Monday, January 30அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

நெருக்கடியான நேரங்களில் ஏற்படும் மன அழுத்த‍த்தை (STRESS)ஐ சமாளிப்ப‍து எப்ப‍டி?

STRESS என்றால் என்ன? அதற் கு பொருத்தமான தமிழ் வார்த் தை என்ன?என்று தேடி தவித்து கொண்டு இருக்கும்போது உதவிக் கு ஓடி வந்தார் வள்ளு வர்

இடுக்கண் வருங்கால் நகுக என்று நமட்டு சிரி ப்போடு சொன்னார் அவ ர் உடனே கவிஞரோ அட போயா, பாம்பு வந்து கடிக்கையில்,

பாழும் உயிர் துடிக்கையில் யார் முகத்தில் பொங்கி வரும் சிரிப்பு என்று சுய அனுபவத்தை புலம்பினார்.

stress என்றால் distress என் று சொல்லலாம். நிகழ்ந்த, நிகழ் கின்ற,அல்லது நிகழப் போகின்ற ஒரு நிகழ்வோ சம்பவமோ நமது உடல், உ யிர்,மற்றும் மனதுக்கு துயரையோ,நெருக்கடியையோ கொ டுத்தால் அதை இடுக்கண், இடும்பை என்று சொ ல்லலாம்.

எதிர்பார்த்து ஏமாற்றம் அடைந்தாலும் சரி அல்லது எதிர்பா ராத ஏமாற்றம் அடைந்தாலும் சரி அல்லது எதிர்பாராத ஏமா ற்றம் வந்தாலும் சரிமனம் நெ ருக்கடிக்கு ஆளாகிறது.

ஆனால் நடைமுறையில் வாழ் வின் எல்லா மட்டங்களில் உள் ள எல்லா மனிதருக்கும் நெருக் கடி என்பது நொடிக்கு நொடி அடிக்கடி சந்திக்க கூடிய, சந்தி க்க வேண்டிய ஒரு இயல்பான நிகழ்வாகும்.

துயரம், துன்பம் வரும் போது துக்கமும், சோர்வு ம் வருவதுதானே இயல்பு .அதனால் என்ன தவறு?இடுக்கண் வரும் போது சிரிக்க முடியுமா?யாரா லும் முடியாது என்பது இயல்பு.

பிறகு ஏன் வள்ளுவர் அப்படி சொன்னார்? துயரம் வரும் போ து சிரித்தால் எல்லாரும் பைத்தியம் என்றல்லவா சொல்வார் கள்?

ஆனால் நன்றாக சிந்தித்து பார் ப்போம் சிரிக்கவா சொல்கி றார் நுணுக்கமாக அழாதே தைரிய மாக இரு அப்போது தான் கலங் காமல் அதை எதிர்த்து போராடி வெற்றி காணமுடியும் என்றல் லவா சொல்ல பார்க்கிறார்.

நாம் வழக்கம் போல துன்பம் வரும்பொது அழகிறோம், சோ ர்வடைகிறோம். தூசு போல வெள்ளம் நம்மை இழுத்து கொள்ளும்.எதிர்ப்பும் உறு தியும் இல்லை என்றால் இ ன்னும் சுலபமாகவீழ்வோ ம் தூசும் துரும்பும்போல.

ஆகவே துன்பம் என்பது வ லிபோல இயல்பாக வேத னையும் சோர்வும் தரும் அது எதற்காக?அப்போது தான் நாம் அந்த செயலை எதிர்காலத்தில் தவிர்க்க வேண்டு ம் என்ற நடத்தை உருவாவதற் காக.

ஆனால் நடைமுறையில் மனித னில் சமூக பரிணாம வளர்ச்சியி ல் இது பல மாற்றங்களை அடை ந்தது. உணவு, உறவு, உறக்கம் ம ட்டும் மிருகத்துக்கு போதுமானது ஆனால் மனித னான சமூக மிருக த்துக்கு அதை தாண்டி பணம், ப தவி, புகழ் என்ற பல பகட்டான பாக்கள் தேவைப்பட ஆரம்பித்த து.

எனவே அவனுடைய தேவையின் எல்லைகள் விரிவடைய உணவு,உறவு,உறக்கத்தை கூட துறக்கவும் தியாகம் செய்யும் உயிரையே கூட விருப்பத்துடன் பலியிடவும் தன்னை தயார் படு த்தி கொள்ள வேண்டிவந்தது.

இந்த கட்டத்தில் விரக்தியை, தோல்வியை, துயரை, நெருக்க டியை தாங்கி,சமாளித்து, நின்று நிலைத்து எதிர்த்து போராட வே ண்டி வந்தது. அப்போதுதான் தகு தியுள்ளவரே உயிர் வாழ்வார் புக ழ்பெறுவார் என்ற தத்துவம் வலுபெற்றது.

எவரொருவர் நெருக்கடியை சுலபமாக எதிர் கொள்ளும் மன உறுதி உடையவரோ அவருக்கு எல் லா வெற்றிகளும் என்பது நடைமு றையில் நிரூபிக்கபட்டது.

எனவே தான் இடுக்கண் வருங்கால் நகுக என்ற தத்துவம் போதிக்கபட் டது.அது வாழ்வில் வெற்றி பெற அவசியமான அத்தியாவசயமான அடிப்படை கொள்கையாக அறிவு றுத்தப் பட்டது.

இதை நம் வாழ்வியல் நிகழ்வுக ளோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்போம்.

ஒவ்வொரு வயதின் பயணத்திலும் மனிதன் நேர்கொள்ள வேண்டிய நெருக்கடிகள்தான் எத்தனை.

20 வயதுக்குள்ளாக பெற்றோரில் யா ராவது ஒருவர் குறிப்பாக தந்தை பிரி யும் போதோ,மரணமடையும் போது நிச்சயமாக ஒரு பெரும் நெருக்கடி உருவாகிறது.சாதராணமாக எல்லா குழந்தைகளும் இந்த துயரினால் உ டைந்து நொறுங்கி, படிப்பில், பொரு ளாதாரம், வேலை, சுறுசுறுப்பு, உற்சா கம் போன்ற பலசெயல்களில் பின்தங் கி இருப்பதை நடைறையில் பார்க்கி றோம்.

ஆனால் இந்த போராட்டமான வாழ்வினில் வெற்றி பெற்றவ ர்களே இன்று உலகில் முன்ன ணியில் வாழ்கின்றனர்.

எனவே நெருக்கடிகளை சமாளி க்க அதை வருமுன்னரே காக்க அதை பற்றிய முழமையான விழிப்புணர்வும் போராடக்கூடி ய முன் பயிற்சியும் மிக அவசி யமாகிறது.

வாழ்வின் நெருக்கடிகளை மூன் று வகைகளாக பிரிக்கலாம்.

ஒன்று தனிப்பட்ட மனித னுக்கே சொந்தமான பிர ச்சனைகள்.

இரண்டு நட்பு, உறவு, குடு ம்பம் போன்ற நெருங்கி ய மனிதரால் வரும் பிரச் சனைகள்.

மூன்றாவது வேலை, அ யலார், தொழில், சமூகம், அதிகாரிக ளால் வரும் பிரச்சனை கள் இதை personal – interpersonal – occupational – social stresses என்று பகுக்கலாம்.

நெருக்கடிகள் ஒன்று உடல் ந‌லம் மற்றது மன நலத்தை பாதிக்கும் அல்லது இரண்டையும் பாதிக்கும். நேரம், பொரு ளா தாரம் வலி, துன்பம்,தோல்வி,அவமானம்,இழப்பு போன் ற பல்வேறு வகையான விளை வுகள் நெருக்கடியை தோற்று விக்கின்றன.

இதை வாழ்வின் நெருக்கடியை தரக்கூடிய துன்ப இயல் சம்பவ ங்கள் என பட்டியலிட்டனர். அ தை எந்த நிகழ்வு மிக துய ரமா னது என மதிப்பெண் போட்டு வரிசையும் படுத்தினர். குறைந் த பட்சம் 50 முதல் அதிகபட்சம் 100 வரை உள்ள இந்த நிகழ்வுகளின் பட்டியல் உலகில் உள்ள எல்லா வயதினருக்கும் ஆண்கள் பெண்களுக்கும் பொருந் தும்.

அறிவியல் ஆன்மீகம், இலக்கியம், தத்துவம்,மனோத்துவம் போன்ற அறிவுகளில்  தெளிவான ஈடுபாடு உள்வர்களுக்கு அவர்களது சொந் த வாழ்வில் துயரம் வருவதற்கு முன்பாகவே இந்த நெருக்கடிக ளை பற்றிய விழிப்புணர்வு இருக்கி றது.

அதை ஏற்று கொள்லும் மனபக்குவம் உள்ளவர்களுக்கு நெ ருக்கடிகள் குறைந்த பட்ச துன்பமே தருகிறது. அது மட்டு மல்ல மனதள வில் நெருக்கடிகளை சமாளிக்க கூடிய முன்னறிவும் மன நல பயிற் சிகளும் அவர்களுக்கு படகு போல உதவியாய் இருக்கின்றன.

பொறுமையாக அமைதியாக இருந் து நெருக்கடி தீறும் என்ற நம்பிக் கையுடன் அதை எதிர்த்து போராடி வெல்கிறார்கள். பல நேரங்களில் தெளிவாக தவிக்காமல் தளராமல் உறுதி யாக இருந்தால் கொத்த வந்த பாம்பு கூட திரும்பி போகிறது

கொதித்து வந்த வெள்ளமும்
நெருப்பும் கூட த‌ணிந்து போகிறது.

நவீன வாழ்விலே கருவ றையிலிருந்து கல்லறை வரை ஒவ் வொரு மனித உயிரும் கணக்கில் அட ங்காத பல நூறு நெருக் கடிகளை சமாளிக்க வே ண்டியுள்ளது.

கருவில் இருக்கும் போதே இன்று உயிர்களுக்கு தாயின் உட ல் நல மன நல துயரங்கள் அவள் சாப்பிடும் மருந்து மா த்திரைகள் அவளோடு சேர்ந் து அதன் பயணங்கள் என்று பல துயர்கள் பல நேரங்களி ல் கருவுக்கே அறுவை சிகிச் சை நடைபெறுகிறது.

பெண் குழந்தையாய் இருந் தால் கருவிலேயே உயிருக்கு பாதுகாப்பில்லை.இறுதியில் உயிர் இறந்து கல்லறைக்கு போனாலும் எரிப்பதோ புதைப்பதோ என போராட்டத்தில் பிணத்துக்கு கூட stress  விட்டு  விடுவதில்லை.

பிரசவமாகி வளர்வதற்குள் பெற் றோரது வாதங்கள் யுத்தங்கள் பிரிவுகள்,முறிவுகள்,உதைபடும் கால்பந்து போல பல பிஞ்சு உள் ளங்கள் வளர்கின்றன.

கல்விச் சாலைகள் ஒரு புதிய வாழ்வு

ஆனால் சில ஆண்டுகளிலே யே புத்தக மூட்டை சுமை , வீட்டு பாடம்,முதல் இடம் என்ற போட்டியால் குழந் தைகள் கூன் விழுந்து நரை போடாததுதான் மிச்சம்

அணுசக்தி ஆராய்ச்சி பற்றி ஜஸ்கிரீம் குழந்தைகள் மனப்பாடம். படி இல்லையென்றால் அடி  பாலூட்டவேண்டிய தாய்மார்கள் கைத்தடியுடன்,  ஆசி ரியர்களோ குழந்தைகளுக்கு அரக்கர் போல தோன்றுகிறா ர்கள்.

பயணம் செய்ய நெருக்கடி ,பள்ளியில் இடம் கிடைக்க நெ ருக்கடி படிப்பிலே போட்டி, ஆ லையிட்ட கரும்பு போல சக் கையாய் வந்து சேரும் வாலிப ம்.

பாலுணர்வு உந்த படிப்பிலே கவனம் சிதற பழக்கங்கள் தீமையாகி வாழ்வே நரகமாகி றது.தட்டு தடுமாறி பட்டம் படித்து ஏறி இறங்கி வேலை வாங்கி எப்படியோ திருமணமாகி உட் கார்ந்ததும்

அடுத்தது குடும்ப சண்டை, பங்காளி தகராறு ,மாமியா ர் மருமகள் யுத்தம், தனிக் குடித்தனம் என்று தொடர் கிறது துயரம்.

கணவன்,மனைவி யுத்தம், நோய்பட்ட குழந்தைகள், குறைந்த வருமானம் நி றைய வேலை அவமானம் ஆத்திரம் என தொடர்கிறது வாழ்வு.

நிறைய எதிர்ப்பார்ப்புகள் நிறைய ஏமாற்றங்கள்

சரிக்கட்ட கடன்கள் சமா ளிக்க முடியாத சவால்கள்.

உருண்டு புரண்டு எழுந்து நிமிர்ந்து புதல்வர்களை மு தல்வராக ளாக்கி ஆயிரம் பொய் சொல்லி அவரை படிக்க வைக்க வேலைவாங்க,காதலை தடுத்து,கண்ணீரோ டு போராடி எதிர்த்து பேசி தீய பழக்கங்களுக்கு வருந்தி அவ ரை திருத்தி மனிதனாக்கி புனித னாக்குவதற்கு படுவது பெரும்பா டு. மாலை போட்டு ஒய்வு வாங்கி உபயோகமில்லாது வீட்டில் முட ங்கி கடனை கட்டி காசை இழ்ந்து மறுபடி வறுமை.

இறகு முளைத்த கிளிகள் பறந்து போக தனிமையில் ஏங்கி முதுமையில் தளர்ந்து எப்போது வருவாய் எமனே என அழைத்து வரும் மரணத்திலும் துயரம்

இறந்த உடலின் முன்பு பங் காளி சண்டை பாகப்பிரிவி னைகள் முரண்பட்டதோளில் சுமந்து எரிப்பதா புதைப்பதா என்ற வாதம்.

இறந்த பின்னும் தீராது துயர ம் திதிக்கு ஏங்கும் ஆவிகள் ஆசைகள் தீராது உலாவி வரும் உயிர்கள்.

இத்தனை துயரையும் எண்ணி பார்த்தால் வாழ முடியுமா?

ஆனால் அவை யாவும் துயர்க ளா விரும்பி ஏற்று கொண்ட சுமைகளா?

இல்லை நாம் ரசித்து நாமே நடிக்கும் நாடகம்.

இன்பமும் துன்பமும் வாழ் வின் இருபக்கங்கள் துயரம் என்பது வாழ்விலே நொடி த்து ஓடக்கூடிய தறி நூல்

அப்போதைக்கு அப்போது இடை இடையே வரும் குறு க்கு நூல்களே இன்பங்கள்.

அவற்றை ரசித்து கொண் டே துயர நூல் எல்லாவற்றையும் தாங்கி கொள்கிறது.

சரி ஆனால் துயரத்தை துடைப் பதே எப்படி அதுதானே கேள்வி.

துயரத்தை தடுக்க முடியாது ஆனால் மறுக்கலாமே.

இந்த துன்பங்கள் பிறந்து இறந் த அத்தனை உயிருக்கும் பொது தானே நமக்கு மட்டுமே உரிமை யில்லையே. துயரத்தை துய ரோடு சுமக்கிறவன் தானே துய ரடைகிறான். குழப்ப மாக இருக்கிறதா?

சுமையை சுமையாக சுமப்பவன் தா னே சுமையால் அழுகிறான். தோளி லே இரு கிலோ அரிசி மூட்டை சுமை . ஆனால் வயிற்றிலே 2 கிலோ குழந் தை இனிமைதானே தாய்க்கு தோளி லே 10 கிலோ குழந்தையும்  இன்பம் தானே  தந்தைக்கு.

லட்சலட்சமாய் பணத்துக்காக திரை யிலே அழும் நடிகருக்கும் இதயத்தி லே இன்பம்தான்.

ஆடிக்கொண்டே பாடிக்கொண்டே பட கோட்டும் உழைப்பாளிக்கும் உழ வனுக்கும் கூட உலகம் சுமையாக தெரியவில்லை யே.

ஒரு துளி தங்கத்துக்காக ஒரு மலையளவு மணலை சலிப்பி ல்லாமல் சலித் தெடுக்கிறோமே.

எனவே வாழ்வு

துயரமானது,  துன்பமான து, சுமையானது,   நெருக் கடியானது,  கடினமானது, போராட்டம் என்று சொல்வது பயமுறுத்து வதற்காக அல்ல . அதை அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ள வேண் டும்  

என்று புரிய வவைப்பதற்குதா ன் அதைவிட அதற்காக நமது உடலையும் மனதையும் தயார் படுத்தி கொள்வதற்காகத் தான்.

மன நல பயிற்சிகளாலும், முய ற்சிகள் பண்படுத்தபடுகிறது. முன்னறிவு மன உறுதி தருகிற து. வாழ்வை ஒரு விளை யாட் டுபோட்டியாக பாவித்து மகிழ் ச்சியுடன் விளையாடும் மனோ பாவத்துடன் வாழ கற்று கொள்வதே விவேகமாகும்

இதை மனோபவம் அதாவது நம்பிக்கையுடன் எதிர் நோக்கு ம் சந்திக்கும் சுபாவம் இருந்தால் சுமையான வாழ்வு கூட சுமையா கும்.

எப்படி ஒரு விளையாட்டு வீரன் மு தல்நாள் தோல்வியை கனவு போல் உதறிவிட்டு  மறு நாள் புதிய உற்சா கத்துடன், உத்வேகத்துடன் விளை யாடுகிறானோ  அது போல நாமு ம் வாழ வேண்டும்.

அப்போது நெருக்கடிகளை சவால் களாக ஏற்கும் மனோபவம் வந்து விடும் மேலும் பெரிய சவால்களை, மனம் விரும்பி வரவேற் கும்

ஒன்றில் வெற்றி பெற்ற தும் ஓயாமல் மற்றதற்கு விரும்பி விரும்பி ஏற்கும் அப்போது தான் அந்த மனி தன் மாமனித னாவதற்கு வழி பிறக்கும் எந்த துறை யில் இருந்தாலும் அதன் சிகரத்தை எட்டுவதற்கு அ வனுக்கு வாய்ப்புகள் குவி யும் சாதனைகள் உயரும்.

ஒரு இரும்பு துண்டை எஃகாக மாற்ற என்ன செய்கிறார்கள் அதற்கு மீண்டும் மீண்டும் ‘stress’ கொடுக்கிறார்கள் எப்படி அதீதமான குளிரிலு ம் வெப்பத்திலும் மாற்றி மாற்றி வதைக் கிறார்கள்.

அது போலவே துரும்பாக இருக்கும் மனிதன் இதயம் இரு பாவதற்கு செய்யப்படும் சோதனைகள் வாழ்வு நமக்கு கொடுக்கும் நெருக்கடிகள் இந்த சோதனைகள் யாவும் நீ சா தனையாளன் ஆவதற்கு தகுதி உடையவன்தானா என்பதற் காக நடத்தப்படும் பரீ ட்சைகள் தானே

தகுதியுள்ளவை மட் டுமே தொடரும் என்ப து தானே உயிரின் பரி ணாம தத்துவம்.

எனவே நெருக்கடிக ளைகொசுக்கடிகள்போல உதாசினம்செய்து பழகவேண்டும்.

இடுக்கண் வரும் போது நடுக்கம் எடுக்க கூடாது

துன்பம் வரும்போது நடுக்க ம் எடுக்க கூடாது

துன்பம் வரும்போது துவள கூடாது.

அமைதியாக பதட்ட படாம ல் தயங்காது தளராது. போராட்ட மனோபாவத்து டன் சந்திக்க வேண்டும்.

காலப்போக்கில் நெருக்கடி தரும் சம்பவங்கள் கூட பழகிப் போய்விடும்.

– பி. சக்திவேல்

One Comment

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: