Friday, December 2அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

மூளைச் சலவை என்பது என்ன‍? அதிலிருந்து தப்பிப்ப‍து எப்ப‍டி?

1.நமது வாழ்க்கையின் பல தருணங்களில் நாம் மற்றவர்க ளோடு சேர்ந்து வாழ வே ண்டிய கட்டாயத்தில் இருக் கின்றோம்.அவர்களில் சில ரிடம் நாம் எப்படி கவன   த்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம்.நாம் சிலரைப் பற்றி இப்படி கேள்விப்பட்டி ருக்கலாம் ,வாயிலே பந்த ல் போடுகிறான் என்று வே று சிலரைப்பற்றி இப்படிக் கேள்விப் பட்டிருக்கலாம் , சர்க்க ரை வாயன் என்று நாம் இன்று காணப்போவது இப்படிப்பட்ட

பேச்சு மயக்கி எனப்படும் மனிதர் களைப் பற்றித்தான்.

2.மனிதனது சிந்தனையை எடுத்துக் கொண்டோம் என்றால் ,மனிதன் எல்லா சிந்தனைக ளையும் படமாக தனது மன தில் எண்ணுகிறான். சில தி றமை வாய்ந்த பேச்சு மயக் கிகள் நம து வாழ்வின் பல கட்டங்களில் சந்திக்க வே ண்டிவரும் .சரி அதனால் தா ன் என்ன சந்தித்து விட்டுப் போவோமே? என்றால் அத ற்கு கொடுக்கப்படும் விலை கள் பற்றிக் கவலைகள் இல்லயென்றால் அதுபற்றி கவலை இல்லை என்பவர்களை பற்றி ஒன்றும் இல்லை .ஆனால் சில விலைகள் நாம் மீள முடியா இடத்திற்கு நம்மைகொண்டு சென் று விடும்.

3.சரி இந்த பேச்சு மயக்கிகள் என் னசெய்வார்கள் ?எப்படி இருப்பார் கள் ?இவர்கள் பெரும்பாலும் கலக லவென்று பேசும் குணமுடையவர் களாக மற்றவர்களால் சொல்லும் படிபேசுவார்கள். இவர்களை சுற்றி எப்பவும் ஒரு கூட்டம் இருக்கும் படி செய்து கொள்ளுவார்கள் .இந் தக் கூட்டம் தான் இவர்களது உணவு ,இந்தக் கூட்டத்தில் இரு ந்துதான் தங்களுக்கு வேண்டிய வாழ்க்கை வசதிகளை பெற் றுக் கொள்வா ர்கள் .

4.இவர்களது பேச்சு முழுவதும் இவர்களுக்கு தெரிந்த விசயத் தைப் பற்றி மட்டுமே இருக்கும் .அந்த விசயங்களில் தங்கள் ஒரு கதாநாயகன் போலக் படம் காட்டிக் கொள்வார்கள், கொஞ் சம் கொஞ்சமாக உங்களது ம னதில் உங்களை அறியாமலே யே தாழ்வு மனப்பான்மையை படமாக ஏற்படுத்தி விடுவார்கள் .பின்பு தங்களது மன விருப் பத்தின் படி நீங்கள் ஆட்டுவிக்கும் நிலைக்கு வந்தவுடன் உங் களை அவ்ர்களது வாழ்வின் வெற்றிக்கு ஒரு படிக்கல்லாக ஆக்கிவிடுவார்கள்.

5.இவர்களிடம் மாட்டிக் கொள்ளும் இளம் பெண்க ள் கதை அதோ கதி தான் ,இவர்களது பேச்சில் மயங் கி இவர்கள் புருடாவாக வி டும் சில கற்பனை நிகழ்ச்சி களில் இந்த பேச்சு மயக்கி களை ஒரு கதாநாயகன் போன்று எண்ணி தங்களது வாழ் வை தொலைத்த இளம் பெண்கள் அநேகம் பேர்.

6. சரி இவர்களிடம் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி?முதலில் இப் படிப்பட்ட குணநலன்கள் கொ ண்ட மனிதர்கள் இருக்கின்றார் கள் என்பதை தெரிந்து கொள் ளுங்கள் .அப்புறம் எவராவது நாலுபேர் கூடி உள்ள இடங்க ளில் தங்களை பற்றி பெருமை யாகவும் ,அவர்களுக்கு தெரிந்த விசயங்களை பற்றி மட்டும் பேசிக் கோண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களை விட்டு விலகுங்கள், அவர்களது பேச்சை கேட்ப தால் உங்களுக்கு நட்டம் பின்னாலேயே இருக்கின்றது என்பதை உணருங்கள்.

7.அளவில்லாத நகைச்சுவை உணர்வுக ளையும் இவர்கள் ஆயுதமாக கொண்டி ருப்பார்கள் .இவர்களது நகைச் சுவைக் கு பின்னால் என்ன நோக்கம் இருக்கிற து என்று ஆராய்ந்து பாருங்கள் .முடிந்த வரை அவர்களது பேச்சுத் தொனியை நம்பி அவர்களை கதாநாயகன் என்று நம்பி விடாதீர்கள் அப்படி நம்பி விட்டீர் கள் என்பதை அவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் என்றால் அந்த நம்பிக்கையிலேயே உங்களை ஓரம் கட்டி விடுவார்க ள்அல்லது உங்களை அவர்கள் வாழ்க்கை உணவாக்கிவிடுவார்கள் . நீங்கள் எவ்வளவு திறமையானவர்களாக இருந்தாலும் கூட.

இப்படிப்பட மனிதர்களிடம் நடந்து கொள் ளும் முறை பற்றி நாமும் தெரிந்து கொண் டு நமது குழந்தைகளுக்கும் இதனை கற்றுக் கொடுப்போம்.

– சக்திவேல்

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: