Tuesday, February 7அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

நீங்க கூச்ச சுபாவம் உள்ளவரா? அதிலிருந்து மீண்டு வர‌ . . . !

உங்களைப்பற்றிய உங்கள் எண்ணங்கள், அபிலாசைகளைக் காட்சிப்படுத்துங்கள். நீங்கள் கூச்ச ப்படும், அல்லது பதட்டப் படும் ஒரு சூழ்நிலையைக் கற் பனை செய்யுங்கள். அந்த இ டத்தில் நீங்கள் ஒரு தன்னம் பிக்கையோடும் மகிழ்ச்சி யோடும் இருப்பவராகக் கற் பனை செய் து அக்காட்சியை உங்கள் மூடிய கண்களுக்கு ள் கொண்டு வாருங்கள். இ தைசெய்யும்போது வசதியா க சாய்ந்து அமர்ந்தவாறு க ண்களை மூடிக்கொண்டு அ ந்தக் காட்சியைக் காணுங்க ள். அந்தக் காட்சியின் போது நீங்கள் அடையும் உண ர்வுகள், காட்சிக்கேற்ற ஒலிகள், நறுமணம், உங்கள் நகர்வு என எல் லா வகையான உணர்வுகளையும் கற்பனையில் கொண்டு வந்து, அந்தக் காட்சியை உண்மையான

காட்சியாக உணருங்கள். இதையு ம் அடிக்கடி செய்யுங்கள். இது கொஞ்சம் முட்டாள் தனம் போ லத்தோன்றினாலும் இது ஒரு மிக வும் வலிமையான பயிற்சி.மனதின் எண்ணங்களே எம்மை வலுப்படுத் துகின்றன.

மேற்கூறிய பயிற்சி போலவே இது வும், உங்களுக்குள் நீங்களே தட்டிக் கொடுத்துப் பேசிக் கொள்வது. அல் லது ஒரு கூச்சமான,மற்றும் பதட்ட மான மன நிலையை மறுத்து அத ற்கு எதிரான வார்த்தையைத் திரும் பத் திரும்பக் கூறுதல். உதாரணமா க, நாளைக் காலையில் பாடசாலைக்குச் செல்லும்போது “இன்றைக்கு நான் யாருக்கும் பயப்படப்போவதில்லை. யார் என்னைப் பார்த்து சிரித்தாலும் கவ லைப்படப் போவதில்லை. நான் கற் பதற்காகவே செல்கிறேன். அதனால் பிழை விட்டு படிப்பதில் எனக்கு எந்த சங்கடமும் இல்லை” போன்ற வார்த் தைகளைத் திரும்பத் திரும்ப சொல் லிக் கொண்டே இருங்கள். இப்படிச் சொல்வதன் மூலம் உங்கள் ஆழ் மனதை மாற்றிவிடமுடியும் என ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள். முர ண்டுபிடிக்கும் உங்கள் மனத்தையே நீங்கள் ஏமாற்றிவிடலாம். எனவே இ ந்தப் பயிற்சியை எல்லா சூழலுக்கும் ஏற்ப நீங்கள் பயிற்சி செய்யலாம்.

அசௌகரியமான சூழ்நிலையில் நீங்கள் மாட்டிக் கொள்ளு ம் போது அந்த இடத்தைவி ட்டு வெளியே போய்விடத் தோன்றும். ஆனால், போ காதீர்கள். சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளுங்கள். அப் பொழுது தான் அந்தச் சூழ் நிலைகளை நீங்கள் பழக் கப்படுத்திக் கொள்ளமுடியு ம்.இத்தகைய சூழ்நிலை யை உங்கள் ஆராய்ச்சிக் கேற்ற இடமாக மாற்றிவிடுங்கள். உங்க ளை நீங்கள் நிதா னித்து ஆராயுங்கள். இப் பொழுது எனக்கு இந்த சூழ்நிலை ஏன் அசௌக ரியமாகஇருக்கிறது? எது என்னை வெளியே போக ச் சொல்கிறது? நான் ஏன் வெளியே செல்ல வேண் டும்? என உங்களுக்குள் ஆராய்ந்து கொள்ளுங்க ள். இதனால், உங்களை ஆராய்வது மட்டுமன்றி சூழ்நிலை அவதானியாகவும் செயற்படுகிறீர்கள்.

மறுப்புக்களை ஏற்றுக் கொள்ளுங்க ள். ஒரு கற்றலின் போது தவறுகள் ஏற்படுவது இயல்பு. எனவே சுட்டிக் காட்ட பட்ட தவ று தனிப்பட்ட உங் களைத் தாக்குவதற்காக அல்ல. மறுப்புக்கள் வருவது வாழ்க்கையி ல்/கல்வியில் ஒரு பகுதி என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். இத்தகைய சூழ்நிலையில் உங்களுக்கு சுயபச்சா த்தாபம்(சுயபரிதாபம்) ஏற்பட்டால் அதனை உடனேயே இனம் கண்டு கொண்டு அதனை நீக்கி விடுங்கள். சுயபரிதாபம் உடையவர்கள் வாழ்க் கையில் முன்னேற முடியா து.

எப்போதும் நாம் எம்மை மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு நோக் கக் கூடாது. நாம் இயல்பாக கா ரணமேயின்றி பிரபலமானவர் களை எம்முடன் ஒப்பிட்டு நோக் குவதுண்டு. ஆனால் நாம் அவர் களைப்போல் இருக்க முடியாது. நமக்கென்று ஒரு தனித்துவம் இருக்கிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தனித்தனி அச்சுக்களில் வார்க்கப்பட்ட பொம்மைகளைப் பாருங்கள். ஒரு பொம்மைக்குரிய அச்சில் வேறு அச்சில் வார்க்கப்பட்ட பொம்மையைப் பொரு த்த முடியாது. அப்படித் தான் நாமும். எனக்கு உங்களைப்போல் பேசத் தெரியாது, எனக்கு அவ னைப்போல் பாட வராது, எனக்கு அவர்களைப்போ ல் சிரிக்கத் தெரியாது எ ன்றெல்லாம் மற்றவர்க ளோடு ஒப்பிடுவதை விடுத்து, நான் மற்றவர்களைவிட வித் தியாசமானவன். என்னிடம் இருக்கும் பல விடயங்கள் மற்ற வர்களிடம் இல்லை. அதனா ல் நான் தனித்துவமானவன் என்ற எண்ணத்தை உருவாக் கிக் கொள்ளுங்கள். இந்த எண்ணம் வலுப்படும் போது நீங்கள் மற்றவர்கள் முன்னி லையில் அடையும் கூச்சமும் பதட்டமும் இல்லாமல் போயி ருக்கும்.

இதுவும் மேலே குறிப்பிட்டது போல் தான். உங்களை நீங்களே எதிர்மறையாக முத்திரை குத்திக் கொள்ளாதீர்கள். நான் கூச்ச சுபாவமுடையவன், எனக்குப்பயம், நான் பேச மாட்டேன், நான் சிரிக்க மாட் டேன், நான் எழுதமாட்டேன் என்று நீங்களே உங்களைச் சொல்லிக் கொள்வதால் அது ஆழ்மனதில் பதிந்து விடுகி றது.நீங்கள் நீங்கள்தான். ‘ உங்களுக்கென்று சில இயல் புகள் உண்டு’ என்ற சிந்த னையோடு நிறுத்தி விடலாம் அல்லவா? மேலதிக சிந்தனை எல்லாம் எதற்கு?

பதட்டம் ஏற்படும் சூழ்நிலைக ளில் உங்களுக்குள் மந்திரம் போல மூன்று கேள்விகளைக் கேட்டுக் கொண்டிருங்கள். இப் படிக் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது, அந்த சூழ்நிலையில் இருந்து உங்கள் கவனத்தை திசை திரு ப்பும்.

நான் சீராக மூச்சுவிடுகிறேனா?

நான் இயல்பாக இருக்கிறேனா?

இன்னமும் இயல்பாகச் செயற்படுகிறேனா?

நம்மால் முடியாது அல்லது தோல்வியடைந்து விடுவோம் என நினைக்கும் விடயங்க ளில் தலையிடுங்கள். இது உங்க ள் கூச்சத்தை அல்லது பயத்தை நீங்கள் போக்க உதவும். இந்தக் காரியத்தில் நீங்கள் வெற்றியடையா வி ட்டாலும், நீங்கள் நினைத்த அளவுக்கு அது ஒன்றும் பூதாகாரமான பிரச்சனை இல்லை என்பதைப் புரிந்து கொள்வீர்கள். ஒரு வேளை முதலில் உங்கள் ஈகோ இதற்கு இடம் கொடுக்காது. ஆனால் பின்னர் அதை வெகு விரைவி லேயே விளையாட் டாய் எடுத்துக் கொண்டு சந்தோசமாய் இருக்க முடியும்.

எந்த நேரமும் நல்ல இருக்கை நி லையைத் தெரிவு செய்யுங்கள். பலர் இருக்கும் இடத்தில் நிமிர்ந்து இருத்தல், கைகளை விரித்து வை த்திருத்தல் போன்ற இருக்கை நி லைகளைத் தெரிந்துகொள்ளுங்க ள். நிற்கும்போதும் வளைந்து நிற் காமல் நிமிர்ந்து நில்லுங்கள். யா ருடனாவது பேசும்போது கையில் எதையும் வைத்து நோண் டிக் கொண்டிருக்காதீர்கள்.

கூச்ச சுபாவம் என்று மு த்திரை குத்தப்பட்ட நி லையில் இரு ந்து நீங்க ள் வெளியில் வரும்போ து பல வெற்றிகளை அ டைந்திருப்பீர்கள். நீங்க ள் எங்கெல்லாம் வெற்றி யடைந்தீர்கள் என்பதைக் குறிப்பெடுத்துக் கொள் ளுங்கள். வெற்றிகளை மீண்டும் படிக்கும் பொழுது உங்கள் தன்னம்பிக்கை வளர்வது மட்டுமன்றி, உங்களுக்கு பயன் கிடைக்கக் கூடிய விடயங்களை நோக்கி உங்கள் கவனத்தை நகர்த்தும்

ஸ்ஸப்பா… எனக்கே முடியல… இவ்வளவு விசயம் செய்ய ணுமா…ஆனால் இவ்வள வையும் செய்தால் உங்களைப்போல ஒரு தன்னம்பிக்கையாளனை எங்கும் பார்க்க முடியாது.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல!

One Comment

  • Anonymous

    இது எனக்கு மிகவும் பயனுல்லதாக இருக்கும்…

    நன்றி…

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: