Friday, September 30அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

காலங்கடந்த திருமணம் . . . வாழ்க்கைக்கு உதவாது!

காலங்கடந்து திருமணம் செய்து கொண்டால் லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிற து. அனைத்து இடுகைகளை யும் காண்பி

காலங்கடந்து திருமணம் செய்து கொண்டால் . . . ?

திருமணம் என்பது ஒரு ஒப்ப ந்தம். அதற்கு கணவன்- மனைவி ஆகிய இருவரும் ஒத்துப்போகவேண்டும்.

அதற்குரிய பருவத்தில் திருமணம் செய்துகொள்ளும் இளந் தம்பதியி னர் ஓரளவு ஒத்துப்போகிறார்கள். காலங்கடந்து

திருமணம் செய்து கொள்கிறவர்கள், கருத்து ஒத்த தம்பதி களாக வாழ்வதற்கான வாய்ப்பு குறைந்து வருகிறது.

அதற்கு காரணம், இருவரு க்கும் வயது முதிர்ச்சியும்- பிடிவாத முயற்சியும் அதிக ரிப்பதுதான். அதனால் ஒரு வர் கருத்தை இன்னொருவ ர் ஏற்கமறுக்கிறார்கள்.முற் காலத்தில் பெண்களை சீக்கிரமாக திருமணம் செ ய்துகொடுக்கும் வழக்கம் இருந்தது.

அப்போதுதான் பெண்கள், புகுந்த வீட்டில் சூழலுக்கு ஏற்ப வளை ந்து கொடுத்து வாழ்வார்கள் என் று சொல்லப்பட்டது. கணவரை விட மனைவி வயது குறைந்தவராக இருக்க வேண் டும் என்பதும் வலியுறுத்தப்பட் டது. ஆனால் இதில் ஒரு விஷ யத்தை ஆழ்ந்து கவனிக்க வேண்டும்.

பக்குவமான பருவத்திற்குமுன்பே செய்யப்படும் பால்ய விவாகமும் தவறானது. காலங்கடந்து செய் யப்படும் முதிர் திருமணமும் பிரச்சினைக்குரி யது. `பருவத்தே பயிர் செய்’ எ ன்பது விவசாயத்திற்கு மட்டு மல்ல திருமணத்திற்கும் பொ ருந்தும்.

காலங்கடந்த நாற்று கழனிக்கு உதவாது என்பதுபோல், கால ங்கடந்த திருமணமும் வாழ்க்கைக்கு உதவாது. இந்த கால த்தில் ஆண், பெண் இருவரும் படித்து வேலைக்குப் போய் கை நிறைய சம்பாதிக்க ஆசைப்படுகிறார்கள். அது நல்ல விஷயம் தான்.

அதனால் திருமண வயதை தாண்டிய பின்னும் திரும ணத்தை தள்ளிப்போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். த ள்ளித்தள்ளிப் போட்டு விட் டு திருமணம் செய்து கொ ள்ள முன்வரும்போது, அவ ர்கள் எதிர்பார்ப்பதுபோல் வாழ்க்கை அமைவதில்லை. காலங்கடந்து திருமணம் செய் துகொள்ளும் தம்பதியினர், மீதமுள்ள காலத்தை வளமாக அமைத்துக் கொள்ள அவசரம் காட்டுகிறார்கள்.

இருவரும் தங்களுடைய வருமா னம் முழுவதும் எதிர்கால சேமிப் பாக மாறவேண்டும் என்று எதிர் பார்ப்பார்கள். அப்போது பெற் றோருக்கும், உறவுகளுக்கும் செ ய்யும் கடமைக ளைக்கூட பெரிய பாரமாக நினைத்து விடுகிறார் கள். கணவர் தன் பெற்றோரை பராமரிப்பது மனைவிக்கு வெட்டிச் செலவாகத்தெரியும்.

மனைவி தன்பெற்றோரை பராமரிப்பது, கணவருக்கு வெட்டி ச் செலவாகத் தெரியும். அதுவே தர்க்கம் உருவாக காரண மாகிவிடும். காலங்கடந்து திருமணம் செய்துகொள்கி றவர்கள், திருமணத்திற்கு முன்பு வெகுகாலம் சுதந்தி ரமாக வாழ்ந்து பழகிவிட்ட காரணத்தால் திடீரென்று ஒருவர் வாழ்க்கை க்குள் வந்து, தன்னை கட்டுப்படுத் துவதை ஏற்றுக்கொள்வதி ல்லை.

அதனால் தம்பதியினரில் ஒருவர் எடுக்கும் முடிவை மற்றவ ர் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்வதில் லை. பெரும்பாலும் அவர்கள் தங்கள் பக்க நியாயத்தை முரட் டுத்தனமாக எடுத்துச்சொல்வா ர்கள். அதனால் மோதல் வெடிக் கும். இருவரின் பெற்றோரும் மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்ற சிந்தனை, காலங்கடந்து திருமணம் செய்துகொள்ளும் தம்பதியினருக்கு பெரும்பாலு ம் ஏற்படுவதில் லை.

அதனால் ஒருவரது பெற்றோ ரை இன்னொருவர் ஏதாவது ஒருவிதத்தில் குறைசொல்ல த் தொடங்குவார்கள். அதுவு ம் பிரச்சனைகளை தோற்று விக்கும். காலங்கடந்து திரு மணம் செய்துகொள்ளும் இருவரும் ஒருவருக் கொருவர் விட்டுக் கொடுக்க முன் வரு வதில்லை. தனித்துப் போகவும் முற்படு வதில்லை.

தங்களை மற்றவர் வழிநடத்தவும் அனுமதிப்பதில்லை. இப் படிப்பட்ட மனநிலையில் அன்பு என்ற சொல்லுக்கு முற்றுப் புள்ளி வைத்து விட்டு வாழ்க்கையில் அதிரடியான போராட்ட ங்களை ஆரம்பித்து விடு வார்கள். வெகுகாலம் திருமணம் செய்து கொ ள்ளாமல் வாழும் ஆணா க இருந்தாலும், பெண்ணாக இருந்தாலும் அவர்கள் எதிர்பா லினர் பலரிடம் பழகும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்கிறார் கள்.

அந்தப் பழக்கம் மிகவும் சகஜமாகி கொண்டு வரும் நிலை ல் இதன் பிர திபலிப்பு குடும்ப வாழ்க்கையில் விழும்பொழுது பல சிக்கல்கள் தோன்றுகின்றன. இது ஆரோக்கியமான தாம் பத்ய வாழ்க்கைக்கு உலை வைத்துவிடும். அத்தகைய குடும் பங்களில் அடிக்கடி பூகம்ப ங்கள் வெடிக்கும். அற்பத்த னமான காரணங்களுக்கெ ல்லாம் சண்டை வரும்.

ஆனால் அதன் மூலகாரண ம் இன்னொன்றாக இருக்கு ம். காலங்கடந்த திருமண ங்களால் குழந்தைப்பேறும் கேள்விக்குறியாகிறது. இது அவர்களுடைய திருமண வாழ்வை சிதைத்து எதிர்காலத் தை பாதித்துவிடும். எப்போதும் புதுமணத் தம்பதிகள் என்றா ல் மனதில் குதூகலமும் ஆனந் தமும் இருக் கும்.

ஆனால் காலங்கடந்து திருமணம் செய்துகொண்டால் அந்த குதூகல த்தையோ, நாணத்தையோ காண முடியாது. அதற்கு பதிலாக அகங் காரமும், ஆதிக்கமும்தான் மேலோ ங்கி நிற்கும். இது மகிழ்ச்சியான மணவாழ்க்கைக்கு உதவாது. காலங்கடந்த திருமணங்கள் மனரீதியாகவும், உடல் ரீதியா கவும் மகிழ்ச்சியை த் தராது.

வேறுவழியில்லாமல் திரும ணம் செய்து கொள்ள வேண் டியிருந்தால் பெண், அந்த வாழ்க்கைக்கு தக்கபடி த ன்னை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வே ண்டும். அனுசரித்து செல்லவேண்டும்.

அதுநாள் வரை வாழ்ந்த வாழ்க் கைக்கும் இனி வாழப் போகும் வாழ்க் கைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை புரிந் து கொள்ள வேண்டும். இது ஆணுக்கு ம் பொருந்தும். திருமணத்தில் காலதா மதம் ஒரு குறைதான். ஆனால் அந்த குறையே வாழ்க்கை யை கறையாக்கி விடாத அளவுக்கு வாழவேண்டும்.

-யாகோபு சித்த‍ர்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: