Friday, December 2அரியவை அறிந்திட, தெரிந்தவை தெளிந்திட

முகநூல் (ஃபேஸ்புக்) பயன்படுத்தும் திருமணம் ஆன (அ) ஆகவிருக்கும் பெண்களுக்கான எச்ச‍ரிக்கைப் பதிவு!

முகநூல் (ஃபேஸ்புக்)பயன்படுத்தும் திருமணம் ஆன(அ)  ஆக விருக்கும் பெண்களுக்கான எச்ச‍ரிக்க ளைப் பதிவு!

ஃபேஸ்புக் மற்றும் டுவிட்டர் போன்ற சமூக வலைத்தளங் களின் பயன்பாடுகள் மனிதர் களின் அடிப்படைத் தேவைக ளான உணவு, காற்று மற்றும் தண்ணீரின் தேவைகளையே கேள்விக்குறியாக்கும் வகையி ல் மெய்மறக்கச்செய்கின்றன. உங்களுடைய இதயம் மறக்க இயலாத விஷயங்களை இந்த

வலைத் தளங்களில் பதி வு செய்யவும், பகிர்ந்து கொள்ளவும் முடியும். தனியாக இருக்கும் போ து இந்த விஷயங்களை செய்வதில் எந்தவித கட் டுப்பாடுகளும் இல்லை யென்றாலும், நீங்கள் ஒரு உறவுக்குள் வந்த பி ன்னர் சில மாற்றங்களை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமா கிறது.

இந்த அறிகுறியெல்லாம் இருக்கா.. சான்ஸே இல்லைங்க, கண்டிப்பா அவன் உங்களை ‘லவ்’ பண்றான்!உங்களுக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப் பட்டு விட்டாலோ, திருமணம் நடந்து விட்டிருந்தாலோ அல்லது யாருடனாவது தொடர்பில் இருந் தாலோ, உங்களுடைய இணைய வழி செயல்பாடுகளை சற் றே கவன த்துடன் அணுக வேண்டிய தருணம் இதுவாகும். ஃபேஸ்புக்குகளில் எந்த வித அறிமுகமும் இல்லாமல் தொ டங்கிய பல்வேறு உறவுகளும், வி வாகரத்து அல்லது பிரிந்து வாழ்தல் போன்ற நிலைகளுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

நீங்கள் ஒரு மகிழ்ச்சி யான இணையாக இரு ந்தாலோ மற்றும் கால ம் முழுவதும் இவ்வா றே இணைந்திருக்க வி ரும்பினாலோ, இங்கே தரப்பட்டுள்ள குறிப்புக ளை படித்து, பின்பற்ற வேண்டியது அவசிய மாகிறது.போலி அடையாளங்களை பயன்படுத்த வேண்டாம் தங்களுடைய நண்பர்களுடைய பட் டியலை வைத்திருக்கும் உண்மையான கணக்கை ப்ரெஷ்சா கவும் மற்றும் சுத்தமாகவும் வைத்திரு க்கும் பொருட்டாகவும் , சில பேர் போலியான அ டையாளங்களை கொ ண்டு கணக்குகளை தொ டங்குவார்கள். இன்னும் சிலபேர் தவறான காரண ங்களுக்காக போலியான அடையாளம் கொண்ட கணக்கு களை பயன்படுத்துவார்கள். நீங்கள் இவ்வாறு போலி கணக் குகளை பயன்படுத்துப வர்களில் ஒருவராக இருந்தால், உட னடியாக நிறுத்திக் கொள் ளுங்கள். இந்த வகை க ணக்கை அழித்து விட்டு, உ ங்களுடைய துணைவரு க்கு உண்மையா னவராக நடந்து கொள்ளுங்கள். இ ந்த வகையான போலி அ டையாளங்களை உங்களு டைய துணைவர் கண்டறி ய மாட்டார் என்று நினைப் பது, நெடுநாட்களுக்கு நீடித்து இருப்பதில்லை.சில நண்பர் கள் தேவையில்லை உ ங்களுடைய இனிமை யான மண வாழ்க்கை அல்லது உறவை தொ ந்தரவுக்குள்ளாக்கும் சி ல நண்பர்களை முகநூ ல் நட்பிலிருந்து வெளி யேற்றுவது நல்லது. இ ந்தவகை நண்பர்களிட ம் தொடர்பில் இருப்பதைவிட,பேஸ் புக் மற்றும் டுவிட்டரில் கூட தொடர்பு கொள்ளாமல் இரு ப்பது நல்லது.

உங்களுடைய ஆண்நணர்பகளாக இருந்தவர்கள், இப்போதைய மண வாழ்க்கையை சூறையாடும் பகை வர்களாக மாறிவிட வாய்ப்புகள் உ ண்டு. இது ஒரு புத்திசாலித்தனமா ன அட்வைஸாக இருப்பதற்கு கார ணம், பல கணவர்களும், மனைவி களும் பிரிந்திருக்க காரணமாக இ ருப்பது வருத்தத் திற்குரிய இந்த வகையான நட்புகளே. ஆரம்பத்தி ல், நண் பருடனான பிரிவு உங்களை வருத்தினாலும், பின் நா ட்களில் திருமண உறபை பாதுகாத்ததற்காக நீங்கள் பெரு மைப்படுவீர்கள்.இரகசியம் தேவையில்லை ஆரோக்கி யமான உறவு என்பது து ணைவருடன் நம்பிக்கை மற்றும் புரிந்து ணர்வை பகிர்ந்து கொள்வது தான். நீங்கள் வெகு விரையில் திருமணம் புரிந்து கொள்வீ ர்கள் என்றால், உங்களுக் கான அறிவுரை அதீதமாக இரகசியம் காக்க தேவையில்லை என்பது தான். நீங்கள் அள வுக்கு அதிகமாக இரகசியம் காத்து நின்றால், உங்களுடைய துணைவரிடம் இருந்து எதையோ மறைக்க முய லுகிறீர்கள் என்பதை அவரும் உணர்ந்து கொ ள்வார்.

எனவே, உங்களுக்கு ‘ஓ கே’ என்றால் ஃபேஸ்புக் பாஸ்வேர் டை கூட து ணைவருடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அதே போ ல, சில பட ங்கள் மற்றும் போஸ்ட்-களையும் உங்களுடைய துணைவரி டம் இருந்து மறைப்பதால், தேவையில்லாத சந் தேகங்களை வரவழைத்து, உறவை கெ டுத்துக்கொள்வீர்கள் . என வே கவனம் தேவை இக்க னம்!உறவில் நிலை யை மறைக்க வேண்டாம் உங் களுடைய உறவில் நிலை யை அனைவருக்கும் தெ ரியும் வகையில் நீங்கள் காட்டினால், அதாவது உங் களுடைய துணைவருடன் நிச்சயிக்கப்பட்டு விட்டீர்கள் அல்லது திருமணம் செய்யப் போகிறீர்கள் என்பதை வெளிப்படையாக காட்டுவதால் நம் பிக்கை கூடுமே தவிர, வேறெந்த ஆபத்துகளும் வருவதில் லை.

எனவே, நாம் ஏன் இதனை மறைக்க வேண்டும்? நம் முடைய உறவை வெளிப்ப டுத்தி, பெருமை கொள் வோம்!உங்களுடைய பட ங்களை பதிவேற்றம் செய் தல் உங்களுக்கு நிச்சயிக்க ப் பட்டிருப்பவருடன் சேர்ந் து எடுத்துக் கொண்ட படங்களை ஃபேஸ்புக் முழுமையும் பதி வேற்றம் செய்யலாம் என்று நான் அட்வைஸ் கொடுக்க வி ரும்புகிறேன். எனினும், சில பட ங்களை இவ்வாறு போடு வதா ல் எந்தவித பிரச்னைகளும் வர ப் போவதில்லை. இவ்வாறு பொதுவான தளங்களில் படங் களை போடுவதன் மூலம், அவருடன் நீங்கள் இருப்பதை வி ரும்புகிறீர்கள் என்றும், அதற்காக வெட்கப்படவில்லை என் றும் உலகுக்கும், து ணைவருக்கும் உணர் த்திடவும் முடியும்.

எனினும், நெருக்கமா ன அல்லது தனிப்பட்ட படங்களை நீங்கள் பதிவிடும்போது கவ னமாக இருக்கவும், பின் நாட்களில் உங்களுடைய துணைவரை தர்மசங்கடமா ன நிலைக்கு இந்த படங்கள் தள்ளி விடும். இவ்வாறு வித்தி யாசமான படங்களை நீங்கள் பதிவிடும் முன்னர், துணைவருடன் ஒரு மு றை கலந்து பேசி விடுவது நலம். உங்களுடைய க் ளோசெ ட்டை சுத்தம் செய் யுங்கள்ஃபேஸ்புக்கில் உள் ள ‘டைம்லைன்’ பகுதியை வழங்கிய காரணத்திற்கா க மார்க் ஸுக்கர்பெர்க்ற் கு நீங்கள் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும். ஏனெனில், இந்த டைம் லைன் மூலம் உங்களுடைய துணைவர் உங்களுடை ய கட ந்த கால வாழ்க்கையை அவராகவே அறிந்து கொள் வார். இந்த டைம்லைனில், உங் களுடைய முன்னாள் காத லர்கள், குறும்புத்தனமான கமெண்ட்கள் அல்லது மு ன்னாள் காதலருடன் எடுத் துக்கொண்ட சில வெளிப்ப டையான படங்கள் என பல விஷயங்களையும் காண முடியும். நீங்கள் மண ம் செய்து கொள்ளப் போகும் நபர், இந்த படங்களையும், கமெண்ட்களையும் பார்க்க முடி யும், இவ்வாறு பார்க்கு ம் பொது உறவுக்கு அழிவு தரும் என் று நினைக்கும் போஸ்ட் கள், கமெண்ட்கள் மற் றும் படங்களை உடன டியாக அழித்து உங்க ளுடைய க்ளோசெட் டை சுத்தம் செய்வது ந ல்லது. இவ்வா று சுத்தம் செய்யப்பட்ட ஃபுரோபைல் நீங்கள் யாராக இருக்கப்போகிறீர்கள் என்று காட்ட வேண்டுமே தவி ர, நீங்கள் யாராக இருந்தீர்கள் என்று காட்டத் தேவையில் லை.

– பூபதி லஷ்மணன்

Leave a Reply

This is default text for notification bar
This is default text for notification bar
%d bloggers like this: