Sunday, September 25அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

ஆண்மைக்குறைவு உள்ளவர்கள் பின்பற்ற வேண்டியவை

நரம்புத் தளர்ச்சி, ஆண்மைக்குறைவு, உடலுறவில் முழு இன்பம் பெற, துரித ஸ்கலிதம், அடிக்கடி தூக்கத்தில் விந்து வெ ளியாதல், கை கால் நடுக்கம், கண்பார்வைக் குறைவு, உடல் மெலிவு போன்ற குறைபாடுகளு க்காக உலகம் முழுவ தும் இன் று எல்லா மருந்துக் கம்பெனிக ளும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு மருந்துகளை தயார் செய் து, விளம்பரங்கள் வந்த

வண்ணமாக உள்ளது.

இதன் மீது நாட்டம் கொ ண்டவர்கள் அறிந்தும், அறியாமலும் அதிகமா ன விலையைக் கொடுத் து வாங்கி உபயோகித்து பின் விளைவுகள், பக்க விளைவுகளினால் உடல் நலம் கெட்டு, மனம்கெட் டு விரக்தி அடைந்து விடு கின்றனர். ஆகவே, இதைப்பற்றிய ஒரு தெளிவான விளக்கம் இளைஞர்களுக்கு வேண்டு மல்லவா? இத்தகைய வி னாக்களுக்கு விடையளித் து, தெளிவுபடுத்தி தைரியப் படுத்துவதே இக்கட்டுரை யின் நோக்கமாகும்.

ஆண்களுக்கு பொதுவாக சுமார் 13 அல்லது 14 வயதில் விந்து உற்பத்தி ஆரம்பம் ஆகிறது. இது 20 – 25 வயதிற்கும் அதிகமாக உற்பத்திஆகும். உடல் நல்ல பொலிவு டனும், வளர்ச்சி யுடனும், உறுதியுடனும் காணப் படும். பொதுவாக இந்தக் காலக் கட்டத்தில் காம இச்சைகள் உ டலில் அதி கமாக தோன்றும். இச்சூழ்நிலையில் காதல் வயப் படுதல், சுய இன்ப பழக்கம், பெ ண்கள் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுதல், ஓரினச் சேர்க்கை, தூக்கத்தில் விந்து வெளி யாதல் போன்றவைகளில் ஈடுபட்டு விந்துவை வெளி ப்படுத் துவர்.

இது இயற்கையான ஒன்று தான். இதனால் எந்தப் பாதி ப்பும் உடலுக்கு இல்லை. அதாவது வெளியான விந்துவை உடலானது மறுபடியும் உற் பத்தி செய்து கொள்ளும் வரை உடலுக்கு கெடுத ல் இல்லை. விந்து உற் பத்தி ஆகி விந்துப்பையி ல் சேமித்து வைக்கப்படு கின்றது. அது நிறைந்த உடன் தாமாக வெளிப்ப டுத்தாவிட்டாலும் தானா க வெளியாகிவிடும். இது உடலின் ஒரு இயற் கையான சுழற்சி ஆகும்.

சிலர் திருமணத்திற்கு மு ன்னர் விந்துவை அதிகம் இழந்து விட்டதாக கருதி க் கொண்டு, தாமாகவே தமக்கு ஆண்மைக் கு றைந்து விட்டது. தமக்கு குழந்தை பிறக்குமா? ம னைவி யை திருப்திபடுத் த முடியுமா? என்ற ஏக்க ம் கவலையாக மாறிவிடுகின்றது. கவலை கொள்ளும்போ து உடலில் உள்ள சுரப்பிகள் சுருங்கி, அதன் செயல்திறன் கு றைந்து விடும். இது பல நோய்களுக்கு காரணமாகி விடு ம். இதன் காரணமாக கவலை நமது ஆயு ளை குறைக்கும் என்று கூறுவதுண்டு.

பயந்தவனும் கோழையும் இறந்து கொ ண்டே இருக்கின்ற னர் என்றார் மகாத்மா காந்தி. பயம் பலத்தை கெடுக்கும் அது பிணியைத் தருவதுடன் இன்பம் அனுபவி ப்பதையும் இழக்கும்படி செய்யும். ஆக வே, மனதை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மனதிற் கும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் நே ரடித் தொடர்புண்டு.

இந்த நோயினால் இருந்து மீள மு றையான வாழ்க்கை முறைகளை கடைப்பிடித்தல், தேவையான மருந் துகள் எவை என்று தெரிந்துகொள் ளுதல், சக்தியான உணவை உண் ணுதல் போன்றவைகள் இந்த நோய் களில் இருந்து நம்மை காப்பாற் றும்.

புகைத்தல், மது வகைகள், புகையி லை, பான்பராக் போன்ற வைகளை உபயோகித்தல், டின்களி ல், பாட்டில்களில் வரும் பத ப்படுத்தப்பட்ட இரசாயணம் கலந்த உணவுகள், பானங்க ள் போன்றவைகளையும் அ வ்வப்போது ஏற்படும் உடல் நலக் கோளாறுகளுக்காக உட்கொள் ளும் வீரியமிக்க மாத்திரை கள், உலோகம் கலந்த மாத்திரைகள் முதலியவைகளையு ம் தவிர்த்தல் வேண்டும். இவைகள் உடல் உள்ளுறுப்புகளைப் பாதிக்கச் செய்கிறது.

தினமும் காலை, மாலை சுமார் 20 நிமிடம் எளிய உடற்பயி ற்சிகளை அதாவது நடத்தல், குனிந்து நிமிர் தல், நீந்துதல், உட்கார்ந்து எழுதல், மெல்லோட்டம், சைக்கிள் ஓட்டுதல், கை கால் விரல்களை நீட்டி மடக்குதல், ஜாக்கிங், ஸ்கிப்பிங், ஜம்பிங், மூச்சுப் பயிற்சி போன்றவை செய் யலாம்.

இதனால் உடல் உறுதியும், நரம்புகள், எலும்புகள் பல மும் பெறும். சாதாரண நீ ரைகுடிக்க, குளிக்கஉபயோ கித்தல் நல்லது. தினமும் 7 அல்லது 8 மணி நேரம் ஆழ்ந்த தூக்கம் வேண்டும். கோபத் தையும், கவலையையும் நீக்கி, சாந்தமான மனநி லையில் இருத்தல் நமது மொத்த ஆரோக்கியத்தை யும் அதிகரிக்கச் செய்யும். 15 நாட்களுக்கொரு முறை தான் விந்துவை வெளிப்ப டுத்துதல் வேண்டும். அடிக் கடிக் கூடா து.

அன்று கிராமங்களில் சாதாரண நோய்கள் முதல் கொடிய நோய்கள் வரை எல்லா வற்றுக்கும் அருகில் உள் ள அரிய மூலிகைகளை க் கொண்டு பக்கவிளை வுகள் இன்றி குணப்படுத் தி வந்தனர். இந்த மூலி கைகளில் வியக்கத்தக்க வகையில் குணம் இருப் பது நாம் அறிந்த ஒன்று. இந்த மூலிகைகளால் குணமாக்க முடியாத நோய்களே இல் லை. இதனை இந்து மத முன்னோர்கள் ஒவ்வொரு தெய்வத் திற்கும் உகந்த மூலிகைகள் என அம்மை க்கு – வேப்பிலை, சிவனுக்கு – வில்வம், வி நாயகருக்கு – அருகம்புல், விஷ் ணுவுக்கு – துள சி, பிரம்மாவுக்கு – அத்தியிலை என்று வைத்து தினசரி பூ ஜைகளின்போது வரும் பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக உட்கொ ள்ள கொடுத்து நோய் வருமுன்னர் மக்களின் பொதுவான ஆரோக்கியத்தை காத்தனர். மேலும், அவ்வப் போது வரும் நோய்களை குணப்படுத்தும் மூலிகைகளை அறிந்துள்ளார் கள்.

அவைகளில் ஆண்மைக் குறைவுக்காக, வேப்பிலை, அருகு, அத்தி, முருங்கை, ஆலயிலை, அரசஇலை, மாவிலை, அமுக்கரா, நா வல், ஓரிதழ் தாமரை போ ன்றவைகள் மிக பயன் உள் ளதாக உள்ளது. இக்குறை பாடு உள்ளவர்கள், இவை களைப் பறித்து வெய்யிலி ல் உலர்த்தி பொடி செய்து பின் சம அளவில் ஒன்றாகக் கல ந்து ஒரு பாட்டிலில் வைத்துக் கொ ள்ளவும். பின் இதில் இருந்து இரண்டு ஸ்பூன் தூள் எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் கலந்து உணவுக் கு ஒரு மணி நேரம் முன்ன தாக உட்கொள்ள சுமார் 30 முதல் 60 நாட்களில் நல் ல பலன் தெரியும்.

உணவு முறைகள்

நமது உடலானது நாம் உண்ணும் உணவில் இரு ந்து சக்தியைப் பெற்று வளர்ச்சியும், உறுதியும் பெறுகின்றது. தவறான உணவுப் பழக்கத்தினால் கெடவும் செய்யும். நமது உடலுக்கு பச்சையாக உ ண்ணும் உணவே ஏற்ற து. ஆகவே, பச்சைக் காய்கறிகள், கீரைகள், பழவகைகள் போன்றவைக ளை அதிகம் உண்பதால் உடல் பூரண எதிர்ப்பு சக்தியுடனும், உறுதியுடனும் காணப்படும். வேக வைத்து உ ண்ணும் போது உணவில் உள் ள சக்திகள் அழிந்து விடுகின் றன.

ஆகவே, இயற்கை உணவான ஆப்பிள், அன்னாசி, வாழை, பப்பாளி, பேரிட்சை, மாதுளை, சப்போட்டா, தக்காளி போன் றவைகளையும், காய்களில் வெ ண்டை, கேரட், கோவக்காய், தே ங்காய், கரும்புச்சாறு, ப தனீர், உருளை, கொத்த மல்லி, முள்ளங்கி, பூண் டு, வெங்காயம் போன்ற வைகளைசாலட்டாக வோ தனித்தனியாகவோ உட் கொள்ளலாம்.

கொட்டை வகைகளில் பாதாம், முந்திரி, வேர்க் கடலை, பட்டாணி வகை கள், உளுந்து போன்ற வைகளை ஊற வைத்து அல்லது லேசாக வேக வைத்து சாப்பிடலாம்.

மேற்கூறியவைகளில் இ ருந்து தேவையானவைகளை அவர வர் விருப்பம் போல் காலை, இரவு ஆகிய இரண்டு வேளை யும் 3 / 4 வயிறு வீதம் உட்கொள்ளவும். பகல் ஒரு வேளை சமைத்த உணவுக ள் உட்கொள்ளலாம். அதி லும் சாதம், கேழ் வரகுக் கூழ், ரொ ட்டி, கழி போன்ற னவும், கோதுமை, மக்கா சோளம், கம்பு போன்றவை தானியங்களில் இருந்தும் சமை த்த உணவுகள் தயார் செய்து சாப்பிட்டு வரவும்.

மேற்கூறிய முறைகளைப் பின்பற் றினால் நரம்பு தளர்ச்சி, ஆண்மை க்குறைவு என்ற நோய்களுக்கே இடமின்றி வாழ லாம்.

– யாகோபு

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: