Wednesday, December 8அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

‘ஆண் பருவமடைதல்’ – ஒரு மருத்துவரின் விரிவான அறிவியல் அலசல்!

பெண் குழந்தைகள் வளரும் போது உடல் வாளிப்படைகிறது, மெருகேறுகிறது.

தட்டையான மார்பில் குரும்பை அரும்புகிறது. எங்கிருந்து வந்த தெனத் தெரியாது கவர்ச்சி ஓடி வந்து அப்பிக் கொள்கிற து.

பருவமடைதல் செய்யும் அற் புதம் இது.

முதல் பீரியட் வந்ததும் அவள் பெரிய பெண்ணாகிறாள்.

ஆனால் பருவமடைதல் பெண்களுக்கு

ஆனால் பருவமடைதல் பெண்களுக்கு மட்டுமானது அல்ல.

ஆண் குழந்தைகளும் பிள்ளைகளாக வளர்ந்து பருவமடையவே செய்கி றார்கள்.

ஆண் குழந்தை ‘பெரிய பிள்ளை’ ஆவது எப்போ து?

இரவுபடுக்கையில் தானா கவே விந்து வெளியேறிவிட, அவசர அந்தரமாக காலையி லேயே பாத்ரூம் சென்று குளி த்து அல்லது உடலைச்சுத்தம் செய்து சாரத்தையும் கழுவிப் போட்டுவிட்டு, ஒன்றும்தெரி யாத அம்மஞ்சி போல வந்து அமர்ந்து கொள்கிறானே அப் பொழுதா?

இல்லை!

ஆண்களைப் பொறுத்தவரையில் பருவமடைதல் என்பது ஒரு நாளில் திடீரென ஏற்படும் ஒரு நிகழ்வு அல்ல.

படிப்படியாக ஏற்படும் மாற்ற மாகும். உடல் வளர்கிறது. குரல் தடிப்படைகிறது. மீசை அரும்புகி றது. ஏனைய இடங்களிலும் முடி வளரச்சி ஏற்படுகிற து.

9 முதல் 14 வயதுவரை யான கா லத்தில்பொதுவாக ஏற்படுகிறது.

ஒவ்வொரு பையனும் தனது வளர்ச்சிக் கட்டத்தின் ஓரிடத்தி ல் பருவமடைகிறான்.

ஆயினும் பெரும்பா லும் ஆண்கள் பருவ டைதல் பற்றி அதிகம் பேசப்படுவதில்லை. தகப்பன் கூட மகனுட ன் பேசுவதில்லை. ஆசிரியர்கள் மாணவ ர்களுடன் பேசுவதில் லை.

இதற்குக் காரணம் அ வர்கள் மனத்தில் உள்ள தயக்கம் அல்லது வெட்க உணர்வு மட்டும்தான் என்பதில்லை. வளர்ந்த பல பெரியவர்களுக்கும் இவை பற்றிய தெளிவுகள் இல்லை.

பையனின் சில சந்தேகங்க ள்
உடல் வளர்ச்சி

பல பையன்கள் தனது வயது ஒத்த பெண் பிள்ளைகள் தன் னை விடத் தோற்றம் உள்ளவர்களாக வளர்வது கண்டு மனம் வெதும்புவதுண்டு. சில வேளைகளில் அவனது தங்கையே அவனைவிட வளர்தியானவளாக இருப்பதுண்டு.

இதற்குக் காரணம் பெண் கள் சற்று முன்னராகவே பருவம டைவதுதான். பெண்கள் 8 முதல் 13 வயதில் பருவமடையும் போது பையன் களுக்கு அது 9 முதல் 14 வயதாகக் காலம் சுணங்குகிறது.

அதற்குப் பின்னர் பொதுவாக பை யன்கள் விரைவாக வளர்ந்து பெ ண்களைவிட உயர்ந்து விடுவது உண்டு. இருந்தபோதும் இதில் பர ம்பரை அம்சமும் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. பொதுவாக உயரமுள் ள குடும்பத்து பிள்ளைகள் உயர மாக வளர்வர்.

எதிர் பாலினரின் வளரச்சி மட்டுமின்றி தனது நண்பர்களின் உடல் மாற்றங்கள் கூட சில பையன்களைக் கலவரப்படுத்து கின்றன.

தனது நண்பனைப்போல தனக் கு விரிந்த மார்பும், உயர்ந்த தோளும் இல்லையே என சில பையன்கள் கேட்பதுண்டு.

விளையாட்டு மைதானத்தில் நண்பனின் தொப்புளுக்கு கீழும் அரையிலும் முடி அரும்புவது கண்டு,

“எனக்கு அவ்வாறில்லையே எனது வளர்ச்சியில் குறைபாடு உள்ளதா”

என மனதிற்குள் கவலை கொள் ளும் பையன்கள் அதிகம்.

எல்லோரது வளர்ச்சியும் ஒரே விதமாக இருப்பதில்லை. ஒவ் வொருவரும் உடல் இயல்புக்கு ஏற்ற விதத்தில் வளர்கிறார்கள். பருவமடைகிறார்கள்.

 உடற்பயிற்சிகள் உதவுமா?

எடை தூக்குவது போன்ற கடின மான உடற்பயிற்சிகள் செய்தால் விரைவில் மற்றவர்களை போல திடமாக வளரலா மா எனச் சிலர் முயற்சிப் பதுண்டு. உண்மையில் உங்களது உடலானது ப ருவமடைந்து அத்தகை ய பயிற்சிகளுக்குத் தயா ராகாத நிலையில் இருந் தால் அது நல்லதல்ல.

சற்றுப் பொறுங்கள். அது வரை சைக்கிள் ஓட்டம், நீச்சல், போன்ற சாதாரண பயிச்சிகளும் போஷாக்குள்ள உணவும் எடுத்து உங்களைத் தயார்ப்படுத்துங்கள்.

பாலுணர்வு

தினமும் பாடசாலையால் வரும்போது அல்லது போ கும்போது ஒரு பெண் பிள் ளை உங்கள் கண்களில் ப டுகிறாள். உங்களுக்குள் ஏ தோ ஆர்வம். தினமும் கவ னிக்கிறீர்கள். ஒருநாள்அவ ள் நிமிர்ந்து உங்கள் கண் ணுக்குள் ஊடுருவிப் பார்க் கிறாள். சற்று துடிப்பான பெண் என்றால் ஹாய் சொல்லிவிட்டுப் போகிறாள் என்று வைப்போம்.

உங்கள்உடல்சிலிர்க்கிற து. முகத்தில் வியர்வை அரும்புகிறது. உங்கள் நெஞ்சுக்குள் வண்ணத் துப் பூச்சிகள் சிறகடிக்கி ன்றன. கனவுகளில் அவ ள் குட்டைப் பாவாடை எகிறிப் பறக்க, மலர்ந்து நடனமாடுகிறாள்.

இரவு படுக்கப் போகும்போதும் அவள் நினைவு அருட்டுகிற து. அடுத்த சில நாட்களுக்கு அவ ளது நினைவு அடிக்கடி வருகிறது.

“ஏன் இப்படி நினைவு வருகிறது. இது என்ன உணர்வு”

இது ஒரு ஈர்ப்பு. பாலியல் ரீதியா னது. ஆனால் பாலுணர்வு அல்ல. தெளிவாகப் புரியச் சற்றுக் காலம் எடுக்கும்.

அதே நேரம் உங்கள் நண்பன் ம ற்றொரு பெண்ணின் அழகு பற்றி நாள் முழுக்கப் பேசுவான். அவளது குணங்களை மெச்சுவான். ஆனால் உங்களுக்கு அவை ஆர்வம் ஊட்டுவதாக இருக் காது.

காரணம் என்னவெனில் ஒவ்வொரு வருக்கும் அவருக்கே உரிய விருப்பு வெறுப்புகள் உள்ளன. கவர்ச்சிகள் உள்ளன.

அதனால் அவனை அருட்டியவள் உங்களுக்கு துச்சமாகப் படலாம்.

விரும்பிய ஒருவரைப்பற்றி மீள மீள நினைப்பது அப்பருவ காலத்திற்கா ன உணர்வுதான்.

இதற்குக் காரணம் என்ன? உங்கள் உடலிலுள்ள சில ஹோ ர்மோன்கள் அதிகம் சுரக்க ஆரம்பி த்துவிட்டன.

அதனால் உங்கள் உணர்வுகள் வலு ப் பெறுகின்றன. இதனால் குழப்பம டைய வேண்டியதில்லை.

வாழ்க்கையின் ஒரு புது வட்டத்திற் குள் நீங்கள் நுழைகிறீர்கள் எனலா ம்.

முடி வளர்தல்

நீங்கள் பருவடைய ஆரம்பிக்கும் போது ஏற்படும் மற்றொரு மாற்றம் உடல் முடியாகும். முகத் தில் மீசை தாடி அரும்பும், நெஞ்சில் வளரும். அக்குளுக்குள் தடிப்பாக வளரும். கீழே உங்கள் உறுப்புக்கு மேலும் தோன் றும்.

இதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை. பயப்பட வேண்டியதும் இல்லை.

ஆனால் இது எவ்வாறு நிக ழ்கிறது?

இதுவும் ஹோர்மோன சுரப்பி களால் ஆவதுதான். ஆரம்ப த்தில் உங்கள் அடரீனல் சுரபி சுரக்கத் தொடங்கும். பின் மூளையில் உள்ள பிற்றியுடரி சுரப்பி அதிகம் சுரக்கும்.

இதனால் உங்கள் விதைக ள் வளரும். அதிலிருந்து பாலியல் ஹோர்மோன் ஆ ன டெஸ்டஸ்டரோன் சுரக் கும். முடி வளரும். ஏனைய மாற்றங்களும் தொடரும். எனவே இவை யாவும் இயற்கை நியதிதான்.

சற்று வளர்ந்து கறுத்தால் ஷேவ் எடு ப்பது பற்றி அப்பாவுடன் கதைக்க லாம். அவ்வளவுதான்.

வியர்வை

“இவன்றை வேர்வை மணக்கிறது”

பல அம்மாக்கள் சொல்வார்கள். அவ னது சேர்ட்டை துவைக்க எடுக்கும் போதுதான் சில அம்மாக்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கிறது.

எல்லோருக்கும் தான் வியர்க்கிறது. ஆனால் பருவமடையும் காலத்தில் உங்கள் உடல் ஹோ ர்மோன்கள் முழு அளவில் வேலை செய்கின்றன. எனவே வியர்வை அதிகமாகவே சுரக் கச் செய்யும்.

வியர்வையில் நீர் மட்டுமே உள் ளது. ஆனால் மிகச் சிறிதளவு அமோனியா, யூரியா, சீனி, உப்பு ஆகியவையும் இருக்கும்.

வியர்வை உண்மையில் மண மற்றது.

ஆயினும் உடலிலுள்ள பக்றீரியா கிருமிகள் சேரும்போது மணம் ஏற்படுகிறது.

இதை நீக்க என்னசெய்ய லாம்? அடிக்கடி உடலை க் கழுவுங்கள். குளியுங் கள். முக்கியமாக விளை யாடினால் அல்லது வே லை செய்தால் உடனடி யா கக் குளியுங்கள்.

இப்பொழுது மணம் நீக்கிகள் (Deodorants) கிடைக்கின்றன. அவற்றை உபயோகிக்கலாம்.

விறைப்படைதல்

முதன் முதலாக உங்கள் ஆண்குறி விறைப்பது ஆ ச்சரியமாகவும் புதினமா கவும் இருக்கும். சிறுநீர் கழிக்கும் போது ஏற்படுவ து அல்ல. விறைப்பு என்ப து உங்கள் ஆண் உறுப்பி ற்குள் இரத்தம் நிரம்பி இ றுக்குவதாகும். அந்நேரத் தில் ஆண்குறி பெருத்து விறைத்து நிமிர்ந்து நிற் கும். பருவமடையும் கால த்தில் இது காரணம் இன் றியும் அடிக்கடி நடக்கும். இதுவும் இயற்கையான செயற் பாடுதான்.

இது எந்த நேரத்திலும் நிக ழலாம். ஒரு நாளுக்கு ஒரு தடவையோ பல தடவைக ளோ நிகழலாம். வயது, பா லியில் ரீதியான உங்கள் வளர்ச்சி, செயற்பாடு, தூக் கத்தின் அளவு போன்ற பல விடயங்கள் இதற்குக் கார ணமாகலாம். பகலில் மட் டுமல்ல, தூக்கத்திலும் நிகழலாம்.

தூக்கத்தில் விந்து வெளியேறல்

அந்நேரம்நீங்கள் விழித்துஎழுந்து உங்கள் உள்ளாடை நனைந்திருப்பதைக் காணக் கூடு ம். இதனை ஆங்கிலத்தில் (Noctur nal emisions) என்போம். வெளியே றிய திரவம்தான் விந்து Semen எனப்படுகிறது. இப்பொழுது உங் கள் உடல் அதிகளவு டெஸ்டஸ் டரோன் ஹோர்மோனை உற்பத்தி செய்வதே இதற்குக் காரணம்.

பெண்களுக்கு மாதவிடாய் வரு வதோடு இதனை ஒப்பிடலாம். ஆனால் இரண்டுமே வித்தியாச மானவை. ஆண்களின் விந்தில் அவனின் உயிர் அணுக்கள் உள்ளன. இவை பெண்ணின் கருமுட்டையுடன் இணைந்தா ல் கரு உற்பத்தியாகிப் பிள்ளையாக பிறக்கும்.

ஆனால் பெண்களின் மாதவிடாய் இர த்தத்தில் அவளது கரு முட்டை இருப்ப தில்லை. கரு முட்டையானது மாதவி டாய் வருவதற்கு 14 நாட்களுக்கு முன் னரே சூலகத்திலிருந்து வெளியேறிவி டும்.

அந்நேரத்தில் ஆணின் விந்துடன் இ ணைந்தால் கரு உற்பத்தியாகும். கரு உண்டாகாத கருப்பையின் உட்புறம் தன்னைப் புத்துயிர்புச் செய்து அடுத்த மாதத்திற்குத் தயாராவதே பீரியட் எனலாம்.

தூக்கத்தில் இவ்வாறு விந்து வெளியேறுவதை ஸ்கலிதமா தல் என்றும் சொல்வதுண்டு. இவ்வாறு நிகழும்போது பல பையன்கள் இதையிட்டு வெட் கப்படுவதுண்டு. வேறு பலர் கு ற்ற உணர்வு கொள்வதும் உண் டு. இதனால் உடல் நலத்தில் எத்தகைய பாதிப்புகளும் ஏற்ப டுவதில்லை.

ஆற்றலுள்ள ஆண்மையின் வெளிப்பாடு இது எனலாம். இது இயற்கையான செயற்பா டு. பருவமடையும் காலத்தில் மட்டுமல்ல வயதான பின்னரும் பலருக்கு ஏற்படுகிறது.

ஆண் பெரிய பிள்ளையாகும் விடயத்தை பெற்றோர்கள் பிள் ளைகளுக்கு விளக்குவது அவசியம்.

தாயினால் இவை பற்றி தனது மகனுடன் பேசுவதில் தயக்கம் இருக்கலாம்.

ஆனால் தந்தையர் மறக்காம ல் சொல்ல வேண்டியதாகும்.

தாங்கள் பருவமடையும் வய தில் பட்ட மன அவஸ்தைகள் தங்கள் மகனுக்கும் ஏற்படாம லிருக்கச்செய்வது அவர்களது கடமையா கும்.

டொக்டர்.எம்.கே.முருகானந்தன்.

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: