Saturday, August 8அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

நமது கணிணியில் ஆன்ட்டி வைரஸ் செயல்படுவது எப்ப‍டி தெரியுமா?

தற்போது எந்த வகையான கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்தினாலும், அதில் ஆண்ட்டி வைரஸ் புரோகிரா ம்களை இன்ஸ்டால் செய்து பயன் படுத்தியே ஆக வேண்டும். இல் லை எனில், நம் கம்ப்யூட்டர் செயல்பாடு கேள்விக் குறியதாக மாறிவிடும். இ ணையப்பயன்பாடு இ ருந்தால்தான், வைரஸ் பு ரோகிராம்கள், மால்வேர் புரோகிராம்கள் நம் கம்ப்யூட்டரைத்

தாக்கும் என்பதில்லை.

நாம் பயன்படுத்தும் ப்ளாஷ் ட்ரைவ்கள் வழியாகவும், இவை பரவலாம். எனவே, கம்ப்யூ ட்டரின் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ் டம் போன்று, ஆண்ட்டி வைரஸ் புரோகிராம்கள் இன்றியமையாத ஒரு மெ ன் பொருளாகப் பயன்படுத் தப்படுகின்றன. விண்டோ ஸ் இயங்கும் கம்ப்யூட்டர் களில் இயங்கும் அதிகத் திறன் கொண்ட சாப்ட்வேர் புரோகிராமாக ஆண்ட்டி வைரஸ் புரோ கிராம்கள் உள்ளன.

நம்மில் பலரும், இந்த புரோகிராம்கள் எப்படி வைரஸ் புரோ கிராம்களைக் கண்டறிகின்றன, ADVERTISEMENT கம்ப்யூட் டரில் மற்ற சாப்ட்வேர் புரோகி ராம்கள் இயங்குகையில் அவற் றின் செயல்பாட்டில் குறுக்கிடா மல் எவ்வாறு இயங்குகின்றன, ஏன் இவற்றை அப்டேட் செய்திட வேண்டும், இவற்றைக் கொண் டு குறிப்பிட்ட கால அளவில், கம்ப்யூட்டரை சோதனை செய் திட வேண்டுமா என்பது குறித்து எண்ணி இருக்கலாம். இ வற்றிற்கான பதில்களைச் சுருக் கமாக இங்கு காணலாம். ஆண் ட்டி வைரஸ் புரோகிராம் என்ப து, பல நிலைகளில் இயங்கும் கம்ப்யூட்டர் பாதுகாப்பு வட்டத் தில் ஒரு முக்கிய பகுதி ஆகும். நீங்கள் கம்ப்யூட்டரைப் பயன்ப டுத்துவது குறித்து மிக அதிகமா கத் தெரிந்தவராக இருந்தாலும், அதனை எப்படிப் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துவது என அறிந்தவ ராக இருந்தாலும், தற்போது பிர வுசர்களில் காணப்படும், வைர ஸ் புரோகிராம்கள் எளிதாகத் தாக்கக் கூடிய தவறான குறியீடுகள், ப்ளக் இன் பு ரோகிராம் கள், ஏன் vulnerabilities என்று சொல்லக் கூடிய வழுக்க ள் பல உள்ள விண்டோ ஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்ட ம் ஆகிய அனைத்தும், செம்மையாகச் செயல்ப டும் ஆண்ட்டி வைரஸ் புரோகிராம் ஒன்றினை உங்களின் அ வசியத் தேவையாக மாற்றுகிறது.

நம் கம்ப்யூட்டர் இயங்கும் போது, பின்புலத்தில், ஆண் ட்டி வைரஸ் புரோகிராம் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொ ண்டே இருக்கும். கம்ப்யூட்ட ரில் திறக்கப்படும் ஒவ்வொ ரு பைலையும் அது சோத னை செய்திடும். இதனை, உ ங்கள் ஆண்ட்டி வைரஸ் பு ரோகிராமின் தன்மைக்கேற் பப் பல பெயர்களால் அழைக்கின்றனர். அவை – onaccess scanning, background scanning, resident scanning, realtime protection. நீங்கள் ஒரு EXEபைலை இயக்க,அத னை இரு முறை கிளிக் செய்திடுகையில், அது உடனே இயக்கப்படுகி றது என்றுதானே நீங்கள் எண்ணிக் கொண்டிருக் கிறீர்கள். அதுதான் இல் லை. உங்கள் ஆண் ட்டி வைரஸ் புரோகிராம் முதலில் அந்த பைலை ஒவ்வொருமு றை திறக்கும் போதும் சோதனை செய்கிறது.

ஏற்கனவே அந்த புரோகி ராமிற்குத் தெரிந்த வைரஸ் புரோகி ராம்கள் மற்றும் பிற வகையான மால்வேர் புரோகிராம்கள் அதில் இ ணைந்துள்ளதா எனச் சோ தனை செய்திடும். இவற் றுடன் தானாக வைரஸை அறிந்து கொள்ளும் சோத னை யையும் மேற்கொள்கி றது. இதனை “heuristic” checking என அழைக்கின்றனர். இந் த வகையில், திறக்கப்படும் புரோகிராம் வழக்கத்திற்கு மா றான செயல்பாடுஎதனை யும் மேற்கொள்கிறதா என, ஆண்ட்டி வைரஸ் புரோகிராம் சோதனை மேற்கொள்கிறது. இதன் மூலம் அதுவரை அறியப் படாத வைரஸ் இருப்பத னை அறிந்து கொள்கிற து.

இயக்க (EXE) பைல்கள் மட்டுமின்றி, மற்றவகை பைல்களை யும் இது சோதனை செய்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, சுருக்கப் பட்ட .zip archive பைலி ல், வைரஸ் புரோகிரா மும் சேர்ந்தே சுருக்கப்ப ட்டு இருக்கலாம். அல்ல து வேர்ட் டாகுமெண்ட் ஒன்றில் கெடுதல் வி ளைவிக்கும் மேக்ரோ ஒ ன்று பதிந்திருக்கலாம். எனவே, எப்போதெல் லாம் பைல்கள் பயன்படு த்தப்படுகின்றனவோ, அப்போதெல் லாம், ஆண்ட்டி வைரஸ் சோதனை நடத்தப்படும். எடுத்துக் காட்டாக, நீங்கள் ஒரு EXE பைலை டவுண் லோட் செய்தாலோ, அல்ல து ப்ளாஷ் ட்ரைவ் போன்ற வற்றிலிருந்து மாற்றினா லோ, அதனை நீங் கள் இயக்குவதற்குத் திறக்கும் முன்னரே, ஆண்ட்டி வைரஸ் புரோகிராம் அதனை சோதனை செய்திடு ம். இதுபோன்ற, ஆண்ட்டி வை ரஸ் புரோகிராம் ஒன்றின், எப்போதும் சோதனை செய்தி டும் தன்மையை நாம் நிறுத்தி வைக்கலாம். ஆ னால், அது சரியல்ல. ஏனென்றால், வைர ஸ் உங்கள் கம்ப்யூட்டரைப் பாதித்து, அதன் வேலையைக் காட்டத் தொடங்கிவிட்டால், அதனை நீக்குவது அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்லை.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

One Comment

Leave a Reply