின் அளவு வாலிபத்திலும் வயோதிகத்தி லும் ஏறத்தாழ ஒரே அளவாக இருக்கும். ஆனால் விந்துவி ல் உள்ள கருவுண்டா க்கும் ஆண் தாது (Sperm) குறைந்து விடும்.

3. உடலுறவில் நாட்டம்

சில ஆண்களுக்கு வயதானாதும் பாலியல் உந்துதல், உணர்வுக ள் குறையலாம். பாலியல் செய ல்பாடுகள் மந்தமடையு ம். இதன் காரணம் ஆண் ஹார்மோனான “டெஸ்டோஸ்டி ரோன்” (Testos terone) குறைந்து விடுதல். இதர காரணங்கள் மனோ ரீதியா ன வயோதிக பிரச்சனைகள், கவனிப் பார் இல்லாமல் போவது, முதுமை யில் தனிமை, நோய் நொடிகள், போ ன்றவையும் ஆண்மையை வெகு வாக பாதிக்கும் காரணங்கள்.

4. ஆண் பீஜங்கள் பாதிப்பு

ஆண் ஹார்மோன் சிறிதளவு குறையலாம். ஆனால் விரை யின் திசுக்களின் அடர்த்தி குறைந்து மாற்றமடையும். விந்து வை வழிநடத்தும் “பாதை கள்” (Tubes) நீண்டு சுரங் கும் மீள்சக்தியை” (Elastic ity) கொஞ்சம் கொஞ்சமா க இழக்க ஆரம்பிக்கும். ஆண் பீஜங்கள் விந்துவை உற்பத்தியை தொடர்ந்து செய்தாலும், முன்சொன் னதுபோல் ஆண் தாதுப் பொருள் குறைந்துபோகு ம். விந்து நாளங்கள் (Epididymis), சுக்கிலவ லகம், ஆண் விந்து சிறு பைகள் (Seminal vescicles) இவைக ள் “வெளிப் பரப்பு” வயதினால் குறைய லாம். ஆனால் விந்து தயா ரிப்பு தொடரும்.

5. ஆண் உறுப்பு விரைப்புத் தன்மை குறைபாடு:

என்ன இருந்தாலும் வாலி பத்திலிருக்கும் பாலியல் செயல்பாடுகள் வயதினால் சிறிதளவாவது குறைவது சகஜம். இயற்கையானது கூட. ஆனால் மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுவது வயது மட்டும் கார ணமல்ல. ஆரோக்கிய சீர் குலைவு மற்றும் மனோ ரீதியான பிரச்சனைகள் முக்கிய காரணங்கள் என் பது. 90 சதவிகித ஆண் மை கோளாறுகள் ஆரோ க்கிய குறை வு, உடல் நல பாதிப்பால் உண்டாகின்ற ன. வயதினால் ஏற்படும் பாதிப்பு ஆணுறுப்புக்கு ர த்தம் பாய்வதுகுறைந்துவிடும்.

இந்த விறைப்பில்லா தன் மை ஏற்பட காரணம், உய ர் ரத்த அழுத்தத்திற்காக சாப்பிடும் மருந்துகள் கூட இருக்கலாம். நீரிழிவு போன்ற நாள்பட்ட நோய் களும் ஆண்மைக்குறை வை உண்டாக்கும்.

வாழ்நாள் முழுதும் ஆன ந்தமடைய வழிகள்

• வயதாகும் போது செக்ஸ் குறைபாடுகள் தென்பட்டால் கு றைகளை போக்கிக் கொள்ள சிகிச்சையை மேற்கொள்ளு ங்கள்.

• புகைபிடித்தல், மதுபானம் வேண்டா ம்.

• ஞாபகம் இருக்கட்டும், செக்ஸில் ஈடு படுவதால் உங்கள் அவயங்கள் கெடா து. ஈடுபடாவிட்டால்தான் அவை பழு தடையும்.

• வழக்கமாக தொடர்ந்து செக்ஸில் ஈடுபட்டால் ‘டெஸ்டாஸ் டிரோன்’ உற் பத்தி அதிகரிக்கும்.

செக்ஸ§ம் ஒரு உடற்பயிற்ச்சி தான். கூடவே நிஜ உடற் பயிற்சியும் செய்தால் இரட்டிப்பு நன்மை கிடைக்கும். எடை குறையும். ஆர்வம் நீடிக்கும். ரத்த ஒட்ட ம் ஒழுங்காக இரு க்கும்.

• வாலிப வயதில் இருப்பது போல் நடு வயது, வயோதிகத்தி ல் பாலுணர்வு இரு க்காது. உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை குறை யுங்கள். முன் விளையாடுவதை (Fore play) அதிகரியுங்கள். செயல்பாட்டை விட சந்தோஷத்தில் மனதை செலுத்துங்கள்.

• புதுப்புது வழியில் கலவியில் ஈடு படுங்கள். காலையில் உங்கள் சக்தி அதிகமாக இருக்கும். அப்போது கலவியில் ஈடுபடுங்கள்.

• உங்கள் உறுப்பு விறைப்படையா விட்டால் வேறு வழிகளில் துணை வியை திருப்திபடுத்துங்கள்.

• சமச்சீர் உணவை உட்கொள்ளவும்.

• டாக்டரிடம் சொல்ல கூச்சப்படாதீர்கள்.

உடல் ரீதியான குறைபாடு களின் அறிகுறிகள்

• உங்கள் அவயம் விறைக் கும் போது “பலவீனமாக” இருந்தால், தூங்கும் போ து விறைக்காவிட்டால் இ ல்லை சுய இன்ப பிரயத்த னங்களில் விறைக்காமல் போனால்

• நீங்கள் முயற்சித்தாலும் விறைக்காமல் போனால்…

மனோ ரீதியான குறைபா டுகளின் அறிகுறிகள்

• பல சமயங்களில் காலை யில் எழுந்திருக்கும்போது ஆணுறுப்பு விறைத்திருத் தல்…

• சுய இன்ப பிரயத்தனங் கள் வெற்றி அடைந்தால்..

• தீடிரென்று உங்கள் குறைபாடுகள் தோன்றினால்…

— யோக்கோபு சித்த‍ர்!

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: