Saturday, October 16அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

வரிச் சேமிப்பில் லாபம் பார்க்கும் வழிகள்

வருமானவரியை எப்படியாவது மிச்ச ப்படுத்திவிடவேண்டும்  என்பதில் அ னைவரும் உறுதியாக இருக்கிறார்க ள். ஆனால், தேவையானமுறையில் வரியைமிச்சப்படுத்தி இருக்கிறோமா என்றால், இல்லை என்பதே பலரது பதிலாக  இருக்கும்.

அண்மையில் 35 வயதான நண்பர் ஒருவர் சாலை விபத்தில்  திடீரென இறந்துவிட்டார். அவர் வருமான வரி யை மிச்சப்படுத்த பல இன்ஷூரன்ஸ்  பாலிசிகளை எடுத்து வைத்திருந்தார்; ஆண்டுக்கு சுமார் 12,000 ரூபாய்க்குமேல் 
பிரீமியம் கட்டி வந்திருக்கிறார். ஆனால், அவரது குடும்பத்துக்கு  இழ ப்பீடாகக் கிடைத்த தொகை வெறும் 4 லட்சம் ரூபாய்க்குள்தான். இவர்  எடு த்திருந்தது, முதலீடு மற்றும் காப் பீடு கலந்த எண்டோவ்மென்ட் பாலிசிகள் .  இதற்குப்பதிலாக, அதே ஆண்டு பிரீ மியமான 12,000 ரூபாயைச் செலுத்தி, டேர்ம்  இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசியை எடுத்திருந்தா ல், அவரதுகுடும்பத்துக்கு 1 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு கிடைத்திருக்கும்.
 
அந்தவகையில் வரிச் சே மிப்புக்காகச்செலவு மற்றும்முதலீடு செய்யும்போது கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். இல்லையென்றால்  வரி யைச் சேமிக்கிறேன் பேர் வழிஎன்று பணத்தைத் தேவையில்லாமல்  இழ க்க வேண்டியிருக்கும். நாம் செய்யும்செலவிலு ம், சேமிப்பிலும் வரியை ச்சேமிக்கும் வழிகள் பற் றி தெரிந்துகொண்டால், நம்முடைய பணத்தை வீணாக்காமல்,  எதிர்காலத்தில் நல்ல லாபத்தையும் பா ர்க்க வாய்ப்பிருக்கிறது.
 
செலவுகள் மூலம் வரிச் சேமிப்பு!
 
முதலில் எந்தெந்தச் செலவு களுக்கு வருமான வரிச்சலு கைக் கிடைக்கிறது என்று பார்ப்போம்.
 
80சி பிரிவின்கீழ் ஆயுள் காப்பீடு பிரீமியம்,  பிள்ளைகளின் கல்விக் கட்டணம், வீட்டுக் கடன் அசல் போன்றவற்றுக்கு வரிச் சலு கை கிடைக் கிறது.
 
லைஃப் இன்ஷூரன்ஸ் பிரீமியம்!
 
லைஃப்இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசியை ச்செலவு என்றுநினைப்பதை விட, நம்மை நம்பியிருக்கும்  குடும்பத்துக்கான கவசம் என்றுதான் கருதவேண்டும். லைஃப் இன்ஷூரன்ஸ்  என்கிறபோது, இதி ல் டேர்ம் இன்ஷூரன்ஸ், பணப்பலன் மற்றும் பங்குச்சந்தை  சார்ந்தபாலிசி கள் இருக் கின்றன.
 
டேர்ம் இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசியில் பி ரீமியம் மிகக் குறைவாக  இருக்கும். இடையில் அசம்பாவிதம் ஏதாவது நடந்தால் மட்டுமே கிளைம்  கிடைக் கும். முதிர்வுத்தொகை எதுவும்கிடை யாது.
 
எண்டோவ்மென்ட் மற்றும் யூலிப் பாலிசிகளில் கட்டும்  பிரீ மியம் மற்றும் முதிர்வு ஆதாயத் துக்கு வரி இல்லை. எண்டோவ் மென்ட்  பாலிசியில் பிரீமியத் தின் ஒருபகுதி, இன்ஷூ ரன்ஸ் கவரேஜுக்கும்  எடுத்துக்கொள் ளப்படுவதால் மொத்த த்தில் சுமார் 6% வருமானம் கிடைக்கக் கூடும்.
 
அண்மையில் ஐஆர்டிஏ அனைத்து ஆயுள் காப்பீட்டு  பாலிசி களிலும் மாற்றங்களைச் செ ய்திருக்கிறது. குறிப்பாக, இன் ஷூரன்ஸ் கவரேஜை அதிகரி த்து, முதலீட்டுக்கான பகுதி யைக் குறைத்திருக்கிறது. இ ருந்தாலும்  டேர்ம் பிளான்தா ன், குறைவான பிரீமியத்தில் அதிக கவரேஜ் அளிப்பதாக  இருக்கிறது. பொதுவாக, ஒருவ ரின் ஆண்டுச் சம்பளத்தைப் போல் 10 முதல் 12 மடங்கு தொ கைக்கு லைஃப் இன்ஷூரன் ஸ் பாலிசி எடுத்துக்கொள்வ து நல்லது.
 
பிள்ளைகளின் கல்விக் கட்ட ணம்..!
 
பிள்ளைகளின் கல்விச்செல வுகளுக்கு வரிச் சலுகை இரு க்கிறது. கல்விக் கட்டணத்துக்கு  மட்டும்தான் வரிச் சலுகை. தம்பதிகள் இருவரும் வேலை பார்க்கும்போது, இரண்டு  பிள் ளைகள் என்றால் ஒருவரு க்குத் தாயும், இன்னொருவ ருக்குத் தந்தையும் வரிச் சலுகை பெறுவதன்மூலம் அதிக வரியை மிச்சப்படுத்த முடியும்.
 
ஹெல்த் இன்ஷூரன்ஸ் பிரீ மியம் (80டி).
 
அடுத்த முக்கியமான செலவு, ஹெல்த் இன்ஷூரன்ஸ். இத ற்கான  பிரீமியத்துக்கு வரிச் சலுகை இருக்கிறது. ஒரு நிதி ஆண்டில் வரிதாரர்  மற்றும் அவரின் குடும்பத்துக்குக்கட் டும் ஹெல்த் இன்ஷூரன்ஸ் பிரீமியத்தில்  15,000 ரூபாய் க்கு வரிச்சலுகைஉண்டு. மூத் த குடிமக்களாக இருந்தால் 20,000  ரூபாய் வரையிலான பிரீமியத்துக்கு வரிச்சலுகை இருக்கிறது. வரிதாரர் தனது  பெற்றோருக்கு எடுக்கும் மெடிக்ளைம் பாலிசி பிரீமியத்துக் கு அதிகப்படியாக  ரூ.20,000 வரை வரிச்சலுகைபெற முடியு ம்.
 
மருத்துவச்செலவு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துவருகிறது.  மேலும், கிராமங்களைவிட நகரங்களில் செலவு அதிக மாக இருக்கிறது. இவற்றை  மனதில்வைத்து கணவன், மனைவி, இரண்டு குழந்தை கள் குடும்பத்துக்கு 3 முதல் 5  லட்சம் ரூபாய்க்கு கவரே ஜ் அளிக்கும் பாலிசியை எடு த்துக்கொள்வது அவசியம்.  இதற்கு ஆண்டு பிரீமியம் தோ ராயமாக 5,000 ரூபாய்க்குமேல் இருக்கும்.
 
ஏதாவது நோய் பாதிப்பு இருக்கிறதா என்பதைக் கண்டறிய  உதவும் மாஸ் டர் ஹெல்த் செக்-அப் செ ய்யும் செலவுகளுக்கு ஆண்டுக்கு  அதிகபட்சம் ரூ.5000 வரிச்சலுகை கி டைக்கும். இது தற்போது  அளிக்கப்பட்டுவரும் 15,000 ரூபாய் பிரீமியத் தொகைக்கான வரிச் சலுகைக்குள்  அடங்கும்.
 
வீட்டுக் கடன் அசல்!
 
சொந்த வீடு ஒருவருக்கு அவசியம் என்பதால், அதை வாங்கும் கடனில் திரும்பச்  செலுத்தும் தொகைக்கு வரி ச்சலுகை உண்டு. வீட்டுக்கட னை திரும்பக்கட்டுவது  ஒரு செலவாக இருந்தாலும், அது நீண்டகாலத்தில் செல்வம் சேர்க்க ஒருவருக்கு  உதவுவ தாக உள்ளது.
 
வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டி  24பி!
 
வீட்டுக்கடனை திரும்பச் செலுத்துவதில், வட்டியை யும்  ஒரு செலவாக எடுத் துக்கொண்டால், அந்த வீட் டில் குடியிருக்கும்பட்சத்தி ல் ஒரு நிதி ஆண்டில் ரூ.1.5 லட்சம்வரை வரிச் சலுகை உண்டு. அதுவே, அந்த வீட்டை வாடகைக்கு விட்டு, வாட கையை வருமானமாகக் காட்டியிருந்தால்  செலுத்தும் முழு வட்டிக்கும் வரிச் சலுகை உண்டு. இதில், வருமான வரி யை  அதிகமாக மிச்சப்படுத்த, கணவ ன், மனைவி இருவரும் வேலை பார்க்கும்பட்சத்தில்  கூட்டாகக் கடன் வாங்கலாம். அப்போது இருவரும் தனித்தனியே அசல் தொகைக்கு 80சி பிரிவிலும் மற்றும் வட்டிக்கு ரூ.1.5 லட்சம் ரூபாய் வரிச்சலுகைபெறமுடியு ம்.
 
வீட்டு வாடகை படி 10 (13ஏ)!
 
குடியிருக்கும் வீட்டுக்குத் தரப்படும் வாடகைக்கு வரி விலக் குச்சலுகை உண்டு.  இதற்கு மொத்தச் சம்பளத்தில் 10%க்கு மேல் வாடகையாகத்தந்திரு க்கவேண்டும்.  மேலும், குடி யிருக்கும் நகரம், பணியாள ர்பெறும் வீட்டுவாடகைப்ப டி  ஆகியவற்றைப் பொறுத் துக் கழிவு இருக்கிறது. வாட கை ஆண்டுக்கு ரூ.1 லட்சம்  மேல் சென்றால், உரிமையாளரின் பான் நம்பரை, ரசீதில் குறிப்பிடுவது அவசியம்.
 
சிறப்புச் சலுகை!
 
வங்கி அல்லது வீட் டு வசதி நிதி நிறுவ னத்தில் கடன் பெற் று முதல் முறையா க வீடு  வாங்குவோ ருக்குக் கூடுதலாக ரூ.1 லட்சம் வரிச் சலுகை அளிக்கப்படுகிறது.  இந்த வீட்டை 2013 ஏப்ரல் 1-ம் தேதியில் இருந்து 2014 மார்ச் 31-ம்  தேதிக்கு ள் வாங்கியிருக்க வேண்டும். மேலும், வீட் டுக்கடன் ரூ.25  லட் சத்துக்குள்ளும், வீட்டின் விலை ரூ.40 லட்சத்துக்குள்ளும்  இருக்க வே ண்டும். அவர் செலுத்தும் வட்டிக்கு ரூ.1 லட் சம் வரை கூடுதலாக வரிக்கழிவைப்பெறலா ம். மேலே கூறப்பட்ட காலகட்டத்தில் வரிச்சலுகையை முழு மையாகப்  பெறமுடியாமல்போனால், மீதி வரிச்சலுகையை 2015-2016ம் ஆண்டில்  பெற்றுக் கொ ள்ளமுடியும். ஏற்கெனவே அளிக்கப் பட்டுவரும் ரூ.1.5 லட்சம்  வட்டிக் கழி வுடன் கூடுதலாக இந்த ரூ.1 லட்சம் கழிவு அளிக்கப்படுகிறது.
 
கல்விக் கடன் 80இ!
 
வரிக் கட்டுபவர் தன் உயர் கல்விக் காக வாங்கும் கடனுக்கா ன வட்டிக்கு வரிச்சலுகை இருக்கிறது. கடனைக்கட்டத் தொ டங்கி, 8ஆண்டுகளுக்கு மட்டு மே இந்தவரிச்சலுகைக் கிடைக் கும். அசலுக்கு வரிச்சலுகை இல் லை.
 
உடல் ஊனமுற்ற வரிதாரர் 80யூ!
 
வரிக்கட்டுபவர் ஊனமுற்றவரா க இருந்தால், ரூ.50,000 (தீவிர மான உடல் ஊனம் ரூ. 1,00,000 ரூபாய்) வரிச்சலுகை இருக்கிற து.
 
மருத்துவச் சிகிச்சைக்கான செலவு 80 டி.டி!
 
வரிக்கட்டுபவரைச் சார்ந்தி ருக்கும் செயல்பட முடியா த அளவுக்கு ஊனமுற்றவர் களுக்கான மருத்துவச்செல வில் ரூ.50,000  (தீவிர  பாதி ப்புக்கு ரூ.1,00,000) வரை வருமான வரிவிலக்கு இருக் கிறது.
 
தீவிர நோய்களுக்கான சிகி ச்சை   80 டி.டி.பி!
 
புற்றுநோய், எய்ட்ஸ், நரம்பு மண்டல பிரச் னை உள்ளிட்ட  தீவிர நோய்களுக்குச் செய்ய ப்படும் மருத்துவச் செ லவில் அதிகபட்சம் ரூ. 40,000 (மூத்த குடி மக்களுக்கு ரூ.60,000) வரி விலக்கு உள்ளது.
 
நன்கொடை 80ஜி!
 
நீங்கள் அளிக்கும் நன்கொடைகளுக்கு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு 50% முதல் 100% வரை வரிச் சலுகை இருக்கிறது.
 
இதுவரை சொன்னவற் றுள் அவசியமானவற் றைப்பயன்படுத்திக்கொ ள்ள முடியும் என்பதில் தான் நீங்கள் வருமான வரி யை மிச்சப்படுத்து வது இருக்கிறது.
 
முதலீட்டின் மூலம் வரிச் சேமிப்பு!
 
அடுத்து, முதலீட்டின்மூலம் கிடைக்கும் வரிச் சேமிப்பு பற்றி பார்ப்போம்.
 
முதலீடு மூலம் வருமான வரியை மிச்சப்ப டுத்தும் பல வழிக ள்  80சி பிரிவின்கீழ் வருகி ன்றன. இபிஎஃப், பிபிஎஃப், ஃபிக்ஸட் டெபாசி ட்,  தேசிய சேமிப்புப் பத்திரம், தபால் அலுவலகச் சேமிப்புத் திட்டங்கள்,  இஎல்எஸ்எஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டு போன்ற வை இவற்றில் முக்கிய முதலீடுகளாக  உள்ளன.
 
 
எம்ப்ளாயி பிராவிடன்ட் ஃபண்டு (இபிஎஃப்)!
 
தனியார் நிறுவனங்களில் பணியாளரின் அடிப்படைச்சம்பள ம்  மற்றும் பஞ்சப்படியில் 12% சம்ப ளத்தில் பிஎஃப்-ஆகப் பிடிக்கப்படுகி றது.  இத்தொகை மற்றும் அதன் மூலமான வட்டி வருமானத்துக்கு வரி இல்லை. தற்போதைய  நிலை யில் 8.75% வட்டி ஆண்டுக்குக் கி டைக்கிறது. ஏறக்குறைய வங்கி எஃப்டி  அளவுக்கு வட்டிக் கி டைப்ப தால், விருப்பத் திட் டத்தின் (விபிஎஃப்)கீழ்  கூடுதலாக 12% முதலீட்டையும் இந்தக்கணக்கிலே மேற்கொள்வது நல்லது.
 
இது முற்றிலும் பாது காப்பான முதலீடு. ரிஸ்க் எடுக்க  விரும் பாதவர்களுக்கு ஏற் றது. இதில் எந்த அள வுக்கு அதிகம் சேர்க்க  முடியுமோ, அந்த அளவுக்குச் சேர்க் கலாம்.
 
பப்ளிக் பிராவிடன்ட் ஃபண்டு (பிபிஎஃப்)!
 
சம்பளத்தில் பிஎஃப் பிடிக்கப்படாத பணியாளர்கள், சுயதொழில் செ ய்பவர்கள் என யார் வேண்டுமா னாலும் இந்தத்திட்டத்தில் முதலீ டுசெய்து வரிச்சலுகைப் பெறலா ம். ஆண்டுக்குக் குறைந்தது ரூ.500கூட முதலீடு  செய்யலா ம் .  ஓராண்டில் அதிகபட்சம் ரூ.1,00,000 வரையிலான முத லீட்டுக்கு  வரிச்சலுகை கிடைக்கும். இதுவும்இபிஎஃப்போல், முழுக்கப்பாது காப்பானமுதலீடு. முதலீட்டுக் கால ம் 15ஆண்டுகள்; வட்டிக்குவரி இல்லை .  ஆண்டுக்கு வட்டி 8.7%கிடைக்கும்.
 
வங்கி 5 ஆண்டு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்!
 
அடுத்து, வங்கி ஐந்தாண்டு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்  இருக்கிறது. இதில் முதலீட்டுத் தொகைக்கு வரிச் சலுகை இருக்கிறது.  
குறைந்தபட்ச முதலீடு ரூ 1,000. வட்டி 8.5 முதல் 9%. மூத்த குடிமக்களுக்கு  0.25 முதல் 0.5% கூடுதல் வட்டி உண்டு. இதில் வருமானத் துக்கு வரிக்கட்டவேண்டும் என்பதுபாதக அம்சம். மூத் த குடிமக்கள் மற்றும் குறைந்த  வருவாய்ப்பிரிவி னர், ரிஸ்க் எடுக்க விரும் பாதவர்கள் இந்த முதலீட்டுக்கு  ஆத ரவு அளிக்கலாம்.
 
தேசிய சேமிப்புப் பத்திரம்!
 
மத்திய அரசின் தேசிய சேமிப் புப் பத்திரத்தில்  (என்எஸ்சி) செய்யப்படும் முதலீட்டுக்கு வரிச்சலுகை இருக்கிறது. வ ட்டி  ஆண்டுக்கு 8.5% வழங்க ப்படுகிறது. இது ஆறு ஆண்டு த் திட்டம். இது பாதுகாப்பான முதலீடு என்றாலும் வட்டிக்கு வரிஉள்ளது. ரிஸ்க் எடுக்க  விரும்பாதவர்களுக்கும், குறைந்த வருவாய்ப் பிரிவினருக் கும் ஏற்றது இந்தத்  திட்டம்.
 
தபால் அலுவலகச் சேமிப் புத் திட்டங்கள்!
 
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம், (9.2%, 5 ஆண்டுத் திட்டம்), தபால் அலுவலக டைம் டெபாசிட் (8.5%, 5 ஆண்டு) போன்றவற்றுக்கு ம்  வரிச் சலுகை உண்டு.
 
இஎல்எஸ்எஸ்!
 
மூன்றாண்டுகால லாக் இன் பீரியடு கொண்ட பங்குச் சந்தை  சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு முதலீட்டுக்கு வரிவிலக்கு இரு க்கிறது.  மாதந்தோறும் குறைந்தது 500 ரூபாய் கூட இதில் முதலீடு செ ய்யலாம். இதில்  வருமா னமானது பங்குச் சந்தை யின் செயல்பாட்டைப் பொறுத்துள்ளது. டிவி டெண்ட்  மற்றும் வருமா னத்துக்கு வரி இல்லை. ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக  இருப்பவர்களுக்கு ஏற்றது இந்தத் திட்டம்.
 
ஓய்வூதியத் திட்டங்கள்!
 
ஆயுள் காப்பீடு நிறுவனங்க ள் (80 சிசிசி) மற்றும்  மியூ ச்சுவல் ஃபண்டு நிறுவனங் கள் (80 சிசிடி) கொண்டுள் ள பென்ஷன்  திட்டங்களின் முதலீட்டுக்கும் வரிச்சலு கை இருக்கிறது. மத்திய அரசின் புதிய நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீமில் (80 சிசிஇ) செய்யப்படும் முதலீட்டுக்கு இந்த  வரிச்சலுகை இருக் கிறது. பென்ஷன் தொகைக்கு வரி உண்டு என்பது பாதகமா ன அம்சம். இந்த பென்ஷன் திட்டங்கள் அனைத்திலு மான மொத்த முதலீடு, 80 சி  பிரிவின்கீழ் கொண்டு வ ரப்பட்டு, நிபந்தனைக்குட் பட்டு அதிகபட்சம் ரூ.1  லட் சம் வரையில் வரிச் சலு கை அளிக்கப்படும்.
 
பிஎஃப் திட்டத்தில் சேரும் வசதி இல்லாத சுயதொழில்  செய் பவர்கள் மற்றும் கூடுதல் பென்ஷன் தேவை என்று திட்டமி டுபவர்கள் இதில்  முதலீடு செய்யலாம்.
 
ராஜீவ் காந்தி ஈக்விட்டி சேமிப்புத் திட்டம் 80சிசிஜி!
 
பங்குச் சந்தையில் புதிய முதலீட் டை ஊக்குவிக்க இந்தத் திட்டம்  கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. ராஜீவ் காந்தி பங்குச் சார் ந்த சேமிப்புத் திட்டத்தில் (பங்குகள் மற்றும் மியூ ச்சுவல் ஃபண்டு) முதன்முறையாக முதலீடு  செய்பவர்களுக் கு அதிகபட்சமாக ரூ.50,000 வரையில் (50% சலுகை) வரிச் சலுகை  அளிக்கப்படுகிற து. அதாவது, முதலீடு செ ய்யும் தொகையில் 50 சத விகிதத்தை ஆண்டு வரு மானத்திலிரு ந்து கழித்துக் கொள்ளலாம். வரிச் சலு கை பெற ஆண்டு வருமானம்  12 லட்சம் ரூபாய்க்கு குறை வாகஇருக்கவேண்டும். பங்குகளில் முதல்முறையாக  முதலீ டு செய்பவராக இருக்கவேண்டும். இந்தத் திட்டத்துக்கான லாக் இன் பீரியடு மூன்று ஆண்டுகள். ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இருப்பவர்களு க்கு மட்டும் ஏற்றது.
 
எதற்கு முன்னுரிமை?
 
வருமான வரிச் சேமிப்புக்கான மு தலீடு என்கிறபோது முதலில் சம் பளத்தில் பிடிக்கப்படும் பிஎஃப்-க்கு முன்னுரிமை அளிக்கவேண் டும்.அதன்பிறகு லைஃப் இன்ஷூரன்ஸ் மற்றும் ஹெல்த் இன் ஷூரன்ஸ் பாலிசிகளுக்கு  முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். அடுத்து, பிள்ளைகளின் கல்விச் செலவை  கணக்கில்கொள் ள வேண்டும். வீட்டுக் கடன் வாங்கி யிருந்தால், அதற்கான அசல்  மற்று ம் வட்டிக்கு வரிச் சலுகையைக் க ணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டு ம்.  இதையும் தாண்டி வரிக் கட்ட வேண் டியிருந்தால் மட்டுமே இதர முதலீட்டு  வாய்ப்புக ளைக் கவனிக் க வேண்டும்.
 
– சரவணன் 

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: