Tuesday, January 26அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

வாழ்வில் வரும் தோல்வியை தாங்குவது எப்படி?

வெற்றியெனும் ஆல மரத்துக்கு – விதையாவது தோல்வி யின் அனுபவங்களே! 

மரணத்துக்கு பிறகும் வாழ் வு உண்டா என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் நிச்சய ம் தோல்விக்கு பிறகும் வாழ்வு உண்டு என்பதில் எவருக்கும் எந்த சந்தேக மும் வேண்டாம்.

வாழ்வு என்பது ஒரு எண்ணெய் தடவிய வழக்கு மரம் சாண் ஏறினால் முழம் சருக்குகிறது.வாழ்வு என்பது ஒரு

சுழலும் சக்கரம் எந்த இடத்தில் புறப்பட்டதோ திரும்ப அங்கு வந்து நிற்கிறது.

ஆனால் முயன்றவருக்கு வாழ்வு என்பது ஒரு பரமபத விளையாட்டு ஒவ்வொரு காலடியிலும் ஒரு சிறிய அல் லது ஒரு பெரிய பாம்பு கொத் துகிறது.

அஞ்சாமல் அடுத்த அடி எடுத் து வைத்தால் அங்கே ஒரு சிறிய அல்லது ஒரு பெரிய ஏணி அதிட்ட தேவதையாக நம க்காக காத்திருக்கிறது.எத்தனை அற்புதமான விளையாட்டு இந்த வாழ்க்கை சுவையான திருப்பங்கள் சோகமான வீழ் ச்சிகள் சுழன்றடிக்கும் காற்று.

வெற்றி திருமகள் ஒரு மோசமா ன விலைமகள் யாரிடமும் நி ரந்தரமாக நிலைப்பதில்லை நிற்பதில்லை அடிக்கடி மாலை மாற்றி கொள்கிறாள் ஆளை மாற்றி கொள்கிறாள்.

இல்லாத மேடையொன்றில் எழுதாத நாடகத்தை எல்லோரு ம் நடிக்கின்றோம் நாம் எல்லோ ரும் நாமே பார்க்கின்றோம்.

இந்த நாடகத்திற்கு கதை வசனம் எழுதிதானே இயக்குபவன் இறை வன் அவன் சுயவிருப்பத்திற்காக காரணமே இன்றி காட்சியை மாற் றுவான்.

நாடகம் சுவையாக இருக்க வேண்டுமானால் கதாபாத்திரங் களையும் தன் விருப்படி மாற்றுவான் கொன்று கூட விடுவா ன்.

இவையேல்லாம் பல கவி ஞர் அறிஞர் சொன்ன கற்ப னைகள் மட்டுமல்ல ஆழ மாக அர்த்தமுள்ளதாக நா ம் தோல்வியை தாங்கும் மனவலிமை பெறுவதற்கா க ஊட்ட பட்ட ஊக்க சத்துக்கள் ஊட்ட மருந்துகள்.ஆனால் சிலருக்கு தூக்க மாத்தி ரைகளாக போகிறது.

விதி என்றோ வினை என்றோ போதித் தது தாங்குவதற்காகத் தானே தவிர, தூங்குவதற்காக அல்ல

கடந்தது நதி நடந்தது விதி இறந்தது பினி இனி நடப்பதை நினை எழுந்து நில் தொடர்ந்து செல்

ஆண்டாண்டு அழுதாலும் மாண்டவர் வருவதில்லை ஆற்றி லே போன நீர் திரும்புவதி ல்லை

புதுமழை வரும் புதுநீர் வரு ம் புது உயிர்கள் பிறக்கும் புது வாழ்வு மலரும் புதிது புதிதாக தொடர் தொடராக வாழ்வு நீண்டதொலைக் காட்சி தொடராக தொடரத் தானே போகிற து.

உடல்தானேமுற்றுகிறது அது ஒரு சிறுகதை உலகம் என்றும் முற்றுவதில்லை முடிவதில்லை அது ஒரு முடி யாத முழநீள தொடர்கதை தொடரும் தொடர்ந்து கொண் டே இருக்கும் கருவறை தொட ங்கி கல்லறை வரை எத்தனை எத்தனை இழப்புகள் நாம் அ டைந்த கணக்கை விட இழந்த கணக்கு அதிகம்.

வெற்றி இழப்பு
பொருள் இழப்பு
பணம் இழப்பு
மானம் இழப்பு
உறுப்பு இழப்பு
உயிர் இழப்பு

இழப்புகளுக்கு கணக்கேயில்லே தோல்விகளுக்கு முடிவே யில்லை.

ஆனால் நீ எதை இழந்தாய் நீ எதையாவது கொன்டு வந்தா யோ?இங்கிருந்து தானே எடுத்து கொண்டாய் ஆசை பட்டாய் அனுப வித்தாய் விட்டுவிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தானே என்று கேட்கிறானே நியாயம் தானே.

சொல்வது சுலபம் வயிற்று வலி நமக்கென் று வரும்போது சிரிப்பது கடினம் ஆனால் உடற் பயிற்சிபோல இது மன பயிற்சி செங்கல்லில் அடித்து அடி த்து கையை பலப்படுத்துவது போல சுயமா க தானே சொல்லிக் கொன்டு வந்தால் தன் னை தானே தயார் படுத்தி வைத்து கொண் டால் துயரம் கொஞ்சம் குறையும் இதுவே மனதை வலுபடுத்தும் பயிற்சி

தோல்வியை தாங்குவது என்பது வேறு அதை ஏற்று கொள் வது என்பது வேறு. விர க்தியை தாங்கும் மனபக்குவம் வேண்டும் இது ஒரு நீர் அணைக்கட்டு போல பலரது கொள் கலன் சில அடி மட்டம் ஆனால் சில ரது தாங்கும் கொள்கலன் பல நூறு அடி உயரம் இதையே கொள்கிறன் தாங்கும் சக்தி என்கிறோம்

நமது சகிப்பு திறனும் விரக்தி குறை வும் நமது மனதினுடைய பலத்தை வலுப்படுத்துகிறது ஆனால் சிலர் சுல பமாக தோல்வியை இயல்பாக ஏற்று கொள்கிறார்கள் நான் தோற்கத்தானே பிறந்தேன் என்று வேதனையாக விட்டு விடு வார்கள் இது தோல்வியை தாக்குவத ல்ல. சாண் போனால ன்ன முழம் போ னாலன்ன என்ற விரக்தி சோகம் இதில் எந்த பயனுமில்லை

அதேபோல் தோல்விக்கு தயாராக இரு ப்பது என்பது வேறு தோல்விக்கு அச்ச படுவது என்பது வேறு

தயார் நிலை என்பது தீப்பிடித்தால் அணைப்பதற்கு எச்சரிக் கையாக இருப்பது போல எதிர் மறையாக நிச்சயம் நான் தோற்று விடுவேன் என விரக்தியாக பேசுவ து ஒடுகிற நீரில் தானே குதித்து தற்கொலை செய்வதற்கு ஒப்பாகும்

எனவே நிச்சயம் வெல்வோம் ஒரு வேளை தோற்றுவிட்டால் அது ஒரு வருத்தமில்லை மீண் டும் முனைப்பும் போராடி வெ ல்வோம் இது போன்ற எண்ண ஒட்டங்கள் தேவை. சிறு வய திலே இருந்து இந்த பயிற்சியும் முயற்சியும் நமது இயல் பான சுபாவமாக அமைந்து விடுவது மிக சிறப்பானது.

தோல்வி மனப்பான்மையும்,தன்னை தானே தோற்கடித்து கொள்வதும் ,எதிர்மறையான சிந்தனைகளும்,தோல்வி பற் றிய அச்சமும் தோல்விக்கு பிறகு அவமான உணர்வும் மன சோர்வும், தாழ்வு மனபான்மையும் தன்னம்பிக்கை குறைவும், தற்கொ லை முயல்வும் போன்ற பல மன நல பாதிப்புகள் ஆபத்தான வை.

ஒருவரது திறமையையும்,செயல் திறனையும் முடக்கக்கூடியது. கல் வி,வேலை, நட்புறவு,உடலுறவு போ ன்ற பல அத்யா வசய தினசரி நடவ டிக்கைகளையும் பாதிக்ககூடியது.

எனவே தோல்வி என்பதும் இழப்பு என்பதும் தவிர்க்கமுடியாதது ஆ னால் தாங்க கூடியது என்பது தெளி வாக உண ரப்பட வேண்டும்.

அதேபோல் தோல்வியும்,இழப்பும் நிலையானதும் நிரந்தர மானதும் அல்ல அது ஒரு சுழற்சி மீண் டும் லாபமும் வெற்றி யும் உறவும் அன் பும்,பதவியும்,பொருளும் ஏதாவதொரு மாற்று வழியாக நாம் வெல்வோம் எ ன்ற நம்பிக்கையும் முயற்சியும் தொடர வேண்டும்.

உலக இயல்பும்,வரலாறுகளும்,ஆழ்ந்த சுய அனுபவங்களும் பெற்றவரதுஆலோசனைகளும் அறிவு ரைகளும் வாழ்வி ன் நுட்பமான நுணுக்கமான செய்திகளை நமக்கு உணர்த்து கின்றன.

ஆனால் பெரும்பாலோனோர்க ளுக்கு வெளுத்ததெல்லாம்பா ல்போல ஒரு வெகுளித்தனமா ன அறியாமை தொடர்கிறது . தோல்வி என்பதையே இயற்கை க்கு புறம்பானது என்பது போல‌ எண்ணத்தில் இருப்பார்கள்.தான் இது வரை தோற்றதில்லை என இருமாந்திருப்பார்கள் தோல்வியை தாங்க மாட்டேன் என்றுசொல்லி தனக்கு தானே இறுக்கமான வலை பின்னி கொள்வார்கள்.

நாம் ஒரு செய்தியை நுனுக்க மாக புரிந்து கொள்ள வேண்டு ம் இன்றைக்கு மட்டுமல்ல என் றைக்கும் உலகம் பல ஆயிரம் விதமான நுட்பமான திறமைக ளை எதிர்பார்க்கிறது எல்லா திறன்களும் எல்லா  மனிதரிட மும் இருக்க வாய்ப்பில்லை.

உதாரணமாக உலோகங்கள் ம ற்றும் அதன் கலவைகளிடம் நாம் பல இயல்பியல் குணங்க ளை எதிர்பார்க்கிறோம் சில குணங்கள் சில உபயோகங்கள் உள்ளது ஆனால் அதுவே சில இடங்களுக்கு உபயோகமில் லாது போய்விடுகிறது உதாரண மாக வன்மையான இரும்பும் மென்மையான தங்கமும் வெவ் வேறு விதமான குணாதிசயங்களை உடையவை அவற்றின் உபயோகத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் புகழும் விலையும் நிர் ணயிக்கப்படுகிறது. இதே மாதிரியாக மனிதன் பழக்கப் படுத்தும் விலங்குகளும் அ மைகின்றது. பூனையும் ஆ னையும் அதன்புகழும் விலை யும் குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அமைகிறது.

இது இயல்பான மனித சமுதாய அமைப்பிலும் காணப்படு கிறது உடல் உழைபாளிகளை விட அறிவு ஜீவிகள் புகழும் ப ணமும் அடைகிறார்கள் ஆனால் இயற்கையின் படைப்பை நாம் குறை கூற முடியாது.

உடலின் ஒவ்வொரு அங்க மும்போல யாவரும் அத்யா வசய மானவர்கள்.இதயக் குழாயாகட்டும் மலக்குட லாகட்டும் இர ண்டுமே முக் யமானவை புகழும் இக‌ழும் தற்கலிகமானவை.

தோல் மருத்துவரை விட இதய மருத்துவர் புகழடை வது இயல்பு ஆனால் எவ ரும் தாழ்ந்தவரில்லை.

தெரு கூட்டுபவர் முதல் தேசிய கொடி நாட்டுபவர் வரை கொ ள்கையளவில் சமமே ஆனால் புகழிலும் பொருளிலும் சிலர் உயர்வ டைவது உலக இயல்பு.மெல்ல மெல்ல இந்த இடை வெளி குறைந்து சமதர்ம சமுதா யம் மலரும். எனவே வெற்றி தோ ல்வி என்பது நம்மை தாண்டி பல நூறு நுட்பமான பிண் ணனி உண்டு என உணர வேண் டும்.அதை பயின்று மென் மேலும் உயர முயல வே ண்டும்.தன்னைத்தானே நொந்து கொள்வது தவறு.அதற்காக இல்லாத ஒரு காரண த்தை சொ ல்லி தன்னை ஏமாற்றி கொள்வதும் தவறு.

நமது தெளிவான சிந்தனை களால் எதிர்பாராத ஏமாற்ற த்திற்கும் தயாராக வேண் டும் எமாற்றத்தை ஏற்று எதி ர்த்து போரா டவும் தயாராக வேண்டும்.

தோல்விக்கு பின் தோல்வி மனப்பா ன்மை தாழ்வு மனப்பான் மை துயரம் சோர்வு தளர்வு விரக்தி சுய பச்சாதா பம் குற்ற உண்ர்வு தன்னம்பிக்கை குறைவு ஏற்படுவது இயல்பு உடல் காயத்தை விட மனக்காயத்தின் வலி அதிகம். ஆனால் வீரர் கள் தமது முய ற்சியால் சுய பயிற்சியால் இருவித மான காயங்களையும் தாங்கும் வலி மையைவளரித்து கொள்கிறார்கள்.

தோற்றவர் கூட வெல்லலாம்
துவண்டவர் என்றும் வெல்லமுடியாது
மாண்டவர் கூட மீளலாம்
சோர்ந்தவர் என்றும் எழ முடியாது

நாளை நமதே வெற்றி நமதே என்ற ஜெய ஜெய கோஷங்கள் உற்சாகமூட்டும் பானங்கள். தன்ன ம்பிக்கையுள்ள தலைவர்கள் ஊக்க மருந்துகள் ஊக்க மூட்டும் எழுத்துக்கள், பேச்சுக்கள், கவி தைகள் காவ்யங்கள் யாவும் அற் புதமான மருந்துகள்.

பெற்றோர் உற்றோர் ஆசிரியர் நண்பர் யாவரும் ஊட்டும் நம்பி க்கை வார்த்தைகள் மனம் என்ற மரம் செழித்து வளர போ டப்படும் உரங்கள்.

மாறாக வதைகளும் வசைக ளும் குறை கூறலும் குற்றம் சாட்டுதலும் இழிவுபடுத்தலு ம் அழிவு தரும் வழி முறைக ளாகும் இந்த முறைகளை ஆசிரியர் பெற்றோர் உற்றார் அயலார் அனைவரும் கை விடுவது மிக ந்ல்லது.

எனவே தோல்வியை விட பிறரது விமர்சனங்களுக்கு வேத னைப்படுவதே ஆபத்தானது ஆகவே மற்றவர் யாவரும் எதிர்மறையான விமர்சனங்களை தவிர்த்து ஆக்க பூர்வமான மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் உற்சாக வார்த்தைகளை கூறுவது நல்லது.

வென்றவரை கைதட்டி பாராட்டுவோ ம் தோற்றவரை கை தூக்கி ஆற்று படுத்துவோம். வென்றவரை தோள் தட்டி ஊக்க படுத்துவோம் பிறகு தோ ற்றவரை தோள் நிமிர்த்த பாடுபடு வோம்.

எனவே தோல்வியை தாங்கும் மனபக்குவம் மிக அவசியம் மேலும் பிறரது தவறான விமர்சனங்களை மறப்பதும் மிக மிக அவசியம்.

இறந்தபின் postmartum செய்வதுபோ ல தோல்விக்கு பின் தெளிவான சுய ஆலோசனை சுய பரிசோதனை செய் வது அவசியம்.

நடு நிலையான ஆராய்வில் ந‌மது மீது குறைகள் தவறுகள் இருந்தால் முழுமனதோடு ஏற்று கொண்டு அதை மாற்ற மு யல்வோம். அல்லது நம் மை மீறிய இடம்,காலம், நே ரம், சூழல், அதிட்டம், போன் றவை காரணமாக இருந்தா ல் மீண்டும் முழு உத்வேகத் துடன் மறுமுயற்சிசெய்வோ ம்.

பல நேரங்களில் நமக்கு நம்பிக்கையான நண்பர் உறவினர் கற்றோர் மற்றோரிடம் ஆலோசனை கேட்பது தவறோ, பல வீனமோ அல்ல. நமக்கு புலப் படாத ஒரு பெரிய விஷயம் அவர்களுக்கு தெரியலாம்.

தேவையானால் அடிப்படையா ன நல்லகுணங்களையோ,கொ ள்கைகளையோ மாற்றாமல் சில புதிய பாதைகளில் புதிய அணுகு முறைகளில் முயற்ச் சித்தால் மீண்டும் வெற்றி பெறலாம்.

– சக்திவேல் பாலசுப்பிரமணியன்

One Comment

Leave a Reply