Thursday, September 29அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

பெண்களே! உங்களுக்கு உடலுறவின்போது உச்சநிலை ஏற்பட நீங்கள் செய்ய‍வேண்டியவைகள்

ஆர்கஸம். இது செக்ஸ் உறவின் உச்ச நிலை. இதை அடை வதில் பலருக்கும் சிரம ம் இருக்கும், சிலருக்கு ஆர் கஸம் என்றால் என்ன என்றே புரியாத நிலையு ம் உள்ளது. பெண்களுக் கு செக்ஸ் உறவின்போது ஏற்படும் உச்ச நிலைக்கு த் தான் ஆர்கஸம் என்று பெயர். இதை அடைவதற் கு பலருக் கும் சிரமங்கள் ஏற்படுகிறது. இதைத் தவிர்த்து முழுமையான இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும்.

ஆர்கஸம் எனப்படும் உச்ச நிலையை அடைவதற்கு எத்த னையோ வழிகள் இருந்தாலும், உடலை மிகுந்த ஆரோ க்கியத்துடன் வைத்திருந்தால் ஆர்க ஸத்தை முழுமையாக அடைய முடி யும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார் கள். தொ டர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்து வரும் பெண்களுக்கு ஆர்கஸம் எளி தாக ஏற்படுவதாகவும், மேலும், உற வின்போது இன்பம் அனுபவிப்பது அ திகரிப்பதாகவும் டாக்டர்கள் கூறுகின் றனர்.

குறிப்பாக இடுப்பு தொ டர்பான உடறபயிற்சிக ளை செய்யும் பெண்க ளுக்கு ஆர்கஸம் ஏற்ப டுவது அதிகரிக்கிறதா ம். ஒன்றுக்கு மேற்பட் ட ஆர்கஸத்தை அடை வதும் அவர்களுக்கு எளிதாகிறதாம். முன்பை விட தாங்கள் மிகுந்த இன்பத்தை அனுபவிப்பதாகவும் இதை அனுபவித்த பெண்கள் கூறுகிறா ர்கள். இதுதொடர்பான சர்வே ஒன்றில் கலந்து கொண்ட பெ ண்களில், 82 சதவீதம் பேர் இடுப்பு தொடர்பான உடற்பயிற்சி களை செய்யத் தொடங்கிய நான்கு வாரத்திற்குள் தங்கள துசெக்ஸ் வாழ்க்கையில் பல அதிசயிக்கதக்க மாற்றங்க ளை சந்தித்ததாக கூறுகின்ற னர். 92 சதவீதம் பேருக்கு மு ன்பை விட அதிகளவிலான இன்பம் செக்ஸ் உறவின்போது கிடைத்ததாக கூறியுள்ளனர்.

தாம்பத்ய உறவின்போது பெண் களுக்கு வசதியான பொசிஷ னைத்தான் அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும். அதைவிடுத்து துணைவர் கூறுகிறாரே என்பத ற்காக தங்களுக்கு வசதியில்லா த பொசிஷனில் உறவு வைத்துக் கொள்வதைத் தவிர்த்து விடுவ து நல்லது. ஏனெனில் திருப்தி இல்லாத பொசிஷினில் உறவு கொள்ளும்போது அது பெண் களை மன ரீதியாக இறு க்கமாக்கி, ஆர்கஸம் வராமல் செய் து விடும்.

ஆர்கஸம் வருவதில் சிரமம் உள்ளவர்கள் வைப்ரேட்டர்க ளைப்பயன்படுத்துவதில் த வறில்லை. இது இன்பத்தை த் தூண்டபயன்படும். இயல் பான உறவின்மூலம் முழு மையான இன்பத்தை, ஆர்க ஸத்தை அனுபவிக்க முடியாத நிலை வரும்போது ஆர்கஸத் தை ஏற்படுத்துவதற்காக வைப்ரேட்டரை பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும் இது உங்களது கணவரின் மனதைப் பாதி க்காத வகையில் இருப்பது அவசியம்.

உறவுக்குமுன்பாக செக்ஸி யான நினைவுகளால் உங் களது மனதை நிரப்பிக் கொள்ளுங்கள், நிறைய கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள். அ ந்த நினைவுகள் உங்களுக்குள் ஆர்கஸத்தை வேகமாக வரு வதற்கு பேருதவி செய்யும். கற்பனை என்பதே ஒரு தூ ண்டு விக்கும் சாதனம் போ ன்றதுதான். உணர்வுகளைத் தூண்டவும், தாம்பத்ய ரீதி யான உணர்வு வருவதற்கா கவும் செக்ஸியான படங்க ளைப் பார்ப்பது, வீடியோ பார்ப்பதுபோன்றவற்றை மேற்கொள்வதில்தவறில்லை.அதே  ச மயம், உங்களது உணர்வை தயார் செய்ய ஒரு கருவிதான் இவைகள்.அதில் உள்ள தைப்போல நடக்கமட்டு ம் முயற் சிக்க கூடாது என்பதை முதலில் புரி ந்து கொள்ளுங்கள்.

உறவுக்கு முன்பு கணவரும், மனைவியும் சேர்ந்து ஜாலியாக பேசிக் கொண்டிருப்பது அவசியம். உங்களது பேச்சில் செக் ஸ் வாசனை தூக்கலாக இருக்கு மாறு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். இருவரும் மனரீதியாக, உணர்வு ரீதியாக அதிவேகமாக தூண்டப்ப டுமாறு உங்களது பேச்சுக்கள் இருக்க வேண்டும். சின்னச் சின்ன விளையாட் டுக்கள், முத்தங்கள், உரசல்கள் உங்களுக்குள் உண ர்வுத் தீயை கொழுந்து விட்டு எரிய ச் செய்யும். அதன் பிறகு உறவில் இறங்கும்போது நிச்சயம் அது பிர காசமான விளக் காக சுடர் விட்டு எரியும் என்பதில் உங்களுக்கு சந் தேகமா என்ன…?

இது விதை2விருட்சம் இணையத்தின் பதிவு அல்ல‍!

3 Comments

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: