Saturday, March 6அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

நல்ல பெண்களை கண்டுபிடிப்பது எப்படி? – கவியரசர் கண்ண‍தாசன்

பூரித்து நிற்கும் சரீரத்தில் மட்டுமே ஒருவனது பார்வை லயி த்து விட்டால், அந்த சரீரத்து க்குள்ளே இருக்கும் இதயத் தின் சலனத்தை, சபலத்தை, அகங்காரத்தை, மோசத்தை, வேஷத்தை அவன் அறிய மு டியாமல் போய் விடுகிறது.

ஆனால், ஆத்மாவின் ராகம் கண்களை மட்டுமே கவனிக் கிறது. அவளது கருநீல கண்கள் அவனை பார்த்து நாணுவதி லும், அச்சப்படுவதிலும் ஆத்மாவின் புனிதத்தன்மை வெளி யாகிறது. அங்கே

உடல் உருவம் மறைந்து, உள்ள மே மேலோங்கி நிற்கிறது.

புனிதமான அக்காதலை அறி யாதவர்கள், உடல் இச்சையா ல் தவறான பெண்களை மணந் து, நிம்மதி இழந்துவிடுகிறார்க ள். எதிர்காலக் குடும்ப நிம்மதி யையும், ஆனந்தத்தையும் நாடு ம் இளைஞர்கள், சேவை செய் வதில் தாசியை போலவும், யோசனை சொல்வதில் மந்திரியை போலவும், அழகில் மகா லட்சுமியை போலவும், மன்னிப்பதில் பூமாதேவியை போல வும், அன்போடு ஊட்டுவதில் அன் னையை போலவும், மஞ்சத்தில் கணிகையை போலவும் உள்ள பெ ண்ணை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்கிறது வடமொழியில் உள்ள ஒரு சுலோகம்.

பார்ப்பதற்கு லட்சுமி மாதிரி இரு க்கிறாள் என்கிறார்களே, அந்த மகாலட்சுமியை போன்ற திருத்த மான அழகு அந்த பெண்ணுக்கு இருக்க வேண்டும். அழகு என்றா ல், முடியை 6 அங்குலமாக வெட் டி, ஜம்பரைத் தூக்கிக் கட்டி, முக் கால் முதுகு பின்னால் வருவோரு க்கு தெரிகிற மாதிரி ஜாக்கெட் போட்டு, பாதி வயிற்றையும் பார்வைக்கு வைக்கும் நாகரீக அழகல்ல.

காஞ்சீபுரம் கண்டாங்கி கட்டி, அரைக்கை ரவிக்கை போட்டு, ஆறடி கூந்தலை அள்ளி முடித் து, மல்லிகைப் பூச்சூடி, முகத்து க்கு மஞ்சள் பூசி, குங்குமப் பொ ட்டு வைத்து, கால் பார்த்து நடந் து வரும் கட்டழகையே, மகா லட்சுமி போன்ற அழகு என்கி றார்கள். அத்தகைய பெண், பார்க்கும் போது கூட நேருக்கு நேர் பார்க்க மாட்டாள்.

எந்தவொரு ஆடவனின் அழகும் ஒரு பெண்ணின் பார்வையில் திடீர் அதிர் ச்சியைத் தரும் என்றாலு ம், மகாலட்சுமி போன்ற குலப்பெண்கள் அந்த அ திர்ச்சிக்கு பலியாகி விடு வதில்லை. இடிதாங்கி, இடியை இழுத்து பூமிக்கு ள் விட்டுவிடுவதுபோல், அழகான ஆடவன்தந்த அதிர்ச்சி யை அடுத்த கணமே அவள் விரட்டி விடுவாள்” என்கிறார் கவிஞர் கண்ணதாசன்.

மேலும் சில தகுதிகளும் மனைவியாக வரும் பெண் ணுக்கு வேண்டும் என்றும் அவர் கூறுகிறார். அவர், பெ ண்களுக்கு இருக்க வேண்டு ம் என்று குறிப்பிடும் பண்புக ள்

கணவனது சினத்தை தணிக்கும் கருவியாக அவள் இருக்க வேண்டும். மாறாக, அவன து கோபத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி குடும்பத்தை இரண் டாக்கி விடக்கூடாது.

அறுசுவை உணவை அன் போடு ஊட்டுவதில் அவள் தாய் போல் இருக்க வேண் டும்.

பள்ளியறையில் அவள் கணிகையை போலவே நடந்து கொ ள்ள வேண்டும். அதாவது, கணிகையின் சாகசம், சாதுர் யம், ஊடல், கூடல் அனைத்து உள்ளவளாக இருக்க வேண் டும்.

மீண்டும், மீண்டும் அவளை யே பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை கணவனுக்கு ஏற்பட வே ண்டும்.

– இப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை மணந்து கொண்டவன் பெரு ம்பாலும் கெட்டுப் போவதில்லை; வாழ்க்கையில் தோல்வி யடைவதும் இல்லை என்கிறார் கண்ணதாசன்.

நல்ல பெண்ணை மணந்த வன் முட்டாளாக இருந்தா லும் அறிஞனாகி விடுகிறா ன். அவன் முகம் எப்போது ம் பிரகாசமாக இருக்கும் என்றும் கூறும் கண்ணதா சன், தவறான பெண் ணை ஒருவன் மனைவியாக்கிக் கொண்டாள் அவன் அறிஞனாக இருந்தாலும் முட்டாளாகிவிடுகிறான், அவன் முகத்தில் ஒளி மங்கி விடுகிறது என்றும் கூறுகிறார்.

சரி… நல்ல பெண்களை கண்டுபிடிப்பது எப்படி என்பதற்கும் அவரே ஐடி யா தருகிறார்.

தாயைத் தண்ணீர்த் துறையில் பார்த்தால், மகளை படிக்கட் டில் பார்க்க வேண்டாம் என்பார்கள். இதேபோல், தாயைப் போல் பிள்ளை, நூலைப் போல் சேலை என்பார்கள். அதாவ து, தாயைப் போல் தான் அவளது மகளும் இருப்பாள் என்பது இத ன் அர்த்தம். இன்றைய இளை ஞர்கள் பெண்ணின் தாயை பா ர்ப்பது இல்லை. மனைவியாக வரும் பெண்ணின் வாளிப் பான அங்கங்களே அவனது நினை வை மயக்குகின்றன. இத னால் தான் பெற்றோர் பார்த்து மகனு க்கு பெண் தேட வேண் டும் என்கிறார்கள்.

பெற்றவர்கள் பெண் பார்க்கும் போது, பெண்ணின் குலம், கோ த்திரம் அனைத்தையும் ஆராய் ந்த பிறகுதான் பேசி முடிக்கிறா ர்கள். இத்தகைய நிதானமாக அறிந்து முடிக்கப்பட்ட திருமண ங்கள், 100க்கு 90 சதவீதம் வெ ற்றிகரமாக அமைந்திருக்கின்ற ன.

ஆத்திரத்தில் காதல், அவசரத்தில் கல்யாணம் என்று முடிந்த திரு மணங்கள், 100க்கு 90 தோல்வி யே அடைந்திருக்கின்றன. ஆகவே , ஆயுட்கால குடும்ப வாழ்க்கைக் கு நிம்மதி வேண்டும் என்றால், பெண் தேடும் பொறுப்பை பெற் றோர்களிடமே விட்டுவிட வேண் டும்”.

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

2 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: